ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Rady Nadzorczej Nr 04/2022 z dnia 26.04.2022 r.

Protokół Nr 4/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26.04.2022 r.

Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran, Brożyna Marta, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Waldemar Żak, Elżbieta Szabała, Jan Morawski, Tomasz Buda, Zbigniew Ławniczak.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– prezes zarządu Ryszard Burski
– zastępca prezesa s/s finansowych Adam Ziółek
– zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych Bożena Zielińska
– specjalista ds. samorządowych Anna Korzonek

Ad. 1
Prezydium przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej i posiedzeniach Komisji RN. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję, że posiedzenia w kwietniu będą się odbywać w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6.

Prezydium RN po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 26.04.2022 r o godz. 18.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości:
  a) Osiedla Skarpa nr 10/2022 z dnia 01.04.2022 r, w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19,
  b) Osiedla Skarpa nr 11/2022 z dnia 01.04.2022 r.w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1,
  c) Osiedla Błonie nr 2/52/2022 z dnia 7.03.2022 w sprawie zwiększenia kwoty w planie remontów 2022 r. nieruchomości EB04 na wymianę dźwigów.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchylenia uchwały Nr 18/64/2021 z dnia 24.08.2021 r w sprawie zatwierdzenia liczby etatów w planie zatrudnienia na 2022 r. w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 50 etatów,
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2022 r
  c) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie na 2022 r.
  d) zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa,
  e) – zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa.
  – zmian w składach komisji Rady Nadzorczej.
 4. Informacja Zarządu na temat możliwości technicznych i finansowych zamontowania szlabanów na parkingach usytuowanych na terenie Spółdzielni.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 29.03.2022 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN
 7. Sprawy wniesione

Porządek obrad przyjęto do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:

A i B Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

Członkowie RN po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) treścią zaskarżeniem członka zam. w osiedlu Skarpa z dnia 4 kwietnia 2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa z dnia 01.04.2022r. Nr 10/2022 oraz Nr. 11/2022

Lublin dn. 04.04.2022

Rada Nadzorcza SM Czuby w Lublinie
Zarząd SM Czuby w Lublinie

Ja niżej podpisany, wnoszę o uchylenie 2 uchwał RPN Osiedla Skarpa z dnia 01.04.2022r. Nr 10/2022 oraz Nr. 11/2022 w sprawie: zmiany stawki dodatkowego odpisu na funduszu remontowym z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej.

Uzasadnienie

początku mojego uzasadnienia, chciałbym wyjaśnić że nie jestem przeciwny zasadności tych uchwał, tylko ich treści – dlatego ten wniosek. Jako pierwszy w listopadzie 2019r. zwiększyłem (do tej pory jako jedyny) odpis z 25 na 36 zł. (uchwała nr.45/2019) zał.nr.1 , i jako jedyny do planu na 2022r.funduszu remontowego wprowadziłem odpis na przebudowę instalacji gazowej w drugiej mojej nieruchomości, kiedy pozostali przedstawiciele wycofali się z tego odpisu. Zał. nr, 2

Przedstawiciele tych nieruchomości już raz podjęli decyzję, i na podstawie ich wniosków Rada Osiedla podjęła uchwały o wprowadzeniu odpisu zał. 3/4. Lecz przy zaskarżonych uchwałach zabrakło mi ich decyzji, wniosku lub poparcia zmiany tego odpisu ,na czym bazuje zawsze RPN przy podejmowaniu uchwał. Chyba że jest tak, jak w informacji którą otrzymałem od Kierownika Administracji, że jest to decyzja Zarządu, który stwierdził że spłata zadłużenia nieruchorności przez 9 1at. 7 lat wobec Spółdzielni to za bardzo długi okres, maksimum na które przystaje Zarząd to 4 lata, stąd taka duża podwyżka. Chociaż “Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego” w § 7 pkt.6 to Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podejmuje decyzję o zwiększeniu odpisu na funduszu remontowym gdy powstaje ujemny wynik, bez zgody użytkowników lokali. Tak więc, żadna z decyzji, czy to Przedstawiciela Nieruchomości, czy też Rady Nadzorczej lub Zarządu nie ukazała się w zaskarżonych uchwałach. Okres pandemii zrobił swoje, brak zebrań, kontaktów, niemożliwość podejmowania wspólnych decyzji, oraz dyskusji i rozwiązywania spraw dotyczących Osiedla i naszych mieszkańców.

Decyzje o wymianie instalacji gazowych w budynkach naszego Osiedla “OK” ale podczas zdalnych posiedzeń, polegało to tylko na wyrażeniu zgody, przy braku jakiejkolwiek informacji ze strony Spółdzielni, co do kosztów i sposobu spłat tych inwestycji. Obecnie koszty te zostały podwojone (przetarg).

Teraz ponosimy skutki tych decyzji co pokazują te 2 zaskarżone uchwały, na których brakuje jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej co do jej treści.
Jestem do dyspozycji Rady Nadzorczej przy rozpatrywaniu mojego wniosku Przedstawiciel Nieruchomości ES17 oś. Skarpa

2) Załączonymi do zaskarżenia uchwałami:

a) RPNO Skarpa nr 45/2019 z dnia 20.11.2019 r., zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych – ..przebudowa instalacji gazowej” w budynku Sympatyczna 2.

b) Nr 01/2021 z dnia 18.01,2021 r w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1. 3. Romantyczne17, 19

c) Nr 06/2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie: przebudów .instalacji oazowej w „budynku przy ulicy Gościnnej 1,

d) nr 10/2022 z dnia 01.04.2022 r. nr 11/2022 z dnia 01.04.2022 r. w brzmieniu: w sprawie:
zmian stawki dodatkowego odpisu na funduszu remontowym z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17. 19.

e) Nr 11/2022 z dnia 01.04.2022 r. w sprawie: zmian\ stawki dodatkowego odpisu na funduszu remontowym z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1.

3) projektami uchwał w brzmieniu

A)

UCHWAŁA Nr …/… /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2022 r.

.
w sprawie: rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 10/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 36 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 4 kwietnia 2022 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 10/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r. w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1,3 oraz Romantycznej 17, 19, Rada Nadzorcza postanawia utrzymać w mocy nr 10/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr …/… /2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia …………2022 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały 10/022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r. w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Ponadto należy podkreślić iż Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa postanowiła o zwiększeniu tego odpisu z powodu gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych i dwukrotnego wzrostu kosztów wykonania przedsięwzięcia w stosunku do roku 2017, w którym ustalono pierwotny odpis w wysokości 25 zł/mieszkanie/m-c. Obecnie odpis ten zwiększono do 50 zł/mieszkanie/m-c a koszt przebudowy instalacji gazowej wg cen ofertowych w przeprowadzonych przetargach to ok. 2600 zł/lokal. Przebudowa instalacji gazowej jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i jej zły stan techniczny (mocno skorodowane piony gazowe w miejscu przejścia przez strop).

Wobec powyższego podjęcie przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa zaskarżonej uchwały było zasadne, w interesie mieszkańców nieruchomości, zgodne ze statutem.

B)

UCHWAŁA Nr …../….. /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2022 r.

w sprawie: rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 11/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 36 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 4 kwietnia 2022 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 11/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Gościnnej 1, Rada Nadzorcza postanawia utrzymać w mocy nr 11/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr …/… /2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia …………2022 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały 11/022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Skarpa z dnia 1.04.2022 r. w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Ponadto należy podkreślić iż Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa postanowiła o zwiększeniu tego odpisu z powodu gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych i dwukrotnego wzrostu kosztów wykonania przedsięwzięcia w stosunku do roku 2017, w którym ustalono pierwotny odpis w wysokości 25 zł/mieszkanie/m-c. Obecnie odpis ten zwiększono do 50 zł/mieszkanie/m-c a koszt przebudowy instalacji gazowej wg cen ofertowych w przeprowadzonych przetargach to ok. 2600 zł/lokal. Przebudowa instalacji gazowej jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i jej zły stan techniczny (mocno skorodowane piony gazowe w miejscu przejścia przez strop).

Wobec powyższego podjęcie przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa zaskarżonej uchwały było zasadne, w interesie mieszkańców nieruchomości, zgodne ze statutem.

Po dyskusji, w której głos zabrali: Elżbieta Szabała, Waldemar Żak, Edward Dudek, Andrzej Turski, Marta Brożyna, Zbigniew Gontarz, Dariusz Jaremek, Jerzy Kaczmarski i Tomasz Buda, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i zastępcę prezesa ds. finansowych – przewodniczący RN poddał pod głosowanie wnioski w brzmieniu:

1) zgłoszony przez przewodniczącego RN:

Rada Nadzorcza przed rozpatrzeniem przedstawionego powyżej zaskarżenie chciałaby uzyskać informację dot.:
– w jakiej wysokości zostały zebrane środki na wymianę instalacji gazowej przez poszczególne budynki wymienione w uchwale nr 10/2022 i 11/2022 RPNO Skarpa z dnia 1.04.2022 r.
– w jakiej wysokości trzeba skredytować każdy z budynków,
– z jakiego funduszu będą pochodziły brakujące środki potrzebne do sfinansowania przebudowy instalacji gazowej,
– przez jaki okres mieszkańcy poszczególnych budynków spłacą całkowity koszt przebudowy instalacji gazowej
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 14 członków rady, wstrzymało się od głosowania 3 członów rady.

2) zgłoszony przez Martę Brożyna:

a) Rozpatrzenie zaskarżenia z dnia 4.04.2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa nr 10/2022 należy przenieść na kolejne posiedzenie, po zapoznaniu się przez RN z informacjami Zarząd, o których mowa we wniosku nr I przedstawionym powyżej w protokole.

Za przemienieniem rozpatrzenia zaskarżenia z dnia 4.04.2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa nr 10/2022 z dnia 1.04.2022 r. na kolejne posiedzenie, głosowało 10 członków rady, przeciw przeniesieniu 9 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek

b) Rozpatrzenie zaskarżenia z dnia 4.04.2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa nr 11/2022 należy przenieść na kolejne posiedzenie, po zapoznaniu się przez RN z informacjami Zarząd, o których mowa we wniosku nr I , przedstawionym powyżej w protokole.

Za przemienieniem rozpatrzenia zaskarżenia z dnia 4.04.2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa nr 11/2022 z dnia 1.04.2022 r. na kolejne posiedzenie ,głosowało 10 członków rady, przeciw przeniesieniu 8 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek

C) Rozpatrzenie odwołania członków SM „Czuby” od uchwały RPNO Błonie

Członkowie RN po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) treścią zaskarżeniem członków zam. w osiedlu Błonie z dnia 6 kwietnia 2022 r. dot. uchwały RPNO Błonie nr 2/52/2022z dnia 7.03.2022 r.

Lublin, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Rada Nadzorcza
SM Czuby w Lublinie

„Niżej podpisani członkowie Spółdzielni zaskarżamy Uchwałę NR 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 7.03 .2022 r. w sprawie: zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku w nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów.
Nieruchomość nie posiada zgromadzonych środków na funduszu remontowym, przez co przedmiotowa Uchwała narusza obligatoryjne przepisy art. 6 ust.3 w związku z art. 4 ust. 1,2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 18 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, przez co zagraża interesowi materialnemu Spółdzielni, czyli nas – członków Spółdzielni z osiedla „Błonie”, którzy nie mają obowiązku w świetle w/w przepisów finansować robót remontowych innym nieruchomościom…………………..” .

2) treścią zaskarżonej uchwały

Uchwała Nr 2/52/2022
Rady Nieruchomości Osiedla Błonie
z dnia 7.03.2022 r.

w sprawie: zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów –

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust 2 pkt 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedli oraz zasad ich wynagradzania ustala co następuje :

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB 04 2022 roku wprowadza się zwiększenie kwoty z 280 000,00 zł do 314 000,00 zł w poz. wymiana dźwigów w budynkach Dragonów 3 i 14

§ 2

Uchwałę przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w 21 ust.5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania

3) projektem w brzmieniu

UCHWAŁA Nr …../….. /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2022 r.

w sprawie: rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 7.03.2022 r w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 36 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 6 kwietnia 2022 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 7.03.2022 r w sprawie zwiększenia kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 Rada Nadzorcza postanawia utrzymać w mocy nr 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 7.03.2022 r.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr …/… /2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia …………2022 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” z dnia 7.03.2022 r. w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Ponadto należy podkreślić iż wykonanie zaplanowanych remontów, w tym wymiana wind (po jednej w każdym z dwóch budynków) w obecnej sytuacji rynkowej i gwałtownego wzrostu cen jest ważne dla mieszkańców nieruchomości EB 04 przy ul. Dragonów 3, 14. Wysokość stawki na fundusz remontowy nieruchomości jest największa w osiedlu Błonie a zgromadzone do końca roku 2023 środki gwarantują spłatę kosztów zaplanowanych remontów.
Wymiana wind jest konieczna ze względów bezpieczeństwa, ponadto przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom w postaci zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, nie ponoszenia kosztów napraw w okresie gwarancji oraz kosztów obowiązkowych przeglądów, tzw. Resursu. Podjęcie przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie zaskarżonej uchwały było zasadne, w interesie mieszkańców nieruchomości, zgodne ze statutem.

Po dyskusji, w której głos zabrali: Elżbietą Szabala, Waldemar Żak ,Edward Dudek, Andrzej Turski, Marta Brożyna, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji, że
– na koncie nieruchomość EB 04 znajdują się środki w wysokości 261,000 zł ,
– brakujące środki to kwota 87 700 zł
– w 2023 r. na konto nieruchomości zgodnie z naliczeniami wpłynie kwota 90 000 zł, która gwarantuje pokrycie kosztów wymiany wind .

przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków:

I. Utrzymać w mocy uchwałę nr 2/52/2022 RPNO Błonie z dnia 7.03.2022 r. w sprawie zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów

II. Uchylić uchwałę nr 2/52/2022 RPNO Błonie z dnia 7.03.2022 r. w sprawie zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów.

Za utrzymaniem w mocy uchwały nr 2/52/2022 RPNO Błonie z dnia 7.03.2022 r. w sprawie zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów głosowało 9 członków rady, przeciw utrzymaniu 1 członek , wstrzymało się od głosowania 7 członków rady.

W związku z tym ,że RN utrzymała w mocy uchwałę nr 2/52/2022 RPNO Błonie z dnia 7.03.2022 r. w sprawie zwiększenie kwoty w planie remontów 2022 roku nieruchomości EB 04 na wymianę dźwigów, nie poddano pod głosowanie wniosku nr II w sprawie uchylenia uchwały 2/52/2022 z dnia 7.03.2022 r.

Rada Nadzorcza większością głosów – 9 za, przy 1 głosie przeciwnym i 7 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 8/36/2022 r. z dnia 26.04.2022 r. w sprawie rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 2/52/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 7.03.2022 r w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

A) uchylenia uchwały Nr 18/64/2021 z dnia 24.08.2021 r.

Zarząd Spółdzielni skierował do Rady Nadzorczej pismo w brzmieniu:

Lublin, dnia 2022.04.26


Rada Nadzorcza SM Czuby
w Lublinie

dot.: zatrudnienia i ilości etatów w strukturze administracji ogólnej – zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą na 2022 r.

Po przeanalizowaniu zatrudnienia w spółdzielni Zarząd ograniczył ilość etatów na 2022 r w stosunku do roku ubiegłego o 2,5 etatu, tj. z 52,5 do 50.
Ograniczenie etatów uzgodniono i zatwierdzono przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 18/64/2021 w dniu 24.08.2021 r.
Zmniejszenie ilości etatów ściśle powiązane jest z wykonywanymi obowiązkami przez pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Dalsze zmniejszenie zatrudnienia spowodowałoby “ryzyko” nienależytego wykonania zadań z uwagi na znaczne obciążenie obowiązkami poszczególnych etatów.
Prosimy o ponowne przeanalizowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia zatrudnienia.
Zarząd jako organ odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni dokonał szczegółowej analizy poszczególnych stanowisk i obecna propozycja 50 etatów odpowiada nałożonym zadaniom na poszczególnych pracowników.

Prawidłowość dokonanej analizy odnośnie ilości etatów w administracji ogólnej potwierdza Protokół po lustracyjny a także wyniki finansowe spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni prosi o ponowne rozpatrzenie zasadności ograniczenia ilości etatów na 2022 rok, w razie wątpliwości Zarząd deklaruje udzielenie wszelkich wyjaśnień.

Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza:

 1. 24.08.2021 r. podjęła uchwałę nr 18/64/2021 w sprawie: zatwierdzenia liczby etatów w planie zatrudnienia na 2022 r w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 50 etatów.
 2. 16.09.2021 r. uchyliła uchwałę Nr 22/67/2021 w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w SM „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów, w związku informacją w protokole z lustracji „Obowiązująca w Spółdzielni struktura organizacyjna wraz z określoną ilością 197,14 etatów na koniec 2020 r. zapewniała warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez SM „Czuby”
 3. 16.11.2021 r. podjęła uchwałę Nr 26/26/2021 w sprawie: zatwierdzenia planu zatrudnienia w SM “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów.

Uchwalone przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli struktury osiedlowych administracji i Domów Kultury ustaliły zatrudnienie na 2022 rok w liczbie 152,25 etatów.
Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/26/2021 z dnia 16.11.2021 r ustalającą liczbę 198 etatów w SM Czuby na 2022r . wyraziła wolę, aby w strukturze Zarządu i Administracji Ogólnej w roku 2022 funkcjonowało 45,75 etatów. W tej sytuacji uchwała RN nr 18/64/2021 z 24 sierpnia 2021 określająca liczbę etatów w Zarządzie i Administracji Ogólnej na 50 etatów stanowi przeszkodę w budowaniu prawidłowej i oczekiwanej przez Radę Nadzorczą struktury zatrudnienia.

Rada Nadzorcza większością głosów – 14 za, przy 6 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 9 /27 / 2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Nr 18/64/2021 Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia na 2022 r w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie Nr 18/64/2021 z dnia 24.08.2021 r. w  sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia na 2022 r. w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 50 etatów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały Nr 9 / 27 /2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 26.04.2022 r.

 

Uzasadnienie
W sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 18/64/2021 z 24 sierpnia 2021 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/64/2021 została podjęta 24 sierpnia 2021 w trakcie wstępnych ustaleń w sprawie struktury zatrudnienia w SM Czuby na rok 2022. Przeprowadzona pogłębiona dyskusja na temat poprawy struktury oraz wniosek z lustracji Związku Rewizyjnego SM w Lublinie doprowadziły do decyzji zawartych w uchwale Rady Nadzorczej nr 26/26/2021 z dnia 16.11.2021 r. potwierdzonej głosowaniem z 29 marca 2022 r. W przytoczonej Uchwale RN jest ustalona liczba etatów w strukturach SM Czuby na rok 2022 w wysokości 198 etatów. Uchwalone, przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości wszystkich osiedli SM Czuby, struktury osiedlowych administracji i Domów Kultury ustalają zatrudnienie na 2022 rok w liczbie 152,25 etatów.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/26/2021 z dnia 16.11.2021 r ustalającą liczbę 198 etatów w SM Czuby na 2022 wyraziła więc wolę, aby w strukturze Zarządu i Administracji Ogólnej w roku 2022 funkcjonowało 45,75 etatów (198 minus 152,25). W tej sytuacji uchwała RN nr 18/64/2021 z 24 sierpnia 2021 określająca liczbę etatów w Zarządzie i Administracji Ogólnej na 50 etatów stanowi przeszkodę w budowaniu prawidłowej i oczekiwanej przez Radę Nadzorczą struktury zatrudnienia.

B)
zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” na 2022 r.

W związku z tym, że załącznik do przedstawionego poniżej projektu uchwały – „Struktura organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r.” został przedłożony członkom RN w chwili przystąpienia do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 4 wstrzymujących się od głosowania postanowiła przesunąć realizację pkt 3 b na kolejne posiedzenie

Uchwała nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………………

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały Nr …/… /2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia …………2022 r.

 

Struktura organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r.

C)
Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie na 2022 r.

W związku z tym, że załącznik do przedstawionego poniżej projektu uchwały – „Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby na 2022 r.” został przedłożony członkom RN w chwili przystąpienia do realizacji powyższego punktu porządku obrad, Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 4 wstrzymujących się od głosowania postanowiła przesunąć realizację pkt 3 c na kolejne posiedzenie

Uchwała nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………………

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały…………..
Rady Nadzorczej SM Czuby Lublinie
z dnia ………………………….

 

Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby na 2022 r.

D)

Zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej

W związku z decyzją o przeniesieniu na kolejne posiedzenie realizację pkt 2a i b
„Rozpatrzenie zaskarżeniem z dnia 4 kwietnia 2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa Nr 10/2022 oraz Nr. 11/2022 z dnia 01.04.2022r.”
Rada Nadzorcza postanowiła również przenieść na kolejne posiedzenie realizację pkt 3 d – podjęcie uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. r.

w sprawie: zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 6 ust.2 pkt 5 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 10/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 01.04.2022 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku zmienia się wysokość dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej z 25 zł. miesięcznie za lokal na 50 zł. miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

E)
Zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej

W związku z decyzją o przeniesieniu na kolejne posiedzenie realizację pkt 2a i b
„Rozpatrzenie zaskarżeniem z dnia 4 kwietnia 2022 r. dot. uchwały RPNO Skarpa Nr 10/2022 oraz Nr. 11/2022 z dnia 01.04.2022r.”
Rada Nadzorcza postanowiła również przenieść na kolejne posiedzenie realizację pkt 3 e – podjęcie uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……. .2022 r.

w sprawie: zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa.
Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 6 ust.2 pkt 5 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 11/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 01.04.2022 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku zmienia się wysokość dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej z 25 zł. miesięcznie za lokal na 50 zł. miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

F)
zmian w składach Komisji Rady Nadzorczej

W związku z utratą mandatu członka RN – członka komisja Kulturalni – Oświatowej przez Urszulę Koszałka, oraz złożoną rezygnacją z udziału w pracach Komisji Rewizyjnej przez Jerzego Kaczmarskiego i deklaracją udziału w pracach Komisji Kulturalno – Oświatowej, Rada Nadzorcza podjęła uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 10/ 11 / 2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 13 /4/ 2018 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018-2021.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 ust. 3 Regulaminu Komisji Kulturalno-Oświatowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Społeczno-Samorządowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018 – 2021, dokonuje się następujących zmian:

1. Skreśla się nazwisko „Urszula Koszałka”
2. Dodaje się nazwisko „Jerzy Kaczmarski”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr 11 / 12 / 2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 11 /2/ 2018 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018-2021.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 4 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2018 – 2021, skreśla się nazwisko „Jerzy Kaczmarski”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 4

Informacja Zarządu na temat możliwości technicznych i finansowych zamontowania szlabanów na parkingach usytuowanych na terenie Spółdzielni.

Rada nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Prezes Zielińską postanowiła, że Informacja sporządzona w formie pisemnej trafi do wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osieli jako materiał do konsultacji.

Informacja dotycząca kontroli wjazdu i korzystania z parkingów na terenie mienia SM Czuby:
W kwietniu 2022 r. Spółdzielnia zwróciła się do 10 firm z prośbą o złożenie oferty dotyczącej kontroli wjazdów i korzystania z parkingów na terenie mienia SM Czuby. Wpłynęło 6 ofert. W zaproponowano dwa sposoby zabezpieczenia wjazdów na parkingi, tj. system parkomatów lub szlabanów.
Dla porównania wytypowano 13 parkingów + 4 przy obiektach usługowo-handlowych:

 

Os. Widok
(2 parkingi)

– Szmaragdowa 36
– Topazowa 4

Os. Łęgi
(3 parkingi)

– Tymiankowa 2 (dz. 5/13) – 2 szlabany
– Biedronki (dz. 33/3)
– Biedronki (dz. 19/1 2) – 2 szlabany

Os. Błonie
(3 parkingi)

– Kawaleryjska (dz. 1 5/1 3)
– Dragonów (dz. 1 4/52) – 2 szlabany
– Ulanów (dz. 14/3)

Os. Ruta
(2 parkingi)

– Watykańska (dz. 52/8)
– Stokrotki/Ruciana (dz.4/14) – 2 szlabany

Os. Skarpa
(3 parkingi)

– Sympatyczna (dz. 24/25)
– Gościnna 5 (dz. 30/4)
– Gościnna 1-13 (dz. 33/8)

 

Parkingi przy obiektach usługowo-handlowych:
– Jutrzenki 5 (dz. 24/10)
– Radości 2a (Pyza) (dz. 24/13)
– Kaczeńcowa (kościół) (dz. 34/50)
– Tatarakowa 28 (dz. 19/10)

W ofertach zaproponowano porównywalne warunki dla poszczególnych systemów.
1. Montaż szlabanów:
– cena jednego szlabanu wyposażonego w moduł SOS to ok. 13.000 zł brutto, – cena pilota ok 50 – 80 zł za sztukę,
– cena projektu i doprowadzenia zasilania do każdego szlabanu wymaga kalkulacji indywidualnej . zależy od odległości od złącza, ilości przewiertów pod wjazdami i chodnikami, ilości przełożonej kostki lub uzupełnienia asfaltu, zaangażowania sprzętu itp., cena w granicach 10-20 tys. zł do każdego urządzenia (taniej w szczególnych przypadkach).

Uwzględniając 13 parkingów (17 szlabanów) – to koszt ok. 221.000 zł (brutto) (bez zasilania),
w tym:
Os. Widok – 26.000 zł
Os. Łęgi – 65.000 zł
os. Błonie – 52.000 zł
os. Ruta – 39.000 zł
Os. Skarpa – 39.000 zł

Do kosztów należy doliczyć koszty utrzymania:
– koszty konserwacji i napraw,
– koszt energii elektrycznej – w zależności od miejsca podłączenia, np. do złącza w nieruchomości lub złącza na mieniu spółdzielni.

2. System parkomatów:
– cena jednego parkomatu ok. 1500 zł (brutto) miesięcznie, kolejne urządzenie na dużym parkingu to dodatkowy koszt ok. 615 zł (brutto) miesięcznie.
– abonamenty dla mieszkańców, np. bezpłatnie lub abonament kolejny płatny 20-30 zł, – dodatkowe możliwości:
– opłata np. S zł/godz.„ przy obiektach usługowo-handlowych 1 godz. nieodpłatnie, – parkowanie bez pozwolenia 95 zł.
– dodatkowe wpływy do podziału po 50% (firma obsługująca i Spółdzielnia),

Koszt nie obejmuje projektu i wykonania zasilania. Podobnie jak przy szlabanach ok. ID20 tys.zl za montaż każdego urządzenia.
Opłata miesięczna to ok. 31.650 zł (brutto), w tym:
17 parkingów x 1500 zł = 25.500 zł
10 dodatkowych parkomatów x 615 zł = 6150 zł

Wprowadzenie jednego z proponowanych rozwiązań kontroli wjazdu i korzystania z parkingów na terenie mienia SM Czuby wymaga głębokiej analizy i wypracowania kompromisowego rozwiązania problemu.
Od decyzji mieszkańców zależy konkretnych rozwiązań, wytypowanie parkingów, ustalenie zasad obowiązujących na terenie Spółdzielni. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu wyjaśnienie poniższych kwestii:

 1. Które parkingi należy objąć kontrolą wjazdu?
 2. Na jakich zasadach nastąpi udostępnienie parkingów członkom lub też naszym mieszkańcom (mamy ponad 1 1 tys. lokali, ponad 13 tys. członków i blisko 30 tys. mieszkańców)?
 3. Sprawa dostępności – możliwości zakupienia np. kilku pilotów (lub abonamentów) przez mieszkańców bez gwarancji parkowania.
 4. Możliwość wprowadzenia różnych rozwiązań wymaga zarezerwowania środków finansowych na realizację oraz utrzymanie inwestycji. Wprowadzenie stałej konserwacji lub opłat związanych z ich funkcjonowaniem prawdopodobnie będzie wzmagało podniesienia odpisu na utrzymanie mienia spółdzielni.
 5. W jaki sposób będą obciążane kosztami poszczególne osiedla, w przypadku braku montażu urządzeń na parkingach na terenie tych osiedli.

Sugestie i propozycje rozwiązań poszczególnych Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i ostatecznie – decyzje Rady Nadzorczej będą niezbędne do opracowania regulaminu korzystania z parkingów na mieniu spółdzielni, a także do wprowadzenia do planów gospodarczych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia oraz opłat na pokrycie kosztów utrzymania urządzeń.

Lublin, dn. 29.04.2022 r.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia odbytego 29 03.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 29.03.2022 r został przyjęty bez uwag, większością głosów -14 za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 6
Rozpatrzenie pism skierowanych do RN

Rada Nadzorcza zapoznała się z:

1) mail skierowany przez przedstawiciela nieruchomości Watykańskiej 6, 8, 10 z dnia 13.kwietnia 2022 r. do kierownika Administracji Osiedla Ruta i Prezydium RPNO Ruta w sprawie: – zaskarżam i wnoszę o uchylenie uchwały nr 7/2022 z 24.03.2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta oraz o podjęcie uchwały dot. przysyłania członkom RPNO treści proponowanych uchwał w pełnym ich brzmieniu przed posiedzeniami.

2) pismami spółdzielni skierowanymi do Rady Dzielnicy Czuby Południowe i Rady Dzielnicy Czuby Północne z dnia 25.03.2022 r. w sprawie projektów wytypowanych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 tj:
– dwa projekty dzielnicowe o wartości robót ok. 350.000 zł każdy:
l . Remont parkingów przy ul. Biedronki w os. Lęgi,
2. Remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 16, 36 w os. Widok,
– jeden projekt ogólnomiejski o wartości robót ok. I mln. zł:
l. Modernizacja komunikacji pieszo-rowerowej w wąwozie Czuby-LSM (II etap).

3) wnioskiem RPNO Błonie z dnia 10 marca 2022 r. w brzmieniu:

„Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o przeprowadzenie nowej organizacji i regulaminu korzystania z parkingów osiedlowych „.

Ad. 7
Sprawy wniesione

Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 1 głosie przeciwny postanowiła:
kolejne posiedzenie plenarne RN odbędzie się 10 maja 2022 r. o godzi 18.00 w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości:
  a) Osiedla Skarpa nr 10/2022 z dnia 01.04.2022 r, w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19,
  b) Osiedla Skarpa nr 11/2022 z dnia 01.04.2022 r, w sprawie zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1,
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2022 r
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie na 2022 r.
  c) zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy radości 1, 3 oraz Romantycznej 17, 19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa,
  d) zmiany stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 26.04.2022 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN
  – pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 26.04.2022 r.
 6. Sprawy wniesione

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie