ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Rady Nadzorczej Nr 03/2022 z dnia 29.03.2022 r.


Protokół NR 3/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.03.2022 r.

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran, Brożyna Marta, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Waldemar Żak, Elżbieta Szabała, Jan Morawski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący RN poinformował, że Prezydium przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu Rady Nadzorczej i posiedzeniach Komisji RN.
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję, że posiedzenia w marcu będą się odbywać w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6. Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu spotkania plenarnego z zastrzeżeniem, że w posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie RN i niezbędni pracownicy Spółdzielni.
Ponadto członkowie Prezydium zachowali sformułowane w lutym warunki jakie należy zapewnić aby spotkanie odbyło się z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa:
– pomieszczenie obrad powinno być wywietrzone i ozonowane,
– w pomieszczeniu obrad należy zapewnić wszystkim osobom zajęcie miejsca z możliwością zachowania dystansu zgodnego zobowiązującymi przepisami,
– wszystkim obecnym należy zapewnić środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki albo środki do dezynfekcji rąk)
– w siedzibie Zarządu w trakcie obrad mogą przebywać jedynie członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracownicy Zarządu obsługujący posiedzenie.

Zarządu zadeklarował, że wszystkie postawione warunki zostaną spełnione.

Prezydium RN po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 29 marca 2022 r. o godz. 17.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r,
  b) uchylenia Uchwały RN nr 26/26/2021,
  c) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r.
  d) zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r.
  e) zmian w Regulaminie odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  f) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
 4. Stanowisko w spawie: w spawie projektów uchwał zawartych we wniosku Pani Elżbiety Szabała z 17 stycznia 2022 r. – dot. umieszczenia projektów uchwał w porządku obrad RN i przeprowadzenia głosowań.
 5. Rozpatrzenie wniosków dot. zamontowania szlabanów na wszystkich parkingach usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni
 6. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2021 r.
 7. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału zysku (netto) za 2021r
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2021 r.
 8. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2022 r.
 9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 28.02.2022 r.
 10. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN
 11. Sprawy wniesione

Do zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad RN zostaną zwołane posiedzenia Komisji RN.

– Komisji Rewizyjnej – 22.03.2022r z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja na temat:
  a) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r.
  b) analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2021 r.
  c) wyników kontroli przeprowadzonej 10.02.2022 r. w SM Czuby przez PKO BP Polski SA Centrum Rozliczeniowo Kredytowe Biuro Rozliczeń Operacji Zespół Wierzytelności Mieszkaniowych
 2. Stanowisko w sprawie uchwał dotyczących:
  a) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.,
  b) uchylenia Uchwały RN nr 26/26/2021,
  c) struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji ogólnej na 2022 r.,
  d) struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r.,
  e) podziału zysku (netto) za 2021 r.,
  f) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2021 r.,
  g) zmian w regulaminie odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
 3. Stanowisko w spawie: projektów uchwał zawartych we wniosku Pani Elżbiety Szabała z 17 stycznia 2022 r. – dot. umieszczenia projektów uchwał w porządku obrad RN i przeprowadzenia głosowań
 4. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2022 r.
 5. Sprawy wniesione.

– Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – 28.03.2022 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Stanowisko w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
  b) wniosków dot. zamontowania szlabanów na wszystkich parkingach usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN
 3. Sprawy wniesione

Porządek obrad przyjęto do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r.
Z– ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu 22.03.2022 r. z poniżej przedstawionym

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Przeprowadziłem badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z siedzibą w Lublinie ul. Watykańska 6 na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205.594.106,84 zł;
* rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujący zysk netto 843.606,69 zł;
* zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek funduszu własnego o 5.710.160,65 zł;
* rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 87.995,36 zł: oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Zarządu Spółdzielni i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe.

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz.2106 ), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki. Zarząd Spółdzielni jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Moim zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:
1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2021 roku poz. 2106 ),
2) Krajowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami.
3) Ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętej polityki rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółdzielni wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażam przekonanie, żc uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przeze mnie opinii z badania.

Opinia

Moim zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości,
– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Spółdzielni.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności.

Moja opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Moim obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Moim obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle mojej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziłem w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Moim zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczam, iż w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziłem w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

 


Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Baster Audytor Jan Jacek Oster nr 313

 

Lublin, dnia 15 marca 2022 r.po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Zastępcę Prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyjęła przedstawione w protokole Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r.
Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili:
1) Przewodniczący RN przekaże członkom RN drogą mailową w całości ze wszystkimi załącznikami „Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r.”.
2) Członkowie RN otrzymujący materiały na posiedzenia w wersji papierowej, będą mgli, zapoznać się ze sprawozdaniem ze wszystkimi załącznikami znajdującego się w dokumentacji RN w pokoju 21.
3) Ustalono również, że Zarząd Spółdzielni po przyjęciu przez RN „Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r. niezwłocznie umieść je na stronie internetowej spółdzielni.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i odpowiedzi na zgłoszone przez członków rady pytania, większością głosów – 12 za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się od głosowania Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2021 r przyjęła

Ad. 3
A)
oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.,

Z- ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu 22.03.2022 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały


Uchwała Nr …./ 2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………….. r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w funduszu własnym za 2021r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) Dodatkowej informacji i objaśnień do bilansu za 2021r.,
3) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 205 594 106,84 zł ,.
4) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący zysk netto w wysokości 843 606,69 zł,
5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 87 995,36 zł,
6) Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 5 710 160,65 zł .

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust.1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

postanowili zgłosić do RN wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych, oraz po dyskusji większością głosów – 12 za ,przy 1 głosie przeciwnym i
5 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 6/37/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)

Uchylenie uchwały RN Nr 26/26/2021.

Z – ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisja której przewodniczy na posiedzeniu 22.03.2022 r, po analizie:

1) Uchylonej uchwały Nr 22/67/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów, w związku informacją w protokole z lustracji „Obowiązująca w Spółdzielni struktura organizacyjna wraz z określoną ilością 197,14 etatów na koniec 2020 r. zapewniała warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez SM „Czuby”
2) Podjętej uchwały Nr 26/26/2021 w sprawie: zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów .

oraz analizie wniosków zobowiązujących Zarząd Spółdzielni do przygotowania projektu struktury organizacyjnej SM Czuby na rok 2022 w wersji uwzględniającej postulaty RN zawarte protokołach posiedzeń plenarnych, a także, że nową struktura organizacyjną należy przedstawić razem z informacją o stanie zatrudnienia w SM Czuby na dzień 31 stycznia 2020 roku oraz zmianach zatrudnienia dokonanymi w przeciągu roku 2021,

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji uznali ,że „zajęte przez RN stanowisko w uchwale nr 26/26/2021 „przyjąć plan zatrudnienia w SM “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów” nic nie wnosi dla członków spółdzielni. Nie daje żadnych oszczędności. Rada Nadzorcza w zatwierdzonym 16.09.2021 r. planie gospodarczo -finansowym dla SM Czyby zabezpieczyła środki finansowe dla 202,25 etatów.

Zgłoszone przez RN uwagi i propozycje dot. ograniczenia ilości zatrudnionych pracowników w SM Czuby należy wykorzystać przy opracowywaniu i zatwierdzaniu planu zatrudnienia na rok 2023”.
Członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwałę Nr 26/26/2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów.

Przewodniczący RN, po wysłuchaniu przez członków RN dodatkowych informacji i wyjaśnień prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych dot. zakresu zadań stojących przed Spółdzielnią w związku z wprowadzeniem nowych uregulowań w obowiązujących przepisach, oraz po dyskusji, zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków :

I. Komisji Rewizyjnej tożsamego z treścią § 1 projektu uchwały tj.:
Uchylić uchwałę Nr 26/26/2022 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów.

II. Pani Elżbiety Szabała:
Utrzymać w mocy uchwałę Nr 26/26/2022 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów.

Za uchyleniem uchwały Nr 26/26/2022 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 198 etatów. głosował 6 członków RN, przeciw uchyleniu 9 członków RN, wstrzymał się od głosowania 1 członek RN.

W związku z tym ,że RN nie uchyliła uchwały Nr 26.26/2022 z dnia 16 listopada 2021 r. nie poddano pod głosowanie wniosku nr II w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 26/262021 /

C)

Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r.

Z- ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodnicz po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z przedstawionym poniżej projektem uchwały

Uchwała nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………………

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcy prezesa ds. finansowych dot. potrzeby zatrudnienia 50 pracowników dla właściwego funkcjonowania spółdzielni oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do RN wniosek by zatwierdzić strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r. zgodnie z przedstawionym powyżej schematem.

W trakcie dyskusji zaproponowano aby Rada Nadzorcza rozważyła czy nie uchwalić regulaminu zatrudniania pracowników w SM Czuby, w którym określono by, że członkiem komisji dokonującej naboru będzie przedstawiciel RN.

Na wniosek Stanisława Tanikowskiego przewodniczący RN ( mimo nie uchylenia uchwały nr 26/26/2021 r) zarządził głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej tożsamego z treścią § 1 projektu uchwały tj.
Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2022r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. zawartej w przedstawionym powyżej załączniku do uchwały głosowało 6 członków RN, przeciw zatwierdzeniu 10 członków RN, wstrzymał się od głosowania 1 członek RN.
Rada Nadzorcza nie zatwierdziła struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r zawartej w załączniku do powyżej przedstawionej uchwały.

D) Zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r.

Z- ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodnicz po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z:

1) projektem uchwały

Uchwała nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia……………………

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

2) pismem Zarządu z dnia 10.03.2022 r.

Lublin,10.03.2022 r.

Ldz. PN/150/2022

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
w/m

W celu uzupełnienia pisma z dnia 13.01.2022 r. dotyczącego stanu zatrudnienia w S. – ni na dzień 31.01.2020 r. oraz zmian w zatrudnieniu w 2021 r. Zarząd Spółdzielni informuje, iż w 2021 r. – zwolniono 21 osób, w tym 17 osób przeszło na emeryturę, -zatrudniono 16 osób, w tym 3 osoby zatrudnione jako emeryci.

Przewodniczący RN, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji dot. sposoby podejmowania w lipcu i sierpniu 2021 r. przez RPNO uchwał utrzymujących w mocy podjętych wcześniej uchwał w sprawie ilości osób zatrudnienia w administracji osiedla na rok 2022 ( braku zgody na ich zmianę), postanowili większością zgłosić do RN wniosek by utrzymać strukturę organizacyjną SM Czuby na 2022 r. zgodnie z przedstawionym powyżej schematem- w ilości 202,25 etatów.

Na wniosek Stanisława Tanikowskiego przewodniczący RN ( mimo nie uchylenia uchwały nr 26/26/2021 r) zarządził głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej tożsamego z treścią § 1 projektu uchwały:
Zatwierdza się strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie na 2022 r. stanowiącą załącznik uchwały.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r .zawartej w przedstawionym powyżej załączniku do uchwały głosowało 7 członków RN, przeciw zatwierdzeniu 10 członków RN.

Rada Nadzorcza nie zatwierdziła struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r zawartej w załączniku do uchwały.

E)
Regulaminem odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Z- ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się 22.03.2022 r z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) Regulaminem odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą uchwała Nr 130/99/02 z dnia 8 października 2002 r.

2) Regulaminem zawartym w poniżej przedstawione projekcie uchwały

UCHWAŁA Nr …/… /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: Regulaminu odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 8 pkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2019 r. — Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 130/99/02 Rady Nadzorczej z dnia 9 października 2002 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do Uchwały Nr …./…../2022
Rady Nadzorczej
SM “Czuby” w Lublinie
z dnia 29 marca 2022 r.

 

R E G U L A M I N
ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady odwoływania przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie, zwaną dalej „Radą”, członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby “w Lublinie, zwanego dalej „Zarządem”.

§ 2

 1. Rada może odwołać poszczególnych członków Zarządu jedynie na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek, podpisany przez co najmniej 1 członka Rady.
 2. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik do uchwały Rady w sprawie odwołania, co nie wyklucza możliwości dokonywania zmian i poprawek w tekście uzasadnienia przez Radę.

§ 3

 1. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjna, która przed wydaniem opinii powinna wysłuchać wyjaśnień osoby lub osób objętych wnioskiem. Wyjaśnienia mogę być też złożone na piśmie. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Komisja może także zapoznać się z opinię Prezesa Zarządu.
 2. Jeśli wniosek dotyczy odwołania Z-cy Prezesa lub Członka Zarządu swoją opinię może również przedstawić Prezes Zarządu.

§ 4

 1. Na posiedzenie Rady, na którym będzie rozpatrywany wniosek, zaprasza się osobę lub osoby, których wniosek dotyczy.
 2. Przed głosowaniem w sprawie wniosku Rada powinna wysłuchać wyjaśnień osoby lub osób objętych wnioskiem. Zainteresowani mogę składać wyjaśnienia na piśmie.

§ 5

 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem osób zainteresowanych, z opinię Komisji Rewizyjnej i ewentualną opinię Prezesa oraz po dyskusji. Rada przeprowadza tajne głosowanie nad wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 2.
  Głosowanie wniosku o odwołanie przeprowadza się na każdego Członka oddzielnie.
 2. W przypadku zgłoszenia poprawek do treści uzasadnienia, najpierw przeprowadza się głosowanie nad poprawkami w trybie właściwym dla głosowania nad wnioskiem.
 3. Odwołanie Członka Zarządu zapada większością 2/3 oddanych głosów, (§ 92 ust. 3 Statutu Spółdzielni ) w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

§ 6

Uchwałę w sprawie odwołania wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie odwołanym Członkom Zarządu.

3) projektu regulaminu wniesionego przez Andrzeja Turskiego:

UCHWAŁA Nr …../……/………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: Regulaminu odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 8 pkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Regulamin odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do uchwały Nr 130/99/02 Rady Nadzorczej z dnia 9 października 2002 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Nadzorczej SM “Czuby”
z dnia 29 marca 2022 r.

 

REGULAMIN
ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady odwoływania przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie, zwanej dalej “Radą”, członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie, zwanego dalej “Zarządem”.

§ 2

 1. Rada może odwołać poszczególnych członków Zarządu jedynie na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek, podpisany przez co najmniej jednego członka Rady.
 2. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik do uchwały Rady w sprawie odwołania, co nie wyklucza możliwości dokonywania zmian i poprawek w tekście uzasadnienia przez Radę.

§ 3

 1. Wniosek w sprawie odwołania Zarządu lub Członka Zarządu jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Rady.
 2. Na posiedzenie Rady, na którym będzie rozpatrywany wniosek zaprasza się osobę lub osoby, których wniosek dotyczy.
 3. Przed głosowaniem w sprawie wniosku Rada powinna wysłuchać wyjaśnień osoby lub osób objętych wnioskiem. Zainteresowani mogę składać wyjaśnienia na piśmie.
 4. Jeśli wniosek dotyczy odwołania Z-cy Prezesa lub Członka Zarządu swoje opinię może również przedstawić Prezes Zarządu.

§ 4

 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem osób zainteresowanych, i ewentualną opinią Prezesa oraz po dyskusji. Rada przeprowadza tajne głosowanie nad wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Głosowanie wniosku o odwołanie przeprowadza się na każdego Członka oddzielnie.
 3. W przypadku zgłoszenia poprawek do treści uzasadnienia, najpierw przeprowadza się głosowanie nad poprawkami w trybie właściwym dla głosowania nad wnioskiem.
 4. Odwołanie Zarządu lub Członka Zarządu zapada większością 2/3 oddanych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady (§ 92 ust. 3 Statutu SM Czuby w Lublinie).
 5. Jeśli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów oznacza to, że został odrzucony. Rada nie podejmuje w tej sprawie odrębnej uchwały.

§ 5

 1. Uchwałę w sprawie odwołania wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie odwołanym Członkom Zarządu.zawierającą dwie zmiany w stosunku do wersji I wersji projektu tj.
 2. W regulaminie w celu uproszczenia procedur, usunięto opiniowanie przez Komisję Rewizyjną wniosku o odwołanie. Likwiduje się przez to dublowanie dyskusji. Kompetencje do odwoływania członków Zarządu ma Rada Nadzorcza a nie jej Komisja Rewizyjna dlatego propozycja przeprowadzania procedury odwoławczej przed całym składem RN.
 3. We wstępie do uchwały w sprawie Regulaminu odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zmieniono zapis „Na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 8 pkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2019 r.”

Statut SM Czyby i Regulamin Rady Nadzorczej są autonomicznymi dokumentami stąd propozycja zapisu „Na podstawie §87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 8 pkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.

Członkowie komisji po dyskusji nad dwiema propozycjami nowej treści Regulaminu, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w brzmieniu zaproponowanym w projekcie zgłoszonym przez Pana Andrzeja Turskiego.

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 12 za, przy 5 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 7/2/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie Regulaminu odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w brzmieniu zawartym w projekcie zgłoszonym przez Andrzeja Turskiego i rekomendowanym Radzie Nadzorczej przez Komisją Rewizyjną – II wersja projektu umieszczonego powyżej w protokole.

F)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi I Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po przeanalizowaniu 28.03.2022 r przedstawionych poniżej materiałów:

1) Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zatwierdzonego uchwałą Nr 29/15/2021 r. z 28.12.2021 r.

2) propozycji zmian zawartych w piśmie z 11.10.2021 r. mieszkańców budynku Husarska 6 dot. wprowadzenia zmian w § 20 pkt 4 i 5 regulaminu

3) propozycji zmian zawartych w piśmie z 21.10.2021r . P. Zofię Tarkowską. w sprawie sadzenia kwiatków na trawnikach po wyrażeniu zgody przez mieszkańców

4) zmian zawartych w uchwale nr 10/35/2021 z dnia 27.07.2021 r. RPNO Błonie dot. kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach osiedla

5) propozycji zawarteji we wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z 6.12.2021 r. aby w regulaminie porządku określić warunki umożliwiające sadzenia kwiatów i krzewów oraz ich pielęgnację przez mieszkańców . w warunkach należy uzyskać pisemną zgodę administracji osiedla na rodzaj nasadzeń oraz akceptację miejsca ich posadzenia.”

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji przystąpili do głosowania nad zaproponowanymi zmianami:

W wyniku głosowania ( przeprowadzonego odrębnie) nad zmianami do § 20 regulaminu zawartych w:

1) we wniosku z 6.12.2021 r Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie,

2) ( sugestie) w piśmie z dnia 21.10.2021 r. Pani Zofii Tarkowskiej

3) w piśmie z dnia 11.10.2021 r. mieszkańców budynku Husarska 6 dot. wprowadzenia do regulaminu porządku domowego w § 20 pkt 4 i 5 zmian określających warunki sadzenia kwiatów i krzewów oraz ich pielęgnację przez mieszkańców, po uzyskaniu pisemne zgody administracji osiedla na rodzaj nasadzeń oraz akceptację miejsca ich posadzenia.”

4) zmiany zgłoszone przez Pani Elżbieta Szabała dot. – wykreślenie z § 20 w pkt. 4 słowa „kwiatowych” oraz

5) nadania nowego brzmienia pkt 5 w § 20 tj.

„ Na wniosek większości mieszkańców danej klatki schodowej wyrażony poparciem 50% + 1 osoba można posadzić w obrębie klatki byliny ozdobne tj.. niskie krzewy lub kwiaty. Dopuszcza się także zakładanie rabat w obrębie budynku, pod warunkiem uzyskania zgody większości mieszkańców, lub przekazania roślin Administracji celem posadzenia w uzgodnionym miejscu, Obecny zapis pkt. 5 nie znajduje uzasadnienia. Nikt nie stawia metrowych płotów, czy innych ogrodzeń, natomiast są różnego rodzaju niskie płotki, palisady, czy siatki, których zastosowanie jest wręcz konieczne. Konieczne jest otoczenie rabaty na skarpie, aby ziemia nie obsuwała się. Nawet na terenie płaskim ładnie wygląda rabata obramowana palisadą, otoczakami, czy jakimś murkiem, konieczne jest zabezpieczenie drzewka, czy krzewu siatką, szczególnie nowo posadzonego, aby zabezpieczyć przed psami itd.”

postanowili:

 1. Nie rekomendować RN wprowadzenia do regulaminu zaproponowanych zmian do § 20 regulaminu ( jednakowy wynik nad każdą zmianą – 4 za wprowadzeniem, 8 przeciw, 2 wstrzymujące).
 2. Nie opiniować propozycji przedstawionych w Uchwala nr 10/35/2021 RPNO Błonie z dnia 27.07.2021 r – w
  § 1 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” postanowiła zaopiniować negatywnie wniosek dotyczący kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach os. Błonie.
  § 2 Wnioskuje wprowadzenie zapisu do Regulaminu Porządku Domowego następującej treści: wszystkie klatki schodowe muszą mieć zawarte umowy na sprzątanie.
 3. Zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie wprowadzał do Regulaminu przodku domowego obowiązującego w SM Czuby przedstawionych do zaopiniowania przez komisję zmian.

Rada Nadzorcza, po dyskusji większością głosów – 12 za, przy 2 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania postanowiła przyjąć wniosek Komisji GZM i nie wprowadzać do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM Czuby w Lublinie zmian zawartych w powyżej przedstawionych pismach i wnioskach.

Ad. 4
Stanowisko w sprawie projektów uchwał zawartych we wniosku z 17 stycznia 2022 r. –

Z- ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z:

1) projektami uchwał zawartymi we wniosku członka RN z osiedla Błonie z 17 stycznia 2022 dot. umieszczenia projektów uchwał w porządku obrad RN i przeprowadzenia głosowań w projekcie
I. W sprawie zatrudniania pracowników wyłanianych w drodze konkursu
II, W sprawie informacji o ilości osób zamieszkałych w lokalach pozostających w zasobach SM Czuby
III. W sprawie przekazania Radzie Nadzorczej informacji na temat majątku Spółdzielni.
IV. W sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni
V. W sprawie wyłonienia Komisji doraźnej do dokonania kontroli działalności Spółdzielni
VI. W sprawie rozpatrzenie skargi członka spółdzielni z osiedla Błonie z dnia 9.11.2021 r. na Zarząd Spółdzielni dot. wysokości opłat eksploatacyjnych od 1.01.2022 r.

2) Stanowiskiem Prawnym w sprawie projektów uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie złożonych przez członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

po dyskusji, w której członek RN zgłaszający projekty uchwał stwierdziła ,że nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem prawnym, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2017 r w jej ocenie zawarte jest odmienne stanowisko.
oraz wyjaśnieniami prezes Zarządu, że odczytany wyrok dotyczy pracownika firmy korporacyjnej lub badawczej , dopuszczalność żądania przez pracodawcę informacji o dodatkowym zatrudnieniu jest uwarunkowane uzasadnionym interesem pracodawcy, a pracodawca zawrze w umowie o pracę dodatkowe postanowienie nakładające na pracownika obowiązek poinformowania go o dodatkowym zatrudnieniu.
członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by RN nie umieszczała przedstawionych we wniosku z dnia 17 stycznia 2022 r. projektów uchwał w porządku obrad RN i nie przeprowadzała nad nimi głosowań ,

Przewodniczący RN wniosek Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie’
Rada Nadzorcza większością głosów – 7 za, przy 4 głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących się od głosowania postanowiła: nie będzie zajmowała się przedstawionymi we wniosku z dnia 17 stycznia 2022 r. projektami uchwał, nie będzie wprowadzała projektów uchwał do porządku obrad RN i nie będzie nad nimi przeprowadzała głosowań.

Ad. 5
Rozpatrzenie wniosków dot. zamontowania szlabanów

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się 28.03.2022 r. z :

1) wnioskiem przewodniczącego Komisji GZM i I RN i przewodniczący RPNO Skarpa z dnia 16.11.2021 o zamontowanie szlabanów na wszystkich parkingach usytuowanych na mieniu spółdzielni.

2) pismem mieszkańców budynku Ułanów 14 i 16 z osiedla Błonie- podpisanym przez 91 osób – prośbą o:
– Usuniecie z w/w parkingów samochodów nie należących do mieszkańców naszej Spółdzielni oraz wraków.
– Ustawienie szlabanów lub bram przesuwnych na wjazdach na te parkingi
– Powiadomienie mieszkańców budynków Ułanów 14, 16, 22 , Hetmańskiej 12, 14, 16 oraz Dragonów 3 i 14 o możliwości parkowania na tych parkingach, a co za tym idzie zakupieniu pilota do szlabanu, czy bramy.
po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków zarządu, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek,, by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedstawienia na kolejne posiedzenie komisji informacji dot.:
– ilości parkingów usytuowanych na mieniu spółdzielni w poszczególnych osiedlach,
– orientacyjnego kosztu montażu szlabanów na parkingu z jednym lub więcej wjazdami,
– propozycji alternatywnych do szlabanów
– sposobu sfinansowania

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przedstawienia informacji zgodnych z wnioskiem Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowej i Inwestycji umieszczonym powyżej.

Ad. 6

Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2021 r.”

Z – ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z zestawieniami zawartymi w analizie działalności gospodarczo – finansowej za 2021 r.:

 1. Zestawienie kosztów i przychodów za 2021 r. – Tabela A
 2. Eksploatacja za 2021 SM Czuby z kosztami zarządzania Załącznik do tabeli Nr 1
 3. Działalność eksploatacyjna za 2021 r. SM Czuby
 4. Fundusz remontowy za 2021 r. tabela Nr 2
 5. Działalność kulturalno – oświatowa Tabela Nr 3
 6. Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za rok 2021 Tabela Nr 4
 7. Wykaz wykonanych robót w ramach remontów, konserwacji i utrzymania mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 31.13.2021 r.

po zmianie tytułu rozpatrywanego punktu porządku obrad na „Ocena analizy działalności gospodarczo – finansowej za 2021 r” .po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa Zarządu oraz po dyskusji , postanowili zgłosić do RN wniosek, by przyjęła przedstawioną analizę.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 12 za ,przy 2 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania przedstawioną powyżej analizę działalności gospodarczo – finansowej za 2021 r. przyjęła.

Ad. 7
Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie A) podziału zysku (netto) za 2021 r.

Z – ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z projektem uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr …/2022
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2022 r.

w sprawie: podziału zysku ( netto) za 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. 2021.648tj. z dnia 2021.04.08) oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w funduszu własnym oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej ( uchwała Nr …./2022 z dnia…….) uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto )za 2021r. w wysokości 843 606,69 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 108 813,36 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla.
– załącznik nr.1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 18 322,73 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć:
– na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 716 470,60 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

Załącznik 1
do Uchwały Nr …./2022
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

 

Zgodnie § 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę (+) 110 072,80 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w poszczególnych osiedlach. Nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie (-) 1 259,44 zł rozliczyć w roku następnym.

 

OSIEDLE

kwota

SKARPA

(+) 32 020,06

Niska SKARPA

(+) 0,00

RUTA

(+) 57 743,16

BŁONIE

(+) 4 215,36

WIDOK

(+) 11 641,48

ŁĘGI

(+) 4 452,74

==================================================================

RAZEM – Nadwyżka przychodów nad kosztami

(+) 110 072,80

…………………………………………………………………………………

PORĘBA

(-) 1 259,44

==================================================================

RAZEM – Nadwyżka kosztów nad przychodami

(-) 1 259,44

 

Ogółem nadwyżka przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej w osiedlach za 2021 r. wynosi 108 813,36 zł.

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

oraz projektem stanowiska RN dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2021 r.

Stanowisko
Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2021 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany podział zysku i wnosi o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych, oraz po przedstawionej przez członka RN z osiedla Błonie opinii że, „zaproponowany w projekcie uchwały podział zysku łamie obowiązujące przepisy”, postanowili zgłosić do RN wniosek by w celu wyjaśnienia różnych zdań dot. podziału zysku, zaprosić na posiedzenie RN 29.03.2022r. radcę prawnego.

Przewodniczący RN przedstawił członkom Stanowisko prawne dotyczące projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 2022r. w przedmiocie podziału zysku (netto) za 2021 rok.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się stanowiskiem prawnym dotyczące projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 13 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła zająć następujące stanowisko w sprawie podziału zysku (netto ) za 2021 r.

Stanowisko
Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2021 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany podział zysku i wnosi o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił postulat aby Zarząd Spółdzielni informował członków RN o każdorazowym przesunięciu środków finansowych z funduszu zasobowego na inwestycje. Zarząd zadeklarował, że każdorazowe przesunięcie środków finansowych z funduszu zasobowego na inwestycje będzie odbywało się za wiedzą Rady Nadzorczej.

B)
Absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2021 r.

Z – ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z poniżej przedstawionym projektem .w brzmieniu:

STANOWISKA
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, wynikami kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin, kontroli użytkowania obiektu budowlanego – Budynek mieszkalny Watykańska 6, 8, 10, (zalecenia pokontrolne – brak uwag), po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu, a w szczególności: działań związane z projektami zgłaszanymi do budżetu obywatelskiego, wyników przeprowadzonych negocjacji z UM Wydziałem Gospodarowania Mieniem dot. opłat za wieczyste użytkowanie, obniżenia nowych opłat o 20-25%, podpisanego porozumienia do umów na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego, gwarantującego stałe ceny w latach 2021-2023 – oszczędności w roku 2021 na poziomie blisko 50%, co stanowi kwotę ok. 50 tys. zł., terminowe realizowania zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych, prowadzone działania związane z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi, działania windykacyjne oraz dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2021 roku.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji udzielonych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji dot. przeprowadzonych negocjacji z UM Wydziałem Gospodarowania Mieniem na temat zaproponowanych nowych opłat za wieczyste użytkowanie terenu na 2022 r. oraz podpisanego porozumienia do umów na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego gwarantującego stałe ceny w latach 2021-2023, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2021 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Przewodniczący RN po dyskusji, wniosek Komisji Rewizyjnej w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem przez RN stanowiska w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2021 r w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole, głosowało 7 członków Rady Nadzorczej, przeciw przyjęciu 9 członków RN, wstrzymał się od głosowania 1 członek.

Rada Nadzorcza nie będzie przedstawiała Walnemu Zgromadzeniu stanowiska w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2021 r.

Ad. 8.
Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2022 r.

Z ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się 22.03.2022 r. z: :

1) informacją w brzmieniu;

– Zarząd dokonał analizy potrzeb i możliwości zgłoszenia projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. w oparciu o Zasady opracowane na 2023 rok – opublikowane przez Urząd Miasta. Dwa projekty dzielnicowe i jeden ogólnomiejski zostaną złożone do końca marca br.
W związku ze wzrostem opłat za wieczyste użytkowanie dla kolejnych 30 działek Spółdzielni – Zarząd prowadzi negocjacje z UM Wydziałem Gospodarowania Mieniem. Nowe opłaty są wyższe średnio o 300 – 400%. W wyniku negocjacji udało się obniżyć nowe stawki o 20-25%.

– Dzięki obserwacji rynku, analizie kosztów Spółdzielnia podpisała korzystne porozumienia do umów na dostawę energii elektrycznej i paliwa gazowego.
Porozumienia z PGE na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Spółdzielni gwarantują stałe ceny w latach 2021-2023 i pozwalają na duże oszczędności – analiza cen i zużycia w roku 2021 wykazała oszczędności na poziomie blisko 50%, co stanowi kwotę ok. 50 tys.zł.

– Przyjęte i podpisane przez Zarząd umowy kompleksowe z PGNiG na dostarczanie paliwa gazowego wiązały się z przejściem na taryfy dla gospodarstw domowych. Dzięki temu mieszkańcy naszej Spółdzielni uniknęli drastycznych podwyżek cen gazu, które dotykają odbiorców biznesowych.

2) z informacją, że przyznanie premii dla członków Zarządu następuje na ostatnimi posiedzeniu w kwartale, po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał,
3) wynikami z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CZUBY” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, przeprowadzonej w dniu 10 luty 2022r przez PKO BP SA Centrum Rozliczeniowo Księgowe Biuro Rozliczeń Operacji Biuro Zespół Wierzytelności Mieszkaniowych

Cel kontroli

 1. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne,
 2. Sprawdzenie, czy Spółdzielnia: wywiązuje się z obowiązku powiadamiania, w terminie do końca marca każdego roku, swoich członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu,
 3. Ocena terminowości oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy
 4. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez spółdzielnię „Oświadczenia” o wpłatach wniesionych przez członków z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Brak uwag odnośnie kontrolowanego okresu ( 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

4) wynikami kontroli zawartymi w protokołach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego miasta Lublin dot. kontroli użytkowania obiektu budowlanego z dnia 17.12.2021 r. – Budynek mieszkalny i administracyjny Watykańska 6 – Budynek mieszkalny Watykańska 8 i – Budynek mieszkalny Watykańska 10 – Wnioski końcowe zalecenia pokontrolne –
„Obiekt należy utrzymywać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi Kontrola wnosi do protokołu – brak uwag”

Oceniając pozytywnie przedstawione dokumenty Jerzy Kaczmarski zgłosił wniosek o przyznanie członkom Zarządu premii za I kwartał 2022 r. w wysokości 10 %. Wniosek w glosowaniu nie uzyskał większości.
Członkowie Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili nie zgłaszać do RN wniosku w sprawie premii dla członków Zarządu za I kwartał 2022 r.

Prezes SM Czuby zapoznał członków RN z informacją o podjętych przez Zarząd Spółdzielni działaniach w I kwartale br. w brzmieniu:

„W pierwszym kwartale br. roku służby finansowe spółdzielni skoncentrowały się na zamknięciu i rozliczeniu finansowym roku poprzedniego. Przedłożona analiza za 2021 rok oraz bilans potwierdziły prawidłową gospodarkę i dobrą kondycję spółdzielni. Biegły pozytywnie zaopiniował politykę finansową. Prawidłowość postępowania naszych służb potwierdziły min. kontrole banku, ZUS-u, Nadzoru Budowlanego. Już po raz dziewiąty przystąpiliśmy do opracowania projektów do Budżetu Obywatelskiego.

Dokonaliśmy analizy potrzeb remontowych terenów miejskich w obszarze SM Czuby. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, weryfikacji zasad BO na 2023r. oraz analizie ilości wykonanych od 2015r. prac w poszczególnych osiedlach wytypowaliśmy dwa projekty dzielnicowe, tj. remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 16-36 w os. Widok, remont parkingów przy ul. Biedronki w os. Łęgi (o wartości robót po 350 tys.zł każdy) oraz modernizacja komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie LSM-Czuby II etap (o wartości robót ok. 1 min. zł). To dzięki zaangażowaniu głównie naszych pracowników w ciągu ośmiu lat do naszych mieszkańców trafiło ponad 18 min. zł – w postaci remontów ulic, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw, zagospodarowania zaniedbanych terenów miejskich. Żadna lubelska spółdzielnia nie może pochwalić się takim osiągnięciem.
W luty i marcu br. Zarząd przeprowadził negocjacje z Wydziałem Gospodarowania Mieniem UM i podpisał ugody przed SKO w sprawie obniżenia o 20 – 25% nowych stawek opłat za wieczyste użytkowanie dla blisko 30 działek.

Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią oraz nieobecnością pracowników z powodu izolacji lub kwarantanny wszystkie zadania w spółdzielni realizowane były w sposób należyty i terminowo.
Ponadto mając na uwadze gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, paliw, energii oraz usług Spółdzielnia przystąpiła do realizacji planowanych robót już od stycznia br.
Niektóre przetargi zorganizowaliśmy już w grudniu 2021 r. by przyspieszyć procedurę wyboru wykonawcy i umożliwić wykonanie robót z użyciem materiałów w cenach ubiegłego roku. Dla przypomnienia należy podkreślić, że każde zlecenie wykonania prac poprzedzone jest wykonaniem obmiaru robót, określeniem ich zakresu i opracowaniem wstępnego kosztorysu.

I tak w poszczególnych osiedlach rozpoczęto realizację szeregu prac, np.: os. Skarpa
– zlecono projekty przebudowy instalacji gazowej w budynkach Fantastyczna 17, 19, 21,
– wybrano wykonawcę na wykonanie robót związanych z przebudową instalacji gazowej w budynkach Radości 1, 3, 4, Gościnna 1, Romantyczna 17, 19,
– wybrano wykonawcę na wykonanie robót związanych z wymianą ocieplenia ściany północnej budynku Radości 1, os. Ruta
– odnowiono pięć kabin dźwigów osobowych w budynku Dziewanny 5,
– zlecono dokumentację techniczną zmiany sposobu zasilania w wodę budynków Sasankowa 1, 3, 4, 5, Różana 7, Stokrotki 1, 3, 5, 7, dot. likwidacji 2-ej strefy instalacji wodociągowej budynków z hydroforni grupowej i montażu indywidualnych zestawów hydroforowych – prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej przez LPEC,
– rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 5 miejsc postojowych przy budynku Jutrzenki 10,
– trwa realizacja wymiany ekranów balkonowych z obróbkami czółek płyt balkonowych w budynkach osiedla
– realizowana jest budowa parkingu przy ul. Rucianej i Stokrotki na 170 m-c postojowych, os. Łęgi
– wymieniono dźwigi osobowe w budynkach Kaczeńcowa 2 ki. II, Biedronki 3 kl. II,
– wykonano projekty budowlane na wymianę instalacji gazowej w budynkach Tatarakowa 8,16, Tymiankowa 1, Bociania 10 , Biedronki 11,
– rozpoczęto remont parkingu przy ul. Biedronki oraz wymianę okładzin schodów wejściowych do wiatrołapów w budynkach Bociania 6, Kaczeńcowa 10, – zlecono wykonanie remontu części elewacji ściany szczytowej budynku Wiklinowa 4 os. Błonie
– zlecono wykonanie modernizacji instalacji domofonowej na cyfrową w budynkach Rycerska 2, 4, 6, 8,
– zlecono wykonanie wymiany dźwigów osobowych w budynkach Dragonów 3,14,
– zlecono wykonanie ułożenia gresu na schodach wejściowych do budynków Dragonów 3, 14, os. Widok – wykonano montaż nasad z turbowentami na kominach wentylacyjnych w budynkach Bursztynowa 35, Szmaragdowa 4
– zlecono wykonanie wymiany wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach Bursztynowa 21,23, – zlecono wykonanie remontu parkingu o nawierzchni asfaltowej przy ul. Szmaragdowej 46, – zlecono wykonanie częściowego remontu klatek schodowych w obrębie zejść do piwnic wraz z malowaniem drzwi stalowych oraz drzwi zejścia do piwnic oraz malowanie wiatrołapów wraz z naprawą zewnętrznych podpór betonowych os. Poręba
– ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach Perłowa 4 , Szafirowa 5

Przeprowadzono dyskusję w której głos zabrali; Waldemar Żak, Jerzy Kaczmarski, Stanisław Tanikowski i Edward Dudek. Przewodniczący RN poddał pod głosowanie, przedłożony podczas dyskusji, wniosek dotyczący przyznania członkom Zarządu premii za I kwartał 2022 r. w wysokości 5%.

Za przyznaniem Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu premii za I kwartał 2022 r. w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanego kwartalnie głosowało 7 członków RN, przeciw przyznaniu 8 członków RN, wstrzymało się od głosowania 2 członków RN

Za przyznaniem Zastępcy prezesa Adamowi Ziółkowi premii za I kwartał 2022r. w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanego kwartalnie głosowało 7 członków RN, przeciw przyznaniu 8 członków RN, wstrzymało się od głosowania 2 członków RN

Za przyznaniem Zastępcy prezesa Bożenie Zielińskiej premii za I kwartał 2022 r. w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego, wypłacanego kwartalnie głosowało 7 członków RN, przeciw przyznaniu 8 członków RN, wstrzymało się od głosowania 2 członków RN

Ad. 9
Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 28.02.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 28.02.2022 r. został przyjęty większością głosów , przy 3 wstrzymujących się od głosowania

Ad. 10
Rozpatrzenie pism skierowanych do RN

Rada Nadzorcza zapoznała się z:

1) Pismem mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8.10 ( bez podpisów) przekazanym przed posiedzeniem RN 28.02.2022r. przedstawicielowi tej nieruchomości – członkowi RN Panu Dariuszowi Jaremowi, z żądaniem podjęcia decyzji o naprawie wad konstrukcyjnych nieruchomości z funduszu ogólnego spółdzielni, przeprowadzenia przetargu na termomodernizację budynków, przedstawienia mieszkańcom rozliczeń związanych z przetargiem i kosztami inwestycji, okazania rozliczenia kosztów poniesionych na powyższy cel – (koszty ewentualnego kredytu).

2) Pismem członka RN z osiedla Błonie ( E. Sz.) z dnia 25 lutego 2022 r. w którym w/w odnosi się do odpowiedzi udzielonych przez prezydium, Radę Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni na tematy poruszone i zgłaszane w poprzednich pismach oraz w „Sprawach wniesionych”, udzielanych także innym członków RN .

Rada Nadzorcza jednomyślnie (16 za) uznała, że mieszkańcy którzy otrzymują ryczałt za udostępnienie swoich lokali mieszkalnych uchodźcom z Ukrainy powinni wnosić do spółdzielni dodatkowo opłaty za śmiecie i gaz od każdej przyjętej osoby (uchodźca).

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie