ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Rady Nadzorczej Nr 01/2022 z dnia 31.01.2022 r.

Protokół NR 1/2022
posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 31.01.2022 r.

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji Bożena Zielińska
St. specjalista ds. samorządowych Anna Korzonek

Prezydium 17 stycznia 2022 r. przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w styczniu 2022 r. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, Prezydium podjęło decyzję (głosami 4 za, 3 przeciw), że posiedzenie styczniowe odbędzie się w formie tradycyjnej w siedzibie Zarządu przy ulicy Watykańskie 6.
Prezydium RN po dyskusji i przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 31 stycznia 2022 r o godz. 17.30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” złożonego przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10,
 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 9 listopada 2021 członka SM Czuby na działalność Zarząd Spółdzielni.
 4. Rozpatrzenie wniosku i pism Zarządu SM Czuby dot. zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM Czuby w Lublinie na 2022 r.
 5. Dyskusji i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczący przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 5 w nieruchomości 19ES w osiedlu Skarpa
  b) korekty plan gospodarczo – finansowego SM Czuby na rok 2021
 6. Zatwierdzenia planów pracy Rady Nadzorczej i komisji na 2022 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej sformułowanie odpowiedzi.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28.12.2021 r.
 9. Sprawy wniesione.

W związku z potrzebą zaopiniowania wniosków dot. zamontowania szlabanów na wszystkich parkingach usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni oraz propozycji zmian Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zgłoszonymi przez mieszkańców budynku Husarska 6; pisma członka zamieszkałego w osiedlu Błonie oraz wniosków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie i Widok zostanie zwołane posiedzenie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji, w formie tradycyjnej 31 stycznia o godz. 16.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6.
Ze względu na konieczność starannego przygotowania Sali posiedzeń (warunki sanitarne) oraz ograniczenia kontaktów do minimum, Prezydium postanowiło, że posiedzenia komisji będą odbywać się w dniu obrad plenarnych Rady Nadzorczej.

Prezydium 27 stycznia przeprowadziło dyskusję w sprawie ewentualnej zmiany formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej oraz Komisji GZMiI w dniu 31 stycznia 2021 r. w reakcji na fakt dynamicznego wzrostu zachorowań.
Prezydium, jednogłośnie postanowiło zmienić decyzję Prezydium z 17 stycznia 2022 r. w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2022 r. i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji. Postanowiło o odwołaniu posiedzenia KGZMiI i przeprowadzeniu posiedzenia plenarnego RN bez odbycia spotkania z podejmowaniem decyzji w trybie zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Wobec zmiany trybu obradowania i podejmowania decyzji Prezydium RN po dyskusji, postanowiło zmodyfikować porządek obrad, zaproponowany 17 stycznia 2022. Zdecydowano, że w nowym porządku obrad pozostaną sprawy koniecznie do terminowego podjęcia oraz punkty w których brak możliwości dyskusji nie wpłynie na jakość podejmowanych decyzji. Podtrzymano datę posiedzenia plenarnego rady na 31 stycznia 2022 r ze zmodyfikowanym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosku o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” złożonego przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10,
 2. Rozpatrzenie skargi z dnia 9 listopada 2021 członka SM Czuby na działalność Zarząd Spółdzielni.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczący przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 5 w nieruchomości 19ES w osiedlu Skarpa
  b) korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na rok 2021
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28.12.2021 r.
 6. Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad ograniczających liczbę wydruków dokumentów.
 7. Sprawy wniesione.

Zdecydowano, że dyskusja i głosowania w pozostałych sprawach umieszczonych pierwotnie w porządku obrad posiedzenia plenarnego na dzień 31 stycznia 2022 (Protokół Prezydium RN nr 1/2022), będą przedmiotem spotkania plenarnego w lutym.

Prezydium RN upoważniło Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemba, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno- Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia plenarnego rady w dniu 31 stycznia 2022 r.

Prezydium ustaliło wzór karty do głosowania w dniu 31.01.2022 r.

Komisja skrutacyjna dokonała otwarcia złożonych kart do głosowania w sprawach ujętych w porządku obrad posiedzenia z dnia 31.01.2022 r. i ustaliła, że na 21 członków RN uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów, w głosowaniu udział wzięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie: Rozpatrzenia wniosku o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” złożonego przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10, oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem uchwały – 13 głosów
– przeciw przyjęciu uchwały – 2 głosów
– wstrzymało się od głosu – 6 głosów

2) W głosowaniu w sprawie: Rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2021 członka SM Czuby na działalność Zarząd Spółdzielni, oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem uchwały – 14 głosów
– przeciw przyjęciu uchwały – 6 głosów
– wstrzymało się od głosu – 1 głosów

3) W głosowaniu w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczący przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 5 w nieruchomości 19ES w osiedlu Skarpa, oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem uchwały – 18 głosów
– przeciw przyjęciu uchwały – 1 głosów
– wstrzymało się od głosu – 2 głosów

4) W głosowaniu w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na rok 2021, oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem uchwały – 16 głosów
– przeciw przyjęciu uchwały – 2 głosów
– wstrzymało się od głosu – 3 głosów

5) W głosowaniu w sprawie: Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28.12.2021 r., oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem protokołu – 16 głosów
– przeciw przyjęciu protokołu – 3 głosów
– wstrzymało się od głosu – 2 głosów

6) W głosowaniu w sprawie: Poparcia zasad ograniczenia liczby „papierowych” dokumentów zapisane w protokole Prezydium z dnia 17 stycznia 2022 r., oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem zasad – 16 głosów
– przeciw przyjęciu zasad – 4 głosów
– wstrzymało się od głosu – 1 głosów

Ad. 1.
Rozpatrzenie wniosku o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” złożonego przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10,

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych dokumentów i przebiegu kontaktów z mieszkańcami nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 tj.

 1. Wniosek mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” z dnia 4 grudnia 2021 r (data wpływu 7 grudnia 2021 r.).
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Ruta z dnia 19.07.2021 r.:
  Nr 31/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10
  Nr 32/2021 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczo-Finansowego osiedla „RUTA” na 2022 r.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie:
  Nr 19/65/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r.
  Nr 21/66/2021 z dnia 16.0.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022.
 4. Odpowiedz Zarządu PE 10410/2021 z dnia 30.11.2021 na pismo Pan Dariusza Jaremka z dnia 14.09.2021.
 5. Pismo Zarządu PN/10225/2021/10257 z dnia 26 listopada 2021 r. do mieszkańców ul. Watykańska 6, 8,10 w sprawie udziału w spotkaniu planowanym na dzień 29 listopada 2021 r. w Domu AK.
 6. Wyjaśnienia Zarządu w sprawie rozliczenia zadania termomodernizacji 28 budynków mieszkalnych w osiedlu „Ruta”, wraz treścią Uchwały Nr 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 20.02.2014 r.
 7. Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Zarządu RN/10656/2021 z 8 grudnia 2021 r. w związku z decyzją Prezydium RN z dnia 7 grudnia 2021 r. o zleceniu przygotowania opinii prawnej na temat możliwości procedowania wniosku z pkt 1.
 8. Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej do mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 RN/12558/2021 z 10 grudnia 2021 r. z zawiadomieniem o prowadzonych działaniach Rady Nadzorczej w sprawie wniosku z pkt 1.
 9. Pismo Przewodniczącego RN do Zarządu z 22 grudnia 2021 r. wraz z załącznikiem w postaci obrazu pisma rozplakatowanego w dniu 21 grudnia 2021 r. na terenie nieruchomości.
 10. Załącznik: obraz pisma rozplakatowanego w dniu 21.12.2021 r. na terenie nieruchomości:
 11. pismo Zarządu i Opinia prawna w sprawie zasad uchylenia i zmian uchwał organów Samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.
 12. Pismo Pana Schneidera do RN (Przewodniczącego RN) z 1 stycznia 2022 r. przesłane drogą służbową.
 13. Informacja Zarządu dot. działania Spółdzielni w celu pozyskania środków unijnych na remonty i termomodernizację zasobów w SM Czuby w tym budynków przy ul. Watykańskiej.

większością głosów – 13 za, przy 2 głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 1/18 /22
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

W sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 dot. uchylenia uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 19.07.2021 r.
– Nr 31/2021 w sprawie miesięcznej stawki opłat na fundusz remontowy nieruchomości Watykańska 4, 6, 8, 19 – od dnia 01.01.2022 r.
– Nr 32/2021 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo – finansowego osiedla Ruta na 2022 r. w części wynikającej z uchwały RPNO Ruta nr 31/2021, oraz zmiany uchwał Rady Nadzorczej SM Czuby
– nr 19/55/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie planu kosztów zarządzania na 2022 r. w części wynikającej z uchwał nr 31/2021 RPNO Ruta,
– nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej czuby w Lublinie na rok 2022 w części wynikającej z uchwał nr 31/2021 RPNO Ruta – w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust.1 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przepisami, wnioskiem mieszkańców z dnia 04.12.2021 r oraz informacją Zarządu dotyczącą spraw formalno – prawnych – uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 19.07.2021 r.
Nr 31/2021 w sprawie miesięcznej stawki opłat na fundusz remontowy nieruchomości Watykańska 4, 6, 8, 10 – od dnia 01.01.2022 r. i uchwalę Nr 32/2021 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo – finansowego osiedla Ruta na 2022 r.

§ 2

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zmianę uchwały nr 19/55/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie planu kosztów zarzadzania na 2022 r. oraz uchwały nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie na rok 2022.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały Nr 1/18/2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia 31.01.2022 r.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchylenia uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o ile są niezgodne z przepisami prawa ,( Statutu , uchwałami Walnego Zgromadzenie i Rady Nadzorczej). a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Uchylenie uchwały może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
Z uwagi na upływ terminu wskazanego w wyżej wymienionym przepisie – brak jest podstaw do uchylenia przedmiotowych uchwał

Na podstawie art.4 ust. 41 pkt 2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu j remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych art. 6 ust. 3 uosm). Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Gospodarkę funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby określają regulaminy: Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego oraz Regulamin rozliczenia kosztów zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.
Regulaminy uchwalone są przez właściwy organ – Radę Nadzorczą SM Czuby. Rada Nadzorcza określa sposób ustalania wysokości wpłat na fundusz remontowy (opłata w zł/1 m2 pow. użytkowej lokalu).

Środki pieniężne funduszu remontowego są wydawane przez Zarząd na podstawie rocznego planu gospodarczego uchwalonego przez Radę Nadzorczą w oparciu o plany zatwierdzone przez RPNO. Wysokość opłaty na fundusz remontowy jest ustalona w sposób zapewniający pokrycie planowanych kosztów robót remontowych, w tym modernizacyjnych.
Fundusz remontowy jest przeznaczony m.in. na:
– remont dachu, elewacji budynku lub jego elementów,
– remont klatki schodowej (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), malowanie,
– wymianę instalacji gazowej, elektrycznej,
– termomodernizację budynku,
– remont kominów i nasad wentylacyjnych,
– regulację instalacji co i cw,
– remont dźwigów.

§ 3 ust. 1 Statut SM Czuby- stanowi, że majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zasilenie funduszu remontowego nieruchomości możliwe jest poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego przy spełnieniu warunków określonych w art.6 ust. 4 uosm lub zaciągnięcie kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 16%, udzielonego przez Bank Gospodarki Krajowej.

Ad. 2

Rozpatrzenie skargi z dnia 9 listopada 2021 członka SM Czuby z os, Błonie na działalność Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu z poniżej umieszczoną skargą Członka spółdzielni Zam. w osiedlu Błonie ul. Dragonów

Lublin, 9 listopada 2021 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Ul. Watykańska 6
20-536 Lublin

Skarga
na Zarząd Spółdzielni

Na podstawie art. 46 § 1 pkt.6 ustawy Prawo spółdzielcze oraz §97 pkt. 1 ppkt, 8 Statutu Spółdzielni wnoszę skargę na Zarząd naszej Spółdzielni.

Powodem wniesienia skargi jest lekceważenie mnie i moich praw, jako członka Spółdzielni i zarazem właściciela lokalu mieszkalnego, jak i swoich ustawowych obowiązków.

Pismem złożonym w Spółdzielni 7 października 2021 r. prosiłem Zarząd o przedstawienie mi szczegółowej kalkulacji kosztów zależnych od Spółdzielni t.j. eksploatacji – w zakresie rzeczowym i finansowym, które są zawarte w poz. 14 moich opłat eksploatacyjny,

Prosiłem także o podanie mi wpływów z najmu pomieszczeń wspólnych mojej nieruchomości oraz usług świadczonych przez konserwatorów, ponieważ winny one pomniejszać moje opłaty eksploatacyjne a także rozliczenie funduszu remontowego.

Przede wszystkim prosiłem o szczegółowe uzasadnienie wzrostu kosztów eksploatacji w mojej nieruchomości, bo aż o 32,02 %. zał. nr 1 – moje pismo z 7.10.2021 r. do SM „Czuby”

W odpowiedzi na moje pismo Zarząd pismem z dnia 12.10.br. podał mi szereg informacji, o które nie prosiłem, a które nie są mi potrzebne, a nadto dane są niekompletne i niespójne
zał. nr 2 – pismo SM Czuby z 12.10.2021 r. PE-8634/EB-900/22/8789

Ponieważ przesłane mi pismo najwyraźniej miało na celu jedynie mnie zbyć, pismem z 20.10.2021 r. ponownie wystąpiłem do Spółdzielni o precyzyjne wyjaśnienie mi poruszonych przeze mnie kwestii, zał. nr 3 – moje pismo do SM „Czuby” z 20.10.2021 r.

Odpowiedź zawarta w piśmie z 26.10.2021 r. jest żenująca i dowodzi jedynie, że Zarząd jest już zmęczony pełnieniem swoich funkcji i nie chce mu się rzetelnie wywiązywać ze swoich obowiązków, a nadto zatrzymał się na etapie przepisów z czasów PRL-u.
zał. nr 4 – pismo SM „Czuby” z 26.10.2021 r. PE-9069/EB-963/21

Takie lekceważenie mnie i swoich obowiązków przez Zarząd naszej Spółdzielni jest naganne.

Wystosowałem więc do Zarządu kolejne pismo z żądaniem szczegółowego wyjaśnienia poruszonych przeze mnie spraw.
Zał. nr 5 – moje pismo z 9.11.2021 r. do Zarządu SM „Czuby”.

Nie może Zarząd ciągle lekceważyć nas, nasze prawa i swoje obowiązki pozostając stale bezkarnym. Wiem od mojej matki, że została tak samo potraktowana. Z tego względu informuję Radę Nadzorczą jak wyżej i wnioskuję o:

 1. Pozbawienie Zarządu premii
 2. Zobowiązanie Zarządu do udzielenia mi precyzyjnej, wyczerpującej odpowiedzi na moje prośby
 3. Zobowiązanie Zarządu do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni wszystkich dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 3 usm. Na stronie internetowej brak jest bowiem protokołów z posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie”, protokołów z lustracji, pełnych sprawozdań finansowych Zarządu.

Jako członkowie tej Spółdzielni mamy prawo się z nimi zapoznać, zgodnie z ust. 1 w/w przepisu. W dobie pandemii nie powinniśmy jednak jeździć do Spółdzielni, aby te dokumenty obejrzeć, skoro winny one się znaleźć na stronie internetowej. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze dla obu stron. Wniosek jest tym bardziej zasadny, że w swoim piśmie Zarząd odpisał mi, że dane o które proszę znajdują się w jego sprawozdaniu. Na stronie internetowej jest jednak tylko skrót tego sprawozdania, a co najważniejsze brakuje rozliczenia kosztów eksploatacji i funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości. Zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Spółdzielni jest tym bardziej zasadne, że od dwóch lat nie odbyło się walne zgromadzenie. Nie powinien nas Zarząd traktować jak petentów, których trzeba przeczołgać, to się odczepią. Większość z nas pracuje i to nie zawsze osiem godzin, a dłużej. Nie mamy czasu jeździć kilka przystanków do Spółdzielni, aby zapoznać się z dokumentami, które nas interesują, skoro dużo prościej jest przeanalizować je drogą internetową. Tak już pracuje się w Polsce od dawna. Każdą sprawę, w każdym urzędzie można załatwić drogą elektroniczną, tylko nasza Spółdzielnia to bezzasadnie blokuje.

Dane, o które proszę Spółdzielnię nie są objęte żadną tajemnicą, dlatego mam prawo uzyskać rzetelną odpowiedź. Zbywanie mnie informacjami nie na temat, albo niekompletnymi sugeruje jednoznacznie, że Zarząd ma coś do ukrycia, zwłaszcza, że z powziętych informacji wynika, iż nawet RPN nie otrzymuje kalkulacji kosztów eksploatacji zależnej od Spółdzielni. Nasuwa mi się pytanie, dlaczego organy samorządowe posiadając kompetencje do dokonywania kontroli działalności Spółdzielni tego nie robią, pomimo iż powołały Komisje Rewizyjne?

oraz z całością korespondencji z członkiem spółdzielni w kontekście złożonej przez niego w dniu 9 grudnia 2021r, skargi na Zarząd skierowanej do RN tj.

 1. Pismem skierowanym do spółdzielni 5 października 2021 r. dot. wysokości płat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2022 r.
 2. Odpowiedzią spółdzielni z 12 października 2021 r. (PE-8614/EB- 900/22/8219) na pismo z 5 października 2021 r. dot. wysokości płat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2022 r.
 3. Pismem skierowanym do spółdzielni 20 października 2021 r. dot. wysokości płat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2022
 4. Odpowiedzią spółdzielni z 26 października 2021 r. na pismo z 20 października 2021 r.( PE-9069/EB- 963/21)
 5. Pismem skierowanym do spółdzielni 9 listopada 2021 r. dot. wysokości opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2022 r.
 6. Pismem Zarządu skierowanym do RN 15.11.2021 r.( PE-9675/EB-1020/21) odpowiedz na pismo z 5 października 2021 r
 7. Pismem Spółdzielni z 6 grudnia 2021 r ( PE- 9676/EB-1020/21) – odpowiedzią na pismo z 9 listopada 2021 r .i z 26 listopada 2021 r.
 8. Projektem uchwały umieszczonym we wniosku P. Elżbiety Szabała z dnia 13 stycznia 2022 r.

większości głosów – 14 za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 2/2/ /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

W sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2021 członka SM Czuby z nieruchomości EB04 w osiedlu Błonie na działalność Zarząd Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 6 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze złożoną skargą oraz związanymi z nią dokumentami uchwala co  następuje:

§ 1

Skargę z dnia 9 listopada 2021r. członka SM Czuby z nieruchomości EB04 w osiedlu Błonie na działalność Zarząd Spółdzielni Rada Nadzorcza uznaje za niezasadną.

§ 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do uporządkowania dokumentów udostępnianych na stronach internetowych Spółdzielni, uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia wyżej wymienionemu dlaczego niektóre dokumenty udostępniane są w ograniczonym zakresie (osobiście w siedzibie spółdzielni).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały Nr 2/2/2022
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia .31.01.2022 r.

 

Zarzuty postawione w skardze nie znajdują Potwierdzenia w prowadzonej korespondencji, a świadczą jedynie o braku zrozumienia podanych informacji dotyczących tej nieruchomości.
Informacje i wyjaśnienia, o które zwracał się członek spółdzielni w kierowanej do Spółdzielni korespondencji zostały przedstawione w odpowiedziach Zarządu z dnia 12 .10.2021 r.(PE-8614/EB- 900/22/8219) 26 .10.2021 r.( PE-9069/EB-963/21) 15.1).2021 r. PE-9675/EB-1020/21 i 6.12.2021 r. ( PE- 9676/EB-1020/21) I tak:
W piśmie z dnia 12.10.2021 r. Zarządu Spółdzielni wyjaśniając temat kalkulację opłat zależnych od Spółdzielni tj. eksploatacji na rok 2022. przedstawił podstawę prawną, dane przyjęte do kalkulacji oraz tabele planowanych kosztów osiedla i nieruchomość wraz ze stawką odpisu na rok 2022, wysokość odpisu na fundusz remontowy nieruchomości i ogólnoosiedlowy oraz planowane koszty. Wyjaśnił co zawierają opłaty zależne związane z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości , pomniejszenie planowanych kosztów na rok 2022 o dodatni wynik na działalności w roku 2020, a także, że w roku 2021 plan kosztów eksploatacji został pomniejszony o wynik finansowy osiągnięty w roku 2019, tj. o kwotę 47 351,00 zł. Poinformował, że wpływy z usług świadczonych na rzecz mieszkańców Spółdzielni przez konserwatorów zatrudnionych w Administracji będą znane po zakończeniu roku obrachunkowego, że konserwatorzy zatrudnieni w Administracji Osiedla nie świadczą żadnych usług na rzecz osób spoza Sp- ni. Poinformował, że w planie gospodarczym osiedla Błonie na nieruchomości
EB 04 Dragonów 3 i 14 ujęto wynik osiągnięty na koniec roku 2020 w kwocie 1 749,00 zł. I Ponadto również kwotę środków finansowych zgromadzonych na dzień 31.12.2020 r na funduszu remontowym nieruchomości, tj.- 191 249,00 zł, oraz przewidywany bilans otwarcia na rok 2022 .

Nie podano rozliczenia funduszu remontowego nieruchomości od czasu jego utworzenia, gdyż plan rzeczowo – finansowy remontów opracowywany jest na dany rok i rozliczany na koniec każdego roku..

W piśmie z dnia 6,12,2021 r. – odp. na pismo z dnia 9 listopada br. w sprawie wysokości opłat eksploatacyjnych od 1 stycznia 2022 roku i odpowiedzi z dnia 2t\ listopada 2021 roku Zarząd poinformował, że podtrzymuje swoje wyjaśnienia i dane przedstawione w piśmie z dnia 12 i 26 października br. w tej sprawie, ponownie przedstawił podstawę) prawną oraz dane przyjęte do kalkulacji oraz tabele planowanych kosztów osiedla i nieruchomości wraz ze stawką odpisu na rok 2022 oraz wysokość odpisu na fundusz remontowy nieruchomości i ogólnoosiedlowy oraz planowane koszty , wyjaśnił co zawieraj opłaty zakaźne związane z zarządzaniem , administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości (eksploatacja)

Poinformował, że w Spółdzielni lub administracji osiedla można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w sprawie obowiązujących stawek, planowanych kosztów i innych zagadnień dotyczących nieruchomości .Ponadto Członek Spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 81 § 1. ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi (Dz.U. z 2021 r poz.

Ad. 3
Dyskusji i podjęcie uchwał w sprawie:

A) Wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dot. przebudowy instalacji gazowej

Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3/80/2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 5 w nieruchomości 19 ES w osiedlu
Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 44/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 20.12.2021 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 czerwca 2022 roku wprowadza się dodatkowy odpis na fundusz remontowy dotyczący przebudowy instalacji gazowej w wysokości 25 zł miesięcznie za lokal w budynku przy ulicy Gościnnej 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

B) Korekty plan gospodarczo – finansowego SM Czuby na rok 2021

Rada Nadzorcza większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 4/68/2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo-finansowego na 2021 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach wskazanych w załącznikach ( tabele 1-4 ) do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załączniki:

 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2021r. korekta SM Czuby – Tabela nr 1
 2. Plan funduszu remontowego na 2021 zestawienie zbiorcze SM Czuby Tabela nr 2
 3. Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2021 r.-korekta SM CZUBY ( DK i F K-O) Tabela Nr 3
 4. Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2021 r. – KOREKTA Tabela nr 4
 5. Plan remontów mienia spółdzielni 2021 – korekta
 6. Informacja do korekty planu gospodarczo-finansowego SM „CZUBY” na 2021 r.

Ad. 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z i z poniżej przedstawionymi pismami:

1) Wnioskiem skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej przez (członka zamieszkałego w osiedlu Błonie) z 6 grudnia 2021 r.( data wpływu 10 grudnia 2021 r.) o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do kierownika Administracji osiedla Błonie i pracownika administracji pana oraz pismem Spółdzielni z 27 grudnia 2021 r (PE-10710/EB-1148/21 ) odpowiedzią na pismo w/w z 6.12.2021 r.

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do sposobu załatwienia przez Spółdzielnie powyższego wniosku, a wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi uznała za wystarczające
,
2) Pismem skierowanym do Zarządu i wiadomości Rady Nadzorczej przez członka zamieszkałego w osiedlu Ruta z 1 i 4 grudnia 2021 r. z prośbą o podjęcie bezwzględnych kroków w celu pozbycia się gołębi oraz pismem – odpowiedzią spółdzielni z 17.12.2021r. ( ER 10332.10391.10879 i 785.790.791.822/20210 )

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do przedstawionych w odpowiedzi Zarządu wyjaśnień – i uznała je za wystarczające

3) Pismem skierowanym do Zarządu i wiadomości Rady Nadzorczej przez członka zamieszkałego w osiedlu Błonie z 21.12.2021 r. w sprawie inicjatywy lokalnej dot. montażu windy w budynku zamieszkiwanym przez w/w oraz pismem odpowiedzią spółdzielni ( PE 10112/EB-1080/2021/11024

Rada Nadzorcza proponuje by Zarząd uzupełnił odpowiedź dla w/w gdyż odpowiedź, nie zawiera pełnych informacji na temat wątpliwości opisanych w jego piśmie.

4) Pismem kierownika administracji Błonia z 13.12.2021 r. ( EB/1127/2021 /10724) skierowanym do ( członka zamieszkałego w osiedlu Błonie ) odpowiedzią na pismo w/w z 9 sierpnia 2021 r. – skargi na działalność administracji .

( Rada Nadzorcza 16.09.2021 r. skierowaną przez w/w skargę ( zgodnie z §103b ust.1 pkt 6 statutu spółdzielni oraz w § 4 ust.2 pkt 6 Regulaminu rad przedstawicieli nieruchomości osiedli i zasad ich wynagradzania, przekazała do rozpatrzenia przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie Rady z prośbą o informacje w sprawie sposobu jej załatwienia.)

5) Wnioskiem członka RN z osiedla Błonie z 13 stycznia 2022 r. ( data wpływu 17.01.2021 r.) o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, spraw wskazanych w przedstawionych projektach uchwał.

Zgłoszone we wniosku propozycje RN rozpatrzy na kolejnym posiedzeniu (luty 2022 r.)

Ad. 5.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28.12.2021 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.12.2021 r. został przyjęty większością głosów – 16 za, przy 3 głosach przeciwnych

Ad. 6.
Głosowanie w sprawie przyjęcia zasad ograniczających liczbę wydruków dokumentów.

Rada Nadzorcza po w celu ograniczenia liczby „papierowych” dokumentów przekazywanych członkom Rady Nadzorczej przyjęła do stosowania,(większością głosów 16 za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania) zasady zapisane w protokole Prezydium z dnia 17 stycznia 2022 tj..:
– dokumenty zawarte w protokółach Prezydium nie będą powielane i przesyłane jako odrębny materiał,
– członkowie RN, którzy zgłosili do wykorzystywania adresy mailowe, będę otrzymywać materiały tylko drogą elektroniczną. Otrzymanie materiałów w formie papierowej będzie możliwe po zgłoszeniu prośby w sprawie konkretnych materiałów.
– dokumenty otrzymane przez RN, zawierające ponadstandardową liczbę stron będą dostępne do wglądu w siedzibie Zarządu (nie będą powielane).

Ad. 7.
Sprawy wniesione.
Członkowie Rady Nadzorczej, na Kartach Głosowań z dnia 31.01.2022 r., zamieścili wypowiedzi i opinie w ramach spraw wniesionych. Wszystkie głosy zostały zebrane i doręczone Zarządowi i  Prezydium w celu przekazania do ewentualnego dalszego procedowania, sformułowania odpowiedzi bądź przedstawienia członkom RN jako głos w dyskusji.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie