ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół NR 12/2022 z dnia 25.10.2022 r.

Protokół NR 12/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.10.2022 r.

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Marta Brożyna, Stanisław Tanikowski, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Tomasz Buda, Waldemar Żak, Elżbieta Szabała, Jan Morawski, Zbigniew Ławniczak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– prezes Zarządu – Ryszard Burski
– zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Ad 1.

Prezydium przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej i posiedzeniach Komisji RN. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję, że posiedzenia w październiku będą się odbywać w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6. Decyzja została podjęta z zastrzeżeniem (zgodnie z opinią prawną z dnia 30 grudnia 2021 r.), że w posiedzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie RN i niezbędni pracownicy Spółdzielni.

Prezydium RN po dyskusji i zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, ustaliło datę posiedzenia plenarnego rady na 25 października 2022 r o godz. 18,.30 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skargi członka spółdzielni zam. przy ul. Dragonów w osiedla Błonie
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
  b) zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
  c) zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach,
  d) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Szaserów 9 w nieruchomości EB 06 w osiedlu Błonie.
  e) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kawaleryjska 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie.
  f) zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę wielostanowiskowego parkingu o nr. ewidencjonujmy 41/4 przy ul. Rucianej i Stokrotki
 4. Informacja Zarządu dot. realizacji wniosku z 26.07 2022 r zgłoszonego przez P. Szabałę
 5. Wystąpienia do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o opinię w sprawie wywieszenia a klatkach schodowych listy zawierającej numer lokalu i liczbę mieszkających w nim osób.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 30.08.2022 r. i 20.09.2022 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN
 8. Sprawy wniesione

Przewodniczący RN zaproponował by aby porządek obrad posiedzenia uzupełnić o pkt .4a
Informacja dot. Aneks nr 2 /2021 do Zasad / polityki/Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie /uchwała Zarządu 16/2018 z 12.12.20218r /

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie:

 1. uzupełnienia porządku obrad o pkt 4a w brzmieniu zaproponowanym przez przewodniczącego
  Za uzupełnieniem porządku obrado pkt 4a, głosowało 16 członków RN, 3 członków wstrzymało się od głosowania.
 2. Za przyjęciem porządku obrad z uzupełnionym pkt 4a głosowało 19 członków RN /jednomyślnie/

Ad. 2
Przewodniczący RN przypomniał ,że zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 8 statutu , do zakresu działania Rady Nadzorczej należy rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Rada Nadzorcza po zapoznaniu się na posiedzeniu 25.09,2022 r. ze skargą członka zam. w osiedlu Błonie oraz wysłuchaniu informacji w/w o braku reakcji Prezesa Ryszarda Burskiego i zastępcy prezesa ds. eksploatacji Bożeny Zielińskiej na składane ustne i pisemne skargi na kierownika administracji osiedla Błonie, postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia skargi do kolejnego posiedzenia i umożliwić skarżącemu przedstawienia uwag do pracy Zarządu w obecności Zarządu.

Rada Nadzorcza nie będzie zajmowała się skargą na działalność kierownika administracji osiedla. Zgodnie z § 103b ust. 1 pkt 6 należy do kompetencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla .

Rada Nadzorcza zapoznała się z:

 1. Skargą z dnia 25.08.2022 r. członka zam. w osiedlu Błonie dot. braku prawidłowego zachowania ze strony Zarządu Spółdzielni. na składane ustne i pisemne skargi na kierownika administracji osiedla Błonie,
 2. Wyjaśnieniami z dnia 30.08.2022 r. kierownika Administracji Osiedla Błonie na skargę do Rady z dnia 25 sierpnia br. dot. wymiany na nowe urządzenia dźwigowe w budynkach przy ul. Dragonów 3 i 14, remontu schodów wejściowych do budynku 3. mycia pionów zsypowych oraz innych spraw poruszonych w skardze.
 3. Pismem Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych z dnia 06.09.2022 r. dot. przebiegu przeprowadzonej rozmowy ze wnoszącym skargę oraz wyjaśnieniami na przedstawione w skardze zarzuty,
 4. Informacją ,że do Administracji osiedla Błonie i do wiadomości RN zostały skierowane 21.09.2022 r. i 22.09.2022 r. przez innego członka z budynku Dragonów 14, skargi na niewłaściwe zachowanie się wobec niej członka zgłaszającego skargę do RN,
 5. Projektami uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z 25.08.2022 r. na Zarząd Spółdzielni,

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych członka zgłaszającego skargę ,oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Jerzy Kaczmarski , Marta Brożyna, Stanisław Tanikowski, Andrzej Turski , na wniosek zgłoszony przez Jerzego Kaczmarskiego postanowiła większością głosów – 14 za, przy 1 głosie przeciwny i 4 wstrzymujących się od głosowania odroczyć termin rozpatrzenia skargi z dna 25.08.2022 r. do czasy zapoznania się z opinią Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie dot. oceny pracy Kierownika Administracji Osiedla Błonie

Ad. 3
Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie

a) zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania ( kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr …../…… /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 17 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 6/9/2021 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.02.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 pkt 2 ppkt 5) otrzymuje brzmienie: “odpisy na inne fundusze”.

2. § 6 ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
” Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych są ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości obsługiwane przez te urządzenia na podstawie faktycznego zużycia zafakturowanego przez dostawcę”.

3. § 6 ust.1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
” Koszty ubezpieczenia majątku są ustalane na podstawie zawartych polis ubezpieczeniowych ewidencjonowane i rozliczane na nieruchomości danego osiedla proporcjonalnie do powierzchni użytkowej “.

4. § 6 ust.1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
” Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są odrębnie na nieruchomości wyposażone w liczniki zbiorcze na podstawie faktur dostawcy.
Koszty zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach.

5. § 6 ust.2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
” Obciążenia poszczególnych lokali odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są uchwalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów w zł/m² p.u. ustalana jest odrębnie dla każdej nieruchomości.
W ramach odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki przeznaczone na utrzymanie stanu technicznego budynków i porządku w osiedlach, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp. W tym przypadku jednostkę rozliczeniową, o której mowa w § 5 ust.1 niniejszego regulaminu określa uchwała Rady Nadzorczej podjęta na podstawie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego określają “Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM Czuby oraz “Zasady dofinansowania z odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby” uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

6. § 6 wykreśla się pkt 5.

7. § 13 otrzymuje brzmienie:
“Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone:
1. Przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy spółdzielni.
2. W kasie Spółdzielni – gotówką lub terminalem za lokale mieszkalne i garaże.

8. § 14 otrzymuje brzmienie:
“Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Nr ………….. z dnia 25.10.2022 r.”.

§2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
oraz załączonym do projektu uchwały tekstem jednolitym Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. w którym zostały naniesione propozycje zmian, oraz po dyskusji członkowie Komisji GZMi I postanowili

 1. Nie zgłaszać do RN wniosku by podjęła uchwałę w brzmieniu przedstawionym do zaopiniowania przez komisje . Dokonać w Regulaminie rozliczania kosztów GZM tylko te zmiany, które dotyczą zapisów w sprawie energii elektrycznej , gazowej i ubezpieczeń, wprowadzenie pozostałych zmian odroczyć do kolejnego posiedzenia.
 2. Na wniosek zgłoszony przez Panią Elżbietę Szabała , zaproponować by RN zobowiązała Zarząd Spółdzielni do wyjaśnienia:
  – jakie podatki , w jakiej wysokości i na podstawie jakiego przepisu spółdzielni obowiązana jego uiszczania podatki od funduszy celowych ?
  – czy zaproponowane zapisy w przedstawionych do zaopiniowania projektach uchwał nie są sprzeczne z § 108 Statutu Spółdzielni, w który stanowi jakie fundusze tworzone są w spółdzielni?

Rada Nadzorcza, po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania Postanowiła, odroczyć termin wprowadzenia zmian do regulaminu do kolejnego posiedzenia, po zapoznaniu się z informacją Zarządu Spółdzielni dotyczącą jakich podatków, w jakiej wysokości i na podstawie jakiego przepisu spółdzielni obowiązana jest uiszczać od funduszy celowych, a także czy zaproponowane zapisy w przedstawionych do zaopiniowania projektach uchwał nie są sprzeczne z § 108 Statutu Spółdzielni, w który stanowi jakie fundusze tworzone są w spółdzielni?

b) zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
c) zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach,

Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi projektami uchwał:

1.

UCHWAŁA Nr …../…… /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 31 oraz § 108 ust.4 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 7/1/ 2011 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 01.03.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.3 lit. b) otrzymuje brzmienie:
“odpisy na fundusz remontowy przeznaczony na utrzymanie stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlu lub nieruchomości”

2. § 1 ust.3 lit. d) otrzymuje brzmienie: “inne źródła”

3. § 1 ust.6 otrzymuje brzmienie:
“Świadczenie na fundusz remontowy nieruchomości realizowane jest w formie odpisu od lokali mieszkalnych, garaży i odpisów lub wpłat od lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości”.

4. § 2 ust.1 lit. d) otrzymuje brzmienie:
“remonty instalacji c.o., remonty instalacji gazowych oraz innych prac zgodnie z przepisami”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:
“Obowiązek spłaty z tytułu pokrycia kosztów funduszu przeznaczonego na utrzymanie stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlu oraz funduszu wspólnego mają:
a) członkowie Spółdzielni posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
b) osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych,
c) właściciele lokali mieszkalnych,
d) najemcy lokali,
e) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

 1.  Planowane wydatki na remonty nie powinny mogą być wyższe od zaplanowanych i posiadanych środków.
  Przekroczenie funduszu remontowego danej nieruchomości może nastąpić w szczególności w wyniku: awarii, potrzeby poszerzenia remontu planowanego, wykonania robót remontowych ze względu na zagrożenie życia i mienia mieszkańców, remont instalacji gazowej i centralnego ogrzewania ,wykonania remontów wynikających z decyzji organów Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i inne.
 2. Środki funduszu remontowego są przeznaczone na potrzeby poszczególnych nieruchomości.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się sfinansowanie z funduszu remontowego koniecznych do wykonania prac remontowych, których koszt przekracza posiadane środki w danej nieruchomości.
 4.  Warunkiem możliwości takiego sfinansowania prac remontowych jest podjęcie uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla gwarantującej spłatę kwoty powstałego zadłużenia danej nieruchomości w okresie nie dłuższym niż trzy lata. Spłata kwoty zobowiązania finansowego będzie obowiązywać od 01 stycznia roku następnego.
 5. W przypadku przekroczenia trzyletniego terminu spłaty – od kwoty pozostałej do spłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 6. Odpis na fundusz remontowy danej nieruchomości winien gwarantować możliwość spłaty zadłużenia. W przypadku braku takiej możliwości – może być zwiększony do wysokości gwarantującej jego spłatę”.

7. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
“Remonty mienia spółdzielni finansowane są:
a) z naliczeń od lokali mieszkalnych, garaży,
b) naliczeń lub wpłat od lokali użytkowych,
c) oraz innych przychodów”.

8. § 7 ust.6 otrzymuje brzmienie:
“Jeżeli w danej nieruchomości wydatki na remonty przekroczyły stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpił ujemny wynik funduszu remontowego) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości odpisów na fundusz remontowy zgodnie z §4 niniejszego regulaminu. Decyzja taka nie wymaga zgody osób posiadających tytuł prawny do lokali”.

9. § 9 otrzymuje brzmienie:
Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Nr …………… z dnia 25.10.2022r.

§2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2.

UCHWAŁA Nr …../…… /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie: zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 31 oraz § 108 ust.4 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§1

W Zasadach dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach, stanowiącym Załącznik do uchwały Nr 4/1/09 Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie z dnia 20.01.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł zasad otrzymuje brzmienie:
“Zasady dofinansowania z odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby”.

2. §1 otrzymuje brzmienie:
” Dofinansowanie może zostać udzielane na podstawie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierającej rzeczowy zakres robót oraz kalkulację kosztów, oraz decyzji Zarządu uznającej jego celowość”.

3. §2 otrzymuje brzmienie:
“Gwarantem spłaty kwoty udzielonego dofinansowania powinien być zwiększony odpis na fundusz remontowy umieszczony jako składnik opłat eksploatacyjnych i gwarantujący spłatę zadłużenia rozłożoną na okres nie dłuższy niż 3 lata”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
“Spłata kwoty dofinansowania rozpoczynać się będzie nie później niż od 1 stycznia następnego roku po uruchomieniu dofinansowania”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
“Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 3 lat będzie obciążona ustawowymi odsetkami za opóźnienie”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
“Gwarantem spłaty kwoty dofinansowania będzie fundusz remontowy nieruchomości lub osiedla”.

§2

Wydaje się tekst jednolity Zasad dofinansowania z funduszu remontowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlach SM Czuby z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz załączonymi do projektów uchwał tekstami jednolitymi Regulamin Tworzenia i Wykorzystywania Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach. oraz po dyskusji członkowie Komisji GZMi I postanowili

 1. Nie zgłaszać do RN wniosku by podjęła uchwały w brzmieniu przedstawionym do zaopiniowania przez komisje.
 2. Zaproponować by RN zobowiązała Zarząd Spółdzielni do wyjaśnienia jakie podatki , w jakiej wysokości i na podstawie jakiego przepisu spółdzielni obowiązana jest uiszczania podatki od funduszy celowych oraz czy zaproponowane zapisy w przedstawionych do zaopiniowania projektach uchwał nie są sprzeczne z § 108 Statutu Spółdzielni, w który stanowi jakie fundusze tworzone są w spółdzielni?

Rada Nadzorcza, po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła, odroczyć termin wprowadzenia zmian do regulaminu Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego SM „CZUBY” w Lublinie i oraz do Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach, do kolejnego posiedzenia.

Rada Nadzorcza, ponownie umieści w porządku obrad pkt dotyczące zmian do przedłożonych regulaminów, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami jakie podatki , w jakiej wysokości i na podstawie jakiego przepisu spółdzielni obowiązana jest do uiszczania od funduszy celowych. Ponadto czy zaproponowane zapisy w projektach uchwał nie są sprzeczne z § 108 Statutu Spółdzielni, w który stanowi jakie fundusze tworzone są w spółdzielni?

d) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Szaserów 9 w nieruchomości EB 06 w osiedlu Błonie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………2022 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Szaserów 9 w nieruchomości EB 06 w osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 28/98/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 26.09.2022 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się od 1 lutego 2023 roku odpis w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Szaserów 9 – z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji większością głosów – 15za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwałę Nr 29/25./2022 r z dnia 25.10.2022 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Szaserów 9 w nieruchomości EB 06 w osiedlu Błonie w wersji przedstawionej w protokole.

e) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kawaleryjska 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………2022 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kawaleryjskiej 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 27/97/2022 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 26.09.2022 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się od 1 lutego 2023 roku odpis w wysokości 90,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Kawaleryjskiej 16 – z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji, większością głosów – 15za, przy 3 wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwałę Nr 30/26./2022 r z dnia 25.10.2022 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kawaleryjskiej 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie w wersji przedstawionej w protokole.

f) zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowy wielostanowiskowego parkingu przy ul. Rucianej i Stokrotki

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

1 projektem uchwały

Uchwała Nr ………./………/2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę wielostanowiskowego parkingu na działce o nr ewidencyjnym 41/4, przy ulicy Rucianej i Stokrotki.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na budowę wielostanowiskowego parkingu na działce o nr ewidencyjnym 41/4, przy ulicy Rucianej i Stokrotki oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanawia:

§ 1

Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów na budowę wielostanowiskowego parkingu na działce o nr ewidencyjnym 41/4, przy ulicy Rucianej i Stokrotki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2 Zestawienie poniesionych nakładów na budowę wielostanowiskowego parkingu na działce o nr ewidencyjnym 41/4, przy ulicy Rucianej i Stokrotki

oraz po dyskusji, większością głosów – 17za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę Nr 31/18./2022 r z dnia 25.10.2022 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę wielostanowiskowego parkingu na działce o nr ewidencyjnym 41/4, przy ulicy Rucianej i Stokrotki w wersji przedstawionej w protokole.

Ad. 4

Informacja Zarządu dot. realizacji wniosku z 26.07 2022 r zgłoszonego przez P. Szabałę

Zarząd Spółdzielni w związku z realizacją wniosku Pani Elżbiety Szabała przedłożył Radzie Nadzorczej zestawienia:
– zestawienia budynków i terenów stanowiących mienie Spółdzielni
– koszty utrzymania poszczególnych obiektów i terenów mienia-
– najem lokali mieszkalnych – wpływy i wydatki – wpływy z poszczególnych obiektów i terenów mienia
– specyfikację remontów i inwestycji należących do mienia Spółdzielni w rozbiciu na poszczególne Osiedla wraz z kosztami ich realizacji od daty utworzenia mienia Sp-ni”

Rada Nadzorcza do przedłożonej informacji nie zgłosiła uwag.

Ad. 5
a ) Informacja dot. Aneks nr 2 /2021 do Zasad /polityki/Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie / uchwała Zarządu 16/2018 z 12.12.20218 r /

W reakcji na prośbę Andrzeja Turskiego zgłoszoną w trakcie posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 20 września 2022 r. dotyczącą Aneksu Nr 2 do Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Zarząd przedstawił do wiadomości RN:
1. Treść wniosku księgowości SM Czuby do Zarządu z dnia 10.11.2021 r.,
2. Treść Aneksu Nr 2 do Zasad Rachunkowości Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadzonego uchwałą Zarządu z listopada 2021 roku.

Członkowie Rady Nadzorcze po zapoznaniu się z oboma dokumentami:
1. Wnioskiem działu Księgowości eksploracyjnej zaakceptowanym przez Zarząd Spółdzielni 10.11.2021 r.
2. Aneks Nr 2 /2021 r. do Zasad Zakładowego Planu Kont SM Czuby w Lublinie

i dyskusji, postanowili jednomyślnie (17 głosów za) odroczyć termin realizacji tego pkt, do kolejnego posiedzenia postulując jednocześnie o przedstawienie wyjaśnień:
– dlaczego dla realizacji parkingów na osiedlach Ruta i Łęgi, była konieczność zasilenia funduszu mienia Spółdzielni? (Andrzej Turski)
– czy przeksięgowanie środków (kwota ponad milion zł) z funduszu zasobowego na fundusz mienia Spółdzieli może się odbywać bez wiedzy (zgody) Rady Nadzorczej? (Andrezj Turski)
– jaka jest definicja funduszu zasobowego Spółdzielni (Dariusz Jaremek),
– kto jest dysponentem funduszu zasobwego Spółdzielni (Elzbieta Szabała)

Ad. 6
Przewodniczący przypomniał, że RN rozpatrując na posiedzeniu 20.09.2022 r. uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 01.09.2022 r. dot. „ Zobowiązuje się Administrację do wywieszenia w gablotach klatek schodowych informacji ile osób mieszka w poszczególnych lokalach danej klatki schodowej, po zapoznaniu się z dwoma opiniami prawnymi ( radcy prawnego i inspektora danych osobowych ) postanowiła

 1. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zredagowania wystąpienia do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o opinię w sprawie: „czy wywieszenie na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych listy zawierającej numer lokalu i liczbę mieszkających w nim osób, nawet bez podania ich imion i nazwisk”, należy znać, że przedmiotowa decyzja sprzeczna jest z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przesłania drogą mailowa, do konsultacji członkom prezydium RN projektu wystąpienia kierowanego do Generalnego Inspektora Danych Osobowych
 3. Poinformowania Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, że Rada Nadzorcza ustosunkuje się do Uchwały z dnia 29 sierpnia 2022 r. zobowiązującej Administrację do wywieszenia w gablotach klatek schodowych informacji ile osób mieszka w poszczególnych lokalach danej klatki schodowej, po zapoznaniu się z opinią Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Przewodniczący poinformował ,że są trzy projekty wystąpienia do Urząd Ochrony Danych Osobowych.

I . przygotowany przez inspektora ochrony danych osobowych SM Czuby
II. przygotowany przez Panią Elżbietę Szabała
III. autorstwa przewodniczącego RN

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyboru projektu wystąpienia do Urząd Ochrony Danych Osobowych

I. Za skierowaniem do Urząd Ochrony Danych Osobowych wystąpienia przygotowanego przez inspektora ochrony danych osobowych w SM Czuby głosował żaden członek Rady Nadzorczej

II. Za skierowaniem do Urząd Ochrony Danych Osobowych wystąpienia przygotowanego przez Panią Elżbietę Szabała głosował 1 członek Rady Nadzorczej .

III. Za skierowaniem do Urząd Ochrony Danych Osobowych wystąpienia przygotowanego przez przewodniczącego RN głosowało 17 członków RN ,

Rada Nadzorcza skierowała do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpienie następującej treści:

Lublin, dnia 25 października 2022 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy obecnej sytuacji prawnej możliwe jest wywieszenie, na klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni, informacji o liczbie osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach.
Zadeklarowana przez właścicieli liczba mieszkańców w poszczególnych lokalach stanowi podstawę do naliczania niektórych składników opłat eksploatacyjnych (wywóz nieczystości gaz itp.) Zdaniem członków Spółdzielni jak i jej organów samorządowych, podanie mieszkańcom budynku informacji o zadeklarowanej liczbie osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach będzie miało efekt weryfikujący i przyczyni się do sprawiedliwego podziału kosztów.

Ad. 7
protokołu z posiedzenia odbytego 30.08.2022 r. i 20.09.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 30.08.2022 r. został przyjęty większością głosów – 13 za, przy 5 wstrzymujących się od głosowania bez uzupełnienia z dnia 20 sierpnia 2022 r. skierowanego przez Panią Elżbietę Szabała oraz bez uzupełnienia z dnia 13.09.2022 r. skierowanego przez Zarząd Spółdzielni.

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 20.09.2022 r. został przyjęty bez uwag , jednomyślnie – 17 za.

Ad. 8

Rozpatrzenie pism skierowanych do RN

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

 1. Kolejnymi pismami członka zamieszkałego w osiedlu Ruta z dnia 29.08.2022 r. wraz z załączoną odpowiedzią do w/w z Ministerstwa Rozwoju i Technologii Departamentu Gospodarki Nisko emisyjnej z dnia 22.07.2022 r., i postanowiła do w/w skierować odpowiedz następującej treści:

  „Odpowiadając na Pani pismo w sprawie wymiany ekranów azbestowych balkonowych z dnia 29.08.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, po zapoznaniu się z dokumentami w powyższej sprawie pragnie ponownie poinformować, że uznaje wyjaśnia zawarte w odpowiedziach skierowanych do Pani za wystarczające. Rada Nadzorcza uznaje również działania podejmowane przez Administrację Osiedla Ruta związane z wymiana azbestowych ekranów balkonowych za zgodne z uchwała nr 17/18/2021 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 28 sierpnia 2021 r. oraz innymi przepisami obowiązujących w tym zakresie.
  Jak napisaliśmy poprzednio, członkowie Rady Nadzorczej, podobnie jak Pani, uważają, że pozbawienie spółdzielni mieszkaniowych możliwości wnioskowania o udział w programie usuwania azbestu jest niesprawiedliwe i społecznie nieakceptowalne.

 2. Pismami z 21.09.2022 r. i 22.09.2022 r. członka zam. w budynku przy ul. Dragonów – skargami na niewłaściwe zachowanie się innego członka tegoż budynku, który utrudnia jej życie poprzez nękanie, podglądanie, awanturowanie się, agresywne zachowanie i obrażanie jej i członków rodziny,

  Organami uprawnionymi do rozpatrywania zgłoszonych przez w/w członka skargi są : Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Zarządu Spółdzielni. .

 3. Pismem z 3.10.2022 r. mieszkańców budynku Husarska 6 os. Błonie, skierowanym do wiadomości RN w sprawie wykopania przez administrację osiedla Błonie roślin nasadzonych przez mieszkańców na trawniku, oraz odpowiedzią z wyjaśnieniami z 10.10.2022 r kierownika administracji osiedla Błonie dot. obowiązujących przepisów w zakresie samowolnych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na trawnikach.


Ad. 9
– Prezes Zarządu przedstawił informację na temat prowadzonych przez LPEC, w części osiedla Ruta prac dot. modernizacji sieci ciepłowniczej. Zaawansowania i zintensyfikowania prac w związku rozpoczęciem przez LPEC dostarczania ciepła do wszystkich budynków.

Podkreślił rolę Pana Tomasza Budy, czuwającego nad sprawnym i jak najmniej uciążliwym przebiegiem tych prac.

– Zastępca prezesa ds. eksploatacji odpowiadając na pytania Grażyny Stadnik, wyjaśniła jakie obowiązują przepisy w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach spółdzielni i czy SM Czuby przygotowuje się do ich montowania. Zapoznała zebranych z treścią pisma Spółdzielni Mieszkaniowej z Wrocławia z dnia 15.01.2021 r. dot. kosztów montażu paneli nw budynkach tej spółdzielni .

Na tym posiedzenie zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie