ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 07/2020 RN z dnia 21.07.2020 r.


Protokół NR 7/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.07.2020 r.

 

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów:

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ad. 1.
W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów, Prezydium RN postanowiło aby najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezydium RN SM Czuby jednomyślnie podjęło decyzję o upoważnieniu Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno- Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia plenarnego rady z dnia 21 lipca 2020 r.

Prezydium ustaliło termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 21.07.2020 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.
  b) zatwierdzenia planu kosztów zarzadzania na 2021 r.
  c) wyrażenia zgody na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 29.06.2020 r.
 3. Sprawy wniesione.

Prezydium Rady zapoznało się z materiałami do realizacji porządku obrad posiedzenia w dniu 21.07 2020 r. zatwierdziło wzór karty do głosowania i ustaliło, że głosowania zostaną przeprowadzono w sprawach wskazanych w porządku obrad RN w pkt 1a,1b,1c i 2.

Komisja Skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała przeliczenia oddanych w dniu 21.07.2020 r. głosów i stwierdziła, że na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów, w głosowaniu udział wzięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 – oddano 21 głosów w tym:

– za zatwierdzenie 16 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu 3 głosy
– wstrzymało się od głosowania 2 głosy

2) W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2021 r. – oddano 21 głosów w tym:

– za zatwierdzeniem 15 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu 3 głosy
– wstrzymało się od głosowania 3 głosy

3) W głosowaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni – oddano 21 głosów w tym:

– za wyrażeniem zgody 17 głosów,
– przeciw wyrażeniu 2 głosy
– wstrzymało się od głosowania 2 głosy

4) W głosowaniu w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2020 r. – oddano 21 głosów w tym:

– za przyjęciem 18 głosów,
– przeciw przyjęciu 2 głosy
– wstrzymało się od głosowania 1 głos

Ad. 1
A )

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu projektu planu struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r. zapoznaniu się zakresem obowiązków wykonywanych przez pracowników poszczególnych działów, postanowili przedłożyć do uchwalenia poniżej przedstawiona Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

Uchwała nr ____________

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………..

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

]Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Załącznik Nr 1 Struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej S M „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

Rada Nadzorcza większością głosów – 16 za , przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 9/24/2020 z dnia 21.07.2020 r w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu projektów planu kosztów zarzadzania na 2021 r. przy założeniu najniższego wynagrodzenia w wysokości 3 000 zł ze wzrostem kosztów osobowych z narzutami o 3% i bez wzrostu, po dyskusji postanowili przedłożyć członkom rady do uchwalenia plan kosztów zarządzania na 2021 r. zakładający pozostawienie kosztów osobowych z narzutami na poziomie roku 2020, przy założeniu najniższego wynagrodzenia w wysokości 2600 zł.

Uchwała Nr ……………./2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………. r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2021 r. w wysokości 5.682.300 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych ) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1 i 2 Plan kosztów zarządzania na 2021 r.

Na 2021 r. zaplanowano 11 posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 10/61/2020 z dnia 21.07.2020 r w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2021 r w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu przedstawionego poniżej projektu uchwały , oraz postanowień art. 46 § 1 pkt 3 Prawa Spółdzielczego i § 93 pkt 8 lit. E Statut Spółdzielni, postanowili projektu uchwały skierować do uchwalenia.

Uchwała nr ____________

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………..

w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyraża zgodę na zawieranie przez Zarząd Spółdzielni umów na wynajem lokali -użytkowych i dzierżawę terenu stanowiących mienie Spółdzielni określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Uzasadnienie:

 1. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 3 Prawa Spółdzielczego do zakresu działania Rady Nadzorczej należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.
  Wg niektórych interpretacji (np. w Komentarzach Praktycznych Adama Stefaniaka) z przepisu tego wynika iż uchwała Rady Nadzorczej zezwalająca na obciążenie nieruchomości jest przesłanką ważności umowy, w tym umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, które to umowy zawiera Zarząd Spółdzielni – w oparciu o § 93 pkt 8 lit. E Statutu.
 2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi aktualny wykaz lokali i działek gruntu stanowiących mienie Spółdzielni.

 

Załącznik do Uchwały Nr ……….
Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia ……………

 

 

Nr. nier

nr dz.

adres/opis

powierzchnia w m2

uwagi

działka

lokale własn.

lokale najem w pawilonach

lokale najem w nier. mieszk.

lokale gospod w nier. mieszk.

dzierżawy terenu

SKARPA
01ES 24/22 ul. Fantastyczna 11

21,00

02ES 24/21 ul. Sympatyczna 1, 3

32,00

03ES 33/25 ul. Gościnna 7, 9, 11, 13

45,80

36,20

04ES 33/9 ul. Romantyczna 9

16,00

05ES 33/27 ul. Romantyczna 15,
ul. Radości 9, 11

1 385,00

81,80

06ES 49/32 ul. Romantyczna 8-12

96,00

07ES 49/25 ul. Romantyczna 6

48,00

08ES 49/108 ul. Przedwiośnie 2

249,60

09ES 54 ul. Fantastyczna 4-8

208,70

184,90

13ES 24/23 ul. Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15

29,40

14ES 24/24 ul. Fantastyczna 17, 19, 21

16,20

18,50

15ES 24/20 ul. Sympatyczna 12, 14, 16,
ul. Radości 4

729,30

37,60

16ES 24/18 ul. Sympatyczna 8, 10,
ul. Radości 10, 12

21,90

17ES 24/16 ul. Sympatyczna 2, 4

23,80

18ES 24/17 ul. Radości 14

22,60

20ES 33/28 ul. Romantyczna 17, 19,
ul. Radości 1, 3, 5

22,90

16,60

21ES 49/110 ul. Przedwiośnie 1, 3, 7

67,80

22ES 24/26 ul. Sympatyczna 7

52,20

wiecz. użyt.

11ES 24/13 ul. Radości 2A

2 529

436,97

wiecz. użyt.

12ES 49/26 ul. Przytulna 4

5 416

826,75

400,50

204,00

wiecz. użyt.

508,71

wiecz. użyt.

SP 24/25 ul. Sympatyczna 5B,
ul. Filaretów – parking

4 537

67,75

127,00

wiecz. użyt.

SP 24/4 ul. Filaretów – parking

3 960

2 975,00

wiecz. użyt.

SP 24/15 ul. Radości – parking

1 912

1 207,50

wiecz. użyt.

SP 49/17 ul. Romantyczna – boisko

10 808

20,30

wiecz. użyt.

SP 49/29 ul. Romantyczna – parking

5 661

4 010,00

wiecz. użyt.

SP 24/29 ul. Gościnna

69

wiecz. użyt.

SP 30/4 ul. Gościnna – parking

3 106

wiecz. użyt.

SP 64/1 ul. Gościnna – parking

246

wiecz. użyt.

SP 33/1 ul. Gościnna 17a – przy wymiennikowni

1 137

wiecz. użyt.

SP 33/8 ul. Gościnna 50-58 – teren zielony

4 819

wiecz. użyt.

SP 26/2 ul. Sympatyczna

2 859

wiecz. użyt.

SP 30/3 ul. Gościnna 26a

80

działka własna

SP 24/19 dojazd do ul. Radości 4, 10, 12

1 459

działka własna

SP 49/109 ul. Przedwiośnie

813

działka własna

RAZEM SKARPA

49 411

1 387,66

905,22

2708,80

702,80

8 543,80

RUTA
02ER 40/14 ul. Dziewanny 1

225,20

06ER 41/3 ul. Stokrotki 8

30,00

07ER 41/2 ul. Różana 6

91,70

31,70

08ER 24/7 ul. Różana 3

27,00

11ER 24/19 ul. Różana 17, 21, 27

65,40

18,00

13ER 54/4 ul. Jutrzenki 10

62,94

28/5
28/21
14ER 52/11 ul. Watykańska 4-10

1 282,73

495,34

396,86

15ER 52/12 ul. Jana Pawła II 9

10,50

19ER 40/13 ul. Dziewanny 5

35,94

29ER 42/5 ul. Dziewanny 14

94,20

16ER 24/15 ul. Różana 1

2 863

417,89

wiecz. użyt.

21ER 40/30 ul. Dziewanny 3

5 475

408,90

wiecz. użyt.

22ER 41/1 ul. Różana 8

2 115

311,50

435,60

wiecz. użyt.

23ER 24/10 ul. Jutrzenki 5

9 418

1 514,00

1 980,13

wiecz. użyt.

SP 24/6 Przy ul. Różanej – dojazd do przedszkola

2 468

wiecz. użyt.

SP 24/16 Przy ul. Sasankowa 8 -parking

409

wiecz. użyt.

SP 24/17 ul. Armii Krajowej 7 -parking

4 863

3657

wiecz. użyt.

SP 41/4 Przy ul. Stokrotki i ul. Rucianej -boisko

10 111

wiecz. użyt.

SP 52/8 ul. Watykańska 2 – zieleń

2 452

41,95

wiecz. użyt.

SP 24/13 ul. Sasankowa

938

wiecz. użyt.

SP 41/12 ul. Ruciana – parking

216

wiecz. użyt.

SP 52/13 Droga dojazdowa do ul. Watykańskiej 10

1 158

wiecz. użyt.

RAZEM RUTA

42 486

2 075,06

2 853,84

512,44

514,06

5 679,08

ŁĘGI
01EŁ 21 ul. Kaczeńcowa 1-5

309,20

02EŁ 22/5 ul. Kaczeńcowa 6-10

72,60

03EŁ 22/4 ul. Kaczeńcowa 2,
ul. Biedronki 3

8,00

04EŁ 22/7 ul. Biedronki 5-11

48,20

06EŁ 19/15 ul. Tatarakowa 10-16

22,00

25,00

07EŁ 19/17 ul. Tatarakowa 2, 6, 8

237,20

08EŁ 22/2 ul. Tymiankowa 1-3

74,10

09EŁ 22/3 ul. Bociania 6-10

235,70

10EŁ 23/2 ul. Tymiankowa 54-58

25,00

11EŁ 23/3 ul. Tymiankowa 48-52

161,10

13EŁ 27 ul. Tatarakowa 5

16,40

17EŁ 19/10 ul. Tatarakowa 28

3 700

375,60

147,40

wiecz. użyt.

271,00

SP 33/3 ul. Biedronki – parking

1 154

wiecz. użyt.

SP 5/13 ul. Tymiankowa – parking

1 333

wiecz. użyt.

SP 5/17 W pobliżu ul. Tymiankowej – zieleń

2 474

wiecz. użyt.

SP 33/1 W pobliżu ul. Kaczeńcowej – zieleń

1 214

wiecz. użyt.

SP 34/50 W pobliżu ul. Kaczeńcowej – zieleń

3 085

40,00

wiecz. użyt.

SP 19/14 ul. Tatarakowa 24

4 248

3500

wiecz. użyt.

SP 19/12 Teren ziel.i pod usł. ul. Biedronki

3 194

wiecz. użyt.

SP 19/16 Teren zielony i plac zabaw

4 617

wiecz. użyt.

SP 22/6 Plac zabaw ul. Biedronki i Kaczeńcowa

1 753

wiecz. użyt.

SP 19/9 ul. Wiklinowa 2 – do zabudowy

2 902

działka własna

RAZEM ŁĘGI

29 674

663,00

147,40

1185,10

33,00

3 540,00

BŁONIE
01EB 14/2 ul. Husarska 2, 6, 8
i ul. Ułanów 22
02EB 14/4 ul. Ułanów 14-16

6,50

03EB 14/10 ul. Hetmańska 12-16

23,20

04EB 14/8 ul. Dragonów 3, 14
05EB 14/15 ul. Hetmańska 6-10
06EB 15/2 ul. Szaserów 1, 9, 11
07EB 15/4 ul. Rycerska 2-8
08EB 15/6 ul. Rycerska 5,
ul. Kawaleryjska 8

14,80

09EB 15/9 ul. Kawaleryjska 2-6

21,00

10EB 15/12 ul. Kawaleryjska 14-18
15EB 4/6 ul. Dragonów 2

1 780

705,12

373,58

wiecz. użyt.

225,40

SP 14/16 Teren zielony – lokal użytkowy

441

6,40

wiecz. użyt.

SP 14/3 Parking ul. Ułanów 16

2 779

wiecz. użyt.

SP 14/5 Parking ul. Dragonów

4 787

wiecz. użyt.

SP 14/11 Tereny rekreacyjne

4 004

wiecz. użyt.

SP 14/13 Tereny zielone

764

1 199,00

wiecz. użyt. – dzierżawa łącznie z 14/14

SP 14/14 Tereny zielone

709

wiecz. użyt.

SP 15/13 Teren pod parking ul. Kawaleryjska

7 216

wiecz. użyt.

SP 15/14 ul. Kawaleryjska 6A

179

50,00

wiecz. użyt.

RAZEM BŁONIE

22 659

930,52

379,98

65,50

0,00

1 249,00

WIDOK
03EW 38/2, 14/8 ul. Szmaragdowa 36

17,90

05EW 17/3 ul. Szmaragdowa 4

192,00

195,00

16EW 95 ul. Bursztynowa 36

230,60

31,60

18EW 46/2, 47/3, 53/1 ul. Bursztynowa 17

290,70

SP 94/5 Dojazd do ul. Bursztynowej 34

2 060

wiecz. użyt.

SP 14/5 Parking przy Szmaragdowej 36

1 042

wiecz. użyt.

SP 37/1 Chodnik przy Szmaragdowej 4-6

142

wiecz. użyt.

Sp 3/34 Przy ul. Topazowej

1 352

wiecz. użyt.

RAZEM WIDOK

4 596

262,20

290,70

209,90

195,00

0,00

PORĘBA
01EP 53/4 ul .Perłowa 4-8

107,00

3,50

02EP 53/1 ul. Szafirowa 3-5

18,00

5,30

04EP 54/4 ul. Turkusowa 1, ul. Bursztynowa 12

20,50

12EP 67/3,10,12; 12/12;19/8 ul. Agatowa 16

32,20

13EP 19/6 ul. Agatowa 7

1 463

438,27

działka własna

SP 19/5 ul. Agatowa

98

działka własna

SP 20/7 Teren niezabud. przy ul. Agatowej

137

działka własna

SP 20/8 Teren niezabud. przy ul. Agatowej

92

działka własna

SP 53/5 Dojazd do wym. ul. Bursztynowa 6a

1 239

wiecz. użyt.

SP 54/3 Dojazd do wym. ul. Turkusowa 3a

954

wiecz. użyt.

RAZEM PORĘBA

3 983

107,00

438,27

74,20

5,30

0,00

RAZEM SM CZUBY

152 809

5 425,44

5 015,41

4755,94

1450,16

19 011,88

 

Rada Nadzorcza większością głosów – 17 za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 11/1/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów na wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu stanowiących mienie spółdzielni w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 2
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego w dniu 29.06.2020 r. został przyjęty większością głosów -18 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 3
Zgłoszone przez członków rady pytania zostały przekazane do Zarządu i prezydium w celu przygotowania odpowiedzi.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie