ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 06/2020 RN z dnia 29.06.2020 r.


Protokół NR 6/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.06.2020 r.

 

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów:

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ad. 1.
W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów prezydium RN postanowiło nie organizować zebrań komisji i zebrania plenarnego w formie tradycyjnych spotkań i odbyć je w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Ustaliło termin i porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.06.2020 r. i posiedzenia Rady w dniu 29.06.2020 r., ustaliło w jakich sprawach przeprowadzi głosowanie w tym trybie, sposób zbierania głosów, zatwierdziło wór kart do głosowania.

Prezydium RN SM Czuby jednomyślnie podjęło decyzję o upoważnieniu Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno – Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia z dnia 18.06.2020 r. i posiedzenia w dniu 29.06.2020 r..

Na podstawie wyników głosowania członków Komisji Rewizyjnej zawartych w protokole Komisji Skrutacyjnej z dnia 18.06.2020 r., Prezydium RN SM Czuby ustaliło, że Komisja Rewizyjna zajęła następujące stanowisko w sprawie:

I. Za przyjęciem analizy gospodarczo – finansowej za I kwartał 2020 r. głosowało 13 członków komisji, przeciw przyjęciu 3 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek komisji

II. Za przyznaniem Prezesa Zarządu Ryszardowi Burskiemu premię za II kwartał 2020 r w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego, głosowało co najmniej 11 członków komisji.

III. Za przyznaniem Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi premii za II kwartał 2020 r. w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego, głosowało co najmniej 9 członków komisji

IV. Za przyznaniem Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenie Zielińskiej premii za II kwartał 2020 r. w wysokości – 3 % wynagrodzenia zasadniczego, głosowało co najmniej 11 członków komisji .

Zgodnie z decyzją Prezydium RN SM Czuby w dniu 29.06.2020 r. głosowania przeprowadzono w sprawach wskazanych w porządku obrad RN w pkt 2, 3, 4, 5.

 1. Informacja Zarządu na temat:
  a) projektów do budżetu obywatelskiego na 2021 r.
  b) nowego sposobu płatności w kasie spółdzielni
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2020 r.
 3. Ocena pracy członków Zarządu . – wnioski w sprawie premii za II kwartał 2020 r..
 4. Stanowisko rady w sprawie sporządzania protokołów z posiedzeń rady.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.05.2020 r.
 6. Sprawy wniesione.

Członkowie RN otrzymali komplet dokumentów potrzebnych do podejmowania decyzji w sprawach ujętych w porządku obrad.

Komisja Skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała przeliczenia oddanych w dniu 29.06.2020 r. głosów i stwierdziła, że na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów , w głosowaniu udział wzięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie przyjęcia analizy gospodarczo – finansowej za I kwartał 2020 r..- oddano 21 głosów w tym:
– za podjęciem 15 głosów,
– przeciw podjęciu 5 głosów
– wstrzymało się od głosowania 1 głos

2) W głosowaniu w sprawie przyznanie Prezesa Zarządu Ryszardowi Burskiemu premii za II kwartał 2020 r. w wysokości 5 % oddano 21 głosów, w tym:
– za przyznaniem 13 głosów
– przeciw 6 głosów
– wstrzymało się od głosu 2 głosy

3) W głosowaniu w sprawie przyznanie Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi premii za II kwartał 2020 r , w wysokości 8 % oddano 21 głosów, w tym:
– za przyznaniem 12 głosów
– przeciw 7 głosów
– wstrzymało się od głosu 2 głosy

4) W głosowaniu w sprawie przyznania Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenie Zielińskiej premii za II kwartał 2020 r w wysokości 3 % oddano 21 głosów, w tym:
– za przyznaniem 12 głosów
– przeciw 7 głosów
– wstrzymało się od głosu 2 głosy

5) W głosowaniu w sprawie przyjęcie zaproponowanego w materiałach stanowiska dot. sporządzaniu protokołów RN, oddano 21 głosów, w tym:
– za przyznaniem 14 głosów
– przeciw 4 głosy
– wstrzymało się od głosu 3 głosy

6) W głosowaniu w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.05.2020 r. oddano 21 głosów, w tym:
– za przyjęciem 16 głosów
– przeciw 4 głosy
– wstrzymało się od głosowania 1 głos

Członkowie rady zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją:

Do Ad. 1 a

Informacja
dot. projektów przygotowanych do zgłoszenia do VII edycji Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Zarząd Spółdzielni, po przeanalizowaniu warunków nowego regulaminu, stanu technicznego obiektów oraz kosztów prac remontowych proponuje zaakceptować niżej wymienione projekty wypracowane z kierownikami administracji osiedli. Wytypowane do remontu obiekty stanowią pewnego rodzaju kompromis oraz spełniają optymalne warunki uzyskania poparcia mieszkańców.
Proponujemy skoncentrować uwagę na jednym projekcie ogólnomiejskim i dwóch dzielnicowych:

 • O-…. Remont ulicy Perłowej w os. Poręba oraz remont ul. Kawaleryjskiej w os. Błonie. (łączna wartość robót 1 500 000 zł),
 • D-….. Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 350 000 zł),
 • D-….. Remont chodników wzdłuż ul. Dziewanny oraz remont chodnika przed Przedszkolem Nr 72 przy ul. Różanej 9 w os. Ruta oraz oświetlenie ciągu pieszego ze ścieżką rowerową wzdłuż zespołu szkół przy ul. Biedronki w os. Łęgi (łączna wartość robót 350 000 zł).

Lublin, czerwiec 2020 r.

Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Do Ad. 1 b

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jako Spółdzielnia przystąpił do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Z dniem 03.06.2020 r. wprowadził możliwość posługiwania się w kasie Spółdzielni Kartą płatniczą

Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Do Ad. 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z analizą działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2020 r. zawierającej zestawienia:

 1. Zestawienia kosztów i przychodów za I kwartał 2020 r.
 2. Działalności eksploatacyjnej za I kwartał 2020 r.
 3. Funduszu remontowego za I kwartał 2020 r. zestawienie zbiorcze SM Czuby
 4. Działalności kulturalno oświatowej za I kwartał 2020 r.
 5. Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za I kwartał 2020 roku
 6. W ramach remontów, konserwacji i utrzymania mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 31.03.2020 r. wykonano niżej podane roboty:

postanowiła większością głosów – 15 za, przy 5 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania przedstawioną analizę przyjąć.

Do Ad. 3

Zgodnie z obowiązującymi Zasadami wynagradzania członków zarządu SM Czuby – Członkom Zarządu może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne. Przyznanie premii następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

Członkowie rady przy dokonywaniu oceny pracy, brali pod uwagę działania członków zarządu w II kwartale 2020 r. wyszczególnione w przesyłanych informacjach do realizacji porządków obrad posiedzeń rady odbytych w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. tj.:
1) analizie wniosków zawartych w informacji z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
2) analizie wyników gospodarczo – finansowymi za I kwartał 2020 r.
3) decyzje wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r i ustawy z dnia 13 maja 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
– wprowadzenia nowej organizacji pracy spółdzielni,
– zorganizowanie punktu przyjęcia interesantów na parterze budynku Spółdzielni
– zawarcie umowy z Pocztę Polską o niepobieraniu opłat za opłaty eksploatacyjne,
– wnoszenie w kasie spółdzielni opłat przy użyciu kart płatniczych,
– przeprowadzenie dezynfekcji klatek schodowych, wind, zsypów, pomieszczeń biurowych i Administracjach, zabezpieczanie środków do ochrony osobistej pracownikom,
– obniżenie części opłat eksploatacyjnych najemcom lokali i dzierżawcom terenu – o 50% kosztów lub do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię, na okres 3 miesięcy.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy postanowiła przyznać premię za II kwartał 2020 r. dla:

I . Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego ( większością głosów – 13 za, przy 6 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania ).

II. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adama Ziółka w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego ( większością głosów – 12 za, przy 7 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania).

III. Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożeny Zielińskiej w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego ( większością głosów – 12 za, przy 7 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania).

Do Ad 4

Prezydium rady , w celu wyjaśnienia zgłaszanych przez członków rady wątpliwości i uwag co do sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń oraz ustalenia sposobu postępowania w przypadkach proponowania przez członków rady innych zapisów do protokołu, postanowiło przeanalizować obowiązujące w tym zakresie przepisy przy udziale zespołu radców prawnych.

W toku dyskusji ustalono, że:
Z uwagi na fakt, że protokoły obrad organów spółdzielni udostępniane są na stronie internetowej spółdzielni, do której dostęp maja wszyscy użytkownicy internetu, protokoły nie powinny zawierać treści innych niż ustalone obowiązującymi przepisami.

Zgłoszone przez członków rady uwagi, oświadczenia, wnioski umieszczane będą w protokołach po ich przegłosowaniu i przyjęciu przez radę.
Sprawy, których rozpatrzenie (załatwienie) należy do kompetencji innych organów nie będą umieszczane w porządku obrad posiedzeń i nie będą rozpatrywane przez radę.

Rada Nadzorcza większością głosów 14 – za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania przyjęła do stosowania przedstawione powyżej zasady, które będą obowiązywały przy sporządzaniu protokołów z posiedzeń rady.

Do Ad. 5
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.05.2020 r. został przyjęty większością głosów – 16 za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Do Ad. 6
Zgłoszone przez członków rady pytania zostały przekazane do Zarządu i prezydium w celu przygotowania odpowiedzi.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie