ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 05/2020 RN z dnia 26.05.2020 r.


Protokół Nr 5/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

sporządzony z indywidualnego zbierania od członków rady głosów
nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia ( bez organizowania zebrania )
w dniu 26.05.2020 r.


Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów
:

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbiet Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda,, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

Ad. 1.
W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 13 maja 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020 poz. 568), Prezydium RN jednomyślnie postanowiło aby najbliższe posiedzenie RN odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Treść projektów uchwał i materiały potrzebne przy podejmowaniu decyzji zostaną rozesłane do wszystkich członków RN.

Prezydium RN ustaliło termin posiedzenia na dzień 26 maja z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Zarządu na temat:
  a) finansów spółdzielni , działania oszczędnościowe, zaległości w opłatach za lokale użytkowe i mieszkalne.
  b) podatku dochodowego od osób nieposiadających członkostwa w spółdzielni,
  c) umowy z Pocztą Polską obowiązującej od 15 maja 2020 r.
  d) projektów do budżetu obywatelskiego na 2021 r.
  e) przedłużenia umowy dzierżawy parkingu przy sklepie Stokrotka przy ul. Radości
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w zasobach SM Czuby
  b) wyrażenia zgody na dofinansowanie ze środków mienia spółdzielni remontu parkingu przy ulicy Dragonów 2 w oś. Błonie,
  c) zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 10 w  osiedlu Widok
 3. Informacja na temat nowelizacji prawa spółdzielczego wynikającej z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. tzw. „Tarczą antykryzysową” w zakresie zmian statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej.
 4. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) zmian statutu,
  b) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 28.04.2020 r.
 7. Sprawy wniesione.

Prezydium pozytywnie oceniło przygotowane materiały do realizacji porządku obrad posiedzenia w dniu 26.05.2020 r. i rekomenduje ich przyjęcie.

Ad. 1a
A)

Członkowie zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją.

Informacja dot. finansów spółdzielni

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego i zakazu prowadzenia niektórych działalności lub też wprowadzonych przez ustawodawcę ograniczeń, Spółdzielnia na wniosek najemców lokali użytkowych zgodziła się na obniżenie części opłat eksploatacyjnych, do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię, na okres 3 miesięcy. Z tego tytułu przychody z lokali użytkowych zmniejszą w tym roku o kwotę ok. 96.000,00 zł.
Zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garażowych do końca marca b.r. zmniejszyło się w porównaniu do grudnia 2019 roku o ok. 10% Analiza stanu zadłużenia w opłatach w drugim kwartale b.r. zostanie przeprowadzona w lipcu lub sierpniu.

Z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19, Spółdzielnia do dnia dzisiejszego poniosła koszty w kwocie ok. 128.000,00 zł. Wydatki dotyczą, między innymi:
– dezynfekcji części wspólnych, klatek schodowych, wind, zsypów, klamek, pochwytów i przycisków przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną,
– zakup środków do dezynfekcji części wspólnych przeprowadzanych przez naszych pracowników –
– zakup środków do ochrony osobistej tj. masek, rękawic, mydła antybakteryjnego, środków do dezynfekcji pomieszczeń biurowych i administracjach ,
– zakup przegród plastikowych,
– przygotowanie punktu przyjęcia interesantów na parterze budynku Spółdzielni itp.

Przedstawione powyżej działania i poniesione wydatki nie spowodowały obniżenia kondycji finansowej Spółdzielni.
Na podstawie obowiązujących na dzień dzisiejszy przepisów, Spółdzielnia nie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów wynikających z pandemii.

Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Ad. 1
B)

Członkowie zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją:
Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020 r. i Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdza, że przychody uzyskiwane przez Spółdzielnię mieszkaniową z tytułu opłat za lokale mieszkalne przez osoby nieposiadające członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W konsekwencji dochody uzyskiwane od osób , które nie są członkami Spółdzielni, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (CIT-8 , 19%).

Opłaty za lokale mieszkalne otrzymane przez Spółdzielnię nie zawsze są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Opłaty od osób niebędących członkami spółdzielni nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin i nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Z uwagi na powyższe kwoty podatku należy uwzględnić w opłatach czynszowych tych osób.

Tylko członkostwo w spółdzielni zwalnia z tego podatku.
Spółdzielni ma obowiązek rozliczy osoby niebędące członkami na koniec 2020 r.
W związku z powyższym Spółdzielnia zaprasza do złożenia deklaracji przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w formie pisemnej (druk w załączeniu).
Przyjęcie w poczet członków jest bezpłatne.
Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Ad. 1
C)

Członkowie zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że z dniem 15.05.2020 r. została podpisana umowa z Pocztą Polską S.A. Nr 10 441875/L w sprawie wysokości opłat i warunków płatności za wpłaty Plus na rachunki bankowe dokonywane w placówkach pocztowych. Od mieszkańców dokonujących opłat eksploatacyjnych placówki pocztowe nie będą pobierały prowizji.

Całkowitą opłatą za czynności związane z przyjęciem i przekazaniem wpłat na wskazane w umowie rachunki bankowe obciążone zostaną koszty funkcjonowania spółdzielni.
Mieszkańcom, którzy nie uiścili opłat eksploatacyjnych za marzec i kwiecień 2020 r. w wymaganym terminie – Spółdzielnia nie będzie naliczała odsetek.

Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Ad. 1
D)

Członkowie zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją:

Informacja
dot. projektów przygotowanych do zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych przez Pana Prezydenta Miasta Lublin ograniczeń w realizacji remontów oraz inwestycji miejskich trzeba liczyć się z możliwością rezygnacji Miasta z realizacji Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku.
Gdyby jednak zapadła decyzja o przyjmowaniu przez Urząd Miasta w/w projektów nasza Spółdzielnia, po przeanalizowaniu warunków nowego regulaminu proponuje poprzeć następujące prace: projekt ogólnomiejski i dwa dzielnicowe:
O – Remont ulicy Perłowej w os. Poręba oraz remont ul. Kawaleryjskiej w os. Błonie. (łączna wartość robót 1 500 000 zł),
D – Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 350 000 zł),
D – Remont chodników wzdłuż ul. Jutrzenki i Dziewanny w os. Ruta oraz budowa zatok postojowych wzdłuż ul. Bocianiej lub Tatarakowej w os. Łęgi (łączna wartość robót 350 000 zł).

Propozycje powyższych projektów mogą zostać skorygowane w zależności od potrzeb
osiedli wynikłych przed terminem ich składania.

Ad. 1
E)

Członkowie zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją:


Informacja
dot. przedłużenia umowy dzierżawy parkingu przy sklepie Stokrotka przy ul. Radości

Zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2010 r Stokrotka Sp. z o.o. jest dzierżawcą parkingu
o pow. 1207,5 m2 położonego na działce nr 24/15 przy ul. Radości w os. Skarpa. Umowa została zawarta na okres 10 lat – do dnia 30 czerwca 2020 r.
Parking jest ogólnodostępny, korzystają z niego mieszkańcy oraz klienci sklepu.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wnioskiem nr 1 z dnia 25.02.2020 r. pozytywnie zaopiniowała prośbę firmy o przedłużenie umowy dzierżawy na dotychczasowych warunkach.
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd przychyla się do przedłużenia przedmiotowej dzierżawy.

Do przedstawionej informacji członkowie rady nie zgłosili uwag.

Ad. 2
A)

Członkowie rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr …/… /2020
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu, właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu niebędący członkami Spółdzielni, osoby zamieszkujące lub przebywające w lokalu za przyzwoleniem ich właścicieli, np.: współmałżonkowie i inni członkowie rodzin, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu, inne osoby przebywające w lokalu oraz najemcy (podnajemcy) lokali – zwani dalej „mieszkańcami”.

2) W § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„ Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem”.

3) W § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ gniazd i instalacji RTV, przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w lokalach do zabezpieczeń przedlicznikowych a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej.
Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,

4) W § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne, podłóg (podłoże i posadzka), stolarki okiennej i drzwiowej, okuć, zamków w użytkowanym lokalu i pomieszczeniach przynależnych. Wymieniona stolarka okienna winna zapewnić infiltrację powietrza do pomieszczeń.
W przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować nawietrzaki okienne zapewniające infiltrację powietrza w lokalu”,

5) W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Remonty w użytkowanych lokalach obejmujące: przebudowę, wymianę stolarki okiennej, stawianie lub rozbieranie ścian działowych, przeróbki instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania itp. należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskując w zależności od specyfiki i rodzaju prac budowlanych odpowiednią zgodę lub pozwolenie od uprawnionych w tym zakresie organów administracji architektoniczno-budowlanych.
Zamiar przeprowadzenia w/w prac remontowych należy zgłosić Administracji Osiedla i w zależności od ich rodzaju uzyskać zgodę na ich wykonanie. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię i obciążają użytkownika lokalu”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Zabrania się bez zgody Administracji Osiedla umieszczania reklam na elewacji budynku oraz na terenie osiedla.
2. Zabrania się montowania krat, żaluzji, rolet, paneli fotowoltaicznych, zabudowy balkonów i logii, w tym ramowego systemu przeszklonych ścianek.
3. Zabrania się zmiany kolorystyki elewacji budynku, m.in. na balkonach, loggiach spodów płyt balkonowych, ścian, balustrad, stolarki okiennej i balkonowej itp.”.

7 ) W § 18 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„ustawianie samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów, garaży oraz zastawianie placów manewrowych garaży”,

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Regulamin z naniesionymi zmianami

 

Załącznik
do uchwały Nr …/… / 2020
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia …………2020 r.

 


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązujący w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
“CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia własnego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – zwanej dalej „Spółdzielnią” oraz mienia pozostającego w jej zarządzie, zapewnienie czystości, ładu i porządku w budynkach i ich otoczeniu, podnoszenie estetyki osiedli oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
 2. Do przestrzegania postanowień regulaminu obowiązani są członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu, właściciele lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu niebędący członkami Spółdzielni, osoby zamieszkujące lub przebywające w lokalu za przyzwoleniem ich właścicieli, np.: współmałżonkowie i inni członkowie rodzin, osoby pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu, inne osoby przebywające w lokalu oraz najemcy (podnajemcy) mieszkań lub lokali użytkowych – zwani dalej „mieszkańcami”.
 3. Mieszkańcy są powiadamiani przez Spółdzielnię o wszelkich sprawach dotyczących ogółu mieszkańców budynku/nieruchomości/osiedla poprzez wywieszanie ogłoszeń odpowiednio na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicach osiedlowych, tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych do klatek schodowych (np. terminy odczytów urządzeń pomiarowych, podzielników ciepła, przeglądów technicznych oraz w innych sprawach nie dotyczących indywidualnie poszczególnych mieszkań i ich mieszkańców). Spółdzielnia nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania o zamiarze dokonywania w/w czynności.
 4. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do dzierżawców gruntów i najemców lokali użytkowych należących do Spółdzielni.

§ 2

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 3

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
  a) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  b) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  c) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokołu zdawczo – odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla,
  d) w przypadku długotrwałej nieobecności poinformować na piśmie Administrację Osiedla, podając adres i telefon kontaktowy osoby, która udostępni lokal w razie awarii.
 2. Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu)
 3. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 5. Fakt zbycia lub nabycia lokalu winien być zgłoszony w spółdzielni przez nabywcę/zbywcę w terminie 14 dni.
 6. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem. (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).
 7. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 4

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 5

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.

§ 6

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. utrzymanie porządku i czystości w otoczeniu budynków oraz korytarzach piwnicznych, kondygnacjach technicznych, strychach według bieżących potrzeb. Sprzątanie przedsionków (wiatrołapów), kabin wind – jeden raz w miesiącu,
 2. utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków oraz zapewnienie sprawnego działania urządzeń instalacji technicznych,
 3. zapewnienie wyposażenia budynków w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych,
 4. konserwacja i naprawa:
  – dźwigów osobowych,
  – urządzeń i sieci hydroforowych,
  – instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, bez termostatycznych zaworów grzejnikowych i grzejników wymienionych przez lokatora,
  – instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym a przypadku braku trójnika do zaworu odcinającego ( zawór odcinający pozostaje własnością właściciela lokalu),
  – instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych,
  – instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe,
  – instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń przedlicznikowych dla poszczególnych mieszkań a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej,
  – instalacji wentylacyjnej w budynku,
 5. konserwacja, naprawy i remonty elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, konstrukcji balkonów, pomieszczeń wspólnego użytku w budynku, ciągów komunikacyjnych w budynku itp.
 6. wymiana stolarki, względnie naprawa, w pomieszczeniach wspólnego użytku i w piwnicach,
 7. malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic,
 8. naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.,
 9. konserwacja zieleni osiedlowej,
 10. konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla,
 11. dostarczenie mieszkańcom do skrzynek pocztowych wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Spółdzielni.

§ 7

 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) oraz balkony, loggie i tarasy we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw, wymian lub odnowień m.in.:
  1) urządzeń i przyborów sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  2) przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu (tj. połączenia kielichowego trójnika pionu) do urządzeń sanitarnych oraz udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.),
  3) przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu a w przypadku braku trójnika od zaworu odcinającego łącznie z zaworem,
  4) gniazd i instalacji RTV, przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach lokalach do zabezpieczeń przedlicznikowych a w przypadku umiejscowienia tych zabezpieczeń w piwnicy – do licznika energii elektrycznej.
  Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowe,
  5) szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne, podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka), stolarki okiennej i drzwiowej, okuć, zamków w użytkowanym lokalu i pomieszczeniach przynależnych. Wymieniona stolarka okienna winna zapewnić infiltrację powietrza do pomieszczeń.
  W przypadku zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować
  nawietrzaki okienne zapewniające infiltrację powietrza w lokalu,
  6) balkonów lub loggi w zakresie:
  a) malowania tynków loggi i balkonów z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu;
  b) naprawy lub wymiany izolacji przeciwwodnej, posadzek: cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz z ich uszczelnieniem przeciwwodnym;
  c) malowania od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów balkonów/loggi oraz malowania balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych z zachowaniem kolorystyki elewacji obowiązującej dla danego budynku;
  d) udrożniania odpływu wód opadowych z balkonów, tarasów, loggi poprzez oczyszczanie ze śmieci, liści, lodu, śniegu, itp.
  Naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione,
  7) malowanie ścian i sufitów w użytkowanym lokalu wraz z naprawą tynków oraz wszystkich innych elementów urządzeń i wyposażenia lokalu przeznaczonych do malowania.
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów, klubów, siłowni itp. jest niedozwolone.
 5. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 6. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.

§ 8

 1. Remonty w użytkowanych lokalach obejmujące: przebudowę, zmianę kolorystyki balkonów lub logii, zakładanie krat w oknach lub żaluzji zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, stawianie lub rozbieranie ścian działowych, przeróbki instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania itp. należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskując w zależności od specyfiki i rodzaju prac budowlanych odpowiednią zgodę lub pozwolenie od uprawnionych w tym zakresie organów administracji architektoniczno-budowlanych.
  Zamiar przeprowadzenia w/w prac remontowych należy zgłosić Administracji Osiedla i w zależności od ich rodzaju uzyskać zgodę na ich wykonanie. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię i obciążają użytkownika lokalu.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Zabrania się pełnego uszczelniania otworów okiennych.
 4. Zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników), elektrycznej i gazowej oraz zmiany kuchni gazowych na elektryczne (wszelkiego rodzaju) bez uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni.
 5. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi mieszkaniec dokonujący tych przeróbek.
 6. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora),
  2) przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych,
  3) klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151- 02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30 dB w ciągu nocy,
  4) dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach,
  5) montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację,
  6) odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych,
  7) nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
  8) zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu,
  9) montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych),
  10) montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania,
  11) firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi,
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora i sporządzić z obu tych czynności protokół,
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi montażu klimatyzatora do odbioru technicznego administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
  13) wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie),
  14) dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 9

 1. Zabrania się bez zgody Administracji Osiedla umieszczania reklam na elewacji budynku oraz na terenie osiedla.
 2. Zabrania się montowania krat, żaluzji, rolet, paneli fotowoltaicznych, zabudowy balkonów i logii, w tym ramowego systemu przeszklonych ścianek.
 3. Zabrania się zmiany kolorystyki elewacji budynku, m.in. na balkonach i loggiach, spodów płyt balkonowych, ścian, balustrad, stolarki okiennej i balkonowej itp.

§ 10

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych lub punktów poboru wody bez zgody Administracji Osiedla.

§ 11

 1. Zabrania się montowania jakichkolwiek (indywidualnych) anten na dachach budynków oraz elewacji, a także rozprowadzania kabli (przewodów) po elewacjach budynków lub po ścianach części wspólnych budynków.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.
 3. Zabrania się rozprowadzania roślin pnących po elewacji budynków.

§ 12

Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych,
 2. usuwania zalegającego śniegu z parapetów zaokiennych i usuwanie powstałych przy nich sopli lodu oraz z balkonów, loggii, balkono-tarasów itp. łącznie z udrażnianiem odpływów wód opadowych,
 3. zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali,
 4. w sezonie grzewczym zabrania się trwałego otwierania okienek piwnicznych, okien na klatkach schodowych oraz w innych pomieszczeniach wspólnego użytku.

§ 13

Zabrania się zastawiania (meblami, półkami itp.) dojść do wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach, lokalach użytkowych lub piwnicach. Spółdzielnia winna mieć dostęp do tych urządzeń o każdej porze.

§ 14

 1. Mieszkańcy mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii instalacji i urządzeń w osiedlu.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia (w tym lokale mieszkalne) wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 15

Mieszkańcy (użytkownicy lokali) mają obowiązek udostępnić lokal pracownikom Spółdzielni lub osobom upoważnionym, w celu:

 1. ustalenia przyczyny oraz usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody;
 2. dokonania okresowego przeglądu stanu technicznego instalacji i urządzeń wynikającego z przepisów prawa budowlanego oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
 3. wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego;
 4. kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń;
 5. wyposażenia budynku (lokali) w dodatkowe instalacje;
 6. sprawdzenia stanu bezpieczeństwa pożarowego.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU, ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 16

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 17

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 6 pkt. 1.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego składnika opłat eksploatacyjnych dla wszystkich mieszkań klatki schodowej, których uchwala będzie dotyczyła.
 3. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 4. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.
 5. Utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do obowiązku mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę.

§ 18

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
 2. przechowywanie na klatce schodowej, korytarzach piwnicznych, kondygnacji technicznej, pomieszczeniach zsypowych itp. wszelkiego rodzaju przedmiotów i rzeczy,
 3. wyrzucanie i wystawianie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników. Jednocześnie należy pamiętać o segregacji śmieci i o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych oraz każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
 4. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
 5. czyszczenie obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
 6. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
 7. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
 8. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
 9. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
 10. ustawianie samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów, garaży oraz zastawianie placów manewrowych garaży,
 11. przetrzymywanie motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
 12. samowolne nasadzenie drzew i krzewów oraz samowolne usuwanie drzew i krzewów na terenie osiedli.

§ 19

 1. Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.
 2. Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie i w miejscach do tego przeznaczonych (trzepaki) tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 7.00 -21.00.

§ 20

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach, parapetach okiennych, loggiach, tarasach balkonowych, itp. winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie przeciekała i nie spływała na niższe piętra budynku oraz nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.
 2. Kwiaty w oknach, na parapetach, balkonach i loggiach winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 3. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów w gazonach balkonowo-tarasowych.
 4. Zabrania się tworzenia przez mieszkańców ogródków kwiatowych, warzywnych itp. na wspólnych trawnikach przydomowych.
 5. Zabrania się ogradzania przez mieszkańców jakichkolwiek części terenów zielonych (rabat kwiatowych, skupin krzewów, pojedynczych roślin itp.) na wspólnych terenach zieleni.
 6. Zabrania się tworzenia przez mieszkańców budowlanej architektury ogrodowej, punktów poboru wody do podlewania, dodatkowego podświetlenia zieleni itp. na wspólnych terenach zieleni.
 7. Koszty dewastacji elewacji budynku spowodowanych niewłaściwą eksploatacją gazonów, donic, skrzynek balkonowych oraz niewłaściwą pielęgnacją roślin balkonowych ponosi mieszkaniec (użytkownik) mieszkania do którego przynależy balkon, loggia, taras.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 21

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po zakończeniu korzystania z pralni i suszarni pomieszczenia te należy uprzątnąć.
 7. Z pralni i suszarni nie wolno korzystać w celach zarobkowych.
 8. Suszarnia służyć powinna do suszenia bielizny i nie wolno tam przechowywać żadnych przedmiotów (np. pralek, mebli, rowerów, itp.).
 9. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 10. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione w pralni bądź suszarni.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 22

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się urządzania na klatkach schodowych, korytarzach i w piwnicach spotkań towarzyskich.
 3. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających oraz palenia papierosów na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach, w komórkach, w windach oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 4. Zabrania się grillowania na balkonach, loggiach i trawnikach za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 5. Zabrania się stałego (ponad 14 dni) parkowania wszelkiego rodzaju przyczep, wraków samochodów  oraz samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. na parkingach i innych miejscach postojowych usytuowanych na terenie nieruchomości Spółdzielni.
 6. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 7. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 8. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 9. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, itp. oraz głośnej gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 10. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna (spoczynek nocny).
 11. Wykonywanie prac uciążliwych, wywołujących nadmierny hałas i zakłócanie spokoju współlokatorom, jak: remonty, wiercenie otworów itp. winno odbywać się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 19.00.

§ 23

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt nie zagrażających zdrowiu mieszkańców i nie zakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 8. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie psów na balkonach.
 9. Zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach.
 10. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt i ptaków w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 11. Zabronione jest dokarmianie ptaków i wykładanie pożywienia na balkonach, loggiach, parapetach, jak również w otoczeniu budynku, trawnikach, placach i skwerach za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Administrację Osiedla.

VII. PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

§ 24

 1. W przypadku pożaru, nagłych awarii lub zagrożenia bezpieczeństwa w budynkach lub na terenie osiedla – użytkownicy obowiązani są zawiadomić o tym fakcie odpowiednie służby alarmowe i techniczne. Numery telefonów miejskich i własnych służb alarmowych i technicznych podane są w informacji wywieszonej na klatce schodowej.
 2. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników instalacji elektrycznych poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.) ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość uszkodzenia instalacji . Kosztami z tytułu konieczności naprawy urządzeń uszkodzonych w wyniku manipulacji obciążona zostanie osoba, która je spowodowała. W przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić administrację Spółdzielni lub upoważnione do tego osoby.
 3. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 4. Zabrania się zastawiania dróg pożarowych, wejść do klatek schodowych, wjazdów i wyjazdów z garaży, drogi do altan śmietnikowych i komór zsypowych.
 5. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.
 6. Zabrania się montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji.
 7. Niedozwolone jest użytkowanie w piwnicach pralek, lodówek, zamrażarek i innych urządzeń elektrycznych.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

 1. Jeżeli użytkownik lokalu bądź osoby z nim zamieszkałe nie przestrzegają przepisów niniejszego Regulaminu, Spółdzielni przysługuje w stosunku do tych osób roszczenie o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów, niezależnie od możliwości zastosowania w stosunku do użytkowników sankcji przewidzianych Statutem, do wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni włącznie.
 2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Spółdzielnia uprawniona jest do kierowania odpowiednich wniosków z interwencją lub o ukaranie do właściwych organów.
 3. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu odpowiadają majątkowo za wszelkie szkody wyrządzone innym użytkownikom lokali na skutek zaniedbań własnych i osób wspólnie zamieszkałych oraz najemców ich lokali.
 4. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie nieruchomości z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez Spółdzielnię, do pokrycia kosztów jej usunięcia na pierwsze wezwanie Spółdzielni.

Wniosek

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” zwraca się z prośbą do Zarządu SM „Czuby” o wprowadzenie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dotyczących funkcjonowania zespołów garażowych zgodnie z propozycjami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku.

Propozycje
zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wypracowane przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”

 1. W § 1 pkt 2 po słowach . .tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, ” dodać słowo „ ,garażu
 2. W §3 pkt 6 po słowach .(lokale mieszkalne na mieszkania,…” dodać słowa „ ,garaże do przechowywania pojazdów mechanicznych i drogowych
 3. W § 7 pkt ppkt 4 po słowach „.. .instalacji elektrycznych w mieszkaniach, …” dodać słowo „ ,garażach
 4. W §7 pkt ppkt 5 po słowach „.. .w użytkowanym lokalu,…” dodać słowo „,garażu
 5. W §7 pkt ppkt 7 po słowach „…sufitów w użytkowanym lokalu, …” dodać słowo „ ,garażu
 6. W §7 pkt2 po słowach „…osoby posiadające tytuł prawny do lokalu, …” dodać słowo „ ,garażu
 7. W §15 po słowach „…mają udostępnić lokal,…” dodać słowo „ ,garaż
 8. W §18 pkt 10 po słowach „.. .altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów, …” dodać słowa „ zastawianie dróg dojazdowych oraz placów manewrowych do garaży
 9. W §22 pkt5 po słowach „…i innych miejscach postojowych,…” dodać słowa „a w szczególności zastawiania dróg dojazdowych oraz placów manewrowych garaży
 10. W §24 pkt3 po słowach „.. .Zabrania się przechowywania w mieszkaniach,..” dodać słowo „ ,garażach

oraz stanowiskiem prezydium w brzmieniu:

„ Prezydium rekomenduje podjęcie poniższej uchwały w związku z uwzględnieniem w przygotowanym projekcie propozycji zmian zawartych we wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi oraz zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej” postanowili większością głosów 17 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr 5/14/2020 r. z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 2
B)

Członkowie rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie ze środków mienia spółdzielni remontu parkingu przy ul. Dragonów 2 w os. Błonie

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 w związku §103b ust.1pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z dokumentacją zgodnie z upoważnieniem statutowym Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty ok. 50.000,00 zł na remont parkingu przy ul. Dragonów 2, położonego pomiędzy budynkiem Administracji Osiedla Błonie a podstacją ciepła PC-3. Budynek administracji i część parkingu zlokalizowane na działce nr 4/6 (obr. 30 ark.2) stanowią mienie spółdzielni

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały Nr …/… /2020
Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia …………… r.

 

Uzasadnienie:

Remont ul. Dragonów planowany na maj br.- w ramach realizacji robót z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok będzie wykonywany przez Firmę KPRD, która wygrała przetarg nieograniczony ogłoszony przez Miasto. Firma przedłożyła na prośbę Spółdzielni wycenę remontu parkingu przy ul. Dragonów 2, pomiędzy budynkiem Administracji osiedla Błonie a budynkiem podstacji ciepła PC-3.
Wartość robót (wg wynegocjowanych stawek) to kwota 76.240, 00 zł netto.

Teren parkingu o powierzchni ok. 507 m2 obejmuje częściowo teren Spółdzielni (mienie Spółdzielni) i częściowo teren LPEC-u.
Nawierzchnia parkingu jest mocno zniszczona, głębokie ubytki asfaltu, połamane krawężniki zapadnięcia asfaltu przy studzienkach stwarzają zagrożenie dla pieszych oraz możliwość uszkodzenia pojazdów. Wykonanie remontu jest konieczne dla uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych a także dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

W wyniku przeprowadzonych rozmów na remont parkingu udało się uzyskać od LPEC-u kwotę 20.000,00 zł netto (24.600,00 zł brutto). Część środków, tj. kwitę 20.000,00 zł netto przeznaczyła Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.
Pozostała część brakujących środków – to kwota 36.240,00 zł netto (44.575,20 zł brutto).

Plan parkingu:

 

postanowili większością głosów – 15 za, przy 2 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania podjąć uchwałę Nr 6/3/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie ze środków mienia spółdzielni remontu parkingu przy ul. Dragonów 2 w os. Błonie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad.2
C)

Członkowie rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 10 w osiedlu Widok

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 7/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 11.05.2020 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z 0,25 zł / m2 na 0,50 zł/m2 w nieruchomości EW 10 od 1 września 2020 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Uchwała Nr 7 / 2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK1
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 10 ul. Bursztynowa 24.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany stawki funduszu remontowego lokali mieszkalnych i użytkowych z dniem 01.09.2020 r. w nieruchomości EW 10 ul. Bursztynowa 24 – z 0,25 zł/m2 – 0,50 zł/m2 p.u.
Wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego mycie powierzchni ścian północnych skażonych mikrobiologicznie oraz zabrudzonych powierzchniowo. Przewidywany koszt robót ok. 15.500,- zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

postanowili większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 wstrzymujących się od głosowania podjąć uchwałę Nr 7/76/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 10 w osiedlu Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3

Członkowie rady po przeanalizowaniu przepisów zawartych w poniżej przedstawionej ustawie

U S T A W A z dnia 31marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2020 poz. 568

Art. 3.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 35:
a) po § 4 dodaje się § 41–44 w brzmieniu:
„§ 41. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 42

Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 43

Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 44

Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 568
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w § 1 pkt 2–4 i § 3, oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów.”;
2) w art. 46a dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Art. 35 § 41–44 stosuje się odpowiednio.”;
3) w art. 59 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Art. 35 § 41–44 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 90
Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Art. 91
.Przepisy ustawy z dnia 16września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r. poz.275) i ustawy z dnia 24czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz.532) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się również do posiedzeń odpowiednich organów zwołanych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.

postanowili zawarte zmiany umieścić w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie w zmian Statutu i zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby.

Ad. 4
A)

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zmian zawartych w przedstawionym projekcie uchwały w § 72 ust. 5, 6, 7, 8, 9, § 88 ust. 3, § 113 statutu spółdzielń:

Projekt

UCHWAŁA Nr …/2020
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……2020 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. z 2020 r., poz. 275 z póżn. zm. ), oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …./2020
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……….2020 r.

 

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 72 po ust. 4 dodaje się ust. 5 -9 w brzmieniu:

„5. Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej albo Zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7.  Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8.  Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Do zwoływania posiedzeń Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i warunków podejmowania przez nią uchwał postanowienia ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.”

2) w § 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień § 72 ust. 5-8 Statutu Spółdzielni.”

3) § 113 otrzymuje brzmienie:

„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ……… r.”

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem.

Ad. 4
B)

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zmian zawartych w przedstawionym projekcie uchwały w § 17 ust. 3, 4, 5, § 18 ust.2 i 3, § 19 ust.1 , § 20 ust. 1, § 24 ust. 1, §2 5, § 27, § 28 ust.1, § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekt

UCHWAŁA Nr …/2020
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..2020 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …. /2020
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ………2020 r.

 

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.

2.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.

3. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane również na wniosek Zarządu na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2) § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenie Rady może się odbywać w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

2. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się także członków Rady Nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni, za wyjątkiem głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4) § 20 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, zawierające czas, miejsce i porządek obrad, powinno być dostarczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
Porządek obrad powinien zawierać:
– przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
– informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
– inne sprawy merytoryczne.”

5) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwałę Rady Nadzorczej uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

6) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 niniejszego Regulaminu”.

7) § 27 otrzymuje brzmienie:
„Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego”,

8) § w 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
b/ listę obecności,
c/ porządek obrad,
d/ zgłoszone wnioski,
e/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”,
f/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
g/ podpis przewodniczącego i sekretarza”.

9) § 29 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu ………. 2020 r.”

Przewodniczący
Części Walnego Zgromadzenia

większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwał zgodnie z przedłożonymi projektami.

W materiałach na Walne Zgromadzenie zostanie umieszczone

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI I REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze zmianami ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) wprowadzonymi U s t a w ą z dnia 31 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2020 poz. 568 – po przeanalizowaniu proponowanych zmian zawartych w § 72 ust. 5, 6, 7, 8, 9, § 88 ust. 3, § 113 statutu spółdzielni oraz w § 17 ust. 3, 4, 5, § 18 ust.2 i 3, § 19 ust.1, § 20 ust. 1, § 24 ust. 1, § 25, § 27, § 28 ust.1 § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej – wnosi o umieszczenia przedstawionych zmian w projektach uchwałach Walnego Zgromadzeni oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwał zgodnie z przedłożonymi projektami.

Ad. 5
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przestawionymi materiałami:
Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Dz.U.2020.875 z dnia 2020.05.15    Status: Akt obowiązujący   Wersja od: 15 maja 2020

USTAWA
z dnia 14 maja 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art.  3.
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568 i 695) w art. 35 § 3 otrzymuje brzmienie:
“§ 3. Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim przypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków. Do zwoływania posiedzeń tych organów i warunków podejmowania przez nie uchwał przepisy § 41-44 stosuje się odpowiednio.”.

Projekt

Uchwała Nr …/… / 2020
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia . ….2020 r.

w sprawie: zmian Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 16/10/2019 z dnia 3.09.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

2.Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.

3.Członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać zwołania posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Jeżeli przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być zwołane również na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”

2) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 i 5 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.”

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.”

3) w § 19 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Przy obliczaniu kworum uwzględnia się także członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu, za wyjątkiem głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

5) § 21 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla uczestniczących w posiedzeniu. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale …………. z dnia 26.05.2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

większością głosów – 17 za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowili podjąć uchwałę nr 8 /11/2020 r. z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmian Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.05.2020 r. został przyjęty większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania.

Do Ad. 7

Głosy w sprawach wniesionych

– Krzysztofa Piekniaka – czy najemcy lokali użytkowych występowali z powodu COVID – 19 – koronawirus z wnioskami o obniżenie wysokości czynszu?

– Dariusz Jaremek – Regulamin porządku domowego § 18 pkt 10 dopisać „oraz przed garażami jeśli miałoby to utrudniać przejazd innym pojazdom lub przejście pieszym”
Pisma kierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą i to Rada a nie Prezydium powinna udzielać odpowiedź.

– Stadnik Grażyna – W propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 pominięto Osiedla Skarpa , które w każdym Budżecie Obywatelskim oddawało najwięcej głosów.
Należy zgłosić do projektu ul. Uśmiechu aby Osiedla Skarpa głosowało jak zawsze.

– Elżbieta Szabała – Regulamin porządku domowego nie został rozpatrzony przez Komisję GZMi I.
Nie wyjaśniono sprawy faktycznego kosztu tego remontu – parking Dragonów 2.
Nie uchwaliliśmy odpisu dla żadnej nieruchomości więc nie możemy go zmieniać – nieruchomość EW 10
Nie zostały uchwalone zmiany statutu upoważniające do zmiany Regulaminu RPNO.
Nie jest rzetelny – protokół z 28.04.2020 r.
Zawsze jestem przeciwna opiniom , ponieważ jest to manipulacja poglądami nieświadomych ludzi.- zmiany statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie