ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół nr 01/2020 z dnia 29.01.2020 r.

Protokół nr 1 /2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.01.2020 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Dariusz Jaremek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z ofertami i zajęcie stanowiska w sprawie instalacji paneli fotowoltaicznych w zasobach SM Czuby.
 3. Informacja Zarządu dot. realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniu 26.11.2019 r.
 4. Zatwierdzenie planu pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2020 r.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 17.12.2019 r.
 7. Ustalenia członkom Zarządu wysokości wynagrodzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Sprawy wniesione.

Członek rady – przedstawiciel RN z osiedla Ruta zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad posiedzenia pkt 7 w brzmieniu: Ustalenia członkom Zarządu wysokości wynagrodzenia.
Proponowana kwota wynagrodzenia od 1.01.2020 r. dla członków Zarządu ujęta w projekcie protokołu z posiedzenia prezydium rady odbytego w dniu 16.01.2020 r wzbudziła jego wątpliwości z powodu naniesionych poprawek w tym protokole.

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 27 stycznia 2020 r. członkom komisji przedstawiono do zaopiniowania wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia ( podwyższenia o 5% ) z kwotami ustalonymi po korekcie.
Jego zdaniem wymaga wyjaśnienia – na jakiej podstawie do projektu protokołu z prezydium wpisano inne kwoty.

Przewodniczący Rady przypomniał, że członkowie komisji rewizyjnej po stwierdzeniu na posiedzeniu w dniu 27.01.2020 r., że zaproponowane we wniosku kwoty podwyżek wynagrodzenia są prawidłowo wyliczone postanowili zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by od 1.01.2020 r. zwiększyła wynagrodzenie członkom Zarządu o 5% biorąc za podstaw, wynagrodzenia zasadnicze obowiązujące w dniu 31.12.2019 r. tj.:

 1. Prezes Zarządu – XXX zł (XXX – w tym miejscu w protokole umieszczono kwotę zasadniczego wynagrodzenia)
 2. Z-cy Prezesa – XXX zł (XXX – w tym miejscu w protokole umieszczono kwotę zasadniczego wynagrodzenia)

Sprawa: na jakiej podstawie do projektu protokołu z prezydium wpisano kwoty inne niż proponowane we wniosku przedstawionym na posiedzeniu komisji rewizyjnej wymaga wyjaśnienia i będzie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu plenarnym rady.

Zgłoszony wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 Ustalenia członkom Zarządu wysokości wynagrodzenia., został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów – 13 za, przy 5 głosach przeciwnych.

Przedstawiony powyżej porządek obrad ( bez pkt 7 ) został przyjęty do realizacji większością głosów – 13 za, przy 5 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 2

Zastępca prezesa ds. eksploatacji, przedstawiła:
1) informacji dot. instalacji paneli fotowoltaicznych w niektórych spółdzielniach mieszkaniowych.

2) informacje zawarte w ofercie firmy ENERGY EKO.- tj.

Co oferuje firma ENERGY ECO?
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą na terenie całej Polski. Zajmujemy się • doradztwem technicznym, opracowywaniem i realizacją projektów związanych z szeroko pojętą energetyką. W naszej ofercie znajdują się usługi instalacji elektrowni fotowoltaicznych, montaż instalacji pomp ciepła, instalacji grzew- czo-chłodzących.

Dlaczego fotowoltaika?
Eksperci wykazują, że za kilkadziesiąt lat będziemy w stanie tworzyć rozwiązania oparte w 100% na czystej energii. Wykorzystanie potencjału energetycznego słońca jest bezpieczne i proste.
Podstawową korzyścią wynikającą z inwestycji w odnawialne źródła energii takiej jak systemy fotowoltaiczne przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe jest zmniejszenie wysokości rachunków, a tym samym obniżenie czynszów i kosztów eksploatacji budynku. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na zmniejszenie rachunków za prąd do oświetlania klatek schodowych, piwnic, obsługi wind, urządzeń HVAC a także zasilania pomp ciepła.

W świetle obowiązujących uwarunkowań, instalacja fotowoltaiczna służy przede wszystkim dla oszczędności. Szacowane oszczędności na rachunkach za prąd natychmiast po zainstalowaniu elektrowni fotowoltaicznej wynoszą około 80-100 %. Instalacje fotowoltaiczne projektowane są z myślą o 25-30 letnim okresie bezusterkowej pracy.

CO ZYSKUJEMY MONTUJĄC INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ?
Fotowoltaika to długofalowa inwestycja, niosąca za sobą wiele korzyści, związanych przede wszystkim z optymalizacją wydatków na energię elektryczną. Podstawową korzyścią wynikającą z inwestycji w odnawialne źródła energii takiej jak systemy fotowoltaiczne przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe jest zmniejszenie wysokości rachunków, a tym samym obniżenie czynszów i kosztów eksploatacji budynku. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na zmniejszenie rachunków za prąd do oświetlania klatek schodowych, piwnic, obsługi wind, urządzeń HVAC a także zasilania pomp ciepła.
Współpraca systemów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej pozwala na wykorzystanie darmowej energii ze słońca do centralnego ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej.

3)

Zalety elektrowni słonecznej:

 1. Główną zaletą inwestycji jest zmniejszenie wysokości rachunków za prąd do części wspólnych budynków (wejścia, klatki schodowe, korytarze piwnic, windy).
 2. Zaczęły pojawiać oferty dla poszczególnych mieszkańców.
 3. Produkcja czystej energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Na pracę oraz cenę elektrowni słonecznej wpływa jakość ogniw, łączna powierzchnia paneli, liczba słonecznych godzin w ciągu roku, lokalizacja zapewniająca pełną ekspozycję (bez zacienienia poprzez drzewa lub sąsiednie budynki).

Wady elektrowni słonecznej:

 1. Montaż paneli możliwy jest tylko na dachach budynków – ze względu na konieczność dokonywania corocznych przeglądów i konserwacji urządzeń miejsce montażu musi zapewniać swobodny dostęp.
 2. Konstrukcja pod panele ustawiona na połaci dachowej dociążana bloczkami betonowymi.
 3. Prawdopodobnie większość budynków naszej Spółdzielni nie spełni wymaganych warunków wytrzymałościowych. Konstrukcja ponad 30 letnich obiektów nie przewidywała takich dodatkowych obciążeń.
 4. Sposób montażu budzi obawy o bezpieczeństwo ludzi i mienia wobec gwałtownych zjawisk atmosferycznych pojawiających coraz częściej w naszym regionie, podczas których potężne wichury łamią drzewa jak zapałki a zerwane dachy przenoszone są kilkanaście metrów.
 5. Utrata gwarancji dla nowych dachów, a także brak dostępu w celu wykonania wymaganych przeglądów lub usunięcia powstałych nieszczelności.
 6. Dostęp do dachu dla obcych osób oraz ekipom montażowym stwarza dodatkową możliwość uszkodzenia połaci dachowej.
 7. Postawienie dużej ilości paneli tworzących płaszczyzny pochylone pod określonym kątem może spowodować zmianę aerodynamiki powietrza i zakłócić działanie wentylacji grawitacyjnej.
 8. Wysoki koszt inwestycji oraz konieczność ponoszenia kosztów przeglądu, konserwacji Lub wymiany zużytych urządzeń.
 9. Ewentualne korzyści mogą być niewspółmierne do uciążliwości.

Analizując plusy i minusy inwestycji należy rozważyć czy osiągnięte korzyści z tytułu zmniejszonych rachunków za prąd zrekompensują wysokie koszty budowy, jaka będzie stopa zwrotu, jak wysokie będą koszty konserwacji i wymiany zużytych elementów. Wg opinii różnych osób na forum internetowym inwestycja może się zwrócić po 10 latach a są i takie opinie, że po 20 a nawet 80 latach.

Po konsultacji z kilkoma największymi Spółdzielni z naszego regionu, żadna jak dotąd nie zdecydowała się na montaż elektrowni słonecznej na dachu budynku mieszkalnego.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.01.2020 r. z przedstawioną ofertą, wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, w której głos zabrali : Zbigniew Gontarz, Elżbieta Szabała – postanowili przedstawić Radzie Nadzorczej zajęcie następującego stanowiska w sprawie instalacji fotowoltaicznych:

„ Zobowiązać Zarząd SM Czuby do obserwacji sytuacji rynkowej i rozwoju fotowoltaiki oraz możliwości zastosowania bezpiecznych, nowoczesnych rozwiązań w budownictwie wielorodzinnym. Zrobić rozeznanie co do możliwości pozyskania środków unijnych na budowę elektrowni słonecznej, nawiązać w miarę możliwości współpracę z Politechniką Lubelską w zakresie opracowania projektu i sposobów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań sposobu wykorzystania w naszych zasobach” .

Członek rady – Elżbietą Szabała zgłosiła wniosek w brzmieniu:

„Zobowiązuje się Zarząd do wystosowania pisma do SM Południe we Wrocławiu oraz SM Przylesie w Sopocie z zapytaniem jaki był koszt dokumentacji, koszt montażu paneli. Sposób zabezpieczenia pokrycia dachowego przed ewentualnym zalewaniem mieszkań, jakiego typu dach są na ich budynkach i czy wymagały wzmocnienia , w jakich latach budynki były budowane , w jakiej technologii jakiej są wysokości, czy wykorzystują energie do ogrzewania wody, jak to jest rozliczane. Czy można pozyskiwać dotacje unijne lub z innych programów, by zwróciła się do Politechniki o podjęcie współpracy z tym zakresie”.

Przewodniczący rady po dyskusji, w której głos zabrali Grażyna Stadnik, Waldemar Żak, Edward Dudek, Tomasz Buda, Elżbietą Szabała Dariusz Jareme, Zbigniew Ławniczak, Danuta Przybyś – Ziemba i Marta Brożyna – zgłoszone wnioski poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem do realizacji wniosku komisji rewizyjnej w brzmieniu:

„ Zobowiązać Zarząd SM Czuby do obserwacji sytuacji rynkowej i rozwoju fotowoltaiki oraz możliwości zastosowania bezpiecznych, nowoczesnych rozwiązań w budownictwie wielorodzinnym. Zrobić rozeznanie co do możliwości pozyskania środków unijnych na budowę elektrowni słonecznej, nawiązać w miarę możliwości współpracę z Politechniką Lubelską w zakresie opracowania projektu i sposobów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań sposobu wykorzystania w naszych zasobach” – głosowało 21 członów rady.

Za przyjęciem do realizacji wniosku zgłoszonego przez Elżbietę Szabała –

„Zobowiązuje się Zarząd do wystosowania pisma do SM Południe we Wrocławiu oraz SM Przylesie w Sopocie z zapytaniem jaki był koszt dokumentacji , koszt montażu paneli. Sposób zabezpieczenia pokrycia dachowego przed ewentualnym zalewaniem mieszkań, jakiego typu dach są na ich budynkach i czy wymagały wzmocnienia , w jakich latach budynki były budowane , w jakiej technologii jakiej są wysokości, czy wykorzystują energie do ogrzewania wody, jak to jest rozliczane. Czy można pozyskiwać dotacje unijne lub z innych programów, by zwróciła się do Politechniki o podjęcie współpracy z tym zakresie” – głosowało 16 członków, przeciw przyjęciu 4 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek rady.

Wniosek zgłoszony przez członka rady – Dariusza Jaremka w brzmieniu:

„Proszę o przedstawienie analizy korzyści z wymiany oświetlenia w nieruchomości Watykańska 6,8,19 ( na budynku nr 6 odrębnie ) na oświetlenie ledowe.
Proszę o zestawienie opłat za energię elektryczną dot. części wspólnych sprzed wymiany oświetlenia minimum 1 rok aż do chwili obecnej”.

Rada Nadzorcza przekazuje do administracje osiedla Ruta.

Ad. 3

Członkowie rady do realizacji tego punktu porządku obrad otrzymali poniżej przedstawioną informację:

Wniosek nr 1

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w sprawie powołania Grupy Zakupowej energii elektrycznej w ramach SM działających w obszarze Miasta Lublin.
Cel racjonalizacja kosztów wydatkowanych na energie elektryczną.
Rada Nadzorcza oczekuje wstępnej informacji o podjętych działaniach do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja:

W dniu 15 styczna 2020 r. w siedzibie spółdzielni odbyło się spotkanie w sprawie omówienia możliwości utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu oraz wzajemnej współpracy spółdzielni mieszkaniowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z:

1. Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
2. SM im. W.Z. Nałkowskich
3. PSM Kolejarz
4. RSM Motor
5. SM Czechów
6. SM Czuby
7. Regionalnego Związku rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie

Uczestnicy spotkania zdecydowali, że przed następnym spotkaniem zastanowią się:
– czy są zainteresowani przynależnością do tej grupy,
– jakie korzyści może przynieść spółdzielni przynależność do tej grupy,
– jakie są zasady działania takiej grupy,
– jakie kroki należy podjąć by podejmowane inicjatywy ( grupy) dały wymierne korzyści,
– kto podejmie się poprowadzeniem tego zespołu,
– czy działalność grupy będzie miała większy wpływ na obniżenie kosztów energii i gazu niż negocjacje przeprowadzane przez poszczególne spółdzielnie oddzielnie.

Wniosek nr 2

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w sprawie zmiany struktury wiekowej pracowników Zarządu Spółdzielni.
Celem jest ograniczenie liczby pracowników pobierających świadczenie emerytalne w stosunku do pozostałych pracowników. Rada Nadzorcza oczekuje informacji o podjętych działaniach na rok 2020, do 31 stycznia 2020 r.

Realizacja

Na koniec 2019 r. w Zarządzie zatrudnionych było 53 pracowników, w tym 24 posiadających uprawnienia emerytalne.
W styczniu 2020 r. uprawnienia emerytalne nabyło 4 pracowników,
– z 3 pracowniami rozwiązano umowę pracę z dniem 30.01.2020 r. ,
– z 1 zawarto umowę na czas określony z jednoczesnym zmniejszeniem czasu pracy na 3/4 etatu. ( pracownicy administracji )
W roku 2020 ( II, III, IV kwartale) uprawnienia emerytalne nabywa kolejnych 10 pracowników SM Czuby – w tym 3 pracowników z Zarządu.

Na 31. 01.2020 r. w spółdzielni zatrudnionych jest:
1) w Zarządzie 53 pracowników , w tym 24 posiadających uprawnienia emerytalne, co stanowi 47% zatrudnionych.
2) w całej spółdzielni 211 pracowników , w tym 48 posiadających uprawnienia emerytalne, co stanowi 22,75 % zatrudnionych.
Spółdzielnia w 2020 r, nie będzie zawierała umowy o prace na czas nieokreślony z pracownikami ,którzy nabędą uprawnienia emerytalne a wyrażą wolę dalszego zatrudnienia.

Decyzje w powyższych sprawach Spółdzielnia podejmować będzie po dokonaniu oceny pracy i przydatności pracownika. Jednocześnie informujemy, że rozwiązanie umów o prace z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych nie będzie następowała z dnia na dzień, a po upływie czasu, w którym nowy pracownik zostanie przyuczony do wykonywania konkretnych obowiązków.

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 27.01.2020 r., po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez prezesa, w toku dyskusji członkowie komisji: Zbigniew Gontarz, Krzysztof Piekniak, Marta Brożyna, Bogumiła Baran, zaproponowali:
– należy nawiązywać z pracownikami nabywającymi uprawnienia emerytalne – umowy o prace czasowe,
– rozważyć, czy nie należałoby przeorganizować struktury organizacyjne Zarządu w ten sposób, by poprzenosić pracowników z działów mniej obciążonych zadaniami do tych, w których zwiększa się zakres czynności przez wprowadzanie częstych zmian w przepisach ,
– czy nie za dużo jest pracowników zatrudnionych w dziale Administracji i dziale płac,
– zmniejszyć zatrudnienie w Zarządzie
– ile pracowników Zarządu na dzień 31.01.2020 r posiada uprawnienia emerytalne,
– należałoby wyznaczy Zarządowi kolejny termin do przedstawienia zgłoszonych uwag do 28.02.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu uznali, że przedstawione w informacji zobowiązania Zarządu dotyczące postępowania z pracownikami nabywającymi uprawnienia emerytalne oraz zestawienia o ilości rozwiązanych umów o prace z pracownikami, którzy nabyli prawa emerytalne, stanowią podstawę do anulowania wniosku dot. wyznaczenia Zarządowi kolejnego termin do
28.02.2020 r. do kontynuowania tego tematu.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie – 21 za.

Ad. 4
Członkowie Rady większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym zatwierdzili plan pracy plenum i komisji rady na 2020 r.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
na rok 2020

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Uchwalanie:

 1. Planów gospodarczych i programów działalności:
  a) struktury organizacyjnej SM Czuby,
  b) kosztów zarządzania,
  c) planu inwestycyjnego.
  d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby,
  e) korekty planu gospodarczo – finansowego.

 2. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.
 3. Zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
 4. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.

 5. Planów pracy plenum Rady i komisji.
 6. Stawek opłat eksploatacyjnych.
 7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

 8. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały WZ.
 9. Upoważnienie do nabycia nieruchomości oraz nabycia Zakładu, nieodpłatne przekazanie na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów.

2.

Opiniowanie

 1. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  b) oceny sprawozdania finansowego,
  c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty,
  d) absolutorium dla członków Zarządu,
  e) zmian statutu,
  f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej ,
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  i) przystąpienia do innych organizacji,
  j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku,
  k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

 2. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

3.

Rozpatrywanie

 1. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 2. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

 3. Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady.

 4. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

4.

Kontrola

 1. Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych.
 2. Dokonywanie okresowej oceny wykonania zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków.

 3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 4. Ocena pracy członków zarządu.

5.

Składanie Walnemu Zgromadzeniu
a) sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
b) składanie sprawozdań ze swej działalności.

6.

Analiza

 1. Windykacji należności czynszowych.
 2. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.

 3. Procesu wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, wodomierzy.

 4. Wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
 5. Kosztów zużycia ciepła.
 6. Stawek opłat eksploatacyjnych.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2020 r.

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2020

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie

 1. Struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
 2. Kosztów zarządzania,
 3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

 4. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
 5. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
 6. Podziału nadwyżki bilansowej.
 7. Absolutorium dla członków Zarządu.
 8. Projektów regulaminów.
 9. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

 10. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
 11. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części.

2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Zarząd Spółdzielni, prezydium Rady.
 3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

 4. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
 5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Ocena realizacji:

 1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
 2. Windykacji należności czynszowych.

 3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.

 4. Uchwał podejmowanych przez organa spółdzielni.

4.

Dokonywanie okresowej oceny

 1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.

 2. Zatrudnienia i funduszu płac.
 3. Sytuacji finansowej spółdzielni.
 4. Pracy członków Zarządu.

5.

Przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek Rady Nadzorczej

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2020 r.

Plan pracy
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
na rok 2020

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie:

 1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
 2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
 3. Planów gospodarczych – finansowych, inwestycyjnych.

 4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

 5. Projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
 6. Innych inicjatyw podejmowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji .
 2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.

 4. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.

 5. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
 6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Analiza:

 1. Gospodarki mieniem Spółdzielni,
 2. Gospodarki mieszkaniowej, garażami, lokalami użytkowymi.

 3. Kosztów inwestycyjnych.
 4. Procedur wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, I wodomierzy.
 5. Kosztów zużycia ciepła.

4.

Ocena:

 1. Realizacji planu remontów i inwestycji.

 2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.

 3. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM Czuby.

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2020 r.

Plan pracy
Komisji Kulturalno – Oświatowej
na rok 2020

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie

 1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
 2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

 3. Projektów innych przepisów wewnętrznych spółdzielni.

2.

Rozpatrywanie

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
 2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.

 3. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
 4. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
 5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Analiza:

 1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.

 2. Działalności pracy Domów Kultury.
 3. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.

4.

Współpraca

Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej i sportowej z:
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina,
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”,
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy,
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami,
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie.

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2020 r.

Ad. 5
Rada Nadzorcza większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym postanowiła przyjąć poniżej przedstawione sprawozdanie z działalności w 2019 r. i w tym brzmieniu przedłożyć do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

W tym miejscu w protokole umieszczono Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z działalności w 2019 roku.
Sprawozdanie zostanie umieszczone na stronie internetowej i opublikowane w informatorze wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 17.12.2019 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów przy 1 głosie przeciwnym.

Ad. 7
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

1) Z dnia 15.12.2019 r. mieszkańców budynku Romantyczna 10 z osiedla Skarpa w sprawie zmiany decyzji co do zmiany opłat eksploatacyjnych od dnia 1.01.2020 r.

Lublin dnia 15.12.2019 r.

Pan Prezes
Szanowna Rada Nadzorcza
SM Czuby

My mieszkańcy bloku Romantyczna 10 w odpowiedzi na pismo z dnia 10 grudnia 2019 r. . Jesteśmy zaskoczeni i niepohamowani złością z powodu podwyżki czynszu. Historia lubi się powtarzać i się powtarza. Rok 1970 wszyscy pamiętamy. 1980 też pamiętamy.
W ferworze świątecznych zakupów, krzątania i bieganiny liczycie Wy decydenci, że zapomnimy? Na ręce Rady Nadzorczej i Pana prezesa składamy protest przeciwko podwyżce z dnia 10 grudnia 2019 r.
Postulujemy o przemyślenie i jeszcze raz rozważenie tej decyzji. Przy kolejnych wyborach do Rady Nadzorczej będziemy o Was pamiętać.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji wyjaśniła, że spółdzielnia 10 grudnia 2019 r. do członków zam. w budynku przy ulicy Romantycznej 10 wystosowała zawiadomienie, że do planowanej na 2020 rok opłaty w wysokości o 0.06zł/m2 z tytułu przeglądów technicznych obowiązkowych, doliczono opłatę na przegląd specjalny dźwigów w wysokości 0,06zł/m2 – co daje kwotę 0,12 zł/m2 . Spółdzielnia w zawiadomieniu poinformowała członków, że obowiązek przeprowadzenia takiego dodatkowego przeglądu wynika z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. Opłata ta będzie obowiązywać do końca 2020 roku.

Członek rady – przedstawiciel RN z oś Skarpa poinformował, że członkom tej nieruchomości przybyłym na posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w dniu 22.01.2020 r., przez przedstawiciela firmy specjalistycznej zostały szczegółowo wyjaśnione powody zmiany wysokości opłat w poz. przeglądy techniczne dźwigów, oraz wyjaśnione skutki płynące dla mieszkańców z tytułu nie zastosowania się do przepisów rozporządzenia. Przedstawione wyjaśnienia przez w/w osoby zostały przyjęte.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, postanowiła do osób, które podpisały powyższe pismo wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dn. 2020-01-29

Ldz. RN /10615/2019

Mieszkańcy nieruchomości
Romantyczna 10
20 – 533 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2019 r. mieszkańców budynku ul. Romantyczna 10 – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z informacją dot. zaplanowanej na 2020 rok opłaty w wysokości o 0.06 zł/m2 z tytułu przeglądów technicznych obowiązkowych, doliczono opłatę na przegląd specjalny dźwigów w wysokości 0,06zł/m2 – co daje kwotę 0,12 zł/m2 a obowiązek przeprowadzenia takiego dodatkowego przeglądu wynika z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku, a opłata ta będzie obowiązywać do końca 2020 roku – uznała przedstawioną Państwu zmianę wysokości opłat za konieczną.

Rada Nadzorcza ponadto informuje, że szczegółowych wyjaśnień dot. obowiązku przeprowadzenia dodatkowego przeglądu technicznego dźwigów oraz skutków płynących dla mieszkańców z tytułu nie zastosowania się do przepisów zawartych w rozporządzeniu, przedstawił członkom państwa nieruchomości, przedstawiciel firmy specjalistycznej na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w dniu 22.01.2020 r..

2) z dnia 30.12.2019 r .członka zam. Biedronki w osiedlu Łęgi dot. braku zgody na sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną,

„ Od początku nie akceptowałam decyzji lokatorów o sprzątaniu klatki. , bo wiedziałam że będą za jakiś czas podwyżki i poinformowałam o tym lokatorów. Niektórzy lokatorzy nie chcieli wcześniej sprzątać , bądź nie byli poinformowani, że mają to robić. Kwota za sprzątanie jest zbyt wysoka, efekty na wyższych kondygnacjach są widoczne dłużej, niż na parterze. Mieszkam na parterze.

Po przejściu 20 – kilku lokatorów, po 3 dniach jest już niezbyt czysto. W środku tygodnia muszę sprzątać , od czasu do czasu zapastować , a na górze jest dużo czyściej przez cały tydzień. Mam sprzątać za sprzątanie i sprzątać za fryko. Osoba sprzątająca nie wykorzystuje tej czynności zbyt długo ok. 0,5 godz.,
Parter jest myty woda z piachem z górnych pięter. W klatce mamy 10 mieszkań i po 2 na każdej kondygnacji 7 zł. 1 kondygnacji to trochę dużo w stosunku do czasu. Szyby są myte raz na jakiś czas. Moja rodzina 2 osobowa ma nieduże dochody. Jestem na emeryturze 802 po podwyżce. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale te kilka schodów jestem w stanie umyć. Aby móc funkcjonować normalnie kupuję nie tylko refundowane, większość na 100%. Niewiele zostaje na jedzenie Opłaty za te usługę niby nie wielką, ale zależy dla kogo.

Jestem niezadowolona z takiego rozwiązania czystości na klatce. Problem trzeba było skonsultować z osobami na najniższych kondygnacjach mieszkającymi. Partery na wielu klatkach są tez brudne, a ludzie mieszkający mówią „co my możemy zrobić” Tłumaczenie podwyżek inflacja jest nieuzasadnione. Ludzie o małych dochodach mają najniższą inflacje, niektóre czynności mogą wykonywać bez płacenia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę Regulaminu porządku domowego w punkcie w którym mowa jest o większości mieszkańców chcących zawierać umowy na sprzątanie klatek na 100% mieszkańców . Jestem osoba mająca trudności z chodzeniem. Kupuję leki na kręgosłup, stawy, oczy, anemię na 100%. Dla mnie każda złotówka się liczy”.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

„ Odpowiadając na Pani pismo z dnia 30 grudnia 2019 r Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie uprzejmie informuje, że po dyskusji na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 stycznia 2020 roku postanowiła nie wprowadzać zmian do Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby.
Pani propozycja, dotycząca wprowadzenia do opłat sprzątanie klatki schodowej po uzyskaniu zgody 100% właścicieli mieszkań nie wpłynie na poprawę komfortu zamieszkiwania a raczej spowoduje pogorszenie czystości klatek schodowych.
W trosce o poprawę trudnej sytuacji życiowej proponujemy zwrócić się do Urzędu Miasta Lublin lub innych organizacji, np. MOPR z prośbą o dofinansowanie do opłat lub potrzebną pomoc”.

3) skierowane do wiadomości rady – pismo z dnia 13.01.2020 r. Komitetu Budowy Miejsc Parkingowych przy ulicy Szmaragdowej 36.

Lublin dnia 13.01.2020 r.

Komitet budowy
Miejsc parkingowych
Przy ul. Szmaragdowej 36 SM Czuby

Prosimy o rozpatrzenie naszego wniosku

Wniosek mieszkańców uczestniczących społecznie w budowie parkingu przy ulicy Szmaragdowej 36 dotyczący optymalnego zabezpieczenia terenu do wyłącznego użytkowania przez członków spółdzielni SM Czuby oraz poprawy bezpieczeństwa.

1. Oznaczenie terenu tablicą informacyjną:

WŁASNOŚĆ S.M. CZUBY – OBIEKT MONITOROWANY
miejsca postojowe dla pojazdów posiadających kartą parkingową

KARTA WYDAWANA JEST ODPŁATNIE TYLKO DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI S.M. CZUBY

2. Ustanowienie podstawowych kryteriów WYDANIA i WYKORZYSTANIA KARTY PARKINGOWEJ, które powinny zostać podane na tablicy informacyjnej:

* KARTA WYDAWANA TYLKO CZŁONKOM SPÓŁDZIELNI CZUBY, KTÓRZY NIE ZALEGAJĄ Z BIEŻĄCYMI OPŁATAMI CZYNSZOWYMI I EKSPLOATACYJNYMI.

* KARTA WYDAWANA JEST INDYWIDUALNIE TYLKO DLA POJAZDU OSOBOWEGO ZAREJESTROWANEGO PRZEZ CZŁONKA SPÓŁDZIELNI LUB OSOBĘ ZGŁOSZONĄ DO ZAMIESZKANIA NA TERENIE SPÓŁDZIELNI !
ZAWIERA NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI.

* WNIESIENIE WYMAGANEJ, OKRESOWEJ OPŁATY W KASIE SPÓŁDZIELNI W WYSOKOŚCI …. PLN MIESIĘCZNIE.

* PARKOWANIE POJAZDÓW MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO NA WYZNACZONYCH STANOWISKACH W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI.

* POSIADANIE WAŻNEJ KARTY NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z DOSTĘPNOŚCIĄ WOLNEGO MIEJSCA POSTOJOWEGO.

* NIEUPRAWNIONE WYKORZYSTANIE MIEJSCA PARKINGOWEGO PODLEGA ROSZCZENIU WYSOKOŚCI 100pln ZA DOBĘ Z TYTUŁU art. 121 § 2 Kodeksu Wykroczeń

3. Ponadto, w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedla i umożliwienia stosowania przepisów o ruchu drogowym, w tym dotyczących zasad parkowania, wnioskowane jest ustanowienie strefy zamieszkania poprzez oznaczenie znakiem informacyjnym „strefa ruchu” D-53 lub „strefa zamieszkania” D -40.

(„Z prawnego punktu widzenia przestrzeganie zasad ruchu na drogach wewnętrznych nie jest obowiązkowe, dlatego odpowiednie służby porządkowe (np. policja) nie zawsze mogą interweniować w przypadku typowych wykroczeń drogowych . Zarządca dróg ustanawiając strefę ruchu jednocześnie informuje kierujących o konieczności stosowania się do przepisów
Rada Nadzorcza do wiadomości

W tym miejscu w protokole umieszczono cytowane prze autorów pisma przepisy zawarte w Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu Art. 119. § 1, 2, 3, 4 Art. 120 § 1, 2, 3 Art. 121 § 1, 2, 3 oraz Art. 122 § 1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią powyższego pisma.

Ad. 8

Sprawy wniesione

Zastępca prezesa ds. eksploatacji udzieliła odpowiedzi na pytania skierowane przez:
– Grażynę Stadnik: kto będzie dokonywał przeglądów specjalnych dźwigów koniecznych w związku rozporządzenia ministra, co będzie brane pod uwagę przy opracowaniu harmonogramu przeglądów, ile dźwigów będzie objętych przeglądem w br.
– Zbigniewa Ławniczaka – kiedy nastąpi otwarcie garmażerki w budynku przy ul Radości 2A, czy wydano już pozwolenie na budowę parkingu w osiedlu Łęgi.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie