ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół nr 8/2019 z dnia 16.07.2019 r.

Protokół nr 8 /2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 16.07.2019 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Tomasz Buda.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Insp. ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) rozpatrzenie wniosku członka spółdzielni o wgląd do regulaminów spółdzielni
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020
  c) zatwierdzenie planu kosztów zarządzania na 2020 r.
 3. nformacja na temat wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 11.06.2019 r.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2

A)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.07.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono pismem z dnia 29 maja 2019 r. kancelarii prawnej działającej w imieniu Pana Tomasza Budy

2) projektem uchwały w brzmieniu:

Projekt

UCHWAŁA Nr …/… /2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Pana Tomasza Budy – członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie od decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 32 w związku z § 10 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 29 maja 2019 r. członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Pana Tomasza Budy od decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r. – Rada Nadzorcza, zgodnie z wnioskiem Pana Tomasza Budy z dni 29 maja 2019 r., wyraża zgodę na udostępnienie do wglądu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
 2. Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Projekt

 

Załącznik
do uchwały Nr …/ …/2019
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.07.2019 r.

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Pana Tomasza Budy – członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, rozpatrując odwołanie członka SM „Czuby” Pana Tomasza Budy uwzględniła treść wniosku zawartego w piśmie z dnia 29 maja 2019 r. i postanowiła rozpatrzyć wniosek pozytywnie. Podjęta uchwala zobowiązuje Zarząd do udostępnienia do wglądu Panu Tomaszowi Budzie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Postanowili jednomyślnie, zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Pana Tomasza Budy – członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie od decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r. wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 10/28/2019 z dnia 16.07.2019 r. sprawie rozpatrzenia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Pana Tomasza Budy – członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie od decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.07.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

Uchwała nr
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………..

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do uchwały.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, w której głos zabrali Elżbieta Szabala i Bogumiła Baran postanowili większością głosów – 10 za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r. wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez prezesa oraz zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, w której głos zabrali : Bogumiła Baran, Dariusz Jaremek, Edward Dudek, Waldemar Żak oraz Elżbieta Szabala większością głosów – 13 za, przy 6 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 11/23/2019 z dnia 16.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r. wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.07.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………./2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.07.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5.718.300 zł (słownie : pięć milionów siedemset osiemnaście tysięcy trzysta złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie
– Plan kosztów zarządzania na 2020 rok
– Załącznik Nr 2 stawki na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, dzierżawę terenu, garaże, mienie spółdzielni na m2 pu

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, w której głos zabrali Marta Brożyna i Elżbieta Szabała postanowili większością głosów – 10 za, przy 6 głosach przeciwnych zgłosić do Rady Nadzorczej wniosku by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2020 r. wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchała wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2020 r. przedstawionych przez prezesa Zarządu tj.
W tym miejscu w protokole umieszczono dane dot.

Poz. 1. Koszty osobowe z narzutami
Poz. 2. Fundusz bezosobowy
Poz. 3. Koszty Rady Nadzorczej z narzutami i Walnego Zgromadzenia Członków
Poz. 4. Świadczenia na rzecz pracowników
Poz. 5. Koszty administracyjne
Poz. 6. Amortyzacja środków trwałych
Poz. 7. Badanie bilansu, lustracja
Poz. 8. Podatki, opłaty i inne
Poz. 9. Odprawy emerytalne, odprawy rentowe, ekwiwalenty

oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Elżbieta Szabala, Marta Brożyna, Bogumiła Baran, Dariusz Jaremek, Edward Dudek, Zbigniew Gontarz, Krzysztof Piekniak i Andzrej Turski zgłosili poniższe wnioski:

I – przenieść realizację pkt. Zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2020 r. na kolejne posiedzenie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 21 członków Rady ( jednomyślnie)

II. – przygotować na następne posiedzenie propozycję „kosztów zarządzania na 2020 r” .
a) w której następuje zwiększenie tych kosztów o 1.5% z tytułu PPK,
b) uwzględniającą wzrost funduszu płac łącznie ze wzrostem z tytułu PPK o 5%.

Za przyjęciem wniosku głosowało 19 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków Rady

Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawiona informacją:

Wnioski
zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.

14.05.2019 Łęgi

1. Dokonanie analizy kosztów zależnych od spółdzielni tj. koszty eksplantacji i utrzymanie mienia Sp – ni, koszty konserwacji i przeglądy. Wprowadzenie zmian zmniejszających te koszty od 1.01.2020 r.
Wnioskodawca: Tarczyński Stanisław.

Realizacja
Analiza kosztów zależnych od spółdzielni dokonywana jest każdorazowo przy tworzeniu planów rzeczowo-finansowych na kolejny rok funkcjonowania spółdzielni, jak również po jego zakończeniu. Stawki opłat kalkulowane są zgodnie faktycznymi potrzebami i kosztami poszczególnych nieruchomości. Stawki te uchwalane są przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli poszczególnych i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Wnioskuję o wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kaczeńcowej pomiędzy placem zabaw a przedszkolem.
Wnioskodawca: Mirosław Wilk

Realizacja
Rada Nadzorcza SM ,,Czuby” uchwałą nr 25/ 56/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie na 2019 r. przewidziała na realizację tego zadania kwotę 500 000,00 tys.
Żeby inwestycja mogła być zrealizowana Rada Miasta na wniosek Spółdzielni musiała uchwalić zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu.
W obowiązującym Planie jest to teren zielony. Spółdzielnia wystąpiła o zmianę przeznaczenia tego terenu pod zabudowę parkingową. Uchwałę taką Rada Miasta podjęta w dniu 30.06.2019 r. Czas na uprawomocnienie się uchwały to 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewidywany czas uprawomocnienia to ok. 15 sierpień 2019 r. Po upływie tego terminu Spółdzielnia zleci wykonanie projektu technicznego budowy parkingu i wystąpi o pozwolenie na budowę.

15.05.2019 Ruta

I. Wnioskodawca Barbara Adamczyk
1. Możliwość indywidualnego ujęcia wody ( tj. wykonanie studni głębinowej na potrzeby mieszkańców bloku nr 5 i odłączenie od sieci miejskiej.

Realizacja:
Wniosek nierealny do realizacji z powodu niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do korzyści. Przykładowe koszty to:

 1. Badania geologiczne wg Prawa geologicznego (Dz. U nr 228/2005, poz. 1947) i górniczego.
 2. Pozwolenie wodno-prawne zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dż.U 2013, poz. 165).
 3. Projekt techniczny ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.
 4. Kupno terenu wraz z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej i pośrednie ujęcia wody podziemnej.
 5. Budowa stacji uzdatniania wody.
 6. Budowa infrastruktury wodociągowej ( lokalna sieć wodociągowa z hydrofornią.
 7. Obsługa, konserwacja remonty itp.

Wniosek pozostawiony bez realizacji.

2. Rozważyć możliwość i opłacalność podgrzewania wody gazem poprzez montaż pieca gazowego z uwagi na coraz większe koszty.

Realizacja:
Wniosek nieracjonalny do realizacji z powodu jego nieopłacalności.
W zasobach SM „Czuby” znajduje się dwa porównywalne budynki. Jeden z nich posiada własną kotłownię gazową dostarczającą energię cieplną dla potrzeb c.o. i podgrzania wody. Drugi budynek ogrzewany jest ciepłem dostarczonym przez LPEC. Wieloletnia analiza potwierdziła, że koszt energii cieplnej w budynku z kotłownią gazową jest blisko dwukrotnie wyższy od kosztu ciepła dla potrzeb c.o. i cieplej wody dostarczanego przez LPEC.
Wniosek pozostawiony bez realizacji.

3. Upoważnienie osoby odpowiedzialnej w bloku do okresowego sprawdzania nastawy termostatów w pomieszczeniach wspólnych i suszarniach lub przez pracowników administracji.

Realizacja:
Wniosek realizowany jest na bieżąco.

 1. Każdy mieszkaniec korzystający z pralni ma prawo ustawiać temperaturę w pralni i w suszarniach odpowiednio do potrzeby suszenia bielizny. Natomiast społeczny opiekun pralnio odbierając klucze od poprzedniego użytkownika ma obowiązek sprawdzić stan pralni i urządzeń i nie musi na to mieć udzielonego upoważnienia.
 2. Pracownicy Administracji okresowo kontrolują stan techniczny, porządkowo-sanitarny pralni i suszarni łącznie z urządzeniami znajdującymi się w tych pomieszczeniach.

4. W piwnicach założyć oświetlenie z czujnikami ruchu.

Realizacja:
Wniosek zostanie rozpatrzony przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta przy opracowywaniu planów gospodarczych dla poszczególnych nieruchomości osiedla na 2020 r.

5. Przed klatkami zamontować kamery.

Realizacja:
Wniosek zostanie rozpatrzony przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta przy opracowywaniu planów gospodarczych dla poszczególnych nieruchomości osiedla na 2020 r.

II wnioskodawcy – mieszkańcy budynku Dziewanny 5

Wniosek o wotum nieufności dla kierownika administracji i Pani E. Janiak.
Uzasadnienie: Działania w/w doprowadziły do powstania antagonizmów między mieszkańcami bloków przy ulicy Dziewanny, naruszania zasad użytkowania mienia spółdzielni.

Realizacja:
Wniosek niezasadny. Przedstawiciel nieruchomości i kierownik administracji mieli obowiązek realizacji prawomocnej uchwały nr 26/2018 z dnia 19.09.2018 r. podjętej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta na wniosek większości właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 1 – o zamknięciu ogrodzonego parkingu przynależnego do tej nieruchomości i udostepnienie miejsc postojowych tylko dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych w tej nieruchomości.

21.05.2019 r. Skarpa

– Pani Grażyna Stadnik przedstawiła Informację dotyczącą wniosku złożonego na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r. przez mieszkańców nieruchomości 06 w osiedlu Skarpa w brzmieniu:

Spór mieszkańców Romantyczna 10 ze Spółdzielnią powstał wokół pomieszczenia na 11 piętrze zwanym AZART (nazwa pochodzi od urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu obsługujących wewnętrzną, blokową telewizję, która obecnie jest nieczynna, ale którą w przyszłości zamierzamy uruchomić w oparciu o bezpłatną, naziemną telewizję cyfrową). Pomieszczenie to Adm. zaznaczyła na inwentaryzacji w 2002 roku jako mienie S-ni, którą zatwierdził Wydział Architektury UM.
To samo pomieszczenie mamy wpisane w Aktach Notarialnych, jako pomieszczenie wspólnego użytku. Są więc dwa nawzajem wykluczające się dokumenty, obydwa podpisane przez S-nię. Zapytaliśmy prawników który z tych dokumentów jest ważny. Odpowiedź jest jednoznaczna: ważne są Akty Notarialne, z kilku powodów:

 1. inwentaryzacja powstała w 2002 roku, Akty Notarialne kilka lat później. Każdy nowy dokument unieważnia poprzedni, jak np. testament spisany u notariusza traci moc prawną, gdy zostaje napisany nowy kilka lat później,
 2. ranga dokumentu. Inwentaryzacja jest dokumentem jednostronnym, bo podpisanym przez S-nię, Akty Notarialne są podpisane przez 3 strony S-nię, lokatora i notariusza,
 3. inwentaryzacja powstała z naruszeniem prawa. Art. 40 Ustawy o s-niach mieszkaniowych mówi, że mienie S-ni nie może naruszać praw mieszkania lub pomieszczeń związanych z tym mieszkaniem. Pomieszczenie AZART, jako mienie S-ni jest tu przykładem. Trudno sobie wyobrazić eksploatację telewizji blokowej nie mając dostępu do urządzeń sterujących (Adm. zamierzała wynająć pomieszczenie AZART-u ). Czy można eksploatować centralne ogrzewanie gdyby pomieszczenie węzła zostało wynajęte?

To, że AZART został zapisany w Aktach Notarialnych wśród pomieszczeń stanowiących pomieszczenia wspólnego użytku jest prawidłowe. Nie musiał nawet być taki zapis, bo pomieszczenie to automatycznie wchodzi do listy pomieszczeń użytkowych, jako obsługujące urządzenia wspólne. Zapis w Aktach Notarialnych to nie wykaz pomieszczeń wspólnych tylko przykładowe zapisy pomieszczeń.

Pomieszczenie AZART jest w użytkowaniu mieszkańców dużo wcześniej niż nastąpił podział wynikający z Ustawy o s-niach mieszk.
Zapis w Informatorze na str. 42 jako odpowiedź na nasz wniosek w obydwu zdaniach zawiera nieprawdziwe informacje. Sprawa mienia S-ni na budynkach nie została załatwiona, nie było nawet próby jej załatwienia. Problem dotyczy wszystkich budynków w których są pomieszczenia stanowiące mienie S-ni. Korespondencja mieszkańców Romantycznej 10 z Adm. ustała, po oświadczeniu pani kierownik, że rozwiązanie problemu przekracza jej kompetencje. Stąd wniosek na Walne Zgromadzenie w 2018 roku.

Realizacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby wyjaśnia, że w budynku przy ul. Romantycznej 10 znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze S.M. Czuby o powierzchni 16,00 m2 każde. Miejsce usytuowania tych pomieszczeń precyzuje uproszczona inwentaryzacja budowlana budynku zatwierdzona przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin. Inwentaryzacja ta jest do wglądu w Administracji osiedla Skarpa. Pomieszczenie, w którym funkcjonował przed laty AZART – od samego początku oddania budynku do eksploatacji jest pomieszczeniem spółdzielni (tak zapisano w projekcie architektonicznym budynku) i nie ma zapisu w aktach notarialnych mówiącego o tym, że to pomieszczenie jest składnikiem części wspólnej budynku. W niektórych aktach notarialnych podano co rozumie się przez pomieszczenia wspólne i widnieje tam między innymi zapis: „pomieszczenia AZART”. Tu należy zweryfikować ten przykładowy zapis dotyczący pomieszczeń wspólnych z uproszczoną inwentaryzacją budynku. Gdyby to pomieszczenie było częścią wspólną nieruchomości jego powierzchnia nie brałaby udziału w „Zestawieniu tabelarycznym powierzchni lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i lokali użytkowych” Uproszczona inwentaryzacja budowlana 0b10, budynku Romantyczna 10 – do wglądu w Administracji osiedla.

Członek Rady Grażyna Stadnik stwierdziła, że nie zgadza się przedstawioną informacja dot. zgłoszonego przez nią wniosku. Poprosiła o ponowne przeanalizowanie dokumentacji w sprawie.
Zarząd poinformował, że realizacja powyżej przedstawionych wniosków został przygotowana przez odpowiednie komórki spółdzielni. Wniosek zgłoszony przez Panią Grażynę Stadnik zostanie jeszcze raz przeanalizowany.

Ad. 4

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 11.06.2019 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania.
Pani Elżbieta Szabała 12 lipca 2019 r. w sekretariacie spółdzielni złożyła do protokołów poniższe oświadczenia:

W tym miejscu w protokole umieszczono oświadczania
– z dnia 11 czerwca 2019 r. do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r.
– z dnia 23 czerwca 2019 r.

Ad. 5

Prezes Zarządu zapoznał zebranych z:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wyrok z dnia 27 czerwca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny sprawy z powództwa członków spółdzielni o ustalenie nieważności ewentualnie ustalenie nieistnienia zobowiązania i ustalenie nieistnienia uchwały dotyczący rozliczenia wody w mieszkaniach osiedla „Błonie” – (powództwo oddalone) ,

– informację dot. zatrzymań w związku z podejrzeniem oszukańczego przejmowania nieruchomości w oparciu o umowy pożyczki

– Pan Zbigniew Ławniczak poinformował, że zbierze podpisy pod wnioskiem o odwołanie z funkcji kierownika administracji osiedla Skarpa za zwołanie w niewłaściwym terminie (15.07.2019 r.) posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa i przygotowanie niedostatecznych informacji do opracowania planu finansowo – gospodarczego dla nieruchomości, której jest przedstawicielem.

– Pan Tomasz Buda zaproponował by Rada Nadzorcza sporządziła harmonogram w którym określi w jakiej kolejności będzie zajmowała się wprowadzaniem zmian do obowiązujących regulaminów.

Ad. 6

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie