ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół nr 5/2019 z dnia 24.04.2019 r.

Protokół nr 5/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24.04.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Tomasz Buda.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Z – ca przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 20 w osiedlu Widok.
 3. Budżet obywatelski.
 4. Organizacja Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 3.04.2019 r.
 6. Sprawy wniesione.
 7. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 20 w osiedlu Widok.

Przewodniczący przypomniał ,że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie został umieszczony

1) projekt uchwały w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 2 os. Widok

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.04.2019 r.

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 20 os. Widok

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 11/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 09.04.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,23 zł/m2 na 1,00 zł/m2 w nieruchomości EW 20 z dniem 01.08.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2) Uchwała Nr 11 / 2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK z dnia 08.04.2019 r. w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 20 ul. Bursztynowa 25.

Uchwała Nr 11 / 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 08.04.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 20 ul. Bursztynowa 25.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany stawki funduszu remontowego lokali mieszkalnych z dniem 01.08.2019 r. w nieruchomości EW 20 ul. Bursztynowa 25 – z 0,23 zł/m2 – 1,00 zł/m2.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Członek Rady Nadzorczej Marta Brożyna będąca przedstawiciel nieruchomości EW 20 ul. Bursztynowa 25 w osiedlu Widok, wyjaśniła w jaki sposób przebiegały konsultacje z mieszkańcami nieruchomości dot. zmiany stawki na fundusz remontowy tej nieruchomości – remont elewacji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymujący się od głosowania ( E Szabały ) podjęła uchwałę nr 6/68/2019 z dnia 24.04.2019 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 20 os. Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

3. Budżet obywatelski.

Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała, że na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, Miasto – zgodnie z nowym regulaminem przeznacza kwotę 15 mln zł, tj. na poziomie roku ubiegłego. W tym roku każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na dwa projekty ogólnomiejskie i dwa projekty dzielnicowe. Głosowanie odbędzie się od 23 września do 10 października podobnie jak roku ubiegłym przez internet lub osobiście na karcie do głosowania.

Projekty ogólnomiejskie to takie, których łączny koszt realizacji brutto nie przekroczy 1 200 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim to 4 830 000 zł, oznacza to, że tylko 4 takie projekty będą zrealizowane przez Miasto w 2020 r. Projekt ogólnomiejski związany z remontem powinien obejmować więcej niż jedną dzielnicę.

Spółdzielnia proponuje w ramach takiego projektu zgłoszenie remontu ulic położonych w obszarze dwóch dzielnic: Czuby Południowe i Północne. Projekt będzie dotyczył remontu ulicy Bocianiej w os. Łęgi, remontu chodników wzdłuż ul. Uśmiechu w os. Skarpa oraz remontu nawierzchni części ul. Szafirowej w os. Poręba (tj. części wzdłuż zatok postojowych wybudowanych w ramach budżetu roku 2019) – łączna wartość robót 1 200 000 zł..

Projekty dzielnicowe to takie, które mogą dotyczyć jednej dzielnicy i których wartość robót nie przekroczy 300 000 zł.

Spółdzielnia proponuje zgłoszenie dwóch takich projektów:
1) Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (o wartości do 300 000 zł),
2) Remont ul. Dragonów w os. Błonie (o wartości do 300 000 zł).

W  tym roku nabór wniosków ruszył 1 kwietnia i potrwa do 6 maja.

Zarząd zaprasza przedstawicieli RN na spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego z Radami Dzielnic, które odbędzie w siedzibie Spółdzielni w dniu 25 maja o godz. 16 – Rada Dzielnicy Czuby Północne i 17 – Rada Dzielnicy Czuby Południowe.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady nie zgłosili uwag.

4. Organizacja Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie w: § 75 ust. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca. Zarząd zwołał walne zgromadzenie w 21 częściach w terminie od 7.05.2019 do 4.06.2019 r.

Zgodnie z postanowieniami § 76 ust. 1 Statutu: o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członkowie zostali powiadomieni w dniu 15.04.2019 r. poprzez zawiadomienia wywieszone na klatkach schodowych.

Do skrzynek pocztowych członków i mieszkańców został dostarczony informator nr 67 zawierający materiały na walne zgromadzenie SM Czuby. Materiały na walne zgromadzenie zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni i w administracjach osiedli oraz umieszczone został na stronie internetowej spółdzielni.

Zgodnie § 78 ust. 1 Statutu ; Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
Zostały przygotowane upoważnienia w brzmieniu:

Z – cz przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 78 ust. l Statutu Spółdzielni, upoważnia:

1. Pana Jerzego Kaczmarskiego, członka Rady Nadzorczej do otwarcia I części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 7.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Perłowa 4, 8, Szafirowa 3, 5, Bursztynowa 1, 1C.

2. Panią Grażynę Kasprzak, członka Rady Nadzorczej do otwarcia II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 8.05. 2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 3, 12, Turkusowa 1, Agatowa 16, 18.

3. Pana Krzysztofa Piekniaka, członka Rady Nadzorczej do otwarcia III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 9.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 6, 8, 10, 14,Turkusowa 3, Agatowa 12, 14.

4. Panią Danutę Przybyś – Ziemba, członka Rady Nadzorczej do otwarcia I V części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 10.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 1, 3, 54, 56, 58, Tatarakowa 10, 12, 14, 16.

5. Pana Stanisława Tanikowskiego, członka Rady Nadzorczej do otwarcia V części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 13.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 48, 50, 52, Bociania 1, 6, 8, 10, Tatarakowa 2, 5, 6, 8, Wiklinowa 4, 6.

6. Panią Urszulę Koszałko, członka Rady Nadzorczej do otwarcia VI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 14.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Biedronki 2a, 2b, 2 c, 3, 5, 7, 9, 11, Kaczeńcowa 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10.

7. Panią Elżbietę Janiak, członka Rady Nadzorczej do otwarcia VII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 15.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

8. Pana Tomasza Budę, członka Rady Nadzorczej do otwarcia VIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 16.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, Różana 1, 3, 6, 7.

9. Pana Zbigniewa Gontarza, członka Rady Nadzorczej do otwarcia IX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 17.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, Sasankowa 4, 8.

10. Pana Dariusza Jaremka, członka Rady Nadzorczej do otwarcia X części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 20.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sasankowa 1, 3, 5, Jutrzenki 10, Jana Pawła II 9, Watykańska 4, 6, 8, 10.

11. Panią Agnieszkę Kulikowską, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 28.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46.

12. Panią Martę Brożyna, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 29.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29 A, 31, Topazowa 4, 6.

13. Panią Ewę Kosiak, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 30.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 24, 30, 32, 32 b, 34, 35, 36, 37, 41.

14. Pani Bogumiłę Baran, działając na podstawie § 78 ust. l Statutu Spółdzielni, otworzy XIV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołaną na dzień 31.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach : Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, Rycerska 2, 4, 5, 6, 8.

15 Panią Elżbietę Szabała, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 3.06.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 14, 16, 18, Ułanów 14, 16, Dragonów 3, 14, Szaserów 1, 9, 11.

16. Pana Andrzeja Turskiego, członka Rady Nadzorczej do otwiera XVI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 4.06.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 4a, 20, Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22, Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16.

17. Panią Grażynę Stadnik, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 21.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 6, 8, 10, 12, Przedwiośnie 1, 2, 3, 7.

18. Pana Edwarda Dudka, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 22.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Sympatyczna 8, 10, Radości 10, 12.

19. Pana Jana Morawskiego, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 23.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

20. Pana Zbigniewa Ławniczaka, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 24.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 7, 9 ,12, 14, 16, Radości 4, 14, Uśmiechu 8, 23, 29.

21. Pana Waldemara Żaka, członka Rady Nadzorczej do otwarcia XXI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 27.05.2019 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 9, 15, 17, 19, Radości 1, 3, 5, 9, 11.

Zgodnie z § 78 ust 2 statutu:; Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.
Otwarcie obrad może odbyć się zgodnie z poniżej przedstawionym wzorem.

OTWARCIE OBRAD
przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni lub
innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni otwieram Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Witam przybyłych na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu ………….. oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Stwierdzam, że dzisiejsza część Walnego Zgromadzenia zwołana została w sposób prawidłowy zgodnie z § 75 – 76 Statutu Spółdzielni.

Zgodnie z procedurą a także dla sprawnego przeprowadzenia dzisiejszych obrad zgodnie z § 78 Statutu Spółdzielni proponuje wybór Prezydium w następującym składzie:
– Przewodniczący,
– Sekretarz
– 2-ch Asesorów.

Na przewodniczącego dzisiejszego zebrania pozwolę sobie zarekomendować ……………………………………………. /Uzasadnić dlaczego/.

Czy może ktoś z zebranych ma inną propozycję ?

Po wysunięciu kandydatur przez zebranych pyta, czy osoby zaproponowane zgadzają się na kandydowanie na przewodniczącego dzisiejszego zebrania.

Po uzyskaniu zgody przeprowadza głosowanie w sprawie wyboru /kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał/.

Proszę o podanie kandydatur na sekretarza dzisiejszego zebrania oraz 2-ch asesorów.

Po wysunięciu kandydatur przez zebranych pyta, czy osoby zaproponowane zgadzają się na kandydowanie.

Po uzyskaniu zgody przeprowadza głosowanie w sprawie wyboru :
– sekretarz /kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał/
– asesora /kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał/

Osoby wybrane do prezydium zebrania zapraszam do stołu prezydialnego.
Dzisiejsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” uważam za otwartą i o dalsze prowadzenie proszę wybrane prezydium, życzę sprawnego przebiegu obrad.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 3.04.2019 r.

Szabała Elżbieta

Lublin, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza
SM Czuby

Proszę o zamieszczenie w protokole z dzisiejszego posiedzenia Rady poniższego mojego oświadczenia:

Oświadczenie

Oświadczam, iż wielokrotnie prosiłam, aby wszystkie moje wypowiedzi były dokładnie protokołowane. Prosiłam także, aby wstawiano w protokołach, jak głosowałam za poszczególnymi uchwałami.
Moje prośby są bezzasadnie lekceważone. Jako członek Rady Nadzorczej mam pełne prawo być jednakowo traktowana z pozostałymi jej członkami, których nazwiska i wypowiedzi są protokołowane, moje natomiast nie.

Dowód: Protokół z ostatniego posiedzenia Rady zamieszczony w internecie. Nie zamieszczono w nim moich wypowiedzi i złożonych na piśmie stanowisk dotyczących poszczególnych punków porządku obrad.
Natomiast oświadczenie Pani …………….. zostało zaprotokołowane w całości, jak i to, że głos w dyskusji zabrali …………………………………………………………………….

Oświadczam, że zamieszczony na stronie internetowej Protokół został sporządzony nierzetelnie i jest dowodem na manipulację tym, co się na posiedzeniu Rady Nadzorczej dzieje, aby nikt o niczym się nie dowiedział. Protokoły sporządzane są w sposób wybiórczy, tzn. protokołuje się tylko pochlebne wypowiedzi i to, co Zarządowi pasuje.

Ponownie domagam się, aby w Protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytej w dniu 3 kwietnia 2019 r. zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni zostały umieszczone wszystkie moje przedstawione na piśmie stanowiska, a które wygłosiłam na tym posiedzeniu.

Domagam się także, aby protokół został uzupełniony:

 1. o wypowiedzi członków Zarządu
 2. moje pytania do Głównego Księgowego i udzielone na nie odpowiedzi.
 3. zdania o treści: „Członkowie rady po wysłuchaniu informacji złożonej jako załącznik do protokołu) przedstawionej przez członka rady – przedstawiciela osiedla Błonie w brzmieniu:” zostały uzupełnione o moje imię i nazwisko.
 4. przy każdym głosowaniu wpisano imiennie, jak głosowałam w każdej sprawie, czy za, czy przeciw , czy się wstrzymałam od głosowania, o co wielokrotnie prosiłam.
 5. Iż Przewodniczący, Pan ……………………… odmówił mi udzielenia głosu w pkt. 7 porządku obrad, ponieważ zabronił mu tego Prezes …………………..

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 3.04.2019 r. został przyjęty większością głosów – 14 za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania ( bez uzupełnień ).

Ad. 6
Sprawy wniesione

Przewodniczący poinformował, że odnosząc się do uwag Pani …………….. członka rady nadzorczej złożonych do protokołu z dnia 3.04.2019 r. dotyczących:

1) Badania sprawozdania finansowego za 2018 r – określenie jako mało wiarygodne nie ma potwierdzenia w faktach.
Stwierdzenie o wykryciu nieprawidłowości w 2008 r przez firmę z Kielc jest nieprawdziwe.
Agencja Usług Księgowo – Prawnych Sp. z o.o. z Kielc przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego w roku 2006 za rok obrachunkowy 2005. Wydana opinia nie zawiera żadnych negatywnych ocen i nie wskazuje nieprawidłowości, potwierdza prawidłowość gospodarki finansowej Spółdzielni. Opinia znajduje się do wglądu w Spółdzielni.

Prawidłowości funkcjonowania Spółdzielni potwierdziło również Ministerstwo Infrastruktury Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w 2010 roku, które na wniosek niektórych mieszkańców przeprowadziło kontrolę w SM Czuby.
Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

W wyniku skargi niektórych mieszkańców, podobnej kontroli poddano Firmę Baster Audytor Jacek Oster. badającą sprawozdania finansowe w SM Czuby. Protokół ( Krajowej Izby Biegłych Rewidentów ) pokontrolny potwierdził prawidłowość przeprowadzonego badania finansów Spółdzielni. Nie potwierdziły się zarzuty mieszkańców. Firma dokonująca badania sprawozdania ( Baster Audytor ) każdorazowo wyłoniona została przez Radę Nadzorczą w drodze przetargu nieograniczonego, ogłoszonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Odnosząc się do pozostałych uwag należy przede wszystkim podkreślić, że:

-Twierdzenie, że Rada Nadzorcza nie powinna wydawać opinii Walnemu Zgromadzeniu jest sprzeczne z postanowieniami zawartymi w § 79 pkt 2 statutu, który stanowi:
„ Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach” ;

Ponadto w § 87 ust.1 pkt 9 Statut postanowiono, że
„ Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych”.

Pozytywną ocenę sprawozdania finansowego SM Czuby za 2018 r. Rada Nadzorcza wydała na podstawie analizy przedłożonych materiałów tj. (pisemnej) Opinii niezależnego rewidenta z badania sprawozdania za 2018 r. , bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Rachunku Zysku i Strat sporządzonego za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. oraz po wysłuchaniu opinii w sprawie sprawozdania SM Czuby za 2018 przedstawionej przez biegłego rewidenta Wojciech Sadowskiego na posiedzeniu w dniu 3.04.2019 r. w sprawie sprawozdania SM Czuby” za 2018 r. Rada Nadzorcza nie tylko wysłuchała opinii ale odbyła rozmowę z biegłym. Była możliwość przedstawienia uwag, uzyskania dodatkowych wyjaśnień, z czego niektórzy członkowie rady skorzystali.

Na stronie internetowej spółdzielni, w informatorze, w siedzibie spółdzielni oraz w administracjach osiedli od 2007 r. Spółdzielnia udostępnia do wiadomości członków sprawozdania z działalności Zarządu SM Czuby, Rady Nadzorczej, bilanse, protokoły, opinie, informacje o przetargach, wolnych lokalach oraz inne materiały będące przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Członkowie mają możliwość i zapoznają się z tymi materiałami.

– Rada Nadzorcza ma prawo a nawet obowiązek wydawać opinie Walnemu Zgromadzeniu co do uchwał ujętych w porządku obrad (§ 79 pkt 2 statutu ) W sprawie kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczących podziału zysku Spółdzielni wypowiedział się Sąd – sygnatura IC 611/11 z 28.06.2013 oddalając powództwo……………..,
m.in. o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/2011 z 13.06.2011 r.
W uzasadnieniu sąd uznał prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni i podejmowanych uchwał przez organy statutowe oraz ustawowe w SM Czuby.
Zarzuty o nieprawidłowości rozliczeń i podejmowanych działań przez Zarząd nie mają potwierdzenia w faktach. Są tylko uwagami w/w.

– Zgodnie z § 28 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać: numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki, przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów “za” “przeciw” i “wstrzymujących się”, stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami, oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.
Nie ma racjonalnych argumentów przemawiających za tym, by spisywać wystąpienia w dyskusji, czy w streszczeniu, czy dosłownie. Cóż wynika z tego, że ktoś coś kiedyś powiedział? Odnotowywanie w protokole, co kto powiedział, albo jakie zajął stanowisko, nie kreuje wartości, nie rodzi konsekwencji, a w szczególności nie zwalnia od odpowiedzialności za brak należytej staranności. Komu nie podoba się polityka spółdzielni lub działalność organu, w którym zasiada, niech głosuje przeciwko stosownej uchwale i wzmocni swój sprzeciw zdaniem odrębnym. Ponadto spisywanie dyskusji często prowadzi do marnowania czasu podczas kolejnej dyskusji, tym razem prowadzonej nie w sprawie merytorycznej, a nad treścią projektu protokołu .Rada nie jest klubem dyskusyjnym. Nie ma więc znaczenia, co kto mówi. Liczy się, jak kto głosuje.
Sugerowanie, że protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami jest nieuzasadnione.

– Zgodnie z § 23 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
Pani ………w swoich wywodach używając stwierdzeń: Spółdzielnia „błędnie rozliczenia koszty …”, „okłamuje spółdzielców …” „ proponuje zmiany regulaminów niezgodne z przepisami…” „Zarząd kpi sobie z członków i z przepisów …” , „manipuluje poglądami członków …. ”, „tworzy tendencyjne opinie……” – sugeruje negatywną ocenę działań spółdzielni.
W/w kwestionuje wynik kontroli instytucji zewnętrznych takich jak : Ministerstwo Infrastruktury Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłych badających sprawozdania finansowe spółdzielni , orzeczenia sądowe ( IC 611/11 z 28.06.2013)” uznaje swoją interpretację przepisów za właściwą, odrzuca wnioski i opinie dot. prawidłowości działania Spółdzielni zawarte w protokołach kontroli i opiniach w/w instytucji.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

7. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 3.04.2019 r. zostało przekazane do rozpatrzenia pismo w brzmieniu:

Członka zam. przy ul. Romantyczna

Rada Nadzorcza SM „Czuby”
Zarząd Spółdzielni

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie na adres mojego zamieszkania na poszczególne pytania:

 1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa współpracuje w jakiejkolwiek Formie z ISTA na nieruchomości w zakresie bloków 12, 10, 8 na ulicy Romantycznej?.
 2. Jaka jest podstawa tej ewentualnej współpracy ?
 3. Jakie koszty ponoszą mieszkańcy nieruchomości położonej przy ul. Romantycznej 12, 10, 8 w związku z tą ewentualną współpracą ?

Wnoszę o odpowiedz w terminie 14 dni.

( dane osobowe członka )

Proponowana odpowiedź

RN/3592/2019

Lublin, dn. 2019-04-24

( dane osobowe członka )

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia, że rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach Spółdzielni wykonuje firma Ista – na podstawie umowy z dnia 15.09.2004 roku (firma wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu).

Na wniosek większości mieszkańców Państwa nieruchomości od stycznia 2018 roku koszty centralnego ogrzewania mieszkań w budynkach Romantyczna 8, 10 i 12 są rozliczane system uproszczonym (zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody), czyli proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.

Spółdzielnia wypowiedziała od dnia 1.01.2018 r. umowę w zakresie rozliczania centralnego ogrzewania w tej nieruchomości, a rozliczenie kosztu podgrzania wody nadal wykonuje firma ISTA. Koszt takiego rozliczenia na jedno mieszkanie wynosi 3,79 zł.

Za wystosowaniem odpowiedzi na pismo członka zam. przy ul. Romantycznej w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole głosowało 16 członków, wstrzymało się od głosowania 4 członków ( w tym E. Szabała).

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Zastępca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Zbigniew Gontarz

 

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie