ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 13/2019 z dnia 17.12.2019 r.

Protokół nr 13 /2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego
w dniu 17.12.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Dariusz Jaremek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) korekty planu gospodarczo – finansowego na 2019 r.
  b) zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 15 osiedla Widok,
  c) zmiany wysokości odpisu w pozycji eksploatacja w osiedlu Widok.
  d) zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo – usługowego przy u7licy Radości 2A
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.11.2019 r.
 5. Informacja Zarządu Spółdzielni na temat wyników kontroli przeprowadzonych w dniu 23.11.2019 r. w SM „Czuby” przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie,
 6. Ocena pracy członków Zarządu . – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2019 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
A)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 16.12.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia :
– Plan działalności eksploatacyjnej na 2019 r. – korekta Tabela Nr 1
– Plan funduszu remontowego 2019 – korekta Tabela Nr 2
– Plan działalności kulturalno – oświatowej za 2019 r. – korekta Tabela Nr 3
– Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2019 r. – korekta Tabela Nr 4
– Plan remontów mienia spółdzielni 2019 – korekta

 

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.12.2019 r.

 

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo-finansowego na 2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu:
W tym miejscu w protokole umieszczono Informację do korekty planu gospodarczo-finansowego SM „CZUBY” na 2019 r.

oraz po dyskusji postanowili większością głosów – 13 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Elżbieta Szabała, Zbigniew Gontarz, Marta Brożyna, większością głosów – 17 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 27/60/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2019 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

-uchwałą Nr 25/2019 RPNO Widok z dnia 18 .11.2019 r.

 

Uchwała Nr 25 / 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 15 – ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany stawki funduszu remontowego lokali mieszkalnych z dniem 01.04.2020 r. w nieruchomości EW 15 ul. Bursztynowa 19 – z 0,50 zł/m² – 1,00 zł/m² p.u.m.

§2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.12. 2019 r.

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 15 os. Widok

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 25/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 18.11.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,50 zł/m² na 1,00 zł/m² w nieruchomości EW 15 z dniem 01.04.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 28/72/2019 r. z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 15 os. Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

– uchwałą Nr 27/2019 RPNO Widok z dnia 18 .11.2019 r.

Uchwała Nr 27 / 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego osiedla WIDOK na 2020 rok w poz. eksploatacja i zarządzanie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Koszty utrzymania organów statutowych na 2020 rok zostały wyliczone na podstawie prognozowanej stawki minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.450,- zł. Podniesienie tej stawki do kwoty 2.600,- zł wiąże się ze zmiany stawki w poz. eksploatacja i zarządzanie lokali mieszkalnych i użytkowych z dniem 01.04.2020 r. o 0,02 zł/m² p.u..

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
/Uchwałę podjęto 12 głosami za, 4 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie – wzrost stawki eksploatacji podstawowej na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych, lokalach użytkowych w najmie, garażach.

projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.12. 2019 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłat w pozycji eksploatacja w osiedlu Widok

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 27/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 18.11.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wysokość stawki na eksploatację o 0,02 zł/m2 w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Widok z dniem 01.04.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 29/73/2019 r. z dnia 17.12.2019 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w pozycji eksploatacja w osiedlu Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 16.12.2019 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………./………/2019

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanawia:

§ 1

Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
Zestawienie poniesionych nakładów – Radości 2a

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić:

I. Marta Brożyna zaproponowała by:
– § 1 uchwały otrzymał brzmienie:
Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów w wysokości 1 555 082,10 zł na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.
oraz
– Na druku „Zestawienie poniesionych nakładów – Radości 2A” – z prawej strony na górze dopisać :

Załącznik
do uchwały Nr ………..
Rady Nadzorczej
z dnia ……….


II.Tomasz Buda zaproponował by na posiedzeniu w dniu 17.12.2019 r. Zarząd Spółdzielni przedłożył do wglądu dokumenty dot. tej inwestycji tj. :
– pozwolenie na budowę
– protokół odbioru robót
– pozwolenie na użytkowanie

III. Komisja Rewizyjna większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym postanowiła zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję ze zmianami zaproponowanymi przez Martę Brożyna.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami ( pozwoleniem na budowę, protokołem odbioru i pozwoleniem na użytkowanie), po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 30/17/2019

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.12.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanawia:

§ 1

Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów w wysokości 1 555 082,10 zł na budowę pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Radości 2A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do uchwały Nr 30/17/2019

Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2019 r Zestawienie poniesionych nakładów – Radości 2a

Ad. 3.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 16.12.2019 r. z poniżej przedstawioną Analizą działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2019 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2019 r. – Tabela A
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2019 r. SM Czuby – Tabela Nr 1
– Fundusz remontowy za III kwartały 2019 r. ( zestawienie zbiorcze) SM Czuby – Tabela Nr 2
– Działalność kulturalno – oświatowa za III kwartały 2019 r. SM Czuby – Tabela Nr 3
– Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za III kwartały 2019 r. – Tabela Nr 4
– Wyszczególnienie wykonanych remontów, konserwacji i utrzymania mienia na 30.09.2019 r.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu :
do zaproponowanych wielkości w przedstawionych powyżej zestawieniach,

W tym miejscu w protokole umieszczono przedstawioną przez prezesa Informację.

oraz po dyskusji, w której głos zabrali:  Zbigniew Gontarz, Elżbieta Szabała postanowili większością głosów – 14 za, przy 3 głosach przeciwnych zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. zgłoszony przez Elżbietę Szabała –
Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu plenarnym 17.12.2019 r. powinien poinformować członków rady na podstawie czyjej decyzji wykonano ze środków mienia spółdzielni

 1. Wymianę nawierzchni parkingu w rejonie pawilonu Radości 2A ( 182 000 zł )
 2. Ogrodzenie części boiska oraz montaż ławek – na boisku przy ul. Romantycznej w oś. Skarpa ( 12 168 zł )

 

II. Komisja Rewizyjna zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by przyjęła przedstawioną analizę działalności gospodarczo finansowej za III kwartały 2019 r.

Członkowie Rada Nadzorcza po otrzymaniu wyjaśnień, że powyższe prace remontowe wprowadzono do Planu utrzymania mienia spółdzielni na 2019 r., na podstawie decyzji Zarządu podyktowanych bieżącymi potrzebami tj. w pierwszym przypadku uporządkowania części ogólnodostępnego parkingu usytuowanego w rejonie odbudowanego pawilon, z którego korzystają mieszkańcy ul. Radości i Romantycznej, w drugim przypadku potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy i zajęć sportowych dzieciom korzystającym z boiska przy ul Romantycznej, kończącego się wysoką skarpą .Propozycję wykonania prac zabezpieczających teren boiska zgłosił również członek RN – przedstawiciel RPNO Skarpa.
Zarząd Spółdzielni odpowiadając na uwagę zgłoszona przez Bogumiłę Baran – zgłosił, że o pracach i remontach wykonywanych ze środków mienia spółdzielni będzie w przyszłości Radę Nadzorczą informował na bieżąco:

członkowie rady przedstawioną powyżej analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2019 r. większością głosów – 17 za, przy 4 głosach przeciwnych – przyjęli.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.11.2019 r,. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 5
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z Raportem z kontroli przeprowadzonej w dniu 25.10.2019r przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CZUBY” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

W tym miejscu w protokole umieszczono Raport

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stwierdzono, że:
– Ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w banku, zawiera elementy określone w art.4 ust.5 Ustawy z 30.11.1995 roku z późniejszymi zmianami.
– Zapisy księgowe w analitycznej ewidencji zadłużenia w Spółdzielni są zgodne z zapisami księgowymi w Banku.
– Raty normatywne liczone są prawidłowo tj. stanowią iloczyn powierzchni kredytowanego lokalu i obowiązującego w danym roku normatywu ustalonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.
– Całkowite spłaty zadłużenia dokonane przez lokatorów rozliczone zostały przez Spółdzielnię prawidłowo.
– Odsetki od zadłużenia wobec banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym w danym okresie oprocentowaniem.
– Zwroty nominalnych kwot umorzeń kredytu mieszkaniowego dokonane przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, wniesione przez lokatorów po wejściu w życie Ustawy z
30.11.1995 r. z późniejszymi zmianami, odprowadzone zostały do Banku w terminie.
Dane wykazane w oświadczeniach Spółdzielni dotyczące kwot wpłat wniesionych przez lokatorów zgodne są ze stanem faktycznym.

Rekomendacje pokontrolne – brak

Rada Nadzorcza do przedstawionej informacji nie zgłosiła uwag.

Ad. 6
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że rozpoczynając na posiedzeniu komisji w dniu 16.12.2019 .r realizację tego punktu porządku obrad przypomniała, zasady przyznawania premii członkom Zarządu, zawartych § 5 uchwały Rady Nadzorczej Nr 56 /7/2014 w dniu 24.06. 2014 r.

Poinformowała również, że w związku z:

 1. uzyskanymi wynikami gospodarczo – finansowymi za III kwartały 2019 r. i pozytywną ich ocenę przez komisję,
 2. wynikami przeprowadzonej przez PKO BP SA w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych oraz kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów wraz z odsetkami,
 3. terminową realizacją zaplanowanych na 2019 r. prac remontowych i konserwacyjnych w osiedlach,
 4. terminową realizacją i rozliczeniem poniesionych nakładów na budowę pawilon handlowo – usługowy Radości 2A w osiedlu Skarpa,
 5. prawidłową polityką windykacyjną
 6. prowadzonymi działaniami związanymi z wymianą instalacji gazowej w kolejnych budynkach osiedla Skarpa i Łęgi
 7. sporządzeniem korekty planu – gospodarczo finansowego SM na 2019 r,
 8. przygotowaniem i nadzór nad przebiegiem wyborów przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na nową kadencję,
 9. podejmowanymi działaniami i decyzjami zgodnymi z obowiązującymi przepisami potwierdzonymi prawomocnymi wyrokami sądowymi ( np. w sprawie wodomierzy, parkingu , zawłaszczaniem mieszkań itp.)
 10. brak skarg na działalność członków Zarządu,

członkowie komisji postanowili, większością głosów – 11, przy 4 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała premię członkom Zarządu za IV kwartał 2019 r. w pełnej wysokości – 15 % wynagrodzenia zasadniczego kwartalnego.

Przedstawicielka osiedla Błonie w RN ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) zaproponowała by zamiast przyznania premii za IV kwartał 2019 r. ukarać Zarząd za wprowadzenie do planu utrzymania mienia spółdzielni na rok 2019 , wydatków na kwotę 1 200 000 zł.

Przewodniczący Rady poinformował, że w pierwszej kolejności podda pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej, gdy nie uzyska większości, wniosek członka RN z osiedla Błonie.

Przystąpiono do głosowania.

 1. Za przyznaniem premii za IV kwartał 2019 r. prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia, głosowało 14 członków, przeciw 5 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków.
 2. Za przyznaniem premii za IV kwartał 2018 r zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia, głosowało 14 członków, przeciw 5 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków.
 3. Za przyznaniem premii za IV kwartał 2018 r. zastępcy prezesa ds. eksploatacji Bożenie Zielińskiej w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia, głosowało 14 członków przeciw przyjęciu 5 członków, wstrzymał się od głosowania 2 członków.

Ad. 7
Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu 26.11. 2019 r. rozpatrywała pismo członka zam. przy ul. Husarska w osiedlu Błonie (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) – pismo z dnia 11.09.2019 r. dot. wprowadzenie zmiany w regulaminie Porządku Domowego SM „Czuby” które to zmiany umożliwiłyby mieszkańcom tworzenie ogródków kwiatowych i warzywnych na wspólnych trawnikach przydomowych.

Rada Nadzorcza, w odpowiedzi na powyższe pismo poinformuje w/w, że nie będzie wprowadzać zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby. Ponadto wyjaśnia, że decyzja o posadzeniu roślin na trawniku, przed budynkiem mieszkalnym powinna być podjęta za zgodą mieszkańców , w porozumieniu z przedstawicielem nieruchomości i administracją osiedla.
Po otrzymaniu odpowiedzi, w/w członek w dniu 4.12.2019 r. skierował do Rady Nadzorczej kolejne pismo z 7 podpisami mieszkańców VI klatki – wyrażających zgodę na zagospodarowanie trawnika bez 3 podpisów osób posiadających lokale mieszkalne na parterze.

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dna 4.12.2019 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącego RN –będącego przewodniczącym RPNO Błonie, postanowiła większością głosów – 20 za , przy 1 głosie przeciwnym do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

„ Rada Nadzorcza, w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2019 r. uprzejmie informuje, że podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi skierowanej do Pani w dniu 26.11.2019 r.
Ponownie wyjaśnia ,że decyzja o posadzeniu roślin na trawniku, przed budynkiem mieszkalnym powinna być podjęta za zgodą mieszkańców , w porozumieniu z przedstawicielem nieruchomości i administracją osiedla”.

Ad.8
Członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi na pytania skierowane przez:
– Grażynę Stadnik – czy spółdzielnia wystąpiła o przyznanie środków na instalacje baterii fotowoltaicznych ?
– Dariusza Jaremka – czy Spółdzielnia złożyła wniosek o przyznanie środków na termomodernizację budynków przy ul. Watykańskiej?.

Członkowie Rady postanowili, że posiedzenia prezydium, plenum i komisji będą się rozpoczynały o godz. 17.00.

 

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Podpisy członków komisji:

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie