ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół nr 12/2019 z dnia 26.11.2019 r.

Protokół nr 12 /2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie odbytego w dniu 26.11.2019 r.

 

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski , Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Dariusz Jaremek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2019 i 2020 r.
  b) utworzenia funduszu celowego osiedla Skarpa w nieruchomości ES 19,
  c) zmiany składnika opłat eksploatacyjnych osiedla Skarpa w nieruchomości ES 17
  d) wyrażenia zgody na ustawienie latarni fotowoltaicznej przy ul. Tymiankowa 3.
 3. Informacja na temat:
  a) wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
  b) Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
  c) Raportu z audytu bezpieczeństwa danych osobowych w SM Czuby.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 15.10.2019 r.
 5. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
A)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.11.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
1)

PROTOKÓŁ *
sporządzony w dniu 29.10.2019r. dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r
w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublini
e.


Komisja w składzie:

1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/s Finansowych – Adam Ziółek
3. Z-ca Prezesa d/s Eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
4. Specjalista d/s Samorządowych – Anna Korzonek
Po ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego – zgodnie z wyznaczonym terminem do sekretariatu Spółdzielni wpłynęło 5 ofert. Przeanalizowano wszystkie oferty.


Zestawienie ofert
na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r
w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY „ w Lublinie

 

Podmiot uprawniony do badania
I. Biuro Biegłych Rewidentów „ EKO BILANS” Sp. z o.o. Łódź

Biuro posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w jednostkach handlowych, przemysłu tekstylnego , maszynowego, opieki zdrowotnej oraz spółdzielniach mieszkaniowych.
– Biuro oferuje przeprowadzenie badana finansowego Jednostki za rok 2019 za cenę 15 000,00 zł netto + 23% VAT /18 450,00 zł brutto,
– Biuro oferuje przeprowadzenie badana finansowego Jednostki za rok 2020 za cenę 14 000,00 zł netto + 23% VAT /17 220,00 zł brutto.
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zostanie wykonane do 9.03.2020 r. a przypadku badania za rok 2020 w terminie do 09.03.2021r.

II. Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski

Badanie Sprawozdań Finansowych, Doradztwo Podatkowo – Prawne Lublin

Biuro posiada ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych m.in. w spółdzielniach mieszkaniowych, ma doświadczenie dotyczące badań przekształceń zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, doświadczenie w publikacji z zakresu rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych . Biuro Audytorskie przeprowadziło badanie sprawozdań w SM Czuby za rok 2017-2018.
Wynagrodzenie biura za badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 propozycja 6 000,00 zł netto + 23% VAT/ 7 380,00zł brutto,
Wynagrodzenie za badanie sprawozdania Spółdzielni za rok 2020 propozycja 6 000,00 zł netto + 23%VAT/ 7 380,00 zł brutto.
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zostanie wykonane w terminie do 09 03.2020 r. a za rok 2020 w terminie do 09.03.2021r.

III. KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź

Pierwsza Spółka Grupy KPW została założona w 2010 r. w Łodzi. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych -, audytach zewnętrznych i wewnętrznych , świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowego i podatkowego. W ostatnich latach Spółka przeprowadziła badania sprawozdań finansowych w jednostkach branż między innymi; energetyki, farmacji, instytucji kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, wyższe uczelnie i instytuty , hotelarstwo i inne.
– Biuro oferuje przeprowadzenie badana finansowego Jednostki za rok 2019 za cenę 7 600,00 zł netto + 23% VAT / 9 348,00 zł brutto,
– Biuro oferuje przeprowadzenie badana finansowego Jednostki za rok 2020 za cenę 7 400,00 zł netto + 23% VAT / 9 102,00 zł brutto.
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zostanie wykonane do 9.03.2020 r. a przypadku badania za rok 2020 w terminie do 09.03.2021 r.

IV. POL-TAX 2 Sp. o.o. 03- 982 Warszawa

Spółka powstała w 2002r. Firma posiada doświadczenie w obsłudze klientów o różnym profilu działalności. Oferuje usługi w zakresie audytu badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie planów przekształcenia i inne usługi atestacyjne.
Wynagrodzenie oszacowane wstępnie pracochłonność realizacji usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2019 netto 6 000,00zł, brutto 7380,OOzł Wynagrodzenie za 2020 rok netto 6 000,00 zł, brutto 7380.00zł .
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zostanie wykonane do 9.03.2020 r. a przypadku badania za rok 2020 w terminie do 09.03.2021 r.

V. ABBA Spółka z o.o. Warszawa

ABBA Sp. o.o. prowadzi działalność od 2004 r. podstawową działalnością firmy jest badanie sprawozdań finansowych oraz przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych. Klientami firmy są m.in. firmy produkcyjne, handlowe, zakłady opieki zdrowotnej .spółdzielnie mieszkaniowe.
Wynagrodzenie oszacowane wstępnie pracochłonność realizacji usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2019 brutto 9 950,00 zł Wynagrodzenie za 2020 rok brutto 9 950,00 zł .
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zostanie wykonane do 9.03.2020 r. a przypadku badania za rok 2020 w terminie do 09.03.2021 r.


Uwaga
Zgodnie z art. 66 ustawy o rachunkowości -pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.( Art.79 UoR) – Kto wbrew przepisom ustawy zawiera umowę z firmą o badanie ustawowe
w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach, na okres krótszy niż dwa lata podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Po analizie złożonych ofert, biorąc pod uwagę doświadczenie w badaniu bilansów w Spółdzielni oraz cenę Komisja proponuje wybrać ofertę Nr 2

Na tym protokół zakończono.

2. projektem uchwały

Uchwała Nr ………./……./ 2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.11.2019 r.

W sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 .

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt.12 Statutu Spółdzielni oraz art.66 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. , poz.395 ze zm.) postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta ………………………………………………….. do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za rok 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust.3 statutu Spółdzielni .

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, w której głos zabrali Marta Brożyna, Elżbietą Szabala , Zbigniew Ławniczak, postanowili większością głosów – 13 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania , zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za rok 2019 i 2020 przyjęła ofertę nr 2 – Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Badanie Sprawozdań Finansowych „Doradztwo Podatkowo – Prawne.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwałę Nr 23/33/2019 r. z dnia 26.11.2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 – Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Badanie Sprawozdań Finansowych Doradztwo Podatkowo – Prawne, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami :

1) Uchwałą RPNO Skarpa

Uchwała Nr 41/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 20.11.2019 r.

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku Gościnna 3 (utworzenia funduszu celowego)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu w budynku przy ulicy Gościnnej 3 z dniem 1.03.2020 r. składnika opłat eksploatacyjnych – fundusz celowy „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) projektem uchwały

 

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.11.2019 r.

 

w sprawie: utworzenia funduszu celowego os. Skarpa w nieruchomości ES 19

Na podstawie § 108 ust.2 , §87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 42/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 20.11.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się fundusz celowy w wysokości 25,00 zł miesięcznie od lokalu przy ulicy Gościnnej 3 – na przebudowę instalacji gazowej od 1 marca 2020 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę nr 24/6/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego os. Skarpa w nieruchomości ES 19 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) Uchwałą RPNO Skarpa

Uchwała Nr 45/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 20.11.2019 r

sprawie: zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych – fundusz celowy „przebudowa instalacji gazowej” w budynku Sympatyczna 2

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

W nawiązaniu do pisma z dnia 13.11.2019 r. większości mieszkańców budynku przy ulicy Sympatycznej 2 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o zmianie stawki składnika opłat eksploatacyjnych – fundusz celowy „przebudowa instalacji gazowej” w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 z 25,00 zł/miesiąc/lokal na 36,00 zł /miesiąc/lokal. Stawka obowiązywać będzie od dnia 1.03.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie: zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości ES 17

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 45/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 20.11.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość stawki eksploatacyjnej – funduszu celowego dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w nieruchomości ES 17- Sympatyczna 2 – z 25 zł miesięcznie za lokal na 36 zł. miesięcznie za lokal z dniem 01.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę nr 25/ 71 /2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości ES 17 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami :

1) Wnioskiem RPNO Łęgi

Lublin, dnia 20.11.2019 r.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej “Czubv” w Lublinie
w/m

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządu SM „Czuby” w Lublinie o wyrażenie zgody na ustawienie latami fotowoltaicznej na działce nr 5/17 przy ul. Tymiankowej 3 będącej mieniem spółdzielni.

Ustawienie latami w tej lokalizacji zapewni doświetlenie części ciągu pieszego usytuowanego wzdłuż budynku przy ul. Tymiankowej 3 oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej części osiedla.
Wskazana lokalizacja wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia baterii zasilającej.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Osiedla „Łęgi”.

2) projektem uchwały

 

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.11.2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustawienie latarni fotowoltaicznej przy ul. Tymiankowej 3

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 w związku §103b ust.1pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem RPNO Łęgi z dnia 20.11.2019 r . zgodnie z upoważnieniem statutowym Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustawienie latarni fotowoltaicznej na działce nr 5/17 przy ul. Tymiankowej 3. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków os. Łęgi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i przewodniczącą RPNO Łęgi oraz po dyskusji, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę nr 26/ 16 /2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie latarni fotowoltaicznej przy ul. Tymiankowej 3 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
A)

Prezes Zarządu poinformował, że

Zakończyła się 3 – letnia kadencja przedstawicieli wybranych w 2016 r. do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Członkowie spółdzielni zamieszkali w poszczególnych nieruchomościach od września do listopada br. wybierali spośród członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszalnego, użytkowego lub garażu – swoich przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Pozytywna ocena pracy przedstawicieli działających w RPNO w latach 2016 – 2019 spowodowała, że w wielu nieruchomościach członkowie przybyli na zebrania głosowali za wyborem tych samych przedstawicieli, na następną kadencję.

Do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wybrano 18 przedstawicieli, Ruta – 19 przedstawicieli, Łęgi – 12 przedstawicieli, Widok- 20 przedstawicieli, Błonie – 10 przedstawicieli, Poręba – 12 przedstawicieli.

Zgodnie z Regulaminem Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzanie oraz w trosce o ochronę danych osobowych wynikających z RODO, wykazy osób wybranych do RPNO na lata 2019 – 2022 wraz z danymi kontaktowymi, dostępne są dla członków spółdzielni w siedzibach poszczególnych administracji osiedli.

B)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji przedstawiła wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi przez naszych mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok Miasto zrealizuje na terenie naszej Spółdzielni m.in. następujące projekty:

O-15 Remontu ulicy Bocianiej w os. Łęgi, remont chodników wzdłuż ul. Uśmiechu w os. Skarpa oraz remont nawierzchni ulicy Szafirowej w os. Poręba (łączna wartość robót 1 200 000 zł),
D-23 Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 300 000 zł),
D-24 Remont ul. Dragonów w os. Błonie (wartość robót 300 000 zł).

Dzięki głosom oddanym w latach ubiegłych na terenie SM Czuby, a także dzięki zaangażowaniu pracowników Spółdzielni – Miasto wyremontowało szereg ulic, parkingów i ciągów pieszych, urządziło place zabaw i zagospodarowało zaniedbane tereny miejskie.

W latach 2015-2019 wykonano m.in.:
– Przyłącze energetyczne zasilające w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II – wartość robót: 100 000 zł,
– Miejsca parkingowe pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok – wartość robót: 490 000 zł,
– Remont oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów – wartość robót: 227 000 zł,
– Zatoki parkingowe przy ulicy Perłowej w os. Poręba – wartość robót: 250 000 zł,
– Remont ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ulicą Różaną w os. Ruta –wartość robót: 1500 000 zł,
– Remont Alei Młodości i Alei Marzeń w os. Skarpa – wartość robót: 1100 000 zł,
– Remont ul. Wiklinowej wraz z budową miejsc parkingowych w osiedlu Łęgi – wartość robót:1 500 000 zł,
– Remont i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – wartość robót: 497 000 zł,
– Remont ul. Romantycznej – sięgacz w kierunku starej Szkoły Podstawowej nr 28 w osiedlu Skarpa – wartość robót: 500 000 zł,
– Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta – wartość robót 445 000 zł,
– Remont ul. Różanej i budowa miejsc postojowych w os. Ruta – wartość robót 1.200.000 zł,
– Remont ul. Tatarakowej i Tymiankowej w os. Łęgi – wartość robót 500.000 zł,
– Remont chodników (o łącznej pow. 1440 m2), podjazd dla niepełnosprawnych do przystanku przy ul. Orkana, parkingi przy ul. Hetmańskiej, Kawaleryjskiej, w os. Błonie – wartość robót około. 500.000 zł,
– Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w rejonie Bursztynowej 14 w os. Poręba – wartość robót do 500.000 zł,
– Miejsca postojowe przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej na terenie os. WIDOK – wartość robót ok. 500.000 zł.
– Remont ulicy Rycerskiej z oświetleniem dojścia do Szkoły Podstawowej nr 42 oraz remont ulicy Kaczeńcowej z dojściem do Przedszkola – wartość robót 1 200 000 zł,
– Remont i miejsca postojowe ulicy Szafirowej w os. Poręba – wartość robót ok. 300 000 zł,
– Remont ulicy Fantastycznej- wartość robót ok. 300 000 zł,
– Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji – Wąwóz Czuby – LSM,
– Remont boisk os. Błonie.

Łącznie daje to kwotę ponad 12 mln zł.

Ponadto dzięki zaangażowaniu naszych radnych z budżetu miasta wykonano szereg prac remontowych na terenie naszych osiedli, w tym remont ulic osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych, np. ul. Biedronki, Stokrotki, Radości, Romantyczna, Gościnna, Bursztynowa, Ułanów, główne ciągi piesze ze ścieżkami rowerowymi na terenie osiedli Łęgi, Błonie, Ruta, Skarpa, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych i szereg innych.

C)

Prezes Zarząd omówił wyniki zawarte w Raport z wewnętrznego audytu bezpieczeństwa danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono audyt.

Ad.4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 15.10.2019 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 20 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował , że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) pismem z dnia 11.09.2019 r. członka zam. przy ul. Husarskiej w osiedlu Błonie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie porządku domowego SM „Czuby” dotyczących tworzenia przez mieszkańców ogródków kwiatowych, warzywnych .

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w członka.

2) pismem z dnia 20.11.2019 r. członka zam. przy ul. Husarskiej w osiedlu Błonie – brak zgody na założenie ogródka pod moimi oknami (mieszkam na parterze w tej klatce)
W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w członka.

3) § 20 Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 36 /13 /2018 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 19.12.2018 r:

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach, parapetach okiennych, loggiach, tarasach balkonowych, itp. winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie przeciekała i nie spływała na niższe piętra budynku oraz nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.
 2. Kwiaty w oknach, na parapetach, balkonach i loggiach winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 3. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów w gazonach balkonowo-tarasowych.
 4. Zabrania się tworzenia przez mieszkańców ogródków kwiatowych, warzywnych itp. na wspólnych trawnikach przydomowych.
 5. Zabrania się ogradzania przez mieszkańców jakichkolwiek części terenów zielonych (rabat kwiatowych, skupin krzewów, pojedynczych roślin itp.) na wspólnych terenach zieleni.
 6. zabrania się tworzenia przez mieszkańców budowlanej architektury ogrodowej, punktów poboru wody do podlewania, dodatkowego podświetlenia zieleni itp. na wspólnych terenach zieleni.
 7. Koszty dewastacji elewacji budynku spowodowanych niewłaściwą eksploatacją gazonów, donic, skrzynek balkonowych oraz niewłaściwą pielęgnacją roślin balkonowych ponosi mieszkaniec (użytkownik) mieszkania do którego przynależy balkon, loggia, taras”.

4) treścią Art. 18 § 1 Prawa Spółdzielczego
„prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe” a więc wszyscy współwłaściciele zamieszkali w danej nieruchomości mają udział ułamkowy w gruncie, w części na nich przypadającej.

Pozwolenie na utworzenie ogródka kwiatowego w nieruchomości jednemu współwłaścicielowi, byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami.

oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Elżbieta Szabała, Grażyna Kasprzak, Zbigniew Ławniczak, Tomasz Buda, Danuta Przyboś Ziemba, Dariusz Jaremek, Edward Dudek, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by w odpowiedzi na pismo z dnia 11 września 2019 r. poinformowała w/w ( w trym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe), że nie będzie wprowadzać zaproponowanych zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM Czuby.

Ponadto Rada Nadzorcza uprzejmie wyjaśnia, że decyzja o posadzenia roślin na trawniku, przy budynku powinna być podjęta za zgodą mieszkańców i w porozumieniu z przedstawicielem nieruchomości i administracją osiedla .

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, postanowiła na powyższe pisma wystosować odpowiedz następującej treści:

 1. W tym miejscu umieszczono odpowiedz na pismo z dnia z dnia 11.09.2019
 2. W tym miejscu umieszczono odpowiedz na pismo z dnia z dnia 20.11.2019 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 16.10.2019 r. członka zam. Bocianiej w osiedlu Łęgi ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) skierowanym do jej wiadomości – zapytaniem „czy mieszkaniec innego osiedla niż Łęgi, może uczestniczyć w wyborach w swoim osiedlu i w osiedlu Łęgi i czy to ograniczenie dotyczy tylko osiedla Łęgi?” .

Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do sposobu załatwienia przez Zarząd zgłoszonej przez w/w sprawy. Podjęte decyzje były zgodne z treścią:

 * § 103a ust. 1 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla”.

 * § 103a1 ust. 11 Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.
Statutu Spółdzielni oraz treścią §5  i §7 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Ad. 6
Przewodniczący poinformował ,że członek prezydium, przedstawiciel osiedla Ruta w radzie ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe) , na posiedzeniu w dniu 19.11.2019 r. zgłosił poniższe wnioski:

Wniosek nr 1
Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w sprawie powołania Grupy Zakupowej energii elektrycznej w ramach SM działających w obszarze Miasta Lublin.
Cel racjonalizacja kosztów wydatkowanych na energie elektryczną.
Rada Nadzorcza oczekuje wstępnej informacji o podjętych działaniach do 31 stycznia 2020 r.

Wniosek nr 2
Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w sprawie zmiany struktury wiekowej pracowników Zarządu Spółdzielni.
Celem jest ograniczenie liczby pracowników pobierających świadczenie emerytalne w stosunku do pozostałych pracowników. Rada Nadzorcza oczekuje informacji o podjętych działaniach na rok 2020, do 31 stycznia 2020 r.

Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawcę, przewodniczący powyższe wnioski poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem do realizacji wniosku Nr 1 – głosowało 21 członków rady
Za przyjęciem do realizacji wniosku Nr 2 – głosowało 19 członków, 2 członków rady wstrzymało się od głosowania.

Prezes Zarządu odpowiadając na pytania Edwarda Dudka dot. możliwości przekazywania członkom spółdzielni informacji drogą elektroniczną, poinformował ,że w grudniowym „Informatorze” została umieszczona informacja w brzmieniu:

 1. Zmiany danych osobowych, m.in. zmiany adresu korespondencyjnego, w tym wskazanie adresu e-mail jako adresu korespondencyjnego, należy dokonywać w formie pisemnej. Oświadczenie, podpisane własnoręcznie przez osobę uprawnioną lub umocowaną do dokonywania takiej czynności, można złożyć w sekretariacie (pok.18, ul. Watykańska 6 w Lublinie) lub przesłać pocztą.
 2. Osoby regulujące należności za użytkowanie lokali drogą elektroniczna, powinny złożyć pisemną rezygnację z książeczek opłat, w administracji osiedla lub sekretariacie spółdzielni, w terminie do 31 grudnia 2019 r

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie