ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 10/2019 z dnia 03.09.2019 r.

Protokół nr 10/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 03.09.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Insp. ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

oraz członkowie przysłuchujący się obradom wg załączonej listy

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenia odwołana członków spółdzielni od uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 23.07.2019 r. :
  a) nr 18/48/2019 r. w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisów na Dom Kultury Błonie ,
  b) nr 20/50/2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2020.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zatwierdzenie planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2020 r.
  b) zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 20.08.2019 r.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zaproponował, z uwagi na duże zainteresowanie członków spółdzielni przybyłych na posiedzenie tematem (w pkt. 6 porządku obrad )„ zajęcia przez Radę Nadzorczą stanowiska w sprawie prośby zawartej w piśmie nr 07.2019/IDM -S – z dnia 6 sierpnia 2019 r. Stokrotka Sp. z o.o. – najemcy pawilonu handlowo – usługowego, zlokalizowanego przy ulicy Jutrzenki 5 w Lublinie a dotyczącej wyrażenie zgody na posadowienie parkometrów na dzierżawionej części parkingu przeznaczonego dla klientów Supermarketu .- sprawę posadowienia parkometrów na części parkingu rozpatrzyć w pierwszej kolejności.

Do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad z propozycją zmiany kolejności realizacji pkt 6 nie zgłoszono uwag, został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Przewodniczący Rady poinformował, że w posiedzeniu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji w dniu 2.09.2019 r. , która analizowała materiały na dzisiejsze posiedzenie, uczestniczyło 18 z 20 członków Rady Nadzorczej. obecnych na dzisiejszym posiedzeniu.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 2.09.2019r. z poniżej przedstawionymi materiałami :

1)


Stanowisko
Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie

w sprawie posadowienia parkometrów na parkingu
przy pawilonie handlowo-usługowym STOKROTKA
przy ul. Jutrzenki 5 w Osiedlu Ruta.

Rada Nadzorcza SM Czuby pozytywnie opiniuje prośbę STOKROTKI sp. z o.o. w sprawie montażu parkometru na terenie dzierżawionym przez w/w Spółkę przy ul. Jutrzenki w rejonie pawilonu handlowo-usługowego.
Teren winien zostać oznakowany z umieszczeniem w widocznym miejscu Regulaminem parkowania.
Wszelkie prace związane z montażem i oznakowaniem terenu mogą być przeprowadzone przez Spółkę STOKROTKA, po uzgodnieniu z Administracją Osiedla RUTA.
Koszty montażu parkometru, oznakowania terenu i inne związane z tym przedsięwzięciem ponosi wyłącznie STOKROTKA spółka z o.o.
Pozostała część parkingu winna zostać oznakowana przez Administrację Osiedla RUTA jako miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców SM Czuby.

2) pismem:

Lublin, 6 sierpnia 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Ul. Watykańska 6 20-538 Lublin


Szanowni Państwo,

Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-209, przy ul. Projektowej 1 jako strona Umowy Najmu na najem pawilonu handlowo – usługowego oraz umowy dzierżawy gruntu na parking przeznaczony dla klientów Supermarketu Stokrotka zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Jutrzenki 5 zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na posadowienie parkometru na parkingu dzierżawionym na podstawie umowy z dnia 31.10.2018 r. Proponujemy aby opłata za korzystanie z miejsca postojowego na parkingu obowiązywała w godzinach otwarcia supermarketu Stokrotka, z zastrzeżeniem, iż pierwsza godzina postoju byłaby całkowicie bezpłatna. Poza godzinami funkcjonowania supermarketu parkowanie byłoby bezpłatne. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyni się do lepszego funkcjonowania nie tylko supermarketu Stokrotka i pozostałych Podnajemców ale również umożliwi mieszkańcom znalezienie dogodnego miejsca do zaparkowania.

Powyższa prośba wynika z faktu, iż klienci którzy chcą dokonać zakupów w supermarkecie nie mają możliwości pozostawienia samochodu na dzierżawionym przez naszą spółkę parkingu znajdującym się przy sklepie.
Uprzejmie prosimy o przychylne, pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji;
„Umowa dzierżawy terenu w rejonie supermarketu Stokrotka obowiązuje od 1999 roku. Po wejściu w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i podziale Spółdzielni na nieruchomości konieczne było skorygowanie granic dzierżawionego terenu, numerów działek oraz warunków dzierżawy. W wyniku negocjacji ustalono 5-krotnie wyższą stawkę oraz bardziej korzystne dla Spółdzielni warunki umowne. Dzierżawiona część parkingu ogólnodostępnego obejmuje obszar ok. 777 m2 (z 3810 m2 całego parkingu), co stanowi około 20% powierzchni tego parkingu. Na tej części znajduje się 19 m-c postojowych i dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych (sąsiadujące dwa kolejne miejsca dla niepełnosprawnych zostaną zamienione na dwa zwykłe – wg ustaleń”

oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Tomasz Buda, Zbigniew Ławniczak, Andrzej Turski większością głosów, przy 5 wstrzymujących się od głosowania, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by zajęła stanowisko w sprawie posadowienia parkometrów na parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym STOKROTKA przy ul. Jutrzenki 5 w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rozpatrując sprawę Rada Nadzorcza wysłuchała uwag, opinii, wniosków zgłoszonych przez członków przysłuchującym się obradom, członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta, członków Rady Nadzorczej tj. Tomasza Budy, Zbigniewa Gontarza, Marty Brożyna , Krzysztofa Piekniaka, Zbigniewa Ławniczaka, Grażyny Stadnik i Andrzeja Turskiego.

Przewodniczący, podsumowując przeprowadzoną dyskusję, sformułował wniosek treści:
„Zdjąć z porządku obrad dzisiejszego posiedzenia sprawę zajęcia przez Radę Nadzorczą stanowiska w sprawie prośby zawartej w piśmie nr 07.2019/IDM -S – z dnia 6 sierpnia 2019 r. Stokrotka Sp. Z o.o. dotyczącej wyrażenia zgody na posadowienie parkometrów na dzierżawionej części parkingu przeznaczonego dla klientów Supermarketu. Przekazać propozycję zgłoszoną przez Stokrotkę do konsultacji z mieszkańcami osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta”

Wniosek został jednomyślnie przyjęty do realizacji – 20 głosów za.

Ad. 2

A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 2.09.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) zaskarżeniem (4) członków Spółdzielni uchwały nr 18/48/2019 RPNO Błonie

a)

Lublin, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Rada Nadzorcza
SM Czuby w Lublinie

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni zaskarżają Uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości nr 18/48/2019 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisów na Dom Kultury „Błonie”,
Przedmiotowa Uchwała narusza obligatoryjne przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zagraża interesowi materialnemu Spółdzielni, czyli nas-członków z osiedla „Błonie”.

Uzasadnienie

Uchwała nr 18/48/2019 w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisów na Dom Kultury „Błonie”, narusza przepis art. 4ust. 1,2 i 4 określający obowiązki członków Spółdzielni i osób nie będących członkami w zakresie uiszczania opłat.
Z ust. 5 tego przepisu wynika, że:
członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali , mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.”
Zapytana kolejny rok z rzędu Kierownik Domu Kultury oświadczyła, że ma takich umów, a nadto potwierdziła, że z zajęć w Domu Kultury korzystają osoby spoza naszej Spółdzielni, czyli nie posiadające tytułu prawnego do lokali w naszej Spółdzielni. Takich osób jest zależnie od okresu od 30 % do pad 50 %.
Wskazany w/w przepis nie daje Spółdzielni możliwości prowadzenia działalności na rzecz miasta i innych Spółdzielni Mieszkaniowych, tylko wyraźnie mówi, że warunkiem korzystania z działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
Dom Kultury Błonie nie jest miejskim Domem Kultury, a przytaczane wyżej przepisy nie nakładają na nas obowiązku świadczenia opłat na działalność kulturalno-oświatową dla osób spoza naszej Spółdzielni.
Kierownik Domu Kultury nie opracowała nadal kalkulacji kosztów opłat do poszczególnych organizowanych przez siebie zajęć – ani dla członków spółdzielni, ani dla osób nie będących członkami
Idzie jak zawsze po najmniejszej linii oporu żądając od Rady podwyższenia odpisu na fundusz społeczno-wychowawczy, od nas wpłat, a samemu nie realizować swoich ustawowych obowiązków.
Nadmienić należy, że członkowie spółdzielni wnoszą co miesiąc opłatę w wysokości 4,75 zł.. Tym bardziej zasadne jest, aby opłata za zajęcia dla osób niebędących członkami, ale posiadających tytuł prawny do lokalu w naszej Spółdzielni, była odpowiednio wyższa.
Przyjmowanie na zajęcia do Domu Kultury osób spoza naszej Spółdzielni, oraz nie zawieranie umów z osobami niebędącymi członkami spółdzielni, a posiadającymi tytuł prawny do lokalu, jest ewidentnym łamaniem przepisu art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i działaniem na szkodę nas, członków Spółdzielni. Spółdzielnia nie ma zgody mieszkańców na korzystanie z zajęć Domu Kultury osób spoza naszej Spółdzielni. Sprawa co roku jest porusza na zebraniach i Walnym, ale Rada, Zarząd i Kierownik Domu Kultury mają za nic i przepisy i wolę członków Spółdzielni.
Tym bardziej nie znajduje uzasadnienia podwyższenie odpisu na działalność kulturalno-oświatową z 4,75 zł. od lokalu na 5 zł. od lokalu, skoro na działalności za 2019 r. planowana jest nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 32.000 zł. , Rada przekazała dodatkowo z nadwyżki bilansowej kwotę 5. 499,40 zł. , co poskutkowało złamaniem przepisu art. 6 ust.1 usm.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości w podjętej przez siebie w/w Uchwale niczym nie uzasadniła podwyższenia opłaty. W świetle wskazanych wyżej kwot nie potrafiła uzasadnić podwyżki i Kierowniczka Domu Kultury. Przyszła na posiedzenie Rady nieprzygotowana i nie potrafiła odpowiedzieć na zadawane pytanie, bo nie ma danych nie ma umów nie ma kalkulacji. Pani Kierownik Domu Kultury niczego nie ma, z wyjątkiem żądania podwyższenia odpisu.
Złamany został również przepis § 93 Statutu pkt. 2, ponieważ Zarząd nie przygotował do uchwalenia programów działalności kulturalno-oświatowej.
Złamany został również przepis art. 4 ust. 5 usm , poprzez wkroczenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości w kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia. To Walne winno podjąć uchwałę w tym przedmiocie.
Złamany został przepis § 103 b Statutu, pkt. 1 poprzez wykroczenie poza zakres swoich kompetencji . Z przepisu tego wynika, że do kompetencji Rady należy uchwalanie programów działalności kulturalno-oświatowej, a nie wysokości opłat na tę działalność, bo to jest zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia.
Nie jest to gospodarne zarządzanie pieniędzmi, a trwonienie cudzych pieniędzy. O działalności społeczno- wychowawczej i wysokości odpisu powinno zadecydować Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 4 ust. 5 usm, a nie Rada Przedstawicieli Nieruchomości czy nawet Rada Nadzorcza, bowiem do ich kompetencji należy jedynie uchwalanie „programów działalności kulturalno- oświatowej , czego nie czynią.
Z analizy działalności gospodarczej wynika, że na działalności Domu Kultury Błonie co roku pozostają niewykorzystane środki, co oznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami: za 2017 r. wynosiła ona prawie 40 tys. zł., za 2018 r. 48.877 zł. , za 2019 r. planowana 32.000 zł., co wynika z planu, natomiast z analizy działalności gospodarczej 34.490 zł.
Nie znajduje więc żadnego uzasadnienia podwyższenie odpisu na fundusz społeczno-wychowawczy, tym bardziej, jeśli jego znaczna część przeznaczana jest na działalność pozastatutową, co jest łamaniem obligatoryjnym przepisów i lekceważeniem członków.

2) uchwałą RPNO Błonie


Uchwala nr 18/48/2019 z dnia 23.07. 2019r
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla “Błonie”

w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisu na Dom Kultury “Błonie”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – l, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną na rok 2020 w ilości 2 etatów oraz odpis w wysokości 5,00 zł od lokalu mieszkalnego i 1,40 zł z m2 powierzchni lokalu użytkowego w najmie.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania i zasad ich wynagradzania

3) projektem uchwały

UCHWAŁA NR / /2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………. r.

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 18/48/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 32 i 35 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.08.2019 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 18/48/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisu na Dom Kultury Błonie na rok 2020 – Rada Nadzorcza postanawia nie uwzględniać zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr /
Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia …………… r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały 18/48/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przy podejmowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury i odpisu na Dom Kultury Błonie na rok 2020 – stanowiących element planu gospodarczego osiedla Błonie jest nieuzasadniony. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest zgodnie z § 4 ust.2 statutu m.in. działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna. Sposób kalkulacji stawki określa § 6 ust.2 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: 8 głosów za, 1 – przeciw, 0 -wstrzymujące się – zgodnie ze statutem § 103b ust. 1 pkt 1.

4) wnioskiem:
W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek z dnia 2.09.2019 r. ,członka Rady Nadzorczej- przedstawiciela osiedla Błonie, skierowany do Komisji GZM I I z żądaniem wstrzymania prac do czasu przygotowania dodatkowych informacji.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez osobę skarżącą uchwałę (członka RN i RPNO Błonie ), przewodniczącego RPNO Błonie, zastępcę prezes ds. eksploatacji i prezesa Zarządu, oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Zbigniew Ławniczak, Waldemar Żak i Marta Brożyna, członkowie komisji postanowili:

I. Nie przyjąć do realizacji wniosku członka RN, przedstawiciela z osiedla Błonie (za przyjęciem głosowało 4 członków, przeciw 8, wstrzymało się 4 członków Komisji).

II . Zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia zaskarżenia mieszkańców osiedla Błonie od uchwały Nr 18/48/2019 z dnia 23.07.2019 r. w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

(za przyjęciem głosowało 9 członków, przeciw 3, wstrzymało się 4 członków komisji)

W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek z dnia 3.09.2019 r. , członka Rady Nadzorczej- przedstawiciela osiedla Błonie, skierowany do Rady Nadzorczej z żądaniem wstrzymania prac do czasu przygotowania dodatkowych informacji.

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła:

I. Nie przyjąć do realizacji wniosku członka RN – przedstawiciela osiedla Błonie. ( za przyjęciem głosowało 6 członków, przeciw przyjęciu 13 członków rady).

2. Podjęła uchwałę Nr 13/29/2019 r. z dnia 3.09.2019 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 18/48/2019 Rady
Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole
( za podjęciem głosowało 13 członków , przeciw 5 ,wstrzymało się 2 członków rady)


B)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu
w dniu 2.09.20129 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) zaskarżenie ( 4) członków spółdzielni uchwały nr 20/50/2019 r. RPNO Błonie

Lublin, dnia 22 sierpnia 2019r.


Rada Nadzorcza
SM Czuby w Lublinie

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni zaskarżają Uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości nr 20/50/2019 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla „Błonie”,
Przedmiotowa Uchwała narusza obligatoryjne przepisy art. 4 ust. 1, 2 i 4, art. 5 i 6 ust. 1 i 3 określające obowiązki członków Spółdzielni i osób nie będących członkami w zakresie uiszczania opłat oraz obowiązki Spółdzielni. Naruszaj również § 93 Statutu pkt. 2, § 62 pkt 4 .
Złamany został przepis §93 Statutu, ponieważ Zarząd nie przygotował kompletnych planów gospodarczych ani dla osiedla “Błonie”, ani dla nieruchomości. Projekt planu, jaki otrzymali członkowie RPN był niekompletny, ponieważ nie zawierał kalkulacji opłat zależnych od Spółdzielni, a mianowicie kalkulacji kosztów eksploatacji, zarówno dla osiedla Błonie, jak i poszczególnych nieruchomości.
Z powyższego względu uchwalono plan gospodarczy w ciemno, nie wiedząc, jakie stawki opłat eksploatacyjnych są planowane dla poszczególnych nieruchomości. Każdy Przedstawiciel otrzymał bowiem tylko ogólne dane dla swojej nieruchomości, ale również bez kalkulacji kosztów eksploatacji, zależnych od Spółdzielni. Nie mając najważniejszej części planu, tj. kalkulacji opłat kosztów eksploatacji, a więc kosztów zależnych od Spółdzielni nie można było ustalić, czy uchwalane podwyżki są zasadne, i czy dokonywana podwyżka nie jest nadmiernie wysoka. Ani Rada, ani Kierownik Administracji niczym nie uzasadnili dokonania podwyżki kosztów eksploatacji na osiedlu Błonie o ponad 8 % , kosztów energii elektrycznej o 150 %. Str. 2 planu gospodarczego stanowiącego załącznik nr 1. Cały czas Zarząd powtarza i na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeniach, jakie korzystne, niskie ceny wynegocjował za energię elektryczną, tymczasem dokonuje się bez uzasadnienia takich drastycznych podwyżek. Z czego to wynika? ze zmiany ceny czy nagłego takiego zwiększenia zużycia, co oznaczałoby, że ktoś kradnie prąd? Tego nie chce Administracja sprawdzić odmawiając dokonania przeglądu pomieszczeń wspólnych
Nadmieniamy, że Zarząd

1. Nie przedstawił kalkulacji kosztów eksploatacji – a więc kosztów zależnych od Spółdzielni, takich jak planowany fundusz płac w Administracji, koszt materiałów, koszty organów samorządowych, amortyzacji, koszty utrzymania budynku Administracji, opłat bankowych, ubezpieczenia majątku, konserwacji i innych, co ma wpływ na opłaty wynikające z art. 4 ust. 1,2 i 4 usm. łamiąc tym
§ 93 pkt. 2 Statutu.

2. Bezpodstawnie naliczany jest na osiedlu Błonie odpis na wspólny fundusz remontowy osiedla, co jest łamaniem przepisu art. 6 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1,2,4,41 usm.

3. nie ujawnia faktycznych wpływów na wspólny fundusz remontowy osiedla. W zaskarżanych planach gospodarczych na 2020 r
– Str. 3 Tabela 1 Plan działalności eksploatacyjnej na 2020 r. osiedla Błonie – odpis na fundusz remontowy wynosi O i wartość funduszu O.
– Str. 4 w tabeli 1 Plan działalności eksploatacyjnej Nieruchomość EB 02 – odpis na fundusz remontowy wynosi 0, natomiast na str. 1 Stawki opłat eksploatacyjnych – odpis na fundusz remontowy wynosi 0,57 zł.lm2
– Str. 5 Plan remontów na 2020 r. Osiedle Błonie;

Fundusz remontowy wspólny osiedla wynosi 6.000,00 zł. i w zakresie wpływów i wydatków. Brak jest planowanego bilansu otwarcia na tym funduszu Na 2019 r. w planach Zarząd wstawił tylko 24.091 zł. i w zakresie wpływów i wydatków

Tymczasem
Na wspólny fundusz remontowy osiedla Błonie płacimy: ( odpis ten jest ukryty w opłatach, w pozycji “fundusz remontowy” ) 0,05 zł.lm2 x 88.605,29 m22= 4.430,26 zł. miesięcznie, x 12 m-cy = 53.163,17 zł. Rocznie (Z Informatora Czyby nr 64 z IV 2018 r. str. 14 wynika, że na osiedlu Błonie powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 88.178,18 m2 + 427,11 m2 pow. lokali użytkowych = 88.605,29 m2.)
Dowód: Załącznik nr 2 i 3 – wysokość opłat eksploatacyjnych Nieruchomość ES 02 Ułanów 14 i 16 – odpis na fundusz remontowy 0,62 zł./m2, natomiast odpis na fundusz remontowy nieruchomości wynosi 0,57 zł.lm2. – str. 2 Planu gospodarczego na 2020 r. Różnica 0,05 zł./m22to jest odpis na wspólny fundusz remontowy osiedla.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości nie podjęła Uchwały ani o zaniechaniu naliczania tego odpisu, ani o zmianie jego wysokości
Powyższe działania są karalne;
Z art. 267d Prawa spółdzielczego wynika, że: “Kto będąc członkiem organu spółdzielni, albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli działa nieumyślnie , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Nie ulega wątpliwości, że wstawianie do planów gospodarczych nieprawdziwych danych jest działaniem umyślnym. Odpowiedzialność karną ponosi i Rada Nadzorcza na i Zarząd podstawie przepisów art. 56-58 Prawa spółdzielczego.
Zarząd i Administracja dobrze wiedzą, w jakiej wysokości jest na osiedlu Błonie naliczany odpis na wspólny fundusz remontowy osiedla i od jakiej powierzchni.
Ukrywają coraz więcej danych, coraz więcej otrzymujemy nieprawdziwych, bądź sprzecznych ze sobą informacji, nie otrzymujemy już analizy działalności gospodarczej, której namiastkę wybełkota Kierownik Administracji na posiedzeniu Rady, aby nikt nie zdążył niczego zanotować, i nie wiedział o czym mowa.
Te dane Zarząd ukrywa świadomie i ma w tym swój cel.
Brak takiej kalkulacji może skutkować łamaniem przepisu art. 4 ust. 6\ ponieważ nie wiadomo, jakie koszty w pozycji eksploatacja są ujmowane i na co pieniądze wydawane
2/ nie przedstawił Zarząd wpływów z najmu pomieszczeń wspólnych, dzierżaw i reklam dla poszczególnych nieruchomości, a które to pomniejszają koszty eksploatacji, co narusza przepis art. 5 ust. ust. 1 usm
3/ nie przedstawił wpływów z własnej działalności gospodarczej – usług
świadczonych przez konserwatorów na rzecz mieszkańców osiedla i sąsiednich Spółdzielni i wspólnot, a które pomniejszają koszty eksploatacji, co narusza przepis art. 5 ust. ust. 1 usm.
4/ nie chce Administracja dokonać wspólnie z przedstawicielami nieruchomości przeglądu pomieszczeń wspólnych w celu ustalenia, czy są we właściwy sposób użytkowane, czy zajął je ktoś nielegalnie, przez co nieruchomość traci wpływy środków za najem tych pomieszczeń, co narusza przepis, art. 5 ust. ust. 1 usm w związku z art. 4.
5/ Bez wiedzy i zgody współwłaścicieli nieruchomości Administracja zajmuje niektóre pomieszczenia wspólne w budynkach, korzysta z prądu, czy wody, a nie daje kalkulacji tych kosztów, które powinny być rozliczane na osiedle, a nie jedną nieruchomość. Poza tym, nie wiadomo na jakie cele te pomieszczenia są wykorzystywane, może nie na potrzeby Administracji, a prywatne potrzeby jej pracowników
Zaprzestała Spółdzielnia zbierania oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu, które dawnej były składane co roku. Nie chce Administracja ujawnić ile faktycznie zamieszkuje osób w wynajmowanych mieszkaniach, co skutkuje tym, że ponosimy większe koszty np. za gaz
Działalność Spółdzielni powinna być jawna i klarowna. Skoro Spółdzielnia, jak nas zapewnia Zarząd gospodarzy dobrze i w naszym interesie, to dlaczego ukrywa i przed członkami i przed organami Spółdzielni poszczególne dane i kalkulacje. Skoro nie przedstawia prawidłowych wyliczeń, danych, nie daje wszystkich kalkulacji; zestawienia wpływów i wydatków, to oznacza jedno, że chce ukryć nieprawidłowości. Świadomie i celowo manipuluje danymi, bądź je ukrywa
Zdaniem nas członków brak kalkulacji kosztów eksploatacji, nie ujawnienie wysokości funduszu płac, nie uzasadnia dokonanie podwyżek opłat i w dodatku o tak poważne kwoty. Uważamy, że pracownicy Administracji nie zasługują na podwyżki płac, ponieważ nie wywiązują się rzetelnie ze swoich obowiązków, a w godzinach pracy załatwiają wiele innych spraw, nieprzewidzianych kodeksem pracy, na co nie ma również i naszego przyzwolenia.
Opisane wyżej działania, a właściwie zaniechanie, łamie przepis §93 ust. 2 Statutu, w świetle którego Zarząd obowiązany jest sporządzać projekty planów gospodarczych spółdzielni, a nie tylko ich część
Zgodnie z art. 67 Prawa spółdzielczego, Spółdzielnia obowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni. Tymczasem tego rachunku ekonomicznego przy uchwalaniu planów gospodarczych osiedla Błonie nie było, natomiast dużymi podwyżkami zapewniono członkom nie korzyści, a nadmierne wydatki, czyli zubożenie
Bulwersujące jest, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie mając na podstawie § 103b Statutu w celu wykonywania swoich zadań prawo do przeglądania wszelkie sprawozdań i dokumentów oraz żądania stosownych wyjaśnień nie jest niczym zainteresowana i ogranicza się do bezkrytycznego akceptowania wszystkiego, co zostanie jej podsunięte do zatwierdzenia. Od wielu lat niczego nie skontrolowała żadna z powołanych komisji.
Zważywszy na fakt, ze przy uchwalaniu planów gospodarczych osiedla Błonie dopuszczono się wiele nieprawidłowości wznosi o uchylenie zaskarżanej uchwały i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia po prawidłowych opracowaniu przez Zarząd planów gospodarczych na 2020 r.
Prosimy, aby zaskarżenie to otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:
– projekt polanu gospodarczo – finansowego na rok 2020 Osiedla Błonie
– wysokość opłat eksploatacyjnych od dnia 1.01.2020 r. dla lokalu przy Ułanów 16
– wysokość opłat eksploatacyjnych od dnia 1.01.2020 r. dla lokalu przy Ułanów 14


2) uchwałą RPNO Błonie

Uchwała nr 20/50/2019 z dnia 23.07.2019 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie

W sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2020

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu za – 6 osób, przecie – 1, wstrzymujących się – 2 postanowiła:

§ 1

Zatwierdza się plan gospodarczy osiedla „Błonie” na 2020 r , stawki opłat oraz strukturę organizacyjną zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

3) projektem uchwały


UCHWAŁA NR / /2019

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………. r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 20/50/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 32 i 35 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.08.2019 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 20/50/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2020 – Rada Nadzorcza postanawia nie uwzględniać zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr /

Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia …………… r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały 20/50/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.
Ponadto zarzuty dotyczące uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla Błonie na 2020 rok są nieuzasadnione. Na posiedzeniu Rady w dniu 23 lipca br. wszystkie załączniki do planu zostały szczegółowo omówione a wątpliwości wyjaśnione. Uchwałę przyjęto w głosowaniu: 6 głosów za, 1 – przeciw, 2 wstrzymujące się – zgodnie ze statutem § 103b ust. 1 pkt 1.

4) wnioskiem:

W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek z dnia 2.09.2019 , członka Rady Nadzorczej- przedstawiciela osiedla Błonie, skierowany do Komisji GZM i I z żądaniem wstrzymania prac do czasu przygotowania dodatkowych informacji.
członkowie komisji postanowili:

I . Nie przyjąć do realizacji wniosku członka RN – przedstawiciela osiedla Błonie ( za przyjęciem głosowało 5 członków, przeciw 10, wstrzymał się 1 członek komisji)

II . Zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia zaskarżenia mieszkańców osiedla Błonie uchwały Nr 20/ 50/2019 z dnia 23.07.2019 r. w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję. ( za przyjęciem głosowało 10 członków, przeciw 3, wstrzymało 2 członków komisji)

W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek z dnia 3.09.2019 r. , członka Rady Nadzorcze- przedstawiciela osiedla Błonie, skierowany do Rady Nadzorczej z żądaniem wstrzymania prac do czasu przygotowania dodatkowych informacji.

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła:

I. Nie przyjąć do realizacji wniosku członka RN – przedstawiciela osiedla Błonie ( za przyjęciem 6 członków rady , przeciw 13 członków rady) .

II. Podjęła uchwałę Nr 14/ 30/2019 r. z dnia 3.09.2019 r. w sprawie rozpatrzenia odwołani członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 20/50/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 23.07.2019 r.w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole.
( za podjęciem głosowało 13 członków, przeciw 5 członków, wstrzymał się 1 członek rady )

W tym miejscu w protokole umieszczono oświadczenie z dnia 3.09.2018 r. członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela osiedla Błonie.

Ad. 3
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 2.09.20129 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) projektem uchwałyUchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 03.09.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2020 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2020 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2020 r. SM Czuby
 2. Plan Funduszu remontowego na 2020 r ( zestawienie zbiorcze)
 3. Działalność kulturalno – oświatowa na 2020 r SM Czuby
 4. Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2010 r.
 5. Plan remontów mienia
 6. Struktura organizacyjna SM Czuby w Lublinie na 2020 r.

2) wnioskiem:

W tym miejscu w protokole umieszczono wniosek z dnia 3.09.2019 r. , członka Rady Nadzorczej przedstawiciela osiedla Błonie, skierowany do Komisji GZM i I z żądaniem wstrzymania prac do czasu przygotowania dodatkowych informacji, uzupełnienia i doprecyzowania przedłożonych planów
członkowie komisji postanowili:

I. Nie przyjąć wniosku członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela osiedla Błonie ( za przyjęciem głosowało 2 członków, przeciw 10 , wstrzymało się 4 członków komisji) .

II . Zgłosić do Rady Nadzorczej, wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2020 r w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
( za przyjęciem głosowało 10 członków , przeciw 5, wstrzymał się 1 członek komisji )

tym miejscu w protokole umieszczono wniosek z dnia 3.09.2019 r. , członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela osiedla Błonie, skierowany do Rady Nadzorczej z żądaniem wstrzymania prac do czasu przygotowania dodatkowych informacji, uzupełnienia i doprecyzowania przedłożonych planów.

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła:

I. Nie przyjąć wniosku członka Rady Nadzorczej – przedstawiciela osiedla Błonie (za przyjęciem głosowało 6 członków, przeciw przyjęciu 13 członków rady).

II. Podjęła uchwałę nr 15/59/2019 r. z dnia 3.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2020 r w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

(za podjęciem głosowało 13 członków rady , przeciw przyjęciu 6 członków rady )

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 2.09.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) projektem uchwały

Uchwała Nr / / 2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 3.09.2019 r.

w sprawie : zmian Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 28 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 147/ 9/ 2016 z dnia 20.12.2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla”.

2) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
W przypadku gdy w zebraniu bierze udział jedynie 3 uprawnionych, przewodniczący pełni również funkcję sekretarza zebrania”.

3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości ”.

4) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udostepnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej , mailowej lub poprzez administrację osiedla”.

5) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
– opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i spra¬wozdań z jej działalności,
– koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
– wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
– zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności kulturalno – oświatowej”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania z uwzględnieniem zmiany zawartej w uchwale …………….. z dnia ………2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały …../……/ /2019
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
Lublinie z dnia 3.09..2019 r.


REGULAMIN
Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
i zasad ich wynagradzania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień § 103a – 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.


II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

 1. Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.
 2. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1) uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
  5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
  6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno- oświatowych w osiedlu,
  8) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  9) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  10) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  11) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  12) dysponowanie środkami funduszu remontowego, kulturalno – oświatowego w ramach planów gospodarczo – finansowych nieruchomości i osiedla,
  13) opiniowanie nowo opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów,
  14 ) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie
  przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu.
 3. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla. oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutekrezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia ( w tym zamiany) lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się zebranie, na którym członkowie dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, do dnia poprzedzającego dzień pierwszego posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla następnej kadencji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Regulamin
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV. WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

 2. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.

 3. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 4. Wybory przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w danej nieruchomości są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 3 uprawnionych do głosowania.

 5. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na
  boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.

 6. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego , użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.

§ 7a

Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.

 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.

 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.

 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.

 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą de legować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.

 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości. W przypadku gdy w zebraniu bierze udział jedynie 3 uprawnionych , przewodniczący pełni również funkcję sekretarza zebrania.

 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.

 2. Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości.

 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udostępnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej, lub mailowej. mailowej lub poprzez administrację osiedla.

 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.

 2. Protokoły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.

1. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady.

 2. Rada wybiera ze swego grona komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi , kulturalno – oświatową lub inne według potrzeb dla wykonania zadań określonych w § 4 ust. 2 regulaminu.

 3. Komisje składają się z minimum 3 członków. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.

 4. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Rozpatrują i opiniują przekazane przez prezydium rady sprawy będące przedmiotem obrad posiedzeń rady.

 5. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  – zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej, kulturalno – oświatowej.

 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.

 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca, kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

2. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nie¬obecności zastępca.

 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.

 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1) na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2) na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3) na wniosek Rady Nadzorczej.

 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.

 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.

 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

 1. członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,

 2. przedstawiciele Administracji Osiedla.

2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.

 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.
  Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.

 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.

 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokoły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.

 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.

 4. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady i komisji, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

2) informacją ,że zaproponowana:
– zmiana w § 5 ust 1 i § 11 ust 2 regulaminy wynika ze zmiany Art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmiany § 6, § ust. 1 i § 103a4 ust.2 Statutu Spółdzielni,
– zmiana w § 9 ust. 2 stanowi realizacje wniosku członków spółdzielni i przedstawicieli rad przedstawicieli nieruchomości mającego usprawnić wybory do tego organu,
– zmiana w § 15 ust. 2 wynika ze zmian statutu. § 4 pkt 7 , § 109 ust. 3 pkt 3.
– zmiana w § 15 ust. 3 wynika z § 103a4 ust. 3 statutu – zmiany wprowadzonej w związku z wnioskami i uchwałami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

3) Aktualnymi zapisami Statut Spółdzielni dot. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
§ 103a ust.1
„Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla”.

§ 103a ust. 3
„Członkowie Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat”.

§ 103a ust. 4

„Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni zbycia (w tym zamiany) lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu , z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.

§ 103a1 ust. 11
„Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego”.

§ 103a2 ust.2
„Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos”.

§ 103a3

„Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym”.

§ 103a4 ust. 2 i 3

2. Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.
3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie oraz udostępnienie członkom danej nieruchomości kontaktu w formie np. telefonicznej , mailowej lub poprzez administrację osiedla”.

§ 103b ust.1
„Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
1) uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej w osiedlach,
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno-oświatowych w osiedlu,
8) (skreślony),
9) (skreślony),
10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
14) dysponowanie środkami funduszu remontowego i działalności kulturalno – oświatowej w ramach planów gospodarczo – finansowych nieruchomości i osiedla,
15) opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów,
16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień”.

postanowili większością głosów, zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w sprawie zmian Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję .

Rada Nadzorcza, większością głosów 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 16/10/2019 z dnia 3.09.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20.08.2019 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 5
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie