ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 01/2019 z dnia 29.01.2019 r.

Protokół nr 1 /2019
z posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 29.01.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Radzie – Jerzy Kaczmarski (z-ca przewodniczącego)
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Buda Tomasz, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Z – ca przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach od 20 września 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. lustracji pełnej z działalności spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 3. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Nr 12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.12.2018 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
 5. Zatwierdzenie planu pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 19.12.2018 r.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 17 za.

Ad. 2

Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Józef Furtak i Bolesław Rykwa przeprowadzający w dniach od 20 września 2018 r. do 31 grudnia 2018r. w SM „Czuby” lustrację pełną obejmującą całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku przedstawili poniższą informację:

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

 

L.dz. 2/2019

Lublin, dnia 21 stycznia 2019 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

 

W wyniku zwartej w dniu 3 września 2018 r. umowy Nr 21/2018 między Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie w dniach od 20 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Lustracją Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie objęte zostały zagadnienia ujęte w protokole lustracji, a wynikające z postanowień Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r., tj.:

 1. Informacje wstępne dotyczące Spółdzielni oraz realizacja wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji.
 2. Podstawy prawne i organizacja Spółdzielni.
 3. Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.
 4. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania.
 5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni.
 6. Sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali.
 7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
 8. Gospodarka remontowa Spółdzielni.
 9. Działalność inwestycyjna.
 10. Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna.
 11. Rachunkowość, finanse oraz sprawozdawczość finansowa.
 12. Informacje końcowe.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorom oraz wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa Zarządu, Kierowników Administracji Osiedli i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
Lustratorzy sporządzili protokół, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 7 stycznia 2019 r.
Protokół lustracji wraz z niniejszą syntezą ustaleń lustracyjnych stanowi integralną całość.

Poprzednia lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” została przeprowadzona w dniach od 20 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. przez lustratorów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i obejmowała okres jej działalności od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

W wyniku ustaleń lustracyjnych zostały przez lustratorów opracowane 2 wnioski polustracyjne, które zostały przekazane Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. (Pismo Zarządu Związku L.dz. 107/2015 z dnia 23 października 2015 r.).

Jak wynika z dokumentów, Zarząd Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 21 częściach w okresie od 27 kwietnia do 31 maja 2016 r. zapoznał Członków z ustaleniami lustracji pełnej i wnioskami polustracyjnymi.

Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji wnioski polustracyjne.
Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu lustracji.

Przeprowadzone w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w latach 2015 – 2017 kontrole z zewnątrz nie wykazały żadnych uchybień.
Przeprowadzona obecnie lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – jak wynika z treści protokołu – wykazała, co następuje:

1. W okresie objętym lustracją tj. w latach 2015 – 2017 obowiązywał w Spółdzielni Statut, który został w dniu 12 czerwca 2010 r. uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków, a następnie zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 20 września 2010 r. i wpisany do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 wraz z jednolitym jego tekstem.
W okresie objętym lustracją tj. w latach 2015 – 2017 w Statucie Spółdzielni dokonano zmian:
1. Walne Zgromadzenia obradujące w 21 częściach od 13 maja do 17 czerwca 2015 r. w podjętej Uchwale Nr 8/2015 dokonało zmian w Statucie.
2. Walne Zgromadzenie obradujące w 21 częściach od 27 kwietnia do 31 maja 2016 r. w podjętej Uchwale Nr 9/2016 dokonało zmian w Statucie.
3. Walne Zgromadzenie obradujące w 21 częściach od 26 kwietnia do 31 maja 2017 r. w podjętej Uchwale Nr 8/2017 dokonało zmian w Statucie.
Uchwalone zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2015 r., w 2016 r. i w 2017 r. były w terminie zgłaszane przez Zarząd Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego i zostały wpisane do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4, w pozycjach 9, 10 i 11.
Realizując postanowienia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596) – Zarząd Spółdzielni przygotował projekt zmian Statutu.
Walne Zgromadzenia odbyte w 21 częściach od 24 kwietnia do 29 maja 2018 r. uchwaliło zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Uchwalone zmiany Statutu wraz z jego jednolitym tekstem zostały postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 czerwca 2018 r. wpisane do KRS Spółdzielni Nr 0000082134 w Dziale 1, w Rubryce 4 w poz. 12. Został uchwalony jednolity tekst Statutu.

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Spółdzielni zostały uchwalone i zatwierdzone przez statutowo uprawnione organy.
W okresie objętym lustracją tj. w latach 2015 – 2017, Rada Nadzorcza i Zarząd w oparciu o postanowienia obowiązujących ustaw spółdzielczych oraz postanowień Statutu dokonywały zmian w regulaminach istniejących dostosowując ich treść do potrzeb prowadzonej działalności przez Spółdzielnię.

3. Organy statutowe Spółdzielni, tj.:
– Walne Zgromadzenia w latach 2015 – 2017,
– Rada Nadzorcza i Zarząd w latach 2015 – 2017,
– Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w latach 2015-2017
były zwoływane w terminie, podejmowały uchwały i decyzje zgodnie z regulaminami obrad organów oraz postanowieniami Statutu dotyczących w/w organów i nie wykraczały poza ich kompetencje.

Rada Nadzorcza – w okresie objętym lustracją – wykazywała dużą aktywność. Zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się najistotniejszymi sprawami dotyczącymi działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, a w szczególności sprawami ekonomicznymi oraz wypełnianiem funkcji kontrolno – nadzorczej.
Rada Nadzorcza w latach 2015 – 2017 odbyła 36 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 388 uchwał.

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały były prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym, a ich realizacja przez Zarząd Spółdzielni była systematycznie kontrolowana przez Radę Nadzorczą.
W latach 2015 – 2017 aktywnie pracowało Prezydium Rady Nadzorczej i 3 Komisje Stałe, tj. Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Komisja Społeczno – Samorządowa.

Zarząd Spółdzielni – w okresie objętym lustracją zajmował się sprawami, które nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów oraz właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości czy uchybień w funkcjonowaniu Zarządu Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni – w okresie objętym lustracją – odbył 158 posiedzeń, na których podjął łącznie 63 uchwały.

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – w badanym okresie – działały w oparciu o postanowienia Statutu Spółdzielni i Regulaminu oraz przyjętych na poszczególne lata planów pracy.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanych Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli tj. „Osiedla „Ruta” i Osiedla „Łęgi”.
Dokumentacja z prac organów statutowych Spółdzielni tj. Walnych Zgromadzeń Członków, Rady Nadzorczej, Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli była w latach 2015 – 2017 prowadzona właściwie i w sposób prawidłowy przedstawiała treść ich obrad i podjęte uchwały.

4. Obowiązująca w Spółdzielni struktura organizacyjna wraz z ilością 206,61 etatów na koniec 2017 r. zapewniała warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez Spółdzielnię.
Postanowienia obowiązującego Regulaminu pracy, bhp i p.poż oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy były zgodne z obowiązującymi przepisami, a także były przestrzegane w okresie objętym lustracją.
Dokumentacja osobowa pracowników zatrudnionych w Spółdzielni była prowadzona właściwie.

5. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni jest uregulowany.
Spółdzielnia w swoim władaniu na koniec 2017 r. posiadała ogółem 107,94 ha gruntów, które były w całości zabudowane, w tym:
– prawo własności do 92,58 ha,
– prawo wieczystego użytkowania do 15,36 ha,
Wraz z notarialnymi umowami odrębnej własności lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” przekazała na rzecz wyodrębnionych właścicieli udziały procentowe w wyodrębnionej własności gruntów.

6. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe były prowadzone i dokumentowane właściwie.
Spółdzielnia posiadała w tym zakresie stosowne regulaminy i prowadziła w sposób prawidłowy przewidziane prawem rejestry członków.

7. Dotychczasowy proces związany z ustanawianiem odrębnej własności lokali w Spółdzielni jak wynika z ustaleń zawartych w protokole – przebiegał zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” było wyodrębnionych ogółem 5 993 lokale, w tym 5 688 lokali mieszkalnych, co stanowiło 50,44% ogółu lokali mieszkalnych.

8. W latach 2015 – 2017 gospodarka zasobami mieszkaniowymi była prowadzona w 6 organizacyjnie wydzielonych osiedlach i była prowadzona właściwie. Przeprowadzony w trakcie lustracji przegląd losowo wybranych Osiedli tj. Osiedla „Ruta” i Osiedla „Łęgi” wykazał, iż są one utrzymane w czystości i właściwym stanie estetyczno – porządkowym oraz technicznym.

Otoczenie wokół budynków, dojścia do klatek, ciągi pieszo – jezdne, parkingi i place zabaw w zakresie ładu i porządku są utrzymane w należytej czystości.
W pomieszczeniach ogólnego użytku (klatki schodowe, korytarze i piwnice), jak też na terenach wokół budynków utrzymany jest porządek i czystość.
W altanach śmietnikowych ustawiane są pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci. Wokół altan śmietnikowych jest czysto.

Na tablicach na klatkach schodowych budynków mieszkalnych znajdują się niezbędne dla użytkowników lokali informacje i telefony do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych.
Sprawdzona w trakcie lustracji dokumentacja techniczna i administracyjna budynków Spółdzielni – o których mowa w protokole lustracji – wykazała, iż:
1) przeglądy techniczne:
a) roczne:
– szczelności instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych,
– stanu technicznego budynków,
b) pięcioletnie:
– instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
– sprawności technicznej i wartości użytkowej budynków mieszkalnych,
były wykonywane w Spółdzielni w zakresie i terminach zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Książki obiektów budowlanych były prowadzone właściwie.
Wpisy były dokonywane przez osoby uprawnione i na bieżąco prowadzone zgodnie z postanowieniami art. 64 Prawa budowlanego.

9. Przeprowadzona analiza umów, jakie Spółdzielnia zawarła z firmami dostarczającymi media wykazała, iż umowy zostały zawarte prawidłowo i zapewniały należytą ochronę interesów Spółdzielni.

10. Analiza kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – przeprowadzona w trakcie lustracji – wykazała, iż wzrost kosztów w okresie objętym lustracja jest na niewielkim poziomie.
Ustalone wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale w latach 2015 – 2017 były prawidłowe i wynikały z uchwalonych przez Radę Nadzorczą planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni na poszczególne lata.
Wprowadzone w latach 2015 – 2017 korekty planów gospodarczo – finansowych pozwoliły poprawić kondycję finansową Spółdzielni.
Uzyskana na eksploatacji w 2015 r., w 2016 r. i w 2017 r. nadwyżka przychodów względem poniesionych kosztów – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – zwiększyła przychody Spółdzielni w roku następnym.

11. W okresie objętym lustracją podejmowane i prowadzone były wspólne działania windykacyjne przez Zarząd i Radę Nadzorczą w stosunku do zadłużonych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
Analiza dokumentów wskazuje, iż w latach 2015 – 2017 były prowadzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą działania windykacyjne dostosowane do potrzeb Spółdzielni i były skuteczne.
W ocenie lustracji istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania w dalszym ciągu przez Spółdzielnię wszelkich dozwolonych prawem działań dla zwiększenia skuteczności windykacji tych należności.

12. Potrzeby remontowe Spółdzielnia ustalała na podstawie przeglądów stanu technicznego i infrastruktury technicznej zasobów w poszczególnych nieruchomościach oraz na podstawie wniosków zgłaszanych przez członków na Walnych Zgromadzeniach odbytych w częściach w latach 2015 – 2017 i Zebraniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Bilanse potrzeb remontowych Spółdzielni były analizowane i zatwierdzane przez uprawnione organy statutowe.
Akumulowane środki finansowe pozwalały na ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów remontowych z uwzględnieniem wpływów w poszczególnych nieruchomościach.
Z analizy dokumentów wynika, iż wydatki poniesione na remonty w Spółdzielni w latach 2015 – 2017 miały uzasadnienie potwierdzone uchwałami Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Największymi pozycjami wydatków na remonty w latach 2015 – 2017 były prace związane z remontami balkonów i tarasów, remonty elewacji budynków mieszkalnych oraz remonty chodników, opasek odwadniających, Remonty schodów i podestów pod budynkami.

13. Wyłanianie zewnętrznych wykonawców robót remontowych dokonywane było w Spółdzielni z zachowaniem formy przetargowej. Przebiegi przetargów, wybór oferentów i Szczegółowe określenie zakresów robót remontowych były w Spółdzielni udokumentowane prawidłowo zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Zawarte przez Spółdzielnię w latach 2015 – 2017 umowy na realizacje robót remontowych – o których mowa w protokole lustracji – zawierały postanowienia zabezpieczające w pełni interesy Spółdzielni.

14. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” prowadziła działalność inwestycyjną w zakresie budowy zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów 52 w Lublinie składającego się z 45 boksów garażowych i 5 lokali użytkowych.

Na podstawie dokumentów – o których mowa w protokole lustracji – lustracja stwierdza, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” budowę garaży i lokali użytkowych w zespole przy ul. Filaretów 52 prowadziła prawidłowo na etapie przygotowania, realizacji, zakończenia i rozliczenia robót z wykonawcą oraz z użytkownikami lokali. Wszystkie podjęte w tym zakresie unormowania wewnętrzne przez organy statutowe Spółdzielni były zgodne z przepisami ustaw spółdzielczych oraz z postanowieniami Statutu.

15. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w latach 2015 – 2017 działalność społeczna i oświatowo – kulturalna była prowadzona na bazie czterech Domów Kultury. Lustracją niniejszą objęto pracę Domu Kultury Ruta przy ul. Różanej 8 oraz Domu Kultury Łęgi przy ul. Tatarakowej 28.

Z analizy dokumentacji wynika, iż w/w Domy Kultury prowadziły szeroką działalność obejmująca swoim zakresem stałe formy pracy oraz formy cykliczne. Prowadzone formy pracy były co roku adresowane do wszystkich grup wiekowych tj. dzieci, młodzieży i dorosłych. Formy i metody prowadzonej działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej w Domu Kultury Ruta i w Domu Kultury Łęgi, a także współpraca z Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Administracjami Osiedli, szkołami i placówkami kulturalnymi Lublina w ocenie lustracji uznaje się za dobre. Działalność tą lustracja ocenia pozytywnie.

16. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w latach 2015 – 2017 posiadała prawidłowe wewnętrzne unormowania prawne dotyczące rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
Spółdzielnia podlegała obowiązkowi poddawania sprawozdań finansowych do badania przez uprawniony do tej czynności Podmiot.
Wyboru podmiotów, zgodnie z postanowieniami Statutu, dokonywała Rada Nadzorcza. Podmioty badające sprawozdania finansowe za poszczególne lata wydawały opinie o sprawozdaniach finansowych bez uwag.
Sprawozdania finansowe po uwzględnieniu opinii biegłych zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia w obowiązującym trybie i terminie, a następnie złożone do Urzędu Skarbowego oraz Sądu prowadzącego KRS.

17. W ramach przeprowadzonej lustracji zostały dodatkowo zbadane zagadnienia poruszone w pismach Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia i dnia 25 lipca 2018 r., które były skierowane do Spółdzielni.
Badanie lustracyjne wykazało zasadność stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zawartego w piśmie skierowanym do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 maja 2018 r., znak: FI/3960/655/2018. Lustracja nie stwierdziła naruszenia prawa, w tym przepisów dotyczących gromadzenia i dysponowania środkami finansowymi wpłaconymi jako zaliczka na poczet wkładu mieszkaniowego. Stanowisko Spółdzielni zawarte w piśmie z dnia 17 maja 2018 r. skierowane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostało załączone do protokołu lustracji.
Na podstawie opinii oraz w wyniku badania lustracyjnego zostały sformułowane następujące stwierdzenia:
1. Rachunkowość Spółdzielni prowadzona była zgodnie z przyjętymi do stosowania w Spółdzielni zasadami polityki rachunkowości zgodnej z postanowieniami ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Sprawozdania finansowe sporządzane były na podstawie prowadzonych i zamkniętych na koniec roku ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlały stan majątkowy i finansowy Spółdzielni.
3. Spółdzielnia trafnie ustalała stawki opłat eksploatacyjnych zapewniających pokrycie ponoszonych kosztów z możliwością uzyskania dodatniego wyniku finansowego tak na działalności na GZM, jak również działalności poza GZM.
4. Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w okresie objętym lustracją była bardzo dobra. Spółdzielnia w latach 2015 – 2017 prawidłowo gospodarowała środkami finansowymi będącymi w jej dyspozycji i na bieżąco regulowała zobowiązania wobec budżetu i kontrahentów oraz posiadała dobrą płynność finansową.

Z ustaleń lustracji zawartych w protokole wynika, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie, tj. w latach 2015 – 2017 była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Wobec powyższych faktów, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie nie formułuje wniosków polustracyjnych do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postawień § 25 ust. 5 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 1 lipca 2010 r. (Uchwała Nr 9/2010), Zarząd Spółdzielni jest obowiązany zamieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia informację o powyższym piśmie polustracyjnym.

Ponadto lustratorzy udzielili odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania zgłoszone przez Dariusza Jaremka i i Waldemara Żaka.

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 28.01.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) zaskarżenia z dnia 14.01.2019 r. w brzmieniu:

 

Rada Nadzorcza
S – ni Mieszkaniowej „Czuby”
W Lublinie ul. Watykańska 6

 

Zaskarżenie

Niżej podpisani członkowie SM „Czuby” zaskarżamy uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości nr12/42/2018 z dnia 17.XII.2018 r. dotyczącą wykonania na klatkach schodowych nr 5 i 7 nawierzchni z płytek gresowych budynku nr. 14 przy ul. Hetmańskiej.
Powody zaskarżenia to:

 1. Brak informacji dla mieszkańców jakie planuje się remonty i czy chcą je uznać.
 2. Przedstawiciel nieruchomości EB 03 o niczym nie poinformował mieszkańców, a zbieranie podpisów zakończył nie uzyskawszy w żadnym budynku zgody 50% +1 osoba.
 3. Budynek Hetmańska 14 nie stanowi oddzielnej nieruchomości a jest częścią składową nieruchomości EB03 obejmującą również budynki Hetmańska 12 i 16 – łącznie 21 klatek schodowych.
 4. Nie równe traktowanie mieszkańców całej nieruchomości.
 5. Realizowanie zachcianek wybranych osób z nieruchomości EB 03.
 6. Odkładanie na dłuższy okres tj. 4 lata wykonania dalszych robót, a mianowicie ułożenie gresu we wszystkich klatkach tej nieruchomości.
 7. Brak gwarancji czy osoby z klatek V i VII wyrażają zgodę na takie prace w pozostałych klatkach tej nieruchomości, czy też wymyślą sobie inne roboty właśnie na swoich klatkach, które też administracja zrealizuje.
 8. Brak środków na funduszu remontowym na prace -układanie gresu w całej nieruchomości.
 9. Wydanie wszystkich bieżących zgromadzonych pieniędzy tylko na dwie klatki.
 10. Na zebraniu R.PN w dniu 17.XII.2018r.podane informacje o zebranych głosach dotyczących prac związanych z ułożeniem gresu na klatkach V i VII to:
  – ul .Hetmańska 12 za robotami 6 przeciw robotom 36 głosów
  – ul. Hetmańska 14 za robotami 13 przeciw robotom 5 głosów
  – ul. Hetmańska 16 za robotami 9 przeciw robotom 35 głosów

Reasumując powyższe wnosimy o uchylenie zaskarżonej uchwały 12/41/2018 z 17.XII.2018r. opiewając na kwotę 30.000, – dotyczącej robot na obu klatkach zgodnie z jej treścią.

W tym miejscu umieszczono dane osobowe osób skarżących uchwałę.

2) uchwałą RPNO „Błonie”

Uchwała nr 12/42/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 17.12.2018 r.


w sprawie: zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB-03.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB-03 na rok 2019 wprowadzić zmianę pozycji: remont klatki schodowej położenie gresu poprzez dodanie kl. VII Hetmańska 14 koszt 15 000 zł razem poz. wartość robót 30 000,- zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 2l ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – i zasad ich wynagradzania.

3) W tym miejscu w protokole umieszczono – Informacja administracji osiedla dot. zaskarżonej uchwały RPNO Błonie nr 12/42/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rzeczowo- finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB03.

4) projektem uchwały

UCHWAŁA NR …/… /2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.01. 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla BŁONIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na postawie § 87 ust. 1 pkt 32 i 35 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 14 stycznia 2018 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla BŁONIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB 03 – Rada Nadzorcza postanawia nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr …/…. /2019
Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia 29.01.2018 r.

 

UZASADNIENIE

od uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” Lublinie od uchwały nr 12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla BŁONIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w . w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 35 może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Przewodniczący Rady przypomniał jak brzmi w § 87 ust.1 pkt 37 statutu spółdzielni:

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
37) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez osobę skarżącą uchwałę RPNO Błonie, wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji w której głos zabrali: Tomasz Buda, Dariusz Jaremek, Waldemar Żak, Zbigniew Gontarz, Marta Brożyna i Jerzy Kaczmarski, przystąpiła do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski:

I. Rada Nadzorcza wystąpi z pismem do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z prośbą o ponowne przeanalizowanie, czy przeprowadzenie remontu kl. VII w budynku Hetmańska 14 jest potrzebne.

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 8 członków Rady.

II. Komisji Rewizyjnej – Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w wersji umieszczonej powyżej w protokole i zaopiniowanej przez komisję.

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 10 członków Rady.

Rada Nadzorcza większością głosów – 10 za, przy 8 głosach wstrzymujących od głosowania podjęła Uchwałę nr 1/36/2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie w sprawie:
rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 1 \12/42/2018 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla BŁONIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole. .

Dyskusję i głosowanie nad wnioskiem dot. wystąpienia do wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli z wnioskiem by przedstawiciele nieruchomości nie zbierali podpisów w sprawach nie mających umocowania w przepisach przeniesiono do pkt 7 porządku obrad.

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.01.2019 r. z projektem Sprawozdania z działalności Rady za 2018 r. nie wniosła uwag do przedłożonego projektu i postanowiła zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zatwierdziła sprawozdanie w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2018 r. w brzmieniu przedstawionym poniżej.

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2018 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018.

Rada Nadzorcza w roku 2018 pracowała w dwóch składach:

– do dnia 11.06.2018 r. w składzie wybranym na kadencje 2015 – 2018

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Alicja Stadnicka
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Koszałka
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edward Jasiński
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kasprzak
 5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Joanna Guz
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
 7. Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej – Bożena Wojtowicz

Członkowie:
Anna Ciechan, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Stanisław Tanikowski, Mirosław Kalinowski, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Barbara Rupczewska, Henryk Lewandowski, Ewa Kosiak, Tadeusz Szczygieł.

– od dnia 12.06.2018 r. w składzie wybranym na kadencję 2018 – 2021 r.:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
 5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
 7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Bogumiła Baran, Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2018 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym 2018 Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych ,5 posiedzeń prezydium oraz 11 posiedzeń komisji.

W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2019 r.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

Na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2018 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 2. Rozpatrzyła zaskarżenie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 23.07.2018 r. 1) uchwały nr 8/38/2018 w sprawie podziału środków z dodatniego wyniku na rok 2017,
  Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu zaskarżonej uchwały nie podzieliła stanowiska skarżących w zakresie podziału środków z dodatniego wyniku za rok 2017
  Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, §108 statutu Spółdzielni oraz Regulaminem tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY , Spółdzielnia może tworzyć między innymi fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych oraz fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.
  Ponadto zgodnie z art.4 ust.41 pkt 2 usm do konta „856 – Fundusz remontowy” Spółdzielnia tworzy analitykę według potrzeb określonych uchwałami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radę Nadzorczą.
  Zaskarżona uchwała nr 8/38/2018 została podjęta zgodnie z §109 i §103b ust.1 pkt 14 statutu oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 7/2018 w sprawie podziału zysku (netto) za 2017 r pkt.3: “Kwotę (+) 267.720,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym” – ww. kwota zawiera kwotę 5.401,84 zł dotyczącą osiedla Błonie. Podjęcie przedmiotowej Uchwały przez RPNO Błonie nie narusza obowiązujących przepisów prawa.2) uchwały nr 9/39/2018 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego osiedla Błonie na 2019 r.
  Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu zaskarżonej uchwały nie podzieliła stanowiska skarżących i postanowiła utrzymać w mocy uchwałę w sprawie planu gospodarczego osiedla Błonie na rok 2019.
  Zarzuty dotyczące uchwały są nieuzasadnione, z uwagi na fakt, że projekt, który otrzymali członkowie Rady został zweryfikowany po wnikliwej analizie na posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w dniu 23 lipca b.r. i w zmienionej wersji zatwierdzony poprzez głosowanie. Zaś w uzasadnieniu zaskarżenia uchwały – skarżący powołują się na projekt podając nieprawdziwe dane. Ponadto na posiedzeniu Rady wszystkie załączniki dotyczące planu osiedla na 2019 r zostały szczegółowo omówione a wątpliwości wyjaśnione. Uchwałę przyjęto: 9 głosów za, 1 – przeciw, 0 – wstrzymujących – zgodnie z §103b ust.1 pkt 1 statutu.3) uchwały nr 11/41/2018 w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2018 w osiedlu Błonie.
  Rada Nadzorcza po wnikliwym rozpatrzeniu zaskarżonej uchwały nie podzieliła stanowiska skarżących, postanowiła utrzymać w mocy uchwałę w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na rok 2018. w zakresie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2018.

  Uchwała została podjęta ze szczególnym uwzględnieniem interesu wszystkich mieszkańców osiedla Błonie. Uchwała ta dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników, obrzeży i nawierzchni chodnika na działkach Spółdzielni nr 15/12 i 15/9 przy ul. Kawaleryjskiej 8 i 16. Wymienione działki przylegają bezpośrednio do ulicy Kawaleryjskiej, remontowanej przez Miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Zarzut, iż Spółdzielnia finansuje remont terenów miejskich jest nieuzasadniony, gdyż przedmiotowe zatoki parkingowe i chodnik położone są w granicach działek nieruchomości Spółdzielni a ich remont jest konieczny nie tylko ze względów estetycznych ale przede wszystkim bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

 3. Zmian w uchwale w sprawie przeznaczenia i nieodpłatnego udostępnienia parkingów dotychczas strzeżonych wszystkim mieszkańcom spółdzielni. Rada Nadzorcza zmieniła załącznik nr 1 do uchwały Nr 179/9/2017 z dnia 19.12.2017 r. poprzez wykreślenie z wykazu pozycji 2 – parkingu przy ulicy Stokrotki – Różana – Jutrzenki w osiedlu Ruta. Dzierżawca parkingu wycofał złożone wypowiedzenie i zaakceptował nowe warunki dzierżawy.
  W poz. 1 załącznika pozostał parking przy ulicy Kawaleryjskiej o pow. 5 525,48 na działce nr 15/13 w osiedlu Błonie.
 4. Wyraziła zgodę na likwidację grupowych podstacji cieplnych (PC-1 i PC-2) i hydroforni (H-1 i H-2) przy ul. Sasankowej 6 i ul. Różanej 2 w osiedlu „Ruta”. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przebudowę przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej osiedlowego systemu dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody poprzez likwidację grupowych podstacji cieplnych (PC-1 i PC-2) przy ul. Sasankowej 6 i ul. Różanej 2 w osiedlu „Ruta” i wykonanie indywidualnych węzłów ciepła w budynkach, wyraziła zgodę na likwidację Hydroforni H-1 i H-2 (zlokalizowanych przy ww. podstacjach) i wykonanie zestawów hydroforowych w budynkach wysokich.
 5. Wyraziła zgodę na remont nawierzchni asfaltowej na działce 52 w osiedlu Błonie ze środków mienia Spółdzielni.Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykonanie – ze środków mienia Spółdzielni – remontu nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 50 m2, stanowiącej dojazd do pawilonu przy ul. Kawaleryjska 20 oraz do altany śmietnikowej Spółdzielni – na działce nie należącej do Spółdzielni.
  Remont związany był z prowadzoną przebudową ulicy Kawaleryjskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego UM Lublin i nie objęciem części fragmentu nawierzchni tymi pracami. Pozostawienie tej części osiedla w obecnym stanie spowoduje nie tylko obniżenie walorów estetycznych ale także bezpieczeństwa użytkowników, tj. naszych mieszkańców.
 6. Ustaliła zasady podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.Rada Nadzorcza zgodnie z § 83 ust.1 statutu podzieliła Walne Zgromadzenie na 21 części.
  Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określiła proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu: Poręba 3, Łęgi 3, Ruta 4, Widok 3, Błonie 3, Skarpa 5 mandatów.
  Członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zaliczyła do tej samej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Zmian w składach komisji RadyW wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia uchwała nr 13/2018 r. Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2018 r. kto z członków spółdzielni został wybrany do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021 , Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie w dniu 12.06..2018 r. ukonstytuowała się podejmując uchwały w sprawie:
  – Nr 10 / 1 / 2018 wyboru Prezydium Rady – kadencja 2018 -2021.
  – Nr 11 / 2 / 2018 wyboru Komisji Rewizyjnej – kadencja 2018 -2021.
  – Nr 12 / 3 / 2018 wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – kadencja 2018 -2021.
  – Nr 13 / 4 / 2018 wyboru Komisji Społeczno-Samorządowej – kadencja 2018 – 20121.
 8. Zmian nazwy komisji Rady Nadzorczej W związku ze zmianą nazwy „fundusz społeczno – wychowawczy” na „fundusz kulturalno – oświatowy” w statucie spółdzielni, w celu ujednolicenia nazw komisji działających w organach spółdzielni, uwzględniając również propozycje takiej zmiany zgłoszoną do Regulaminów Komisji Rady przez członka rady, nazwę wybranej Komisji Społeczno-Samorządowej (uchwały Nr 13 /4 /2018 w dnia 12.06.2018 r.) – Rada Nadzorcza w dniu 21.08.2018 r. zmieniła na „Komisja Kulturalno – Oświatową”.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału zysku netto za 2017.Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2017 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały:Zysk (netto) za 2017 r. w wysokości 824 404,07 zł przeznaczyć:
  1) Kwotę (+) 270 430,28 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
  Kwotę (-) 69 428,98 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na pozostałej działalności w osiedlu Skarpa rozliczyć w roku następnym – załącznik nr 1 do uchwały
  2) Kwotę (+) 355 682,18 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
  3) Kwotę (+) 267 720,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.
 2. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2017 r. Rada Nadzorcza po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2017, analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, ocenie działań związanych z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. oraz zaangażowania członków Zarządu w akcję zbierania podpisów na projekty zgłaszane do budżetu miasta na 2017 r. – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2017 roku.
 3. Zmian Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z:
  1) ogłoszeniem nowych tekstów jednolitych ustaw (§ 2),
  2) określeniem osób, które są lub mogą być członkami spółdzielni (§ 6 i § 33),
  3) określeniem chwili powstania członkostwa (§ 7),
  4) usunięciem zapisów dot. wpisowego i udziałów ( §8b, § 12 ),
  5) zastąpieniem określenia „członek” określeniem „osoba” (§ 13, § 15, § 17, § 19 ust.2, § 21, § 43, §45, § 47 ust.1),
  6) doprecyzowaniem chwili powstania i wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu ( § 19 ust. 1 i 2 ),
  7) dostosowaniem zapisów dot. art.15 ust. 3-7 usm (roszczenie o zawarcie umowy o budowę w okresie oczekiwania na spółdzielcze lokatorskie prawo) (§ 23)
  8) usunięciem zapisów dot. wyznaczania terminów przez Spółdzielnię w przypadku rozwodu, w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków – spół. lok. prawo ( § 24, § 25 )
  9) zmianą zapisów dot. wygaśnięcia spół. lokat. prawa (brak postępowania wewnątrzspółdzielczego) ( § 25a, §26 ),
  10) warunkami rozliczenia wkładu mieszkaniowego – spół. lokatorskie prawo do lokalu (§29),
  11) członkostwem nabywcy spółdzielczego. własnościowego prawa ( § 31 i 36),
  12) zastąpieniem określenia „ekspektatywa odrębnej własności” słowami „ekspektatywa własności”, członkostwo z mocy prawa ( § 44),
  13) zmianą terminów ustanowienia odrębnej własności lokalu (§ 46),
  14) członkostwem przy odrębnej własności lokalu ( § 48 ),
  15) zmianą redakcyjna ( §18, § 41, § 42, § 50 ust.2, § 53 i 54, § 72ust.4, § 77ust.4, § 87 ust.1 pkt 15, 22, § 109 ust.3 i 4, § 113 ),
  16) zamianą roszczenia o przyjęcie w poczet członków na roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lok. prawa do lokalu (§ 55),
  17) ustaniem członkostwa w Spółdzielni ( § 64 i 65),
  18) dodaniem zapisów dot. pełnomocnictwa ( § 78a ust.3, § 78d ust.1).
  19) określeniem kadencji delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona ( § 79 pkt 13 ),
  20) usunięciem zapisów dot. wykreślenia i wykluczenia (§ 66 i 67 i 69, § 81 ust. 4, § 87 ust.1 pkt 34 i 35, § 93 pkt 6-7) ,
  21) usunięciem zapisów dot. członków bez prawa do lokalu ( §74 ust. 4, § 103a ust.1, § 103a4 ust. 2 ),
  22) zmianą Art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości – zastąpieniem określenia „opinia rewidenta” określeniem „sprawozdanie z badania” (§ 107 ust. 2 )– wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.
 4. Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 1, § 3 pkt 13, § 4 ust. 1 i 5, § 7 ust. 4, § 8 ust 3, § 9 ust. 3, § 11 ust. 3, § 24 ust.4 i § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonym projektem.
 5. Zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 1 ust. 1, § 8 i § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej podyktowanych koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmian statutu – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z przedłożonym projektem.
 6. Odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni, w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Różanej 7/108A – wniosła o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.
  Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia została odzyskana przez Spółdzielnię w toku postępowania eksmisyjnego, prowadzonego w stosunku do zadłużonych lokatorów. Cena uzyskana przy zbyciu przedmiotowego lokalu pozwoli pokryć zadłużenie z tytułu czynszu najmu. Ewentualna różnica pomiędzy ceną netto, uzyskaną na przetargu a obciążającym lokal zadłużeniem z tytułu czynszu najmu, zasili fundusz remontowy nieruchomości.
 7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 241 399 951,09 zł.,
  2) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 824 404,07 zł.
  3) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 990 918,12 zł. ,
  4) Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017. wykazujące zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 6 676 206,70 zł.
 8. Zatwierdziła wzór pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza w związku ze zmiana z dnia 20 lipca 2017 r. Art. 83 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianą zapisu § 74 ust. 4 Statutu w brzmieniu:
  „Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu danej części Walnego Zgromadzenia. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika”,
  Zatwierdziła do stosowania wzór pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Dokonała zmian w regulaminach:

 1. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „CZUBY” w Lublinie.Rada Nadzorcza na podstawie § 87 ust.1 pkt 29 Statutu uszczegółowiła w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „CZUBY” w Lublinie zapis ust. 1 w § 3 nadając mu brzmienie:
  „ Odczytu wskazań wodomierzy ( bez odczytu radiowego) wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych”.
 2. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.W Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie , Rada Nadzorcza doprecyzowała zapisy ust. 4 i 5
  w § 6 oraz pkt 3 i 4 ust. 1 w § 7 dotyczące obowiązków ciążących na Administracji Osiedla w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynku , urządzeń i instalacji.
 3. Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności. Rada Nadzorcza zmieniła nazwę „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni” na „Regulamin wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.
  Uszczegółowiła zapisy §§ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 określając:
  – podstawę prawną oraz wysokość opłat za dzierżawę pod nośniki reklamowe,
  – jakie dane powinna zawierać oferta na wynajem,
  – jakie dane powinno zawierać zgłoszenie do przetargu,
  – jakiej wysokości przystępujący do przetargu wnosi vadium,
  – na jakiej podstawie określa się cenę wywoławczą.
  – jaki sposób zawiadamia się wygrywającego przetarg oraz określa sposób i termin załatwienia formalności z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu,
  – w jakich przypadkach Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu.
 4. Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.Rada Nadzorcza w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM “Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych w rozdziale „ Tryb udzielania zamówień – zapytania o cenę” – w § 45 ust.2 pkt 1 zwiększyła wartość przedmiotu zamówienia usług i robót z kwoty 100 000 zł na 400 000 zł, oraz w rozdziale „Tryb zamówienie z wolnej ręki” w § 46 ust.2 pkt 6 zwiększyła kwoty 20 000 zł. do 100 000 zł.
 5. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. W Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, Rada Nadzorcza w § 8 doprecyzowując określenie roku poprzedzającego rok planowany nadając brzmienie: .
  „ Jako podstawę do ustalania stawek opłat eksploatacji podstawowej na rok następny winno przyjmować się koszty poniesione w roku poprzedzającym rok planowany, pomniejszone o pożytki z nieruchomości z roku poprzedzającego rok planowany, z uwzględnieniem niedoborów i nadwyżek z roku poprzedzającego rok planowany oraz z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu kosztów, np. inflacja. Przy czym rok poprzedzający rok planowany to ostatni rok zamknięty finansowo.
  Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej dla każdej nieruchomości ustalane są indywidualnie. Kalkulację stawki opłaty eksploatacyjnej oraz jej wysokość i innych opłat za lokale sporządza się na podstawie ustaleń Zarządu w formie tabel” .
 6. Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej.W Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiących załącznikiem nr 1,2,3 do uchwały nr 19/10/2018 z dnia 21.08.2018 r. Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany:
  – zmieniła nazwę „Komisji Społeczno – Samorządowej” na „ Komisja Kulturalno- Oświatowa”,
  – określiła podstawę prawną ( §1),
  – określiła tryb zgłaszania uwag oraz dokonywania zmiany i uzupełniania zapisów protokołów z posiedzeń komisji ( § 9),
  – uzupełniła kompetencje Komisji Kulturalno – Oświatowej o pkt „ rozpatrywanie skarg na działalność Domów Kultury” ( § 3 pkt. 6).
  Nie uwzględniła zmian do regulaminów zgłoszonych przez członka rady z osiedla Błonie..
 7. Regulamin nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań. Rada Nadzorcza uchwałą nr 32/2/2018 z dnia 27.11.2018 r. wprowadziła do stosowania Regulaminu nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, jednocześnie uchyliła Regulamin przyjęć w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań obowiązujący w SM Czuby od dnia 7.02.2011 r.
  W nowo uchwalonym Regulaminie sporządzonym na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity DZ.U z 2018 r. poz.1285) ,Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 845) oraz statutu spółdzielni, w poszczególnych rozdziałach regulaminu szczegółowo określono warunki nabycia i ustania członkostwa, ustanowienia praw do lokali oraz zamiany lokali mieszkaniowych.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2018 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r.
 3. Plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2019,
  Zadanie inwestycyjne przy ul Radości pawilon handlowo – usługowy 460 m2 Pu wartość robót do wykonania w 2018 r – 340 000zł, w 2019 r. – 1 500 000 zł.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2019.
  Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2019 r. w wysokości 52,50 etatów.
 5. Koszty zarządzania na rok 2019.
  Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2018 r. w wysokości 5.372.100 zł.
 6. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2018 r.
  Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/57/2918 z dnia 19.12.2018 r. wprowadziła zmiany w planie gospodarczo – finansowym SM Czuby na 2018 r. Na podstawie zmian jaki wystąpiły w 2018 r. w planie gospodarczo – finansowym na 2018 r.
  – dokonano korekty w kosztach lokali użytkowych- najem.
  – zmniejszono koszty energii i gazu ( os. Błonie i Widok oraz w os. Łęgi zdjęto składnik „gaz” z nieruchomości EŁ 10 w związku z remontem instalacji gazowej,
  – wprowadzono odpis na fundusz remontowy – remont balkonów – w osiedlu Ruta,
  – dokonano korekty funduszu remontowego os. Skarpa, .
  – skorygowano stawki podatku w nieruchomościach ( Uchwała Rady Miasta nr 850/XXXIII/2017 z 12.10.2017 r.), Uaktualniono powierzchnię lokali, od których odprowadzany jest podatek.
  – wprowadzono poz. „sprzątanie klatek schodowych” ( uchwały RPNO)
  – dokonano korekty poz. konserwacja hydroforni i konserwacja co w os. Skarpa ,
  – dokonano korekty stawek „konserwacja domofonów” w os. Skarpa, Łęgi, Widok, Błonie,
  – zwiększono stawkę – odpady komunalne w os. Łęgi,
  – wprowadzono aktualne bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2017
  – zmieniono wysokość osobowym funduszu płac – DK Ruta , Łęgi , Skarpa
  – wprowadzono pozycję wynik roku ubiegłego w wydatkach przeznaczonych na remonty mienia.
 7. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2018 r.
 8. Zmianę opłat eksploatacyjnych
  W Osiedle Skarpa z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniono wysokość opłat w lokalach mieszkalnych w pozycji „eksploatacja” w nieruchomościach 19 ES z kwoty 1,41 zł/m2 na 1,45 zł/m2.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2017 r.Na podstawie przedłożonej opinii ustalono, że Sprawozdanie finansowe SM Czuby za 2017 r. jest prawidłowe, rzetelne, jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wynik finansowy Spółdzielni za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu w dniu 27.03. 2018 r. – za 2017 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 30.05. 2018 r. – za I kwartał 2018 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 2.10. 2018 r. – za I półrocze 2018 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 19.12. 2018 r. – za III kwartał 2018 r.
 3. Realizację wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
 4. Wnioski z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.
 5. Działalność domów kultury w SM Czuby
  Rada Nadzorcza zapoznała się ze wynikami kontroli pracy domów kultury działającymi w osiedlach: Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie, z planami pracy na rok 2018 oraz sprawozdaniami z ich działalności za III kwartały 2018 roku.
  Na podstawie przedłożonych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że kierownicy domów kultury prowadzą dokumentację księgową i merytoryczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W pełni realizują postawione przed nimi statutowe zadania, integrując społeczności lokalne naszej dzielnicy. Różnorodność prowadzonych zajęć jest bardzo duża a z zajęć korzystają w większości dzieci i młodzież.
 6. Wnioski zgłoszone do budżety obywatelskiego na terenie SM Czuby
  Na terenie naszej Spółdzielni Miasto po raz kolejny wykona prace na blisko 2 miliony złotych. Wszystkie nasze projekty uzyskały w tym roku wymaganą liczbę głosów i zostaną umieszczone w budżecie do realizacji w roku 2019.
  W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Miasto zrealizuje na terenie naszej Spółdzielni m.in. następujące projekty:D-22 Osiedla Błonie i Łęgi (łącznie), tj. remont ulicy Rycerskiej z oświetleniem dojścia do Szkoły Podstawowej nr 42 oraz remont ulicy Kaczeńcowej z dojściem do Przedszkola.
  M-6 Osiedle Poręba: Remont i miejsca postojowe ulicy Szafirowej,
  M-21 Osiedle Skarpa: Remont części ulicy Fantastycznej (ok. 150 m).Ponadto zostaną zrealizowane:
  D-1 Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji – Wąwóz Czuby – LSM,
  M-8 Zapobieganie bezdomności zwierząt,
  M-113 Zielone Czuby,
  M-62 Remont boisk os. Błonie.
  W latach ubiegłych na terenie SM Czuby – Miasto wyremontowało szereg ulic, parkingów i ciągów pieszych, urządziło place zabaw i zagospodarowało zaniedbane tereny miejskie.
 7. Organizację Walnego Zgromadzenia
 8. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
  Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w dniu 5.06.2018 r. Zarząd Spółdzielni w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszystkie chwały wynikające z porządku obrad otrzymały wymaganą statutem ilość głosów.
  W Walnym Zgromadzeniu odbytym w 21 częściach w terminie od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. udział wzięło 1 139 członków spółdzielni. Do wzięcia udziału w określonej części walnego zgromadzenia i głosowania nad uchwałami w ich imieniu 699 członków spółdzielni udzieliło pełnomocnictwa innym osobom. Aż 159 osób posiadających pełnomocnictwo naszych członków to osoby zamieszkałe poza naszą dzielnicą a nawet województwem.
  Po raz pierwszy członkami Rady Nadzorczej zostali: Bogumiła Baran ( Błonie), Marta Brożyna (Widok), Tomasz Buda ( Ruta), Agnieszka Kulikowaka ( Widok), Jan Morawski ( Skarpa), Elżbieta Szabała ( Błonie).
 9. Działania związane z realizacją zmian Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielca
  Sejm Ustawą z 20 lipca 2017 r. dokonał zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze.
  9 września 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nowelizacją powstało tzw. członkostwo z mocy prawa – bez składania deklaracji i bez wpłaty wpisowego i udziału.
  Z mocy prawa członkami spółdzielni stają się osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu , roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu lub ekspektatywy własności.
  W związku ze zmianami dotyczącymi zasad ustania członkostwa w Spółdzielni – osoby nieposiadające prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni, w momencie zbycia ostatniego prawa do lokalu ustaje członkostwo w spółdzielni. Nowelizacja zlikwidowała możliwość podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał o wykreśleniu członka i uchwał o wykluczenie członka lub wygaśnięciu prawa do lokalu.
  Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność korekty wewnętrznych regulaminów i statutu spółdzielni. Dokonano miedzy innymi zmian w „Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności” ,uchwalono nowy regulamin – „Regulamin nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań”.
 10. Działania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych.
  Od dnia 01.01.2018 r. zapisy ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, zmieniły zasady spłaty zadłużenia z tytułu kredytu przeniesionego do długoterminowej spłaty, zaciągniętego na realizacje zadań inwestycyjnych.
  Kredytobiorcy spłacający prawidłowo i systematycznie od dnia 01.01.1998 r. swoje zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych nabyli z dniem 01.01.2018 r. uprawnienia do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa.
  Dla kredytobiorców, którzy systematyczną i terminową spłatę rozpoczęli po pierwszym kwartale 1998 r. możliwość realizacji uprawnień do powyższych umorzeń powstanie po 20 latach tej spłaty, jednak nie później niż do dnia 01.01.2026 r. Dodatkowym warunkiem dokonania umorzenia zadłużenia w ciężar budżetu państwa jest złożenie do banku (dla każdego członka posiadającego zadłużenie) wniosku o dokonanie umorzenia.
  Przed złożeniem wniosku o umorzenie zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa, Spółdzielnia zobowiązana jest do weryfikacji (na każdym lokalu posiadającym zadłużenie) poprawności dokonywanych spłat rat kwartalnych za okres od 01.01.1998r do 31.12.2017 r.
  (80 kwartały).Ewidencja zadłużenia dla każdego lokatora prowadzona jest na 4 subkontach.
  Na koniec 2017 roku zadłużenie z tytułu odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa posiada 492 członków, ewidencjonowane na 49 rachunkach bankowych.
  Zadłużenie z tytułu kredytu wraz z naliczonymi odsetkami bieżącymi – pozostałe po umorzeniu w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa – będzie podlegać spłacie w całości. Kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty rat miesięcznych w wysokości nie niższej niż określona w art. 7 ust. l ustawy (normatyw).Spłacany normatyw w pierwszej kolejności będzie zaliczany na bieżące odsetki naliczone od niespłaconego kredytu a pozostała część na spłatę kredytu.
  Po dokonaniu przez bank umorzenia skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa w dniu 03.10.2018 r. Spółdzielnia zawarła z bankiem kredytującym realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP SA) aneks nr 1/2018 do umowy z dnia 30.05.2003 r. zmieniający zabezpieczenie hipoteczne kredytów, udzielonych do dnia 31.03.1996 r.
  Na mocy zawartego aneksu bank wyraził zgodę na zwolnienie zabezpieczenia poprzez wykreślenie hipotek umownych zwykłych i hipotek umownych łącznych wpisanych na rzecz banku w Księgach Wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie dla poszczególnych nieruchomości z chwilą ustanowienia zabezpieczenia w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Spółdzielni do wysokości zadłużenia pozostałego do spłaty według stanu na 20.09.2018 r.
  Po uzyskaniu z banku niezbędnych dokumentów Spółdzielnia złożyła do Sądu 14 wniosków o wykreślenie zabezpieczenia hipotecznego. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane w miesiącu październiku 2018 r.
 11. Wyniki kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby” przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
  W roku 2018 w SM Czuby PKO BP Polska SA Centrum Operacji Biura Wierzytelności Mieszkaniowych przeprowadził kontrolę:
  1. W zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych w wyniku, której stwierdzono:
  1) ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencja syntetyczną w Banku,
  2) zapisy księgowe w analitycznej ewidencji zadłużenia w Spółdzielni są zgodne z zapisami księgowymi w Banku
  3) raty normatywne liczone są prawidłowo. Dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.
  4) odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym w danym okresie oprocentowaniem. Naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupienia przez budżet państwa,
  5) odsetki przejściowo wykupione przez budżet państwa rejestrowane są prawidłowo pod datą otrzymania środków.
  6) oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa liczone jest prawidłowo.
  W związku z tym, że Spółdzielnia wymagane raty normatywne wnosi terminowo i systematycznie oprocentowanie to na koniec roku jest anulowane.
  2. W zakresie: prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów wraz z odsetkami, z podziałem na lokale zajmowane przez poszczególnych członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w związku ze złożeniem przez Spółdzielnię wniosków o umorzenie na podstawie art. 10a ust 1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych a w szczególności czy występuje zgodność zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku dot.:
  – stanu zadłużenia wobec Banku i wobec budżetu państwa na dzień umorzenia na podstawie art. 10a ust.1,-
  – kwoty zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 10a ust.1,
  – kwoty podlegającej umorzeniu wobec budżetu państwa na podstawie art. 10a ust.1,
  Sprawdzenia, czy spółdzielnia wywiązała się z obowiązku poinformowania członków oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o wysokości dokonanych umorzeń na podstawie art. 10a ust. 1 w/w ustawy.
  Nie stwierdzono nieprawidłowości:
  3. Od dnia od 20.09.2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w oparciu o art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze przeprowadzali lustrację pełną, obejmującą działalność Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Z przeprowadzonej lustracji protokół przekażą Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Wnioski z lustracji skierowane zostaną do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu .
 12. Wybór ubezpieczyciela majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „CZUBY” w Lublinie
  Powołana przez prezesa Zarządu komisja przetargowa przy udziale Eksperta Kancelarii Brokerskiej FILAR BROKER Sp. z o.o. w Lublinie posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, dokonała wyboru oferty na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.
  Komisja zapoznała się z oceną ofert przygotowaną przez kancelarię brokerską i zgodziła się z przedstawioną rekomendacją. Do oceny przedstawionych ofert wzięto pod uwagę zakres kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz optymalny poziomu składki – adekwatny do tego zakresu.
  Spośród 3 Towarzystw Ubezpieczeniowych branych pod uwagę STU Ergo Hestia SA zaproponowało najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie najkorzystniejszą ofertę cenową.
  Komisja jednogłośnie uznała, że ubezpieczycielem majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni zostanie STU Ergo Hestia SA.
 13. Zasady postępowania z dłużnikami spółdzielni.
  Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat działań podejmowanych przez spółdzielnię mających na w celu zmniejszeni zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych na lokalach mieszkalnych , garażach i lokalach usługowych i dzierżawy terenu w okresie od 1.01 2016 r. do 31.07.2018 r.
  Z przedłożonych danych wynika ,że spółdzielnia w ramach tych działań wysyła do dłużników wezwania przedsądowe , rozwiązuje umowy najmu w trybie natychmiastowym , na prośbę dłużników wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach oraz zawiera ugody.
  W przypadku braku reakcji dłużników na te działania kieruje sprawy do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych.
  Po uzyskaniu nakazu zapłaty Spółdzielnia występuje do sądu z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności , w kolejnym etapie kieruje wnioski do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpływają wpłaty od dłużników wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
  W wyniku działań windykacyjnych w SM Czuby zadłużenie z tytułu opłat w kolejnych latach ulega zmniejszeniu i tak: na dzień 31.12.2016 r. ogólne zadłużenie wynosiło – 6 602 438 zł, na dzień 31.12.2017 r. – 6 360 610 zł, a na dzień 31.07.2018 r. – 5 738 453 zł.

Rozpatrzyła wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. zgłoszono do realizacji przez Radę Nadzorczą poniższe wnioski:

Widok 17.05.2018 r.:

 1. Wnioskuję o przedstawienie informacji o wysokości udzielonych nagród pieniężnych i rzeczowych dla Zarządu SM Czuby w 2017 r.Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM Czuby zawarte w uchwale Nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2014 r. nie przewidują możliwości przyznawania nagród pieniężanach i rzeczowych dla pracowników pełniących te funkcje. Rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą nie zawiera uchwał dotyczących przyznania nagród dla członków Zarządu.
 2. Wnioskuję o literalne stosowanie § 79 pkt.5 Statutu SM Czuby tzn. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku a nie (jak dotychczas) jednej uchwały tzn. np. Jedna uchwała dla podziału zysku wypracowanego bezpośrednio w osiedlach spółdzielni i kolejna uchwała dla podziału zysku , który nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla.Realizacja wniosku w obecnej postaci „uchwał” czy „uchwały” nie stanowi błędu. Przy najbliższej zmianie statutu Walne Zgromadzenie będzie mogło zmienić ten zapis.
 3. Wnioskuję o rozliczanie kwoty stanowiącej nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej w poczet funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych wszystkich osiedli i w roku bieżącym a nie jak dotychczas w roku następnym.Wniosek nie może być zrealizowany , jest niezgodny z zapisami art.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art.6 ustawy o rachunkowości . Wartości wykazane na dzień bilansowy ujęte są zgodnie z przepisami w planie gospodarczym i uwzględnione do planowanej stawki eksploatacyjnej dotyczącej roku następnego.

Błonie – 18.05.2019 r.

 1. Zobowiązanie zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej do zabezpieczenia frekwencji na Walnym Zgromadzeniu w granicach 10 – 15 % zamieszkałych członków w danych częściach zgromadzenia członków, gdyż kilku lub kilkunastu obecnych członków Spółdzielni nie jest w stanie obiektywnie oceniać organów Spółdzielni i podejmowanych uchwał. Wprowadzić do statutu spółdzielni.Zarząd Spółdzielni realizując postanowienia § 76 statutu o czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzenie na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części.
  Zawiadomienie zawiera czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
  Ponadto w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w „Informatorze” dostarczanym do skrzynek pocztowych członkom i mieszkańcom spółdzielni można zapoznać się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, projektami uchwał , sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, sprawozdaniem finansowym Spółdzielni , sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby, rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości i harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.

Skarpa – 23.05.2018 r.

I. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do udzielenia informacji na piśmie i na stronie internetowej, dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2010 – 2017 po ich ewentualnej anomizacji.

 1. Jaka ilość mieszkań została zbyta w tych latach
 2. Z jakiego tytułu nastąpiło zbycie
 3. Gdzie lokale były położone
 4. Na jakiej podstawie zbyto te nieruchomości.
 5. W jaki sposób nowy właściciel miał możliwość zakupu tych nieruchomości
 6. Jaka była cena zbycia tych nieruchomości i kto je zakupił z wyszczególnieniem konkretnych danych adresowych z podaniem daty zbycia, ceny i osoby zakupujące tą nieruchomość, a nadto o podanie informacji ile z tych osób było lub jest obecnie pracownikami administracji ewentualnie członkami ich rodzin w pierwszej linii.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji dotyczącej sprzedaży lokali w latach 2010-2017, informujemy, iż z dokumentacji Spółdzielni wynika, że na przestrzeni lat 2010- 2017 zostało zbytych 2 809 lokali położonych na we wszystkich osiedlach Spółdzielni. Z analizy wynika, iż są to między innymi transakcje kupno-sprzedaż, postanowienia sądu i wyroki sądowe, umowy podziału majątku wspólnego lub zniesienia współwłasności, umowy dożywocia, umowy zamiany, przeniesienia własności i inne.
Strony transakcji ustalają warunki zbycia poza Spółdzielnią. Do Spółdzielni dostarczane są dokumenty potwierdzające zmianę osób uprawnionych do lokalu.
Spółdzielnia nie wnika w ustalenia kontrahentów i szczegóły transakcji, bądź ustalenia sądów i uzasadnienia ich decyzji.
Spółdzielnia nie ma możliwości gromadzić danych osobowych stron wyżej wymienionych transakcji pod kątem zatrudnienia osób nabywających uprawnienia do lokali, jak również zatrudnienia członków rodzin osób nabywających uprawnienia do lokali.

II. Wnoszę o zobowiązanie Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej do umieszczania na stronie internetowej SM Czuby dokładnych protokołów z posiedzeń wszystkich organów:
uwzględniających wyniki głosowania z określeniem konkretnych nazwisk członków organu i ich głosowań w sytuacji głosowań jawnych, a w głosowaniach tajnych o podanie liczby członków organu głosujących za, przeciw lub głosów wstrzymujących się.

Protokoły z posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o następujące przepisy:
art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z Art. 81 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umieszczane są od 2007 r. na stronie internetowej spółdzielni www.smczuby.pl. Natomiast uchwały podejmowane przez to gremium zgodnie z § 89 ust.3 statutu i § 24 ust. 3. Regulamin Rady Nadzorczej SM Czuby wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni.

Regulamin Rady Nadzorczej SM Czuby uchwalony przez Walne Zgromadzenie w § 28 stanowi, że protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej winien zawierać : numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów “za”, “przeciw” i „wstrzymujących się”, stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.
Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne. Na wniosek członka rady można postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego .
Kopie protokoły z posiedzeń rady z pominięciem zapisów, których zakaz ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów umieszczane są na stronie internetowej
Decyzje o umieszczeniu bądź nie na stronie internetowej spółdzielni protokołów z posiedzeń i podejmowanych uchwał podejmowały Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osieli w formie uchwał .
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba ustaliły, że na stronie internetowej spółdzielni umieszczane będą tylko uchwały, nie ma potrzeby umieszczania protokołów z ich posiedzeń.

III. Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do podania na stronie internetowej SM Czuby oraz w Informatorze w postaci „gazetki ” SM Czuby dokładnych kwot wynagrodzenia zarządu wraz z podaniem formy zatrudnienia oraz podanie dokładnej kwoty otrzymywanej premii, każdorazowo po jej przyznaniu, a w przypadku przyznawania innych dodatków o podanie informacji jakie dodatki przyznano i w jakiej wysokości.

Do Prezesa Zarządu i jego Zastępców stosuje się Zasady wynagradzania Członków Zarządu zawarte w uchwale Nr 56/7/2014 r. Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2014 r.
Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Zaszeregowania, przeszeregowania, awansowania, ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i przyznania premii dokonuje Rada Nadzorcza.
Wynagrodzenie Członków Zarządu pełniących te funkcje etatowo składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego zawiera tabela stawek płac zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych stanowiąca załącznik do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników SM „Czuby”.
Członkom Zarządu może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne. Przyznanie premii następuje po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

IV. Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do podania na stronie internetowej SM Czuby oraz w Informatorze w postaci „gazetki ” SM Czuby kiedy ogłoszono przetarg na wynajem lokalu, w którym to obecnie planowana jest inwestycja budowlana w postaci zbudowania lokalu usługowego na osiedlu „Skarpa” (dotyczy wszystkich planowanych inwestycji). Na jaką kwotę określono czynsz najmu za metr kwadratowy. Jaka jest cena kosztorysowa tej (tych) inwestycji.

Pawilony przy ul. Radości 2A i B zostały wybudowane w latach 80-tych XX wieku.
Od ponad 20 lat wynajmowane są pod działalność garmażeryjną. W 2017 roku jeden z pawilonów uległ częściowemu spaleniu. Spółdzielnia otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie ponad 200 000 zł.
W chwili obecnej produkcja garmażerki jest kontynuowana w jednym pawilonie (zgodnie z umową z 16 września 2011r). Drugi nie nadaje się do użytkowania.
Z uwagi na zły stan techniczny pawilonów i ich otoczenia Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozbiórce tych obiektów i w ich miejsce wybudowanie nowego pawilonu o większej powierzchni, ok. 450-500 m2 – Uchwała z dnia 8 sierpnia 2017 r. Nr 173/22/2017.
Na wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 19.07.2017 r, poparty licznymi prośbami mieszkańców oraz na wniosek dotychczasowego najemcy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na odbudowę pawilonu przy ul. Radości pod dotychczasową działalność garmażeryjną.
Teren oraz nowy pawilon nadal będą stanowiły mienie Spółdzielni. Większe wpływy z tytułu najmu – uzyskane poprzez zwiększenie stawki za metr kwadratowy i powiększenie wynajmowanej powierzchni zasilą konto mienia – będącego własnością wszystkich członków Spółdzielni.
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski.

V. Wnoszę o obniżenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza 500 zł, Rada nieruchomości 150 zł.

Uzasadnienie:
Rada Nadzorcza i Nieruchomości jest pracą dla społeczności spółdzielczej, pracą społeczną Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej czy tez radzie nieruchomości nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności zawodowych .

Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”.
Wniosek o zmianę treści § 88a należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej udział brali członkowie spółdzielni, członkowie „ruchu niezadowolonych sm czuby”, którzy w swoich wystąpieniach zgłaszali uwagi i wnioski dot. osiedli.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. zostanie przedłożone do przyjęcia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Ad. 5
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za zatwierdziła plany pracy plenum i komisji strukturalnych Rady na 2019 r. w wersji przedstawionej poniżej.

 

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie
na rok 2019

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Uchwalanie:

 1. Planów gospodarczych i programów działalności:
  a) struktury organizacyjnej SM Czuby,
  b) kosztów zarządzania,
  c) planu inwestycyjnego,
  d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby,
  e) korekty planu gospodarczo – finansowego.
 2. Zasad Podziału Walnego Zgromadzenia na części, ustalenie liczby członków RN wybieranych z danej części WZ.
 3. Zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
 4. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
 5. Planów pracy plenum Rady i komisji.
 6. Stawek opłat eksploatacyjnych.
 7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
 8. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały WZ.
 9. Zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości dla potrzeb której przeznaczone będą środki.
 10. Upoważnienie do nabycia nieruchomości oraz nabycia Zakładu, nieodpłatne przekazanie na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów.

2.

Opiniowanie:

 1. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby”,
  b) oceny sprawozdania finansowego,
  c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty,
  d) absolutorium dla członków Zarządu,
  e) zmian statutu,
  f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej ,
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  i) przystąpienia do innych organizacji,
  j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku,
  k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 2. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

3.

Rozpatrywanie:

 1. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 2. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 3. Wniosków Zarządu, Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Rad Dzielnicy Czuby, komisji Rady.
 4. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

4.

Kontrola:

 1. Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych.
 2. Dokonywanie okresowej oceny wykonania zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw jej członków.
 3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 4. Ocena pracy członków zarządu.

5.

Składanie Walnemu Zgromadzeniu:
a) sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
b) składanie sprawozdań ze swej działalności.

6.

Analiza:

 1. Windykacji należności czynszowych.
 2. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
 3. Procesu wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, wodomierzy.
 4. Wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
 5. Kosztów zużycia ciepła.
 6. Stawek opłat eksploatacyjnych.

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2019 r.

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2019

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie:

 1. Struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
 2. Kosztów zarządzania.
 3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
 4. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
 5. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
 6. Podziału nadwyżki bilansowej.
 7. Absolutorium dla członków Zarządu.
 8. Projektów regulaminów.
 9. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 10. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
 11. Zasad podziału Walnego Zgromadzenia na części, ustalenie liczby członków RN wybieranych z danej części WZ.

2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, Zarząd Spółdzielni, prezydium Rady.
 3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 4. Skarg na działalność Zarządu i Ray Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Ocena realizacji:

 1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
 2. Windykacji należności czynszowych.
 3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
 4. Uchwał podejmowanych przez organa spółdzielni.

4.

Dokonywanie okresowej oceny:

 1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
 2. Zatrudnienia i funduszu płac.
 3. Sytuacji finansowej spółdzielni.
 4. Pracy członków Zarządu.

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2019 r.

Plan pracy
Komisji Kulturalno – Oświatowej
Na 2019 rok

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie:

 1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
 2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.
 3. Projektów innych przepisów wewnętrznych spółdzielni.

2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
 2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
 3. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
 4. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
 5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Analiza:

 1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia.
 2. Działalności pracy Domów Kultury.
 3. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.

4.

Współpraca:
. Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej i sportowej z :
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina,
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”,
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy,
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami,
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie.

 

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2019 r.

Plan pracy
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
na rok 2019

 

Lp.

Temat

Uwagi

1.

Opiniowanie:

 1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
 2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
 3. Planów gospodarczych – finansowych, inwestycyjnych.
 4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
 6. Innych inicjatyw podejmowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

2.

Rozpatrywanie:

 1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
 2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, Zarząd Spółdzielni i prezydium Rady.
 4. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
 5. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu i uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli mieszczących się w zakresie działania Komisji.
 6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

3.

Analiza:

 1. Gospodarki mieniem Spółdzielni,
 2. Gospodarki mieszkaniowej, garażami, lokalami użytkowymi.
 3. Kosztów inwestycyjnych.
 4. Procedur wymiany w budynkach SM Czuby instalacji gazowej, I wodomierzy.
 5. Kosztów zużycia ciepła.

4.

Ocena:

 1. Realizacji planu remontów i inwestycji.
 2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.
 3. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM Czuby.

 

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2019 r.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w 16.12.2018 r. przyjęto większością głosów przy 1 głosie przeciwnym po usunięciu w pkt 8 porządku obrad ze zdania „ Po stwierdzeniu przez ) -„wynagrodzenie ( w tym miejscu umieszczono dane członka Rady otrzymywane przez członków Zarządu jest na wysokim poziomie a Zarząd nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków” oraz braku innych propozycji co do wysokości premii za IV kwartał 2018 r.”
słów „a Zarząd nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków”

Ad. 7
1) Zastępca prezesa ds. eksploatacji udzieliła wyjaśnień i przedstawiła dodatkowe informacje na temat.

UCHWAŁA NR 18/11/2018
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zpóźn. zm.), w związku zż art. 6k ustawy z dnia. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązuje jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i od rodzaju zabudowy.

§ 2

 1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, obowiązujące w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
  1) w wysokości 45 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2) w wysokości 60 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
  3) w wysokości 75 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
 2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w§ 1, obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:
  1) w wysokości 21 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2) w wysokości 41 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
  3) w wysokości 63 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
 3. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
  1) w wysokości 90 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2) w wysokości 120 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
  3) w wysokości 150 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.
 4. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
  1) w wysokości 42 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2) w wysokości 82 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
  3) w wysokości 126 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

§ 3

Traci moc uchwała nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z terminem obowiązywania od dnia 1 lutego 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Członkowie Rady w dyskusji, w której głos zabrali Edward Dudek, Zbigniew Ławniczak, Waldemar Żak, Dariusz Jaremek. Tomasz Buda zastanawiali się nad sposobem i możliwością wykonania na terenie naszej spółdzielni postanowień zawartych w Uchwale Rady Miasta.

2)
Przedstawiciele w Radzie Nadzorczej z osiedla Skarpa ( wybrani z XVII i XX części Walnego Zgromadzenia ) poinformowali jakie działania podejmowali w celu rozwiązania problemu mieszkańców budynku Romantyczna 8 w osiedlu Skarpa.
Jedna z mieszkanek tego budynku o dłuższego czasu nikogo nie wpuszcza do mieszkania, przez co uniemożliwia przeprowadzenie okresowych przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej, co może stanowić zagrożenie dla innych mieszkańców bloku. Z jej zachowania może również wynikać potencjalne zagrożenie pożarowe gdyż nie pozbywa się z lokalu odpadów i rzeczy bezwartościowych. Lokal jest bardzo zaniedbany i stwarza zagrożenie sanitarne dla mieszkańców i jest zadłużony z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Członkowie Zarządu – prezesa zarządu, zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowali jakie działania podejmowała spółdzielnia w celu rozwiązania problemu mieszkańców powyższego budynku. Poinformowali, że Spółdzielnia wystąpiła do:

– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – z prośba objęcie w/w opieką społeczną,
– Prokuratury Rejonowej Lublin Południe – z prośba o zainteresowanie się w/w mieszkanką, iw kolejnym z prośbą o pomoc w wyeliminowaniu zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców
– Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – z prośbą o uczestniczenia ich przedstawiciela w otwarcia mieszkania w celu usunięcia awarii wodociągowej ,
– Prezydenta Miasta Lublina – z prośbą o nakazanie w/w posiadaczce odpadów zgromadzonych nielegalnie w lokalu ich usunięcie i nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
– Powołała komisję do otwarcia mieszkania w asyście Policji w celu usunięcia awarii wodociągowej, wykonania dezynfekcji i dezynsekcji

W odpowiedzi na skierowane pisma Spółdzielnia otrzymała wyjaśnienie, że po dokonaniu analizy stanu prawnego oraz przedstawionej dokumentacji w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 września 1998 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, że organy Inspekcji Sanitarnej mają dostęp do prywatnych mieszkań tylko w wyjątkowych sytuacjach określonych w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. tj. podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia życia czynnikami środowiskowymi . Z Prokuratury Rejonowej ,że aktualnie prowadzi trzy postępowania w zakresie:
– rozważenia zasadności skierowania w/w na przymusowe leczenie,
– wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postepowania przez SANEOID
– postępowanie karne o czyn przestępstwo spowodowania zagrożenia epidemiologicznego.
Właścicielka mieszkanka obecnie przebywa na leczeniu szpitalnym a zadłużenie wobec spółdzielni uległo zmniejszeniu.

Po dyskusji członkowie Rady Nadzorczej stwierdzili, że akceptują działania spółdzielni prowadzone w powyższej sprawie.

3) Członkowie Rady dyskutowali nad wnioskiem dot.

„ wystąpienia do wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli z wnioskiem by przedstawiciele nieruchomości nie zbierali podpisów w sprawach nie mających umocowania w przepisach”.
Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 6 członków, przeciw 13 członków Rady.

Członkowie Rady stwierdzili, że nie ma potrzeby kierowania do RPNO wystąpienia tej treści gdyż w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w § 4 ust .2 pkt 12 postanowiono, że
„ Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
12) dysponowanie środkami funduszu remontowego, kulturalno – oświatowego w ramach planów gospodarczo – finansowych nieruchomości i osiedla.”
Oznacza to, że uchwały RPNO podejmowane w tych sprawach nie muszą być poparte zgodę 50 % mieszkańców nieruchomości , wyrażoną przez złożenie podpisu.

4)
Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na wykluczenie z udziału w jej posiedzeniach. pracowników SM „Czuby”.

Ad. 8
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:

1. Członka zam. Bursztynowej 37 w osiedlu Widok dot:
( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe )

1) pismo znak RN 11171/2018 z dnia 12.12.2018 r. dot. zmiana wysokości opłat w lokalach mieszkalnych w pozycji „EKSPLOATACJA” w nieruchomości Bursztynowa 37 za 2018r.r.

W Państwa piśmie z dnia 27.11.2018 r. sygn. RN/9109/2018 nadal nie otrzymałam odpowiedzi na moje pismo z dnia 05/10/2018 r. w żadnym punkcie Państwa odpowiedzi brak jest odniesienia do mojego pisma.
W nim, informujecie mnie Państwo jedynie o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu gzm, poprzez doprecyzowanie zapisu paragrafu 8, którego jestem świadoma, gdyż byłam uczestnikiem tego posiedzenia Rady Nadzorczej w dn.27/II/2018 r.
Ponownie, proszę o odpowiedź dotyczącą zmiany wysokości opłaty czynszowej w pozycji ‘eksploatacja” w lokalach mieszkalnych w nieruchomości Bursztynowa 37 za 2018 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę ds. eksploatacja oraz po dyskusji, w której głos zabrała Bogumiła Baran, Ewa Kosiak, większością głosów – 14 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:
„ W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2018 r, dotyczące zmiany wysokości opłat w pozycji “eksploatacja” na rok 2018 w nieruchomości Bursztynowa 37, uprzejmie wyjaśniamy, że w dotychczasowej korespondencji otrzymała Pani szczegółowe informacje o sposobie obliczenia tej stawki.

Rada Nadzorcza potwierdza, iż ustalona stawka opłat eksploatacji na rok 2018 dla osiedla Widok została wyliczona prawidłowo. Jej wysokość wynika z planowanych kosztów eksploatacji osiedla, tj. kwoty 1.617.329 zł uwzględniającej koszty roku 2016 (zamknięty finansowo rok poprzedzający rok planowany) i przewidywany wzrost kosztów dotyczących m.in: usług obcych, bankowych, podatków i opłat, funduszu płac, kosztów materiałów, utrzymania organów samorządowych itp.
Stawkę eksploatacji podstawowej osiedla uchwala Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiadła w oparciu o § 8 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który został doprecyzowany uchwałą Rady Nadzorczej nr 30 / 8 / 2018 z dnia 27 listopada 2018 r.
Stawka eksploatacji na rok 2018 dla wszystkich nieruchomości w osiedlu „WIDOK” wynosiła: 1.617.329 zł : 91.685,25 m2 = 1,47 zł/m2.

Uwzględniając:
– wynik roku 2016, nadwyżka w kwocie: 9.160,61 zł
– niedobór ze zmniejszenia stawki w 2017 r. o 0,1162 zł/m2 -6.143,77 zł
Razem: 3.016,84 zł

Stawka eksploatacji w Pani nieruchomości została pomniejszona o kwotę:
3.016,84 zł : 4.407,5 m2 (pow. nieruchomości) : 12 m-cy = 0,057 zł/ m2
i ostatecznie wynosiła: 1,47 – 0,057 = 1,4130 zł/m2

Z powyższych względów podtrzymujemy swoje stanowisko co do prawidłowości wyliczenia stawki eksploatacji na rok 2018 w nieruchomości Bursztynowa 37 w osiedlu „WIDOK”.

2) pismo znak RN 11172/2018 dot. z dnia 12.12.2018 r. dot. zmiana wysokości opłat w lokalach mieszkalnych w pozycji „EKSPLOATACJA” w nieruchomości Bursztynowa 37 na 2019 r.
( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe )

Proszę o dokonanie zmiany naliczonej stawki czynszowej w pozycji ‘eksploatacja’ na 2019 r. (obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.).
Naliczona stawka, w wysokości l,47zł/m2, na 2019 r. została naliczona nie zgodnie z regulaminem.

Rokiem poprzedzającym rok planowany tj. 2019 jest rok 2017 (zgodnie z Uchwałą Nr 30/8/2018 Rady Nadzorczej SM CZUBY), gdzie koszt „eksploatacja” dla os. WIDOK wyniósł 1.431.889 zł.
W oparciu o Uchwałę Nr 30/8/2018 Rady nadzorczej SM CZUBY z dn. 27.11.2018 i zapisu § 8 Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali, stawka na 2019 r. dla całego Osiedla powinna wynosić l,3015zł/m2 a nie l,47zł/m2
Uwzględniając planowaną inflacje na 2019 r. (w opublikowanej projekcji NBP wskaźnik inflacji ukształtuje się w 2019 r. na poziomie 3,2%) stawka eksploatacji ulega zwiększeniu i wynosi l,3431zł/m2.
Wobec powyższego stawka opłaty eksploatacji dla wszystkich nieruchomości os. WIDOK wynosi l,3431zł/m2 a nie l,47zł/m2.

Przy wyliczaniu indywidualnej stawki eksploatacji dla nieruchomości Bursztynowa 37, uwzględniając nadwyżkę na eksploatacji z roku 2017 wypracowanej na tej nieruchomości, która wynosi 5731zł, stawka „eksploatacji,, powinna wynosić l,2348zł/m2 a nie l,4187zł/m2.
Wnoszę, jak we wstępie o, bezzwłoczną i zgodnie z § 8 Regulaminu rozliczania kosztów gzm, zmianę wysokości opłaty eksploatacji dla nieruchomości Bursztynowa 37; obowiązująca stawka eksploatacji od 1 stycznia 2019 r. winna dla tej nieruchomości wynosić l,2348zł/m2.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę ds. eksploatacja oraz po dyskusji w której głos zabrała Bogumiła Baran i Dariusz Jaremek, większością głosów – 14 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące zmiany wysokości opłat w pozycji “eksploatacja” dla nieruchomości Bursztynowa 37 na rok 2019, wyjaśniamy:
W oparciu o Regulamin o § 8 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. – do wyliczenia stawki eksploatacyjnej na 2019 rok uwzględniono koszty poniesione w roku poprzedzającym rok planowany oraz wzrost kosztów dot. min.: usług obcych i bankowych, podatków i opłat, kosztów materiałów, kosztów utrzymania organów samorządowych oraz inflację, tj. kwotę:
1.617.329 zł : 91.685,25 m2 : 12 m-cy = 1,47 zł/m2.

Uwzględniając:
– wynik roku 2017, nadwyżka w kwocie: 5.731,00 zł
– niedobór ze zmniejszenia stawki w 2018 r o 0,057 zł/m2 -3.014,73 zł
Razem: 2.717,27 zł

Stawka eksploatacji w Pani nieruchomości została pomniejszona o kwotę:
2.717,27 zł : 4.407,5 m2 (pow. nieruchomości) : 12 m-cy = 0,052 zł/ m2
i ostatecznie wynosił 1,47 – 0,052 = 1,418 zł/m2.

W przedstawionym przez Panią wyliczeniu opiera się Pani na błędnych założeniach, które nie znajdują uzasadnienia w zapisach obowiązującego w SM Czuby regulaminu.

Wobec powyższych wyjaśnień Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie sposobu ustalania stawki eksploatacyjnej przez Spółdzielnię i uznaje za prawidłowe ustalenie wysokości tej stawki w kwocie 1.418 zł/m2 na rok 2019 dla nieruchomości Bursztynowa 37.

Ponadto do Rady Nadzorczej dop jej wiadomości zostały skierowane pisma:

 1. Użytkowników parkingu usytuowanego przy ul. Dziewanny 1 i Armii Krajowej pismo z dnia 28 listopada 2018 r. oraz odpowiedz Spółdzielni na to pismo z dnia 8.01.2019 r.
 2. SM „Czuby” z dnia 26.10.2018 r. skierowane do Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania dot. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin cześć II obszar I-D rejon ulicy Wiklinowej
 3. SM „Czuby” z dnia 26.10.2018 Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania dot. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin cześć II obszar I-G rejon ulicy Kaczeńcowej.
 4. SM „Czuby” z dnia 07.11.2018 r. Urząd Miasta Lublin Wydział Planowania dot. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin cześć II obszar I-G rejon ulicy Kaczeńcowej.

Przewodniczący przypominał, że sposób postępowała z pismami skierowanymi do jej wiadomości jest następujący.

Pisma wraz z kopiami odpowiedzi wykładane są do wiadomości członków rady.
Każdy może się z nimi zapoznać . Jeżeli nie ma uwag co do sposobu ich załatwienia przez Zarząd lub administrację, wpisywane są do protokołu z posiedzenia plenarnego z uwagą ,że „ Rada zapoznała się z ich treścią ”

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Zastępca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Jerzy Kaczmarski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie