ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 4/2016 z dnia 22.03.2016 r.

Protokół nr 4/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 22.03.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbietą Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Barbara Rupczewska, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz, Zbigniew Ławniczak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2015 r.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2015 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r,
  b) zmian w regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie
  c) zmiany wysokości składnika opłaty eksploatacyjnej – odpis na fundusz remontowy nieruchomości 10 ER Sasankowa 1, 3, 5 osiedla Ruta.
 5. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2015 r.
  c) zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 1.03.2016 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2016 r.
 9. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślne – 20 za.

Ad. 2
Biegły rewident Jan Jacek Oster badający sprawozdanie finansowe za 2015 r. przedstawił i omówił poniżej przedstawione dokumenty:

1. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z siedzibą w Lublinie ul .Watykańska 6

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z siedzibą w Lublinie, na które składa się:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 254.901.466,24 zł;
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 429.507,81 zł;
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.538.706,98 zł;
 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 299.252,89 zł;
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
 2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki.
Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Biegły Rewident
mgr Jan Jacek Oster

 

Lublin, dnia 18.03.2016 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– załącznik do opinii Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej czuby w Lublinie za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
– Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
– Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Ad.3
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r. z poniżej przedstawiona analizą:

ANALIZA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO FINANSOWEJ
SM CZUBY ZA 2015 R.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Wynik na działalności SM Czuby za okres 1.01. – 31.12.2015 r. ( zestawienie zbiorcze)
– Działalność eksploatacyjna za 2015 r. SM Czuby
– Eksploatacja za 2015 r,. ( zestawienie zbiorcze) SM Czuby
– Fundusz remontowy za 2015 r. ( zestawienie zbiorcze ) SM Czuby
– Działalność kulturalno – oświatowa za 2015 r. SM Czuby
– Zatrudnienie i fundusz płac za 2015 r.
– Wykonanie mienia spółdzielni za 2015 r.

W ramach konserwacji i remontów mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wykonano niżej podane roboty:

Lp.

Rodzaj robót

Wartość robót (w zł)

1. Remont nawierzchni ulic, placów, ciągów pieszych w osiedlach SKARPA, RUTA, ŁĘGI WIDOK, PORĘBA ( z projektem i nadzorem chodnika osiedle ŁĘGI) 627 281
2. Oświetlenie rzeźby MAKI w osiedlu SKARPA wraz z przygotowaniem otoczenia (mur przy boisku) 7 497
3. Roboty w lokalach użytkowych:
– wymiana stolarki w lokalach osiedla SKARPA, RUTA, ŁĘGI 84 051
– remont dachu, elewacji, podesty, kosze i opaski przy budynkach (ul. Watykańska 4, Dziewanny 3, Jutrzenki 5, Szmaragdowa 4, Bursztynowa 17) 271 143
– drobne roboty remontowe: zawory grzejnikowe, usunięcie przecieku, tablice informacyjne itp.(ul. Dziewanny 3, Różana 8) 10 932
4. Roboty w budynkach Administracyjnych i DK
– remont dachu, elewacji, wymiana stolarki, opaski przy budynkach, wymiana wykładziny, wyposażenie , montaż alarmu, (ul. Przytulna 4, Różana 1, Watykańska 6, Dragonów 2, Bursztynowa 36, 87 117
– drobne roboty: schody przenośne, naprawa komputera, tablice informacyjne itp. 3 374
5. Urządzenie placu zabaw os. Błonie (nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie) 101 674

RAZEM REMONTY

1 193 070
6. Całoroczne utrzymanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, placów, terenów zielonych w osiedlach 13 798
7. Konserwacja, przeglądy, usługi w lokalach własnych SM (instalacji c.o., przeglądy techniczne instalacji gazowej i wentylacyjnej, elektrycznej, odczyty wodomierzy i inne) 12 831
8. Amortyzacja środków trwałych w osiedlach (urządzenia placów zabaw, ciągniki itp.) 23 744

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY

50 373

OGÓŁEM SM CZUBY

1 243 443

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu , zastępcę prezesa ds. finansowych oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych, oraz po dyskusji przedstawioną powyżej analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęła – jednomyślnie – 20 za.

Ad.4
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r. z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego SM Czuby za 2015 r., bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. przedstawionym poniżej projektem uchwały:

Uchwała Nr / / 2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2015r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 254 901 466,24 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złoty i dwadzieścia cztery grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 429 507,81 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 299 252,89 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 538 706,98 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2015 r.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

oraz po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 34/27/2016 r. z dnia 22.032.2016 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.

b) Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 35/12/2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

1. W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie. wprowadza się następującą zmianę:

W § 14 dopisuje się ustęp 5 w brzmieniu:
5. W sytuacji gdy na terenie osiedla jest nieruchomość nie mieszkaniowa, gdzie lokale zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, proporcjonalnie do zużycia wody.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.
 2. Postanowienia Regulaminu określone w § 1 uchwały będą stosowane do rozliczania zużycia wody od 1 stycznia 2016 r.

 

Załącznik
do uchwały Nr 35/12/2016
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 22.03.2016 r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni
oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję,
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni). Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni. Informacja o terminach odczytu wodomierzy jest zamieszczana w klatkach schodowych.
 2. Odczyt radiowy wodomierzy z nakładką elektroniczną dokonuje się drogą radiową bez konieczności wchodzenia do mieszkań na ostatni dzień każdego kwartału, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku. Nakładki elektroniczne służą do przesyłu radiowego danych z wodomierzy. W przypadku wadliwego działania nakładek elektronicznych Użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwić dokonanie odczytów kontrolnych wodomierzy w mieszkaniu.
 3. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 4. Odczyt wodomierza bez nakładki elektronicznej dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź . rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

§ 4

 1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – w postaci zaliczek miesięcznych obliczonych przez Spółdzielnię w sposób następujący:
  a) za zużycie zimnej wody, wynikającą z iloczynu indywidualnego średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu w poprzednim roku kalendarzowym i ceny urzędowej MPWiK za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków,
  b) za podgrzanie wody, wynikającą z iloczynu średniomiesięcznej ilości zużytej ciepłej wody w poprzednim roku kalendarzowym i ceny podgrzania 1 m3, wyliczonej na podstawie kosztów podgrzania w poprzednim roku dla danego budynku/budynków.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia,
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy urządzenia koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań wodomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca wodomierzy, a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§ 6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.


III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,
b) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),
c) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,
d) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego (okres ważności legalizacji dla wodomierzy wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r nr 5 poz. 29 z późn. zmianami)
e) wymiana na koszt członka spółdzielni wodomierza uszkodzonego z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§ 9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
b) dbać o oplombowanie wodomierzy,
c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,
d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a zauważone nieprawidłowości w działaniu wodomierza (np. brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,
e) w terminach podanych przez Spółdzielnię udostępnić lokal dla dokonania kontroli, naprawy, legalizacji lub wymiany wodomierza,
f) Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.
Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

W przypadku nie udostępnienia wodomierza w lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, członek (lub użytkownik lokalu) zostanie obciążony za dany kwartał zużyciem wody w ilości odpowiadającej zużyciu poprzedniego kwartału.

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§ 14

2. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
3. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.
4. Podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy we wszystkich budynkach osiedla lokale są w całości opomiarowane tradycyjnymi wodomierzami jak i wodomierzami z odczytem radiowym.
5. W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest nieruchomość, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu.
6. W sytuacji gdy na terenie osiedla jest nieruchomość nie mieszkaniowa, gdzie lokale zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, proporcjonalnie do zużycia wody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.
 2. Dla zachowania jednakowych warunków rozliczania zużycia wody z użytkownikami lokali – wymieniane wodomierze w danej jednostce rozliczeniowej muszą posiadać takie same cechy metrologiczne i rodzajowe.
 3. Wodomierz jako urządzenie pomiarowe i rozliczeniowe stanowi własność Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c) Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę następującej treści :

Uchwała Nr 36/63/2016

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie: zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy nieruchomości 10ER Sasankowa 1, 3, 5 osiedla Ruta.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 11/2016 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 17.03.2016 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość składnika opłaty eksploatacyjnej odpis na fundusz remontowy nieruchomości 10ER Sasankowa 1, 3, 5 osiedla Ruta z kwoty 0,60 zł/m2 na 0,70 zł/m2 z dniem 01 lipca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 5
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r. z poniżej przedstawionymi projektami uchwał :

– Projekt I

Uchwała Nr /2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2016 r

.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2015r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r – Prawo spółdzielcze (Dz U. z 2016r., poz.21) oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto )za 2015 r. w wysokości 429 507,81 zł przeznaczyć na:

 1. Kwotę ( + ) 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.

 2. Kwotę ( + ) 481 891,68 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

 3. Kwotę (- ) 257 088,90 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik 1
do Uchwały Nr /2016
Walnego Zgromadzenia S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Zgodnie § 109 ust.3 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 204 705,03zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu :

OSIEDLE

kwota

SKARPA 22 839,95
Niska SKARPA 2 561,64
ŁĘGI 48 968,56
BŁONIE 54 750,00
WIDOK 42 672,53
PORĘBA 32 912,35

RAZEM

204 705,03 zł

– Projekt II

Uchwała Nr /2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2016 r

w sprawie : podziału zysku (netto) za 2015r

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r – Prawo spółdzielcze (Dz U. z 2016r., poz.21) oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto )za 2015 r. w wysokości 429 507,81 zł przeznaczyć na:

 1. Kwotę ( + ) 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.

 2. Kwotę ( + ) 481 891,68 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, podzielić na:
  a) sfinansowanie organizacji festynów:
  Skarpa 10 000,-
  Ruta 10 000,-
  Błonie 10 000,-
  b) pozostałą kwotę 451 891,68 zł na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

 3. Kwotę ( – ) 257 088,90 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

– oraz

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU
ZYSKU NETTO ZA 2015 R.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2015 r., zawartych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie ……. uchwały i wnosi o jej przyjęcie, przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie II uchwały.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za postanowiła pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie II uchwały Walnego Zgromadzenia.

B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2015 r. w brzmieniu przedstawionym poniżej:

Lublin, dnia 22.03.2016 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2015, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r., zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2015 roku.

Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymującym się od głosowania , postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków zarządu za 2015 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Komisje Rewizyjną .

C)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały :

UCHWAŁA NR …./2016
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..

w sprawie: zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz §79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 r. w części dotyczącej działek wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomości przeznaczone do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zlokalizowane są w pasach drogowych.

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.

Załącznik
do Uchwały Nr ……..….
Walnego Zgromadzenia SM Czuby
z dnia …………….

Wykaz nieruchomości SM Czuby przeznaczonych do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w ramach regulacji pasów drogowych i granic:

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. działki m2

położenie

właściciel/użytkownik wieczysty

RUTA

40/28

30

3

85

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

40/29

30

3

49

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Ruta

134

ŁĘGI

22/4

30

11

1377

przy ulicy Bocianej

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Łęgi

1377

OGÓŁEM

1511

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by Walnemu Zgromadzeniu przedłożyła stanowisko w sprawie uchwały o zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w brzmieniu przedstawionym poniżej:

Lublin, dnia 22.03.2016 r.


STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZBYCIA POPRZEZ NIEODPŁATNE ROZWIĄZANIE UMOWY Z GMINĄ LUBLIN O ODDANIE GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z REGULACJĄ PASÓW DROGOWYCH.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych – wnosi o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za postanowiła stanowisko w brzmieniu zaproponowanym przez komisję przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 1.03.2016 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad.7
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r. oceny pracy członków Zarządu w I kwartale 2016 r., biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za rok 2015 analizę wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015, analizie wniosków zawartych w protokole z lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała dla każdego członka Zarządu premii za I kwartał 2016 w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w I kwartale 2016 r. przyjmując między innymi do oceny argumenty zawarte w stanowisku Komisji Rewizyjnej przyznała:

W tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej członkom Zarządu premii za I kwartał 2016 r.

Ad. 9
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu 21.03.2016 r. przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała by komisja zajęła stanowisko w sprawie. wniosków zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym w dniu 1.03.2016 r. :

 1. Pan Zbigniew Ławniczak by „ posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej były nagrywane , nagrania archiwizowane i udostępniane do odsłuchania, gdyż członkowie spółdzielni nie wiedzą co się dzieje na posiedzeniach”.

 2. Pan Leszek Bartoszcze by, zgodnie w wcześniejszymi ustaleniami posiedzeń Rady Nadzorczej nie nagrywać .

Przewodnicząca Rady poinformowała, że szczegółowo przeanalizowała zapisy:

– art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze,
– § 80 Statutu Spółdzielni,
– § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej,
– § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania .

W żadnym z przytoczonych dokumentów nie ma przepisu , który by nakładał na Spółdzielnię obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń na podstawie nagrań dźwiękowych.
Poinformowała, że w jej ocenie protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzane są z należytą starannością.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej protokół z posiedzenia powinien zawierać: numer , datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki przeprowadzonych głosowań. treść podjętych uchwał , oświadczenia złożone do protokołu, podpis przewodniczącego i sekretarza.

Stwierdziła ,że nie zgadza się z opinią zgłoszona przez Pana Ławniczaka ,że członkowie nie wiedzą co się dzieje na posiedzeniach, Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne , mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni. Z tego zapisu korzystają między innymi dwie Panie z osiedla Skarpa, które uczestniczą w niemal każdym posiedzeniu.

Ponadto członkowie i mieszkańcy spółdzielni z przebiegiem obrad Rady Nadzorczej i podjętymi uchwałami mogą zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni lub w biurze spółdzielni.
Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej umieszczane są tam już od 2007 r.

Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni.

Przyjęcie przez Radę Nadzorcza do realizacji zgłoszonego wniosku wiązałoby się z koniecznością zabezpieczenia przez spółdzielnię:
– pomieszczenia do archiwizowania nagrań i możliwości odsłuchiwania,
– zabezpieczenia urządzenia do ich odtwarzania
– pracownika do jego obsługi i nadzorowania odsłuchów.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, by Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wniosek zgłoszony przez Pana Zbigniewa Ławniczaka .

Po dyskusji Komisja Rewizyjna postanowiła zgłosiła do Rady Nadzorczej wniosek:

„Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na nagrywanie przebiegu posiedzeń i ich odtwarzanie, bo to niczemu nie służy.
Uzasadnienie; W protokołach z posiedzeń Rady zgodnie z § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby , szczegółowo zapisywana jest treść podjętych uchwały, decyzji, wyrażonych opinii, ocen , oświadczeń złożonych do protokołu , zgłoszonych wniosków i wyniki przeprowadzonych głosowań. Protokoły z posiedzeń są jawne a z ich treścią można zapoznać się na stronie internetowej lub w biurze spółdzielni”

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzykujących się od głosowania przyjęła do stosowania wniosek Komisji Rewizyjnej w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Pan Zbigniew Ławniczak poruszył tematu:
– jakich informacji nie należy umieszczać w Informatorze,
– organizacji festynu w osiedlu Skarpa

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Alicja Stadnicka

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie