ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 03/2016 z dnia 01.03.2016 r.

Protokół nr 3/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 01.03.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbietą Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Barbara Rupczewska, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz, Zbigniew Ławniczak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni,
  b) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji.
 3. Stanowisko w sprawie budowy miejsc postojowych przy ulicy Topazowej w osiedlu Widok.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia stawki funduszu remontowego nieruchomości EW 24 ul. Bursztynowa 37 .
 5. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) zmian statutu,
  b) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.02.2016 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Rada Nadzorcza rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie:

A) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni,

Członkowie Spółdzielni wobec, których skierowano wnioski, pomimo prawidłowo wysłanego zawiadomienia nie zgłosili się na posiedzenie. Wnioski rozpatrywano były bez ich udziału.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez prezesa Zarzadu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wobec 24 członków

– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 6 / 1 / 2016, Nr 7 / 2 / 2016, Nr 8 / 3 / 2016, Nr 9 / 4 / 2016, Nr 10 / 5 / 2016, Nr 11 / 6 / 2016 , Nr 12 / 7 / 2016, Nr 13 / 8 / 2016, Nr 14 / 9 / 2016 , Nr 15 / 10 / 2016, Nr 16 / 11 / 2016, Nr 17 / 12 / 2016, Nr 18 / 13 / 2016, Nr 19 /14 / 2016, Nr 20 /15 / 2016 , Nr 21 /16 / 2016 , Nr 22 / 17/ 2016, Nr 23 /18 / 2016, Nr 24 / 19/ 2016, Nr 25 / 20 / 2016, Nr 26 / 21 / 2016, Nr 27/ 22 /2016, Nr 28 / 23 / 2016,Nr 29 / 24 / 2016, Nr 30 / 25 / 2016 z dnia 1.03.2016 r. w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

B) upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez kierownika działu członkowsko mieszkaniowego i wysłuchaniu informacji przedstawionych przez członków oraz po dyskusji podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wobec 24 członków

– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 31/26/2016 i Nr 32/27/2016 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że do rozpatrzenia tego punktu porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej otrzymali poniższe materiały:
– W tym miejscu w protokole umieszczono protest mieszkańców zamieszkałych w nieruchomości Bursztynowa 23 i Topazowa 4 w osiedlu Widok z dnia 29 stycznia 2016 r. dot. braku zgody na budowę parkingu położonego na niezagospodarowanej działce przy zbiegu naszych ulic.

2.

Wyciąg
z protokołu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” odbytego w dniu 25 stycznia 2016 r.

Ad. 4
Zaopiniowanie koncepcji budowy parkingu i chodnika przy ul. Topazowej

„Kierownik Administracji poinformował, iż została opracowana koncepcja budowy parkingu i chodnika przy ul. Topazowej. Projekt przewiduje 26 miejsc parkingowych, które znacznie poprawią problem parkowania aut w rejonie ul. Bursztynowej 23, 25, 29. Parking będzie sfinansowany z mienia Spółdzielni – bez obciążenia mieszkańców osiedla „Widok”. Parking będzie ogólno-dostępny, gdyż znajdować się będzie na działce będącej mieniem Spółdzielni.

Zdaniem p. Janowskiej jeżeli osiedle „Widok” nie skorzysta z propozycji Zarządu Spółdzielni to pieniądze zostaną wykorzystane przez inne osiedla, które tylko na to czekają. Uczestniczący w posiedzeniu mieszkańcy ul. Bursztynowej 23 i Topazowej 4 wyraził swoje oburzenie przyszłą inwestycją, nie zgadzają się na zabranie terenu zielonego pod budowę parkingu. Swój sprzeciw złożą na piśmie.

Po dyskusji koncepcja budowy parkingu i chodnika przy ul. Topazowej w Lublinie została poddana pod głosowanie:
Za budową parkingu zgodnie z opracowaną koncepcją głosowało 10 osób, l osoba przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu
3.

rn02-2016-foto1

rn02-2016-foto2

5.

Miejsca postojowe
Osiedle „Widok” ul. Bursztynowa 17 -25

Ulica Ilość mieszkań garaże miejsca ogrodzone miejsca ogólnodostępne
Bursztynowa 17 0 0 0 26 26
Bursztynowa 19 96 0 96 0 96
Bursztynowa 21 55 21 51 6 78
Bursztynowa 23 52 21 34 0 55
Bursztynowa 25 96 0 38 0 38
zatoka przy Topazowej 22 22
zatoka przy Pawilonie 23 23
Ogółem 299 42 219 77 338

 

 

 

Lublin, dn. 2016-02-16

6.

Informacja dot. miejsc parkingowych w osiedlu Widok

 

 1. Działka nr 3/34 przy ul. Topazowej (stanowiąca mienie Spółdzielni) przeznaczona jest zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin pod komunikację samochodową. Lokalizacja parkingu jest zatem zgodna z jej przeznaczeniem.
 2. Problem braku miejsc postojowych dla mieszkańców budynków sąsiednich byłby znacznie mniej dotkliwy, gdyby wszystkie parkingi wokół budynków przy Bursztynowej 23, 21, 19 i 25 oraz Topazowej 4 i 6 były otwarte – do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Jednak na takie rozwiązanie nie wyrażają zgody współwłaściciele tych nieruchomości.
 3. Ulica Topazowa stanowi drogę dojazdową do parkingów położonych przy ul. Topazowej 4 i Bursztynowej 23. Przejeżdża tamtędy ponad 100 samochodów. Dodatkowo samochody parkują pod samymi oknami wzdłuż ulicy, lokalizacja parkingu na działce 3/34 umożliwi parkowanie z dala od okien, a komunikacja ulicą Topazową będzie bardziej bezpieczna.
 4. Działka, na której planuje się budowę parkingu leży poza terenem zabudowanym, a balkony budynków przy ul. Topazowej i Bursztynowej 23 oraz 21 zlokalizowane są od strony południowej – właśnie nad istniejącymi parkingami dla mieszkańców tych budynków.
 5. Strefa zamieszkania, została wprowadzona na ciągu pieszo-jezdnym, za ogrodzeniem nieruchomości przy ul. Bursztynowej 19-25 i nie ma związku z projektowanym parkingiem. Koncepcja parkingu przewiduje wjazd od strony sięgacza prowadzącego do nieruchomości przy ul. Topazowej 4.
 6. Lokalizacja planowanego parkingu (na 26 samochodów) na części działki w żaden sposób nie spowoduje ograniczenia dostępu do terenu zielonego, ani też do lasu i ścieżek spacerowych wzdłuż ogrodzenia sąsiednich nieruchomości.
 7. Brak miejsc postojowych to poważny problem mieszkańców naszej Spółdzielni. Parkowanie pod oknami i na dojściach lub dojazdach do klatek schodowych, zastawianie dróg przeciw pożarowych, niszczenie trawników – to ustawiczny konflikt sąsiedzki.

Przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.02.2016 r. analizując powyższe dokumenty nie zajęła stanowiska w sprawie realizacji miejsc postojowych w osiedlu Widok . Postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do następnego posiedzenia tj. do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej na działce przeznaczonej do budowy miejsc postojowych i wypracowania stanowiska przez komisję , której przewodniczy.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji po przeprowadzeniu w dniu 29.02.2016 r. wizji na przedmiotowej działce, zapoznaniu się z listą mieszkańców zamieszkały w pobliżu planowanej lokalizacji miejsc postojowych optujących za ich realizacją i po dyskusji postanowili pozytywnie zaopiniować wniosek o realizację 26 miejsc postojowych na działce nr 3/34 przy ul. Topazowej w osiedlu Widok.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i po dyskusji jednomyślnie – 20 za, pozytywnie zaopiniowała wniosek o realizację 26 miejsc postojowych na działce nr 3/34 przy ul. Topazowej w osiedlu Widok.

Ad. 5
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Uchwała Nr 4 / 2016
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 22.02.2016 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 24 – ul. Bursztynowa 37.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwal co następuje:

§1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości Bursztynowa 37 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia dokonać korekty stawki funduszu remontowego w nieruchomości Bursztynowa 37 – z 5,00 zł/m2 na 0,20 zł/m2 powierzchni użytkowej garaży.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r.

§3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

2. projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr / / 2016
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 01.03.2016 r.

w sprawie: zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych w garażach – odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24EW osiedla Widok.

Na podstawie § 87 ust. l pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 4/2016 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 22.02.2016 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się wysokość składnika opłat eksploatacyjnych w garażach Bursztynowa 37 – odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24LW osiedla Widok z kwoty 5.00 zł/m” na 0,20 zł/m” z dniem 1 lipca 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem l lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 33/62 z dnia 1.03.2016 r. w sprawie : zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych w garażach – odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24E W osiedla Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

1. Wykaz zmian do Statutu Spółdzielni – stan na dzień 22.02.2016 r.

2. projektem uchwały

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2016

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2016 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2016
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2016 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„ Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:
1) nabyła w całości lub w ułamkowej części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności;
2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu;
3) oczekuje na ustanowienie odrębnej własności lokalu w związku z wygraniem przetargu.”

2) § 78b ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ Żadna z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad żadnej ze spraw , nie może też odłożyć ich do następnego posiedzenia, ani odroczyć obrad.”

3) § 78c ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ Każda z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
a) mandatowo-skrutacyjną,
b) wnioskową,
c) inne komisje w miarę potrzeby.”

4) § 93 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni i programów działalności kulturalno – oświatowej”,

5) § 103b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3 ) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałejdziałalności gospodarczej w osiedlach”

6) § 103b pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„ 14) dysponowanie środkami funduszu remontowego i działalności kulturalno – oświatowej w ramach planu gospodarczo – finansowego nieruchomości i osiedla,”

7. § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu r.”
3. projektem uchwały

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2016

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2016
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2016 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Żadna z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad żadnej ze spraw , nie może też odłożyć ich do następnego posiedzenia, ani odroczyć obrad.”

2) § 25 otrzymuje brzmienie
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………. r.

4. projektem

Lublin, dnia 1.03.2016 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI, REGULAMINU
WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, związanych z:

 1. doprecyzowaniem zapisu statutu dot. przyjęcia w poczet członków osób prawnych ( § 6 ust.3),
 2. zmianami redakcyjnymi ( § 78 b ust.2, § 78 c ust.1),
 3. ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo – finansowych ( § 93 pkt 2 ),
 4. rozszerzeniem uprawnień Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do uchwalania kosztów pozostałej działalności gospodarczej w osiedlach ( § 103b pkt 3),
 5. dostosowaniem nazw funduszy spółdzielni do zapisów § 108 statutu oraz ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo – finansowych ( § 103b ust.1 pkt 14)

– wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonymi projektami.

oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian statutu i zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółdzielni w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.02.2016 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 8
Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione pisma:

1. Członka zam. przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z dnia 12.02.2016 r. dot. użytkowania wózkownia znajdująca się w drugiej klatce schodowej budynku przy ul. Radości 5 przez jednego lokatora.

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2016 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie po dokładnym rozpoznaniu poruszanych przez Panią spraw uprzejmie wyjaśnia:

 1. Pomieszczenia wspólne usytuowane w l i II klatce schodowej budynku przy ul. Radości są wykorzystywane przez Mieszkańców budynku, a nie indywidualnie przez jednego z Mieszkańców.
 2. Pomieszczenie, w którym wcześniej był magiel jest pomieszczeniem gospodarczym SM Czuby i może być wynajmowane indywidualnie za odpłatnością. Z powodu braku chętnych na wynajem, pomieszczenie to również może być (i jest) wykorzystywane przez Mieszkańców.
 3. Zgodnie z uproszczoną inwentaryzacją budynku wszyscy właściciele mieszkań
  posiadają po jednej piwnicy. Pozostałe pomieszczenia (poza jednym pomieszczeniem gospodarczym SM Czuby) w podpiwniczeniu budynku są pomieszczeniami wspólnymi wszystkich Mieszkańców.
 4. W pomieszczeniach wspólnych nie stwierdzono żadnych urządzeń zasilanych energią elektryczną podłączonych do instalacji elektrycznej.
 5. Klucze do pomieszczeń wspólnych posiadają tylko Mieszkańcy zainteresowani. Numery mieszkań, w których znajdują się klucze zostały podane w informacji wywieszonej 22.01.2016 roku w l i II klatce schodowej.
 6. Pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu ze względu na konstrukcję budynku nie mogą pełnić funkcji schronów” .

2. Członków zamieszkałych przy ulicy Jutrzenki w osiedlu Ruta z dnia 17.02.2016 r. dot. problemu gołębi, które zadomowiły się na dachu budynku .

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i dyskusji postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2016 r. dot. gołębi, które zadomowiły się na dachu budynku przy ul. Jutrzenki 10 , Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje:
Po zapoznaniu się z informacją administracji osiedla Ruta, że:
– ustawiono znaki o zakazie dokarmiania gołębi we wskazanych przez Państwa miejscach,
– jednej z firm alpinistycznych zlecono zmycie dachu, zamontowanie kolców na parapetach przy oknach wychodzących z klatki schodowej i na blaszanych ogranicznikach na dachu od strony klatek oraz na rynnach. Prace mogą zostać wykonane po ustabilizowaniu się pogody
– spółdzielnia wystosuje do osoby dokarmiającej ptaki. pismo z informacja o skutkach prawnych niedostosowania się do zakazu dokarmiania ptaków i o zagrożeniach dla mieszkańców w przypadku nie stosowania zakazu.

Rada Nadzorcza uznała podjęte przez spółdzielnię działania za prawidłowe.

3. Członka Rady Nadzorczej SM Czuby – skargą skierowaną do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 17.02.2016 r. dot. „ pomijania i nieudostępniania możliwości wypowiedzi w danej kwestii i blokowanie wypowiedz przez przewodniczącą Rady”

W tym miejscu w protokole umieszczono skargę w/w.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 1.03.2016 r. zajęli następujące stanowisko w sprawie skargi z dnia 17.02.2016 r:
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą z dniu 17.02.2016 r. uznaje skarg za bezprzedmiotową.
W przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.02.2016 r. przewodnicząca Rady w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie wniosek formalny, nie udzielając głosu członkowi Rady Nadzorczej.

Działanie takie jest zgodne z Regulaminem Rady Nadzorczej SM „Czuby”.

W świetle wyjaśnień pracownika SM Czuby – uznać należy, że postępowanie pracownika i udzielone w/w wyjaśnienia są zgodne z obowiązującymi w SM „Czuby” zasadami przyjmowania i rejestrowania korespondencji.

W związku z powyższym bezprzedmiotowym staje się zarzut o blokowaniu Panu wypowiedzi w sprawie budowy miejsc postojowych przy ulicy Topazowej.”

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członka wnoszącego skargę oraz po dyskusji większością głosów – 16 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania, skargę członka Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2018 r. uznała za bezprzedmiotową.

Ad. 9
Pan Zbigniew Ławniczak poinformował, że:

 1.  Chciałby zapoznać z decyzją Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie odmowy lokalizacja miejsc postojowych na działce przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi – przy kościele
 2.  Zgłosił wniosek by posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej były nagrywane, nagrania archiwizowane i udostępniane do odsłuchania , gdyż członkowie spółdzielni nie wiedzą co się dzieje na posiedzeniach.

Pan Leszek Bartoszcze zgłosił wniosek by zgodnie w wcześniejszymi ustaleniami posiedzeń Rady Nadzorczej nie nagrywać . Wniosek uzasadnił następująco:

 1. Zgodnie z Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenia rady są jawne, mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni. Z tego zapisu korzystają między innymi te dwie Panie z osiedla Skarpa, które uczestniczą w niemal każdym posiedzeniu.
 2. Żaden z dokumentów, tj. Ustaw Prawo spółdzielcze, Statut Spółdzielni ani Regulamin Rady Nadzorczej, nie nakładał na Spółdzielnię obowiązku sporządzania protokołów z posiedzeń na podstawie nagrań dźwiękowych.
 3. Członkowie spółdzielni z przebiegiem obrad Rady Nadzorczej i podjętymi uchwałami mogą zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni lub w biurze spółdzielni . Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej umieszczane są tam już od 2007 r.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni .
 5. Zgodnie z Regulaminu Rady Nadzorczej protokół z posiedzenia powinien zawierać: numer , datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, zgłoszone wnioski, wyniki przeprowadzonych głosowań. treść podjętych uchwał , oświadczenia złożone do protokółu, podpis przewodniczącego i sekretarza.

Nie chce, by jego wypowiedzi i sposób głosowania nad określonymi sprawami dot. osiedla czy całej spółdzielni komentowane były i wykorzystywane przez inne osoby w celach nie koniecznie służących dobru spółdzielni.

Przewodnicząca poinformowała, że powyższe wnioski zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Pan Edward Dudek – jakie działania spółdzielnia podejmuje by pojemniki na odzież używaną „ nie mnożyły się” w naszych osiedlach .

Wyjaśnień udzieliła zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie