ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 01/2016 z dnia 26.01.2016 r.

Protokół nr 1/2016
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26.01.2016 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Barbara Rupczewska, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik Stanisław Tanikowski, Bożena Wójtowicz.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat środków unijnych
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności.
  b) wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2016 r.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2016 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 15.12.2015 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy pracownicze.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawiony powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag, Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Prezes poinformował, że praktycznie od marca 2015 roku do stycznia 2016 roku Urząd Marszałkowski nie podał żadnych nowych informacji w sprawie pozyskania środków unijnych w sektorze mieszkaniowym. Prawdopodobnie w marcu 2016 roku mają pojawić się nowe warunki i szczegóły co do opracowania projektów, które można będzie zgłaszać do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Jednocześnie Spółdzielnia złożyła wniosek do Wydziału Planowania w związku z aktualizacją Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2014-2020.
Niestety Urząd uznał, że nasz projekt nie mieści się w definicji pojęcia rewitalizacji oraz nie spełnia kryteriów Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zatwierdzonych dnia 3 lipca 2015r, ponieważ:”
„Poprzez pojęcie rewitalizacja rozumie się kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, i infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe) skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), natomiast obszar zdegradowany to obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy”.
Temat – pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na bieżąco będzie przez Zarząd monitorowany.

Ad.3
A)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji ,której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.01.2016 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:
projektem uchwały

Uchwała Nr / /2016
Rady Nadzorcze
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności stanowiącą załącznik do uchwały nr 5/1/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7.02.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „ Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność.”
 2. § 6 otrzymuje brzmienie :
  „1. Przystępujący do przetargu składa wypełnione zgłoszenie w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz dołącza dowód wpłaty wadium.
  2. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
  – określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
  – oświadczenie
  o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu określonych w nim warunków przetargu bez zastrzeżeń.
  zobowiązanie się oferenta do spełnienia wymogów statutowych przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu.
 3. § 8 otrzymuje brzmienie:
  1. Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu.
  2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu.
  3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu.
  4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóty, dopóki – mimo trzykrotnego wywołania – nie ma dalszych postąpień.
  5. Postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych.
  6. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego przez Komisję postąpienia w czasie licytacji.
  7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała przetarg.

  8. Przetarg wygrywa osoba, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
  9. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  10. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd.”
 4. § 10 otrzymuje brzmienie:
  „Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium”.
 5. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „ W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny wywoławczej pierwszego przetargu.
 6. § 14 otrzymuje brzmienie:
  „ Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr …………. z dnia 26.01.2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

regulamin z naniesionymi zmianami:

Załącznik
do uchwały / /2016
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
Lublinie z dnia 26.01.2016 r.

REGULAMIN
PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

§ 1

Podstawę prawną Regulaminu stanowią przepisy art. 1 ust. 2 pkt 5, art. 11 ust. 2 i art.17 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.).

§ 2

Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność, do których wygasło spółdzielcze praw do lokalu i które nie są zasiedlane przez członków oczekujących.

§ 3

Do przetargu mogą przystępować osoby, które obok warunków przetargu muszą spełniać statutowe warunki przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

§ 4

Podanie przetargu do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:
– ogłoszenie w jednej wybranej prasie lokalnej,
– ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni,
– wywieszenie informacji w siedzibie Zarządu i Administracjach Osiedli.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:

 1. pełną nazwę organizatora przetargu,
 2. przedmiot przetargu: adres lokalu, powierzchnia, kondygnacja, forma tytułu prawnego,
 3. wysokość ceny wywoławczej,
 4. wysokość wadium oraz sposób i termin wpłaty,
 5. termin i miejsce przetargu,
 6. zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

§ 6

1. Przystępujący do przetargu podpisuje w terminie podanym w ogłoszeniu zgłoszenie do przetargu składa wypełnione zgłoszenie w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz dołącza dowód wpłaty wadium.
2. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
– określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
– oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu określonych w nim warunków przetargu bez zastrzeżeń.
oświadczenie, że oferent spełnia warunki do przyjęcia w poczet członków Spółdzielni oraz akceptuje zasady finansowe nabycia prawa do lokalu mieszkalnego. zobowiązanie się oferenta do spełnienia wymogów statutowych przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu.

§ 7

 1. Wadium ustala się w wysokości do 10% ceny wywoławczej mieszkania. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 2. Cenę wywoławczą ustala się indywidualnie dla każdego mieszkania.

§ 8

 1. Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu.
 2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu.
 3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóty, dopóki – mimo trzykrotnego wywołania – nie ma dalszych postąpień.
 5. Postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych.
 6. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego przez Komisję postąpienia w czasie licytacji.
 7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała przetarg.
 8. Przetarg wygrywa osoba, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
 9. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 10. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd.

 

§ 9

 1. Osoba wygrywająca przetarg zawiadamiana jest pisemnie w terminie 7 dni od zatwierdzenia przetargu o wyniku w zakresie wyłącznie jej dotyczącym.
 2. W zawiadomieniu podaje się sposób i termin załatwienia formalności związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz uprzedza się o skutkach wynikających z § 10.
 3. Przyjęcie w poczet członków następuje po wpłacie ceny zgłoszonej na przetargu a przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Cena zgłoszona na przetargu nie podlega weryfikacji z tytułu stanu technicznego lokalu mieszkalnego.

§ 10

Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub nie może otrzymać nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium.

§ 11

Osoba nabywająca prawo do lokalu mieszkalnego ponosić będzie koszty jego eksploatacji od daty postawienia lokalu mieszkalnego do dyspozycji, wskazanej w piśmie Spółdzielni.

§ 12

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet wymaganej do wpłaty ceny zgłoszonej do przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

§ 13

W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do:
– ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny wywoławczej pierwszego przetargu.
lub odstąpienia od przetargu i wynajęcia lokalu mieszkalnego zgodnie z obowiązującym Regulaminem najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą tj.7.02.2011 r.
po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę Nr 1/2/2016 w sprawie zmian w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności z dnia 26.01.2016 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole

B)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała ,że członkowie komisji ,której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.01.2016 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

U C H W A Ł A NR / /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie: wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2016 r.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Do kosztów zarządzania obciążających nakłady poniesione na inwestycje realizowane w 2016 r. zaliczyć wynagrodzenie wraz z narzutami wynikające z niżej wymienionych stanowisk pracy:
– 1/4 etatu Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych
– 3/4 etatu Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych
– 1/2 etatu Starszego Inspektora ds. Finansowo-Księgowych

§ 2

Wydzielone koszty rozliczać w okresach miesięcznych przez czas trwania budowy proporcjonalnie do poniesionych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę Nr 2/17/2016 w sprawie wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2016 r. z dnia 26.01.2016 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za zatwierdziła poniżej przedstawiony plan pracy na rok 2016 komisji i plenum Rady.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCJI
NA ROK 2016

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycyjnej.
2. Struktury organizacyjnej administracji osiedli.
3. Planów gospodarczych.
4. Koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji
SM „Czuby” w Lublinie.

bieżąco

2.

Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
2. Spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
3. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
4. Wniosków kierowanych przez Zarząd.
5. Skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji.
6. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
7. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

bieżąco

3.

Analiza:
1. Gospodarki mieniem Spółdzielni ( lokalami użytkowymi, dzierżawą terenu).
2. Gospodarki mieszkaniowej , garażami lokalami użytkowymi.
3. Kosztów inwestycyjnych

kwartalnie

4.

Ocena:
1. Realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2016
2. Realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji.

bieżąco

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2016 r.

 

PLAN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ
SM”CZUBY” W LUBLINIE NA ROK 2016

 

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
1. Projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
2. Rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu.
3. Realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
4. Podziału nadwyżki bilansowej.
5. Absolutorium dla członków Zarządu.
6. Projektów regulaminów.
7. Odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
8. Wniosków kierowanych przez Zarządu.

bieżąco

2.

Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd Spółdzielni.
3. Odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
4. Skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dotyczących działania komisji.
5. Wniosków o uchylenie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
6. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy.

bieżąco

3.

Ocena realizacji:
1. Zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
2. Windykacji należności czynszowych.
3. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.

kwartalnie

4.

Dokonywanie okresowej oceny:
1. Wykonania planów gospodarczo – finansowych.
2. Zatrudnienia i funduszu płac.
3. Sytuacji finansowej spółdzielni .
4. Pracy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

kwartalnie

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2016 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2016 ROK

 

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
1. Projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
2. Projektów uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.
3. Projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych spółdzielni.

bieżąco

2.

Rozpatrywanie:
1. Pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji.
2. Wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków kierowanych przez Zarząd
4. Odwołań od decyzji Zarządu, od uchwal Rad Przedstawicieli Nieruchomości osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji członków Spółdzielni.
5. Innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

bieżąco

3.

Informacja na temat:
1. Działalności pracy Domów Kultury.
2. Działań poprawiających bezpieczeństwa mieszkańców.
3. Pozyskiwania środków na prowadzenie działalności Domów Kultury.

kwartalnie

4.

Współpraca:
Ustalenie wspólnej płaszczyzny działań w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej i z :
– Radnymi i przedstawicielami władz miasta Lublina
– Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”
– Szkołami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy
– Placówkami kulturalno oświatowymi i Parafiami
– Dzielnicowym VII Komisariatu Policji w Lublinie

bieżąco

Plan pracy komisji został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2016 r.


PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2016

Lp.

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Opiniowanie:
Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) oceny sprawozdania finansowego za 2015 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty
d) absolutorium dla członków Zarządu
e) zmian statutu
f) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
i) przystąpienia do innych organizacji
j) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
k) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

2.

Rozpatrywanie:
1. Odwołań członków Spółdzielni od:
a) decyzji Zarządu,
b) od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
2. Skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
3. Wniosków Zarządu dot:
a) uchylenia uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli,
b) wykluczenia ze spółdzielni,
c) wykreślenia z rejestru członków,
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
e) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni.
3. Wniosków o przyznanie premii dla członków Zarządu.

Rada Nadzorcza

3.

Analiza:
1. Windykacji należności czynszowych.
2. Realizacji planów gospodarczo – finansowych.

Rada Nadzorcza

4.

Uchwalanie:
1. Planów gospodarczych i programów działalności:
a) struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2016.
b) kosztów zarządzania na rok 2017
c) planu inwestycyjnego na 2017 r.
d) planu finansowo – gospodarczego SM Czuby na 2017 r.
e) korekty planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2016 r.
2. Podziału Walnego Zgromadzenia na części.
3. Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
4. Regulaminów wewnętrznych spółdzielni.
5. Planów pracy plenum Rady i komisji.
6. Stawek opłat eksploatacyjnych.
5. Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Rada Nadzorcza

5.

Kontrola:
1. Sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
2. Bieżącej działalności spółdzielni .
3. Ocena pracy członków zarządu.

Rada Nadzorcza

6.

Informacja na temat:
1. Przebiegu Walnego Zgromadzenia odbytego w 2016 r. i zgłoszonych spraw.
2. Bieżącej działalności spółdzielni.
3. Wyników przeprowadzanych kontroli.

Zarząd

 

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2016 r.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 15.12.2015 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.


Ad. 6

Członkowie Rady zapoznali się z poniżej przedstawionymi pismami:

1. Lokatorów klatki lokali od 50 do 60 w budynku przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi z dnia 30.12.2015 r.dot. niewłaściwego zachowania się i nadużywania alkoholu przez osoby
wynajmujących jeden z lokal

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– dane osobowe I pismo lokatorów
– Informację Administracji osiedla w sprawie skargi .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za, postanowiła do lokatorów mieszkań od nr 50 do 60, tych którzy podpisali się pod w/w pismem wystosować odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza SM „Czuby” uprzejmie informuje, że w celu uporządkowania stosunków międzysąsiedzkich w budynku przy ul. Biedronki Zarząd i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi podejmowały wszystkie prawnie dopuszczalne działania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym z Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „Czuby” .

Każda złożona przez mieszkańców skarga na zakłócającego spokój przez sąsiada skutkowała wysyłaniem przez Spółdzielnię komisji, która na miejscu zapoznawała się z zasadnością złożonej skargi i próbowała nawiązać kontakt z właścicielem lokalu.
Żadna z przeprowadzonych rozmów z osobami wynajmującymi lokal nie przynosiła pożądanego skutku. Z czasem wynajmujący przestali wpuszczać członków komisji do mieszkania. Kontaktowano się wielokrotnie, telefonicznie z właścicielem mieszkania i przekazywano skargi zgłaszane przez współmieszkańców klatki, jak również zwracano się z prośbą o podjęcie stosownych kroków mających na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań najemców mieszkania.

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji, Spółdzielnia w dniu 30.12 2015 r. wysłała pismo do właściciela mieszkania z prośbą o wyegzekwowanie od najemców lokalu przestrzegania postanowień zawartych w ,,Regulaminie porządku domowego”
Interwencje policji też nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Nie powiodły się próby podejmowane wraz z dzielnicowym osiedla skontaktowania się z matką właściciela mieszkania.

W wyniku powyższych działań wystosowano do Komendanta VII Komisariatu Policji oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji pisma z prośbą o wnikliwe zajęcie się sprawą.

W tej sytuacji jedynym właściwym organem, który może skutecznie rozwiązać problem jest sąd.

2. Członka zam. przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta z dnia 07.12.2015 r. dot. ]niewłaściwego zachowania się przez osoby wynajmujące jeden z lokali.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– dane osobowe I pismo członka wraz z załącznikami
Informację Administracji Osiedla w sprawie skargi.

Członkowie Rady po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez Panią Bożenę Wójtowicz ( członka Rady, która rozmawiała ze skarżącą ) oraz przez prezesa Zarządu i po dyskusji jednomyślnie – 19 za, postanowili do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.12.2015 r. Rada Nadzorcza SM „Czuby” uprzejmie informuje, że w celu uporządkowania stosunków międzysąsiedzkich w budynku przy ul. Stokrotki 1 Administracja Osiedla Ruta podejmowała wszystkie prawnie dopuszczalne działania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym z Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „Czuby” .
Każda złożona przez Panią skarga na zakłócającego spokój sąsiada skutkowała wysyłaniem przez Spółdzielnię komisji, która na miejscu zapoznawała się z zasadnością złożonej skargi i próbowała nawiązać kontakt z osobami wynajmującymi lokal.

Nie udało się komisji uzyskać od współmieszkańców ( poza jednym przypadkiem ) lub też wynajmujących lokal potwierdzenia niewłaściwego zachowania się lokatorów – najemców . W czasie każdej z interwencji wynajmujący byli nieobecni .

Kontaktowano się wielokrotnie, telefonicznie z właścicielką mieszkania i przekazywano zgłaszane skargi jak również zwracano się z prośbą o podjęcie stosownych kroków mających na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań najemców mieszkania.
Żadna z przeprowadzonych rozmów z właścicielką lokalu nie przynosiła pożądanego skutku.

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji, skierowano w zgłoszonej przez Panią sprawie pisma do Policji, Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin i Urzędu Skarbowego z prośbą o sprawdzenie postawionych zarzutów i zajęcie się wyjaśnieniem konfliktu sąsiedzkiego.
Z informacji uzyskanej w dniu 22.01.2016 r. od policjanta dzielnicowego wynika, że sprawa zgłoszona przez Panią prowadzona jest przez wydział dochodzeniowo-śledczy policji.

W tej sytuacji Rada Nadzorcza zajmie się sprawą po rozstrzygnięciu dochodzenia przez organ śledczy.

3. Członka zam. przy ulicy Tatarakowa w osiedlu Łęgi z dnia 11.12.2015 r. dot. zróżnicowania cen za podgrzanie wody.

W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i pismo członka.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:
W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2015 r., Rada Nadzorcza SM „CZUBY” uprzejmie informuje, że nie widzi możliwości ujednolicenia ceny podgrzania wody w zasobach Spółdzielni.

Ponownie wyjaśnia ,że koszt podgrzania wody zależy od miejsca podgrzania wody (tj. podstacja ciepła lub węzeł bezpośredni budynkowy) , od ilości zużytej wody przez mieszkańców oraz ilości wody, która krąży w układzie instalacji zapewniającej dostawę ciepłej wody do mieszkań.

Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej i ustalanie ceny podgrzania wody w zasobach SM „Czuby” odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, zatwierdzonym uchwałą nr 7/17/2015 z dnia 24.02.2015 r. .

4. Przedstawiciela nieruchomości EB 02 z dnia 3 grudnia 2016 r. dot. skarga na Administrację Osiedla Błonie – skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej .

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma oraz z treścią odpowiedzi na w/w pismo wystosowanej przez Zarządu Spółdzielni z dniu 18.01.2016 r. postanowiła nie zajmować odrębnego stanowiska w zgłoszonej sprawie.

Ad. 7
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 19.01.2016 r. postanowiło zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu.

Po wysłuchaniu przedstawionej przez Prezesa Zarządu informacji, że:
– w uchwalonym w dniu 15.09.2015 r. planie gospodarczo – finansowym spółdzielni na rok 2016 założono wzrost funduszu wynagrodzeń,
– od dnia 1.01.2016 r. została przeprowadzona regulacja płac pracowników zatrudnionych w SM Czuby.
– Zarząd zgłasza wniosek o dokonanie z dniem 1.01.2016 r. regulacji płac dla członków Zarządu

Prezydium postanowiło zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Zarządu.
Członkowie Komisja Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 25.01.2015 r. po zapoznaniu się z wnioskiem prezydium oraz po dyskusji postanowili wniosek pozytywnie zaopiniować.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– uchwałę 3 / 11 /2016 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni
– uchwałę nr 4 / 12 /2016 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego
– uchwałę 5./ 13 /2016 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 26.01.2016 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa ds. eksploatacji.

Ad. 8
Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia ogłasza dla członków Spółdzielni nabór uczestników na budowę garaży przy ul. Sympatycznej 7 i 9 w Lublinie w osiedlu „Skarpa”.

Zapoznał członków Rady Nadzorczej z zasadami naboru budowy garaży.

 

W tym miejscu w protokole umieszczono zasady

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie