ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 12/2015 z dnia 15.12.2015 r.

Protokół nr 12/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.12.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński, Urszula Koszałko
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbietą Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Barbara Rupczewska, Grażyna Stadnik, Stanisław Tanikowski, Krzysztof Piekniak, Bożena Wójtowicz.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard  Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodnicząca Rady poinformowała ,że Zarząd Spółdzielni wnosi o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia o pkt 2 b „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłat eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 25 EW ul. Bursztynowa 31 w osiedlu Widok”.
W związku z powyższym porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian w Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych
  b) zmiany stawki opłat eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 25 EW ul. Bursztynowa 31 w osiedlu Widok.
 3. Informacja – wyniki kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych .
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.11.2015 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Ocena pracy członków Zarząd – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2015 r.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.
Ad. 2
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 14.12.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

projekt uchwały

Projekt

Uchwała Nr / / 2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …… . 2015 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6/9/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„W skład Komisji Przetargowej winni wchodzić:
– Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
– Kierownik Administracji Osiedla,
– Specjalista ds. Technicznych Administracji Osiedla,
– Przedstawiciel Pionu Finansowego
– Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, której
dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.”

2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Zarządowi wnioski i propozycje odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub przeprowadzenia negocjacji w formie protokołu.”

3) w § 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„uzasadnienie wykluczenia Oferenta, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub przeprowadzenia negocjacji”

4) § 20 otrzymuje brzmienie:

 1. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać:
  1) nazwę i adres Zamawiającego;
  2) tryb udzielania zamówienia;
  3) opis przedmiotu zamówienia;
  4) termin wykonania zamówienia;
  5) wymagane gwarancje;
  6) wskazane miejsca i termin składania i otwarcia ofert;
  7) termin związania ofertą;
  8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami;
  9) projekt umowy;
  10) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  11) wymagania dotyczące wadium;
  12) opis sposobu przygotowania oferty;
  13) informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty;
  14) opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
  15) opis warunków udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
 2. Specyfikacja może zawierać jeszcze inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 3. Oferent zobowiązany jest wykupić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.”

5) w § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„referencje z ostatnich trzech lat zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową – w ilości przewyższającej wielkość zamówienia”

6) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości określonej w SIWZ.”

7) § 30 otrzymuje brzmienie:

 1. „Referent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy . Wysokość zabezpieczenia określona będzie w SIWZ.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w § 26 niniejszego regulaminu.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, którego oferta została wybrana, może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wg wartości nominalnej bez odsetek na rachunek Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w umowie.”

8/ w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów:

 1. którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia, lub wykonując go wadliwie.
 2. w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
 3. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu;
 4. którzy nie spełniają warunków udziału w przetargu zgodnie z § 31 pkt.1- 4.”

9) w § 33 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„ Oferent nie wykupił SIWZ”

10) w § 36 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania przetargowego lub wykonania przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć”

11) § 39 otrzymuje brzmienie:

 1. „Podstawowym warunkiem i kryterium oceny ofert jest cena przedmiotu zamówienia.
 2. Kryteria i warunki oceny nie podlegają zmianie w toku danego postępowania przetargowego.”

12) § 40 otrzymuje brzmienie:

 1. „W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu odbywa się otwarcie ofert /część jawna/, z którego sporządza się protokół. Oferenci mogą być obecni w trakcie jawnej części przetargu.
 2. W części jawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami;
  2) otwarcie kopert z ofertami;
  3) odczytanie ofert i podanie do wiadomości z każdej z nich jedynie nazwy i adresu Oferenta oraz wysokości oferowanej ceny.
 3. Komisja przetargowa może zwrócić się do oferentów, których oferty otwarto z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 4. Komisja przetargowa może wezwać oferentów, którzy w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 5. W części niejawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ;
  2) przeprowadzenie analizy złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kryteriów podanych w SIWZ;
  3) sporządzenie protokołu ze swojej działalności i jego podpisanie;
  4) wpisanie do protokółu ewentualnych zastrzeżeń członków Komisji.”

13) § 41 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli zostały złożone ważne oferty:

 1. zawierające taką samą cenę,
 2. zawierające zbliżoną cenę (do 2% ceny oferty najtańszej),
 3. w których cena najkorzystniejszej oferty przekracza zaplanowane lub będące w dyspozycji środki finansowe na przedmiot zamówienia
  – dopuszcza się aby Komisja przetargowa złożyła uzasadniony wniosek o przeprowadzenie negocjacji przez Zamawiającego w celu wyboru oferenta. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu negocjacji podejmie Zamawiający.”

14) § 45 otrzymuje brzmienie:

 1. „ Zapytanie o cenę to tryb zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.
 2. Tryb przetargu w formie zapytania o cenę może być zastosowany, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) wartość przedmiotu zamówienia usług i robót budowlanych, oraz konserwacyjnych nie przekracza kwoty 100.000 zł;
  2) przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4).która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 4. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej:
  1) określenie i opis przedmiotu zamówienia;
  2) termin wykonania zamówienia;
  3) wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
  4) projekt umowy;
  5) wymagania dotyczące kaucji gwarancyjnej;
  6) wymagania dotyczące gwarancji;
  7) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty.
 5. W trybie zapytania o cenę niewymagane jest wadium.
 6. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40 ust. 3 i 4 oraz w § 41.
 7. Zapytanie o cenę jest trybem, w którym Zamawiający przy wyborze ofert kieruje się tylko ceną.”

15) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;
 2. z przyczyn technicznych lub ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą być one wykonane tylko przez jednego Oferenta;
 3. udziela się temu samemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia objętego przetargiem.
 4. zawierana jest umowa na przeprowadzenie badań, opinii technicznych, ekspertyz, standardowych projektów lub dokumentacji;
 5. przeprowadzone kolejno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy;
 6. zlecane jest wykonanie usług, prac konserwacyjnych lub prac remontowych o wartości do 20.000 zł.”

16) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Uczestnicy postępowania nie mogą ujawnić informacji dotyczących przetargu lub, których ujawnienie narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.”

17) § 49 otrzymuje brzmienie:

 1. „ Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów.
 2. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych” z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

tekst regulaminu z proponowanymi zmianami zaznaczonymi pogrubioną czcionką:

Załącznik
do Uchwały Nr………………
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia .………..….…2015 r.

REGULAMIN
udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne
oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rozdział I

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Udzielanie zamówień

§1

Zamówienia będą udzielone oferentom, którzy zostaną wybrani według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§2

Zamówień udziela się w trybie:

 1. przetargu nieograniczonego;
 2. zapytania o cenę;
 3. zamówienia z wolnej ręki.

§3

Podstawowym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony.

§4

Zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Ogłoszenia

 

§6

Ogłoszenia o zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej Zamawiającego. Dopuszcza się również zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.

§ 7

Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać:

 1. nazwę i adres Zamawiającego;
 2. tryb zamówienia;
 3. przedmiot zamówienia;
 4. określenie sposobu uzyskania SIWZ;
 5. miejsce i termin składania i otwierania ofert.

§ 8

Ogłoszenie może zawierać dodatkowo inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Komisja Przetargowa.

 

§9

Członków Komisji Przetargowej powołuje Zarząd Spółdzielni.

§10

W skład Komisji Przetargowej obligatoryjnie winni wchodzić:
– Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
– Kierownik Administracji Osiedla,
– Specjalista ds. Technicznych Administracji Osiedla,
– Przedstawiciel Pionu Finansowego
– Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.

§11

Komisja Przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przeprowadzenia poszczególnych postępowań.

§12

Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym dla Zarządu Spółdzielni powołanym do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert.

§13

Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Zarządowi wnioski i propozycje odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub przeprowadzenia negocjacji w formie protokołu.

§14

Komisja Przetargowa sporządza i podpisuje protokół z postępowania przetargowego zawierający:

 1. opis przedmiotu zamówienia;
 2. nazwy i adresy oferentów;
 3. cenę każdej z ofert;
 4. porównanie złożonych ofert;
 5. informację o spełnieniu warunków przez oferentów;
 6. uzasadnienie wykluczenia Oferenta, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu lub przeprowadzenia negocjacji;
 7. propozycję i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§15

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności odnośnie informacji uzyskanych w trakcie postępowania przetargowego.

§16

Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, jeżeli:

 1. ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 2. ich małżonkowie oraz osoby będące w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 3. przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pozostawały w stosunku pracy, zależności lub dominacji z Oferentem ubiegającym się o zamówienie;
 4. pozostają z Oferentem w takim stosunku prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

§17

Członkowie Komisji składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania pisemne oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w § 16.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

§18

 1. Zamawiający zobowiązany jest przygotować SIWZ, która winna zawierać wszystkie informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania potrzebnych do sporządzenia oferty. SIWZ zatwierdzana jest przez Zarząd.
 2. SIWZ, jak również inne materiały przetargowe, oferenci mogą uzyskać w siedzibie Zamawiającego, za opłatą w wysokości ustalonej indywidualnie dla danego przetargu przez Zarząd, podanej w ogłoszeniu o przetargu.
 3. Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest w terminie trzech dni udzielić wyjaśnień , chyba że pismo o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 7 dni przed terminem składania ofert.
 4. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom , którzy pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom i jest dla nich wiążące.

§19

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ.
 2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
 3. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia w ciągu trzech dni każdego Oferenta, który pobrał SIWZ.

§20

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać:
  1) nazwę i adres Zamawiającego;
  2) tryb udzielania zamówienia;
  3) opis przedmiotu zamówienia;
  4) termin wykonania zamówienia;
  5) wymagane gwarancje;
  6) wskazane miejsca i termin składania i otwarcia ofert;
  7) termin związania ofertą;
  8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami;
  9) projekt umowy;
  10) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  11) wymagania dotyczące wadium;
  12) opis sposobu przygotowania oferty;
  13) opis sposobu obliczania ceny oferty
  14) informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty;
  15) opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
  16) opis warunków udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
 2. Specyfikacja może zawierać jeszcze inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.
 3. Oferent zobowiązany jest wykupić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

§21

W SIWZ Zamawiający zamieszcza klauzulę o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§22

Dowodami potwierdzającymi wiarygodność techniczną i ekonomiczną Oferenta są:

 1. kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót ( np. uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów);
 2. wykaz robót zrealizowanych referencje z ostatnich trzech lat wraz z referencjami zawierającymi zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane
  zgodnie z umową – w ilości dwukrotnie przewyższającej wielkość zamówienia;
 3. inne, szczególnie istotne dla danego przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu lub SIWZ;
 4. zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatkowymi i składkami na ubezpieczenia społeczne;
 5. aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w
  formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.

 

Przygotowanie zamówienia, składanie ofert

§23

 1. Zamawiający ogłasza przetarg, posiadając niezbędną dokumentację określającą przedmiot zamówienia i jego wartość.
 2. Zamawiający może również ogłosić przetarg, gdy nie posiada dokumentacji, ale określi szczegółowo parametry technologiczne, techniczne, jakościowe, zakres robót i ich wartość.
 3. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu polskich norm lub klasyfikacji a w odniesieniu do robót budowlanych (realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę) dokumentacji projektowej.

§24

 1. Oferty należy składać w terminie i miejscu określonym w SIWZ.
 2. Treść oferty i jej forma określona przez Zamawiającego w SIWZ powinna być zachowana przez Oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy opisać nazwą Oferenta oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
 4. Oferty należy składać zgodnie z treścią ogłoszenia – podlegają one obowiązkowej rejestracji w dzienniku korespondencji Zamawiającego.
 5. Złożone oferty do chwili ich otwarcia w dniu przetargu winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 6. Oferent może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi bez względu na wynik przetargu.
 8. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 9. Wycofanie oferty przed terminem składania ofert nie powoduje utraty wadium.
 10. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 11. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

§25

Oferent jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§26

 1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1,5 % wartości zamówienia na zasadach określonych określonej w SIWZ.
 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
  a) pieniądzu.
  b) poręczeniach bankowych.
  c) gwarancjach bankowych.
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

§27

 1. Zamawiający zwraca wadium w terminie do 7 dni, jeżeli:
  1) upłynął termin związania ofertą;
  2) zawarto umowę i wniesiono kaucję gwarancyjną;
  3) przetarg został unieważniony;
  4) Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  5) Oferent został wykluczony z postępowania;
  6) oferta Oferenta została odrzucona.
 2. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, a koszty prowizji bankowych ponosi Oferent.

§ 28

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego;
 2. odmówił wniesienia kaucji gwarancyjnej;
 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta;
 4. przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane.

§29

Utrata wadium następuje również w przypadku wycofania oferty po terminie składania ofert.

§ 30

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i złożoną ofertą w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty. z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy . Wysokość zabezpieczenia określona będzie w SIWZ.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w § 26 niniejszego regulaminu.
 4. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, którego oferta została wybrana, może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w umowie.
  Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wg wartości nominalnej bez odsetek na rachunek Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Rozdział II

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postępowanie przetargowe

§ 31

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

 1. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, której zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia;
 2. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych do wykonania zamówienia;
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego.

§ 32

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów:
  1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia, lub wykonując go wadliwie.
  2) oferentów w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
  3) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu;
  4) oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w przetargu zgodnie z § 31 pkt.1- 4.
 2. Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

§ 33

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. oferta nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu;
 2. oferta nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymagań SIWZ lub zaproszenia do składania ofert;
 3. jest nieczytelna;
 4. została złożona przez Oferenta wykluczonego z przetargu lub niezaproszonego do składania ofert;
 5. Oferent nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki w tekście oferty;
 6. Oferent nie udzieli żądanego przez Spółdzielnie wyjaśnienia dotyczącego złożonej oferty w wyznaczonym terminie;
 7. Oferent nie wykupił SIWZ.

§34

Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odrzucenia oferty.

§35

O odrzuceniu oferty Zamawiający informuje Oferenta, którego ofertę odrzucił nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

§ 36

Postępowanie przetargowe unieważnia się, jeżeli:

 1. 1) nie złożono żadnej oferty;
 2. 2) nie złożono żadnej ważnej oferty;
 3. 3) wszyscy oferenci zostali wykluczeni lub wszystkie oferty zostały odrzucone;
 4. 4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
 5. 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania przetargowego lub wykonania przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni Zamawiającego, czego
  nie można było wcześniej przewidzieć;
 6. 6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia przetargowego.

§37

 1. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu oraz z tytułu odstąpienia od przetargu przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający informuje oferentów o unieważnieniu przetargu. Przedmiotowa informacja nie wymaga uzasadnienia.

§38

Zamawiający przechowuje wszystkie oferty, które zostały złożone w trakcie przeprowadzania przetargu oraz dokumentację przeprowadzenia przetargu przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia postępowania. Przez zakończenie postępowania rozumie się datę zatwierdzenia przez Zarząd protokołu Komisji Przetargowej.

Ocena ofert. Wybór Oferenta.

§ 39

 1. Podstawowym warunkiem i kryterium oceny ofert jest cena przedmiotu zamówienia.
 2. Dodatkowe warunki i kryteria oceny ofert określa SIWZ po zaopiniowaniu przez daną Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Kryteria i warunki oceny nie podlegają zmianie w toku danego postępowania przetargowego.

§ 40

 1. W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu odbywa się otwarcie ofert /część jawna/, z którego sporządza się protokół. Oferenci mogą być obecni w trakcie jawnej części przetargu.
 2. W części jawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami;
  2) otwarcie kopert z ofertami;
  3) odczytanie ofert i podanie do wiadomości z każdej z nich jedynie nazwy i adresu Oferenta oraz wysokości oferowanej ceny.
 3. Komisja przetargowa może zwrócić się do oferentów, których oferty otwarto z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 4. Komisja przetargowa może wezwać oferentów, którzy w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 5. W części niejawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ;
  2) przeprowadzenie analizy złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kryteriów podanych w SIWZ;
  3) spisanie protokołu sporządzenie protokołu ze swojej działalności i jego podpisanie;
  4) wpisanie do protokołu ewentualnych zastrzeżeń członków Komisji.

§41

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający na wniosek komisji przetargowej ma prawo dokonać wyboru Oferenta po przeprowadzonych negocjacjach.

Jeżeli zostały złożone ważne oferty:

 1. zawierające taką samą cenę,
 2. zawierające zbliżoną cenę (do 2% ceny oferty najtańszej),
 3. w których cena najkorzystniejszej oferty przekracza zaplanowane lub będące w dyspozycji środki finansowe na przedmiot zamówienia
  – dopuszcza się aby Komisja przetargowa złożyła uzasadniony wniosek o przeprowadzenie negocjacji przez Zamawiającego w celu wyboru oferenta.
  Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu negocjacji podejmie Zamawiający.

§42

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez wybranego w przetargu Oferenta lub zerwania umowy przez Oferenta może być zawarta umowa z Oferentem, którego oferta była najkorzystniejszą z pozostałych ważnych ofert złożonych w przetargu.

§43

 1. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadamia oferentów.
 2. Zamawiający zawiadamia Oferenta o wyborze jego oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy.

Rozdział III

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Przetarg nieograniczony

§44

Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień.

 1. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział wszyscy zainteresowani oferenci, którzy spełniają wymagania niniejszego Regulaminu oraz SIWZ.
 2. Minimalny termin składania ofert w przetargu nieograniczonym wynosi 14 dni.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli Komisja Przetargowa stwierdzi, iż wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymagania SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu oraz gdy postępowanie przetargowe nie zostało unieważnione.
 4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Oferentem, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 40 ust 3 i 4, oraz §41.

Zapytania o cenę

§45

 1. Zapytanie o cenę to tryb zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.
 2. Tryb przetargu w formie zapytania o cenę może być zastosowany, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) wartość przedmiotu zamówienia usług i robót budowlanych, oraz konserwacyjnych nie przekracza kwoty 100.000 zł;
  2) przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, ze względu na to, iż że nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4). która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 4. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej:
  1) określenie i opis przedmiotu zamówienia;
  2) termin wykonania zamówienia;
  3) wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
  4) projekt umowy;
  5) wymagania dotyczące kaucji gwarancyjnej;
  6) wymagania dotyczące gwarancji;
  7) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty.
 5. W trybie zapytania o cenę niewymagane jest wadium.
 6. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40 ust. 3 i 4 oraz w § 41.
 7. Zapytanie o cenę jest trybem, w którym Zamawiający przy wyborze ofert kieruje się tylko ceną.

Zamówienie z wolnej ręki

§46

 1. Zamówienie z wolnej ręki, to tryb udzielania zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia tylko jednemu Wykonawcy.

 2. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;
  2) z przyczyn technicznych lub ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą być one wykonane tylko przez jednego Oferenta;
  3) udziela się temu samemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie przekraczających łącznie 20% zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia objętego przetargiem.
  4) zawierana jest umowa na przeprowadzenie badań, opinii technicznych, ekspertyz, standardowych projektów lub dokumentacji;
  5) przeprowadzone kolejno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy;
  6) zlecane jest wykonanie usług, prac konserwacyjnych lub prac remontowych o wartości do 10.000 zł 20.000 zł.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47

 1. Wszyscy pracownicy SM Czuby uczestniczący w przygotowaniu i sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kosztorysów, obmiarów itp., zobowiązani są do zachowania poufności posiadanych informacji.
 2. Zamawiający nie może ujawnić informacji, Uczestnicy postępowania nie mogą ujawnić informacji dotyczących przetargu lub, których ujawnienie narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są twórcze prace projektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem.

§ 48

Przetargi są organizowane centralnie i odbywają się w siedzibie Zarządu Spółdzielni jeżeli dotyczą prac wykonywanych na więcej niż jednym osiedlu. Jeżeli dotyczą tylko jednego osiedla odbywają się w Administracji danego osiedla.

§49

 1. Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów.
 2. Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję

Rada Nadzorcza po dyskusji – jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 55/11/2015 r. z dnia 15.12.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji , której przewodniczy po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

uchwałą nr 18/ 2015 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok z dnia 30.11.2015 r.

Uchwała Nr 18 / 2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 30.11.2015 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 25 – ul. Bursztynowa 31.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwal co następuje:

§ l

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości Bursztynowa 31 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia dokonać korekty stawki funduszu remontowego w nieruchomości Bursztynowa 31 – z 0,23 zł/m2 na 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2016 r.

§3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

projekt uchwały do podjęcia przez Radę Nadzorczą

Uchwała Nr …../……/2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2015r.

w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 25EW ul. Bursztynowa 31 w osiedlu Widok.

Na podstawie § 87 ust. l pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, w Lublinie oraz uchwały Nr 18/2015 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 30.11.2015 r. –  Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

Wprowadza się zmianę wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w nieruchomości 25EW ul. Bursztynowa 31 w osiedlu Widok z kwoty 0,23 zł/m2 na 0,50 zł/m2 z dniem l kwietnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 56/61 /2015 r. z dnia 15.12.2015 r. w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 25 EW ul. Bursztynowa 31 w osiedlu Widok. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z ustaleniami zawartymi w poniżej przedstawionym protokole – w tym miejscu w protokole umieszczono:

RAPORT PKO Bank Polski SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych Zespół Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie. z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, przeprowadzonej w dniu 30.10.2015r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.11.2015 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawionymi pismami:

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo skierowane:

 1. do Rady Nadzorczej dnia 19.10.2015 r .przez członka zamieszkałego przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa dot. – prośba o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu naprawę sposobu realizacji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2012r. Nr 53/6/2012 a dotyczącej budowy nowej instalacji gazowej w osiedlu „Skarpa”.
 2. do SM „Czuby” dnia 19.10.2015 r. dnia 19.10.2015 r .przez członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa przy ulicy Gościnnej dot. odpowiedz na pisma zarządu „Informacje’ z dnia 29.12.2014r. i 01.09.2015r
 3. odpowiedz SM „Czuby” z dnia 26.10.2015 r. w brzmieniu:

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.10.2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie uprzejmie informuje:

 1. Przyjmujemy do wiadomości Pana oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ul. Gościnnej 7, 9, 11, 13.
 2. Na terenie osiedla „Skarpa” doszło do czterech przecieków gazu: w roku 2003, 2011 i dwa przecieki w roku 2013. Wszystkie przecieki nastąpiły w miejscu przejścia pionu instalacji gazowej przez strop. We wszystkich przypadkach mieszkańcy byli obecni w domu w momencie rozszczelnienia instalacji. Natychmiast zawiadomiono odpowiednie służby.
 3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w 2012 roku trzykrotnie ogłaszał przetarg na wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych. Trzykrotnie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym zlecono wykonanie opracowania w formie zamówienia z wolnej ręki osobie z odpowiednimi uprawnieniami spoza Lublina (uprawnienia tej osoby znajdują się do wglądu w administracji osiedla).
 4. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy technicznej stanu instalacji gazowej w budynkach osiedla Skarpa oddanych do eksploatacji w latach 1979 -1983 stwierdzono narastający proces korozji rur (wżery na rurociągach). Najbardziej niebezpieczna jest korozja rur gazowych w miejscach przejść pionów gazowych przez stropy. Przeprowadzona została również analiza i ocena techniczna jakości fragmentów instalacji gazowej przez pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej (do wglądu w administracji osiedla). W obu przypadkach opinia jest jednoznaczna –piony instalacji gazowej kwalifikują się do wymiany.
 5. Obowiązkiem Spółdzielni sprawującej ustawowy nadzór nad nieruchomościami jest przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania budynków mieszkalnych.
  Spółdzielnia nie chce dopuścić do wyłączenia gazu w budynkach i pozbawienia Mieszkańców możliwości przygotowania posiłków.
 6. W oparciu o zgromadzone dokumenty (ekspertyzy, protokóły przeglądów instalacji gazowej) oraz awarie instalacji gazowej w osiedlu Skarpa, jednoznacznie stwierdzamy, że Rada
  Nadzorcza w swojej uchwale nr 53/6/2012 podjęła słuszną decyzję w sprawie
  sukcesywnej wymiany instalacji gazowej w budynkach osiedla Skarpa. Jedyną metodą naprawy skorodowanych rur gazowych zabetonowanych w przejściach przez stropy jest ich wymiana na nowe.
 7. Proponowany przez Pana monitoring instalacji gazowej wymagałby rozkucia wszystkich stropów, a co za tym idzie również rozbiórki ścian w kuchniach lub WC.
 8. Dla jednego budynku w osiedlu Skarpa wykonano projekt przebudowy instalacji gazowej łącznie z kosztorysem inwestorskim. Przebudowa instalacji gazowej trwa w osiedlu Łęgi.
  Znane są więc przybliżone koszty wykonania takiej przebudowy. Wykonywanie projektów dla innych budynków jest bezcelowe ze względu na brak jednomyślności wśród
  mieszkańców. Projekt wraz z kosztorysem kosztuje i jeśli nie będzie realizowany to jest to po prostu „wyrzucony pieniądz”.
 9. Remont istniejącego pionu instalacji gazowej był rozważany przez Spółdzielnię i jest teoretycznie możliwy, choć bardziej uciążliwy dla mieszkańców ze względu na konieczność wyburzania ścianek w kuchni lub WC. W jednym z budynków osiedla Skarpa poproszono mieszkańców o wyrażenie zgody na udostępnienie mieszkania w celu przeprowadzenia takiego remontu. Na 68 mieszkań zgodę wyraziło 13 osób.
 10. W Pana budynku istnieje możliwość poprowadzenia pionów gazowych w kuchniach lub pomieszczeniach WC, ale do tego konieczna jest zgoda wszystkich mieszkańców w pionie. Przeprowadzane przez nas rozmowy z mieszkańcami w różnych budynkach wykazały brak jednomyślności mieszkańców. W przypadku zgody wszystkich właścicieli mieszkań w danym pionie takie rozwiązanie może być zaprojektowane i wykonane. Nie pomniejszy to jednak kosztów przebudowy z uwagi na konieczność wykonania dwóch (zamiast jednego) pionów gazowych w każdej klatce schodowej.
 11. Rurki miedziane proponowane do zastosowania w mieszkaniach są rurkami grubościennymi i bardzo trwałymi. Uszkodzenie takiej rurki bez użycia narzędzi nie jest możliwe.
 12. W innych spółdzielniach w Lublinie przeprowadzono już podobną przebudowęinstalacji gazowej – np. Czechów, Kolejarz. W starych spółdzielniach, w których piony
  instalacji gazowej usytuowane są w środowisku suchym np. na klatkach schodowych (m.in. Spółdzielnia LSM) nie ma potrzeby wykonywania przebudowy.
 13. Spłata dofinansowania remontu chodników wprowadzona do opłat od 01.01.2010 r. zakończyła się w miesiącu październiku 2015 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości
  Osiedla mając na uwadze, że w osiedlu są jeszcze nie wyremontowane chodniki podjęła decyzję o przedłużeniu wpłat na remont chodników do 31.12.2015 r. Remont tych chodników zostanie wykonany w 2016 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z powyżej przedstawionymi pismami, wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 19.pażdziernika 2015 r. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że po przeanalizowaniu przedstawionych w Pana piśmie argumentów, zapoznaniu się z informacjami i dokumentami zgromadzonymi w osiedlu Skarpa w sprawie modernizacji instalacji gazowej . uznała wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi Spółdzielni z dnia 26.10.2015 r. za wystarczające i postanowiła nie zajmować odrębnego stanowiska w zgłoszone sprawie” .

Ad. 6
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przypomniała ,że premia dla członków Zarządu wypłacana jest zgodnie z Zasadami wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 5 ust. 1 Zasad stanowi ,że Członkom Zarządu może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego, przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne, a ust. 2 , że przyznanie premii następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

Wyniki działalności finansowo – gospodarczej za III kwartał 2015 r. członkowie Komisji Rewizyjnej analizowali na posiedzeniu w dniu 23.11.2015 r. ,a Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.11.2015 r, i po wysłuchani dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu analizę przyjęła.

Poinformowała ponadto, że członkowie komisji po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w IV kwartale 2015 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2015 r., wyniki przeprowadzonej przez PKO BP SA w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, brak skarg na działalność członków Spółdzielni oraz obowiązujące zapisy regulaminowe postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznawała członkom Zarządu premię za IV kwartał 2015 w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w IV kwartale 2015 r. przyjmując między innymi do oceny argumenty zawarte w stanowisku Komisji Rewizyjnej przyznała – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej Członkom Zarządu premii.

Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

 
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie