ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 09/2015 z dnia 15.09.2015 r.

Protokół nr 9/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.09.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Edward Jasiński
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Krzysztof Piekniak, Barbara Sysa, Grażyna Stadnik, Bożena Wójtowicz, Stanisław Tanikowski, Barbara Rupczewska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 1.09.2015 r.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
  5. Ocena pracy członków Zarząd – wnioski w sprawie premii za III kwartał 2015.
  6. Sprawy wniesione.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2

Prezes Zarządu przedstawił i omówił poniżej przedstawiony projekt uchwały:

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.09.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2016 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2016 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY”
W LUBLINIE

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr …………………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dn. 15.09.2015 r.

PLAN
GOSPODARCZO-FINANSOWY
SM „CZUBY”

na 2016 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Plan działalności eksploatacyjnej na 2016 r. SM Czuby Tabela nr 1
– Plan działalności eksploatacyjnej na 2016 r. SM Czuby Tabela nr 1 załącznik do tabeli 1
– Plan funduszu remontowego na 2016 ( zestawienie zbiorcze) SM Czuby Tabela nr 2
– Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2016 SM Czuby tabela nr 3
– Plan zatrudnienia i fundusz płac na 2016 r. Tabela nr 4
– Plan utrzymają mienia spółdzielni na 2016 r. tabela nr 5
– Plan remontów mienia spółdzielni na 2016 r.

 

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr …………………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dn. 15.09.2015 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono Strukturę Organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 33/44/2015 r. z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 15.09.2015 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 4

Przewodnicząca poinformowała, że do Prezesa Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostało skierowane w dniu 25.08.2015 r. pismo przez członka zam. ul. Różana w Osiedlu Ruta w sprawie dużej ilości niebilansującej się energii elektrycznej w zespole garażowym przy ul. Różanej 20.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dnia 25.08.2015 r.

oraz treścią odpowiedzi wystosowanej przez spółdzielnię do w/w w brzmieniu
– w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz spółdzielni z dnia 14.09.2015 r.,

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, postanowiła jednomyślnie – 19 za, do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

„W odpowiedzi pismo z dnia 25.08.2015 r. w sprawie dużej ilości niebilansującej się energii elektrycznej w zespole garażowym przy ul. Różanej 20, Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawartymi w odpowiedzi skierowanej do Pani piśmie z dnia 14.09.2015 r. proponowany przez spółdzielnię sposób załatwienia zgłoszonej przez Panią sprawy uznaje za prawidłowy”.

Ad. 5

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii.
Kwestię tą regulują Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zatwierdzone na podstawie § 87 ust. l pkt 25 Statutu przez Radę Nadzorczą SM „Czuby” w Lublinie uchwałą Nr 56/7/2014 dnia 24.06.2014 r.

§ 5 ust. 1 Zasad stanowi, że Członkom Zarządu może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego, przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.
W § 5 ust. 2 stanowi, że przyznanie premii następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

Przypomniała, że Rada Nadzorcza wyniku działalności finansowo – gospodarczej za I półrocze 2015 r. analizowali na posiedzeniu w dniu 1.09.2015 r. i po wysłuchani dodatkowych informacji, wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i specj. ds. analiz ekonomicznych – analizę przyjęła.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 15.09.2015 r. oceny pracy członków Zarządu w III kwartale 2015 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2015 r., terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, brak skarg na działalność członków Spółdzielni oraz obowiązujące zapisy regulaminowe postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznawała premię za III kwartał 2015: dla każdego członka Zarządu w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała członkom Zarządu premię za III kwartał 2015 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania. oraz wysokość przyznanej członkom Zarządu premii za III kwartał 2015 r..

Ad. 6

Edward Dudek zaproponował by do porządku obrad kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej wprowadzić pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody. Propozycja dot. ponownego przeanalizowania zmian wprowadzonych do regulaminu na podstawie uchwały Nr 7 / 17/ 2015 z dnia 24.02. 2015 r. w § 4 ust. 4 pkt 2, który otrzymał brzmienie:

W § 4 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit. b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:

a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),

b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”

Prezes Zarządu poinformował członków Rady jakie działania zostały podjęte przez spółdzielnię w celu uzyskania środków unijnych na docieplenia budynków oraz na wymianę i modernizację sieci gazowej.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie