ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 08/2015 z dnia 01.09.2015 r.

Protokół nr 8/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 1.09.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Alicja Stadnicka
Zastępcy przewodniczącego – Urszula Koszałka, Edward Jasiński
Sekretarz – Grażyna Kasprzak

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Anna Ciechan, Edward Dudek, Joanna Guz, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Mirosław Kalinowski, Ewa Kosiak, Henryk Lewandowski, Zbigniew Ławniczak, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Bożena Wójtowicz, Barbara Sysa, Stanisław Tanikowski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach od 20 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. lustracji pełnej z działalności spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2015 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) kosztów zarządzania na 2016 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r.
  c) zatwierdzenia plan inwestycyjny na 2016 r.
  d) zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 5. Rozpatrzenie wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 25.05.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 1.07.2015 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Zastępca prezesa ds. finansowych poinformował, że został upoważniony przez lustratorów do przedstawienia informacji na temat przeprowadzanej w SM „Czuby’ przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie lustracji.

Poinformował, że lustracja w SM „Czuby” rozpoczęła się w dniu od 20 lipca 2015 r a termin jej zakończenia to 30 września 2015 r. Lustrację przeprowadza 3 lustratorów Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i jest to lustracja pełna z działalności spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
Z przeprowadzonej lustracji lustratorzy sporządzą protokół, który zostanie przekazany Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni.

Na podstawie protokołu z lustracji lustratorzy przekażą Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej syntezę ustaleń lustracji oraz wnioski polustracyjne w terminie 30 dni od podpisania protokołu.
Członkowie spółdzielni i Rady Nadzorczej mogą zgłaszać .do lustratorów uwagi i zapytania.

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 r. z poniżej przedstawioną analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2015 r.
– Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2015 r. SM Czuby
– Eksploatacja za I półrocze 2015 r. SM Czuby
– Fundusz remontowy za I półrocze 2015 r. ( zestawienie zbiorcze ) SM Czuby
– Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2015 r.
– Mienie spółdzielni za II kwartały 2015 r.
– Wykonane prace na mieniu spółdzielni wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

po uzyskaniu wyjaśnieni i odpowiedzi na postawione pytania przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchani dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i specj. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przedstawioną analizę przyjęła.

Ad. 4

A) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ……………./2015

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………2015 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2016 r. w wysokości 4.419.340 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Załącznik Nr 1 Plan Kosztów Zarządzania na 2016 r.
– Załącznik Nr 2

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 30/16/2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2016 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.08.2015 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała nr ……………..

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………..

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono Struktura Organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 rok.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 29/18/2015 z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r .w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.09.2015 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr …/… / 2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2016, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr …………….….
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ………………………….

PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2016 r.

Wart. robót do wykonania
w 2016 r.

lokale

garaże

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

SKARPA ul. Filaretów 52
– zesp. garaży z usługami

50

1 143,00

5

276

45

867

1 300 000

OGÓŁEM

1 300 000

po wysłuchaniu dodatkowych informacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwałę nr 32/43/2015 r. z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2016 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.09.2015 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr …………………./2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………….

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 113/4/2012 z dnia 27.12.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie:
„ Zarząd Spółdzielni może unieważnić wybór ofert bez podania przyczyn.”
2) Dotychczasowy § 6 i 7 otrzymują kolejno numer 7 i 8.

§ 2

Tekst jednolity „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr …….…………..
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia………………. r.

R E G U L A M I N
wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

 1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert.
 2. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów organizuje Zarząd Spółdzielni.
 3. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców,
  b) przy zachowaniu ciągłości najmu i utrzymania dotychczasowej funkcji lokalu, gdy oferowane przez następcę warunki najmu są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym najemcą.
 4. Teren może być wydzierżawiony za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia terenu przez następców prawnych dzierżawców,
  b) przy zachowaniu ciągłości dzierżawy i utrzymania dotychczasowej funkcji dzierżawionego terenu, gdy oferowane przez następcę warunki dzierżawy są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym dzierżawcą.

§ 2

Informacje o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i Administracji Osiedla oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 3

 1. Oferenci powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 2. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.
 3. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 4

Złożona oferta winna zawierać:

 1. określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
 2. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i składkach ZUS,
 3. oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
 4. określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,
 5. proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto, nie mniejszą, niż wskazaną w ogłoszeniu o możliwości najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 6. propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 5

 1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni.
  Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
  Spółdzielnia zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.
 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Zarząd Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
 3. Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla o opinię w sprawie rodzaju działalności proponowanej przez oferenta.

§ 6

Zarząd Spółdzielni może unieważnić wybór ofert bez podania przyczyn.

§ 7

Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę nr 31/6 /2015 r. z dnia 1.09.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.09.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem RPNO Widok z dnia 23.02.2015 r.

Lublin, 23.02.2015 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie

Wyciąg z protokołu nr 1/2015
RPN Osiedla „WIDOK” z dnia 26.01.2015 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” przychyla się do wniosku pani Teresy Janowskiej przy wsparciu uczestniczących w posiedzeniu pani Elżbiety Siwek i pana Tadeusza Woźnicy w sprawie dokonania zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie sposobu rozliczania niedoboru wody na poszczególne nieruchomości – przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych.

Wniosek podjęto 13 glosami za, 5 głosami wstrzymującymi:

– odpowiedzią Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2015 r.

Lublin, dn. 2015-03-31

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla WIDOK
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

RN/1362/15

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26 stycznia 2015 r., Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że nie może wprowadzić proponowanych zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” – dotyczących sposobu rozliczenia niedoboru wody na poszczególne nieruchomości, przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych.

Sposób rozliczania wody wynika z warunków oraz rozwiązań technicznych zasilania i opomiarowania wody dostarczonej przez MPWiK, w tym wody zimnej, podgrzewanej i opomiarowanej w podstacjach ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zasoby naszej Spółdzielni, z wyjątkiem kilku nieruchomości w osiedlu Widok zostały już opomiarowane wodomierzami z odczytem radiowym. Dzięki temu ilość wody niebilansującej się znacznie zmniejszyła się do kilku procent. Pozwoliło to na znaczne oszczędności, bezpośrednio odczuwalne przez mieszkańców poprzez zmniejszenie kwartalnych dopłat.
– wnioskiem RPNO Widok z dnia 26.05.2015 r.

– wnioskiem z dnia 26.05.2015 r.

EW/457/2015

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie

Wyciąg
z protokołu nr 4/2015 RPN Osiedla „WIDOK” z dnia 25.05.2015 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi Rady Nadzorczej SM „Czuby” na wniosek RPN Osiedla Widok z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia proponowanych zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie – prosi o ponowne wnikliwe rozpatrzenie wniosku – o dokonanie zmian sposobu rozliczania niedoboru wody na poszczególne nieruchomości – przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych.

Powyższy wniosek winien być rozpatrywany przez nowo wybraną Radę Nadzorczą.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji j postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok wystosowała odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym poniżej:

Lublin, dn. 01.09.2015 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY’
w Lublinie

RN/4012/15

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26 maja 2015 r znak: EW/457/2015 Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko Rady w sprawie braku możliwości wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby”, wyrażone w piśmie z dnia 10 marca 2015 znak: RN/1362/15 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach przeciwnych postanowiła do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok wystosować odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym przez komisji i przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 1.07.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7

Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęły poniższe pisma:

1. Mieszkańców nieruchomości przy ulicy Radości 14 z dnia 31.07.2015 r.

SM Czuby w Lublinie ; Rada Nadzorcza SM Czuby w Lublinie RPN Osiedla Skarpa SM Czuby w Lublinie Administracja Osiedla Skarpa SM Czuby w Lublinie

My niżej podpisani mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Radości 14 w Lublinie oraz członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie składamy wniosek o realizację inwestycji docieplenia naszego budynku w latach 2016/17 i przeznaczeniem na ten cel środków z funduszu remontowego naszej nieruchomości.

Wnioskujemy też o zwołanie zebrania mieszkańców budynku Radości 14 w celu omówienia najpilniejszych spraw związanych z nasza nieruchomością i wyborem przedstawiciela do RPN Osiedla Skarpa SM Czuby.

W związku z parkowaniem na terenie naszej nieruchomości / od strony Przedszkola nr 77 na trawnikach / samochodów mieszkańców osiedla wnioskujemy aby SM Czuby utworzyła na tej części działki należącej do naszej nieruchomości miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Koszt finansowania budowy miejsc postojowych pokryty powinien zostać z funduszu celowego spółdzielni nie z funduszu nieruchomości Radości 14. Obecnie parkują na tym terenie samochody nie tylko mieszkańców Radości 14 i teren ulega degradacji.

Wnioskujemy o przywrócenie znaku drogowego zakaz wjazdu na poprzednie miejsce na początek drogi wewnętrznej naszej nieruchomości z tabliczką / nie dotyczy mieszkańców ulicy Radości 14/

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu w/w pisma oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła do mieszkańców nieruchomości Radości 14 wystosować odpowiedź następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo mieszkańców z dnia 31.07.2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyby” w Lublinie uprzejmie informuje, że rozpatrzenie spraw zgłoszonych w niniejszym piśmie nie leży w jej kompetencjach.
Zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwalanie planów gospodsarczo- finansowych dla osiedla Skarpa należy do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa .
Zgodnie z § 103 a1 ust 2 Statutu zebranie członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokali mieszkalnych , lokali użytkowych lub garaży , w poszczególnych nieruchomościach osiedla zwołuje Zarząd Spółdzielni.
W związku z powyższym zgłoszone w piśmie sprawy zostały przekazane do rozpatrzenia przez właściwe organy”.

2. Członka zamieszkałego przy ulicy Perłowej w osiedlu Poręba z dnia z dnia 27.07.2015 r. i 27.08.2015 r. – prośbą o umorzenie pozostałych długów (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe).

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma w/w, wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącą Rady, ( w dniu 31.08.2015 r. rozmawiała z w/w w ramach przyjęć członków ) oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła wystosować na powyższe pisma odpowiedź następującej treści:

„W odpowiedzi na pisma z dnia 27.07.2015r i z dnia 27.08.2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY uprzejmie informuje, że zapoznała się ze zgłoszoną przez Pana sprawą oraz informacjami udzielonymi w tej sprawie przez służby Spółdzielń.

Po złożeniu przez Pana podania w dniu 5.08.2015 r. przed Sądem Okręgowym w Lublinie została zawarta ugoda z SM Czuby. W ugodzie tej ustalono wysokość Pańskich zobowiązań i zasady ich spłaty. W związku z tym postępowanie sądowe zostało umorzone.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejne działania takie jak odstąpienie od naliczenia odsetek od spraw sądowych oraz wykreślenie hipoteki przymusowej Spółdzielnia może podjąć jedynie w przypadku spłaty całości zadłużenia”.

3. Członka zamieszkałego przy ulicy Ułanów w osiedlu Błonie z dnia 28 lipca 2015 r. prośba o sprawdzenie prawidłowości rozliczenia za CO za okres od 2012 r. do maja 2015 r. (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe).

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu w/w pisma po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

„W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28.07.2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY uprzejmie informuje, że ustalenie zaliczek jest zgodne z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o oraz za podgrzanie wody”.

Określa to Rozdział IX § 10 Regulaminu pkt. 2 „… Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu w/g średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%”.
Nowe zaliczki obowiązują od 1 kwietnia każdego roku i w Pani przypadku wynosiły:

1.04.2012 r. – 31.03.2013 r. – 103,84 zł
1.04.2013 r. – 31.03.2014 r. – 110,87 zł
1.04.2014 r. – 31.03.2015 r. – 123,77 zł
1.04.2015 r. – 30.04.2015 r. – 151,20 zł
1.05.2015 r. – 31.03.2016 r. – 132,71 zł

Zmiany zaliczki w kwietniu i maju 2015 r. dotyczące Pani lokalu spowodowane były korektą rozliczenia kosztów ciepła za 2014 r.
Obecna zaliczka w kwocie 132,25 zł obowiązująca od 01.05.2015 r. jest zgodna z w/w regulaminem.
W przypadku nadpłaty za centralne ogrzewanie w 2015 roku otrzyma Pani zwrot nadpłaconych kwot w rozliczeniu rocznym.
W załączeniu przesyłamy „Regulamin rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za c.o. oraz za podgrzanie wody”.

4. Pisma skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej

– Członka zamieszkałego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa z dnia 22 czerwca 2015 r. dot., braku możliwości korzystania z pomieszczeń pralni, suszarni i wózkowni (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe)

– Członka zamieszkałego przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie z dnia 30.06.2015 r. dot. drzew ograniczających dostęp światła do mieszkania w/w. (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe)

– Mieszkańców budynku Radości 4 w osiedlu Skarpa z dnia 16 lipca 2015 r. dot. załatwiania potrzeb fizjologicznych w okolicach przedszkola i pobliskich krzewach przez osoby handlujące na targu w osiedlu (podpisane nieczytelnie).

Prezydium na posiedzeniu w dniu 25.08.2015 r. ustaliło następujący sposób postępowania z pismami skierowanymi do jej wiadomości.

Pisma skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej wraz z kopiami odpowiedzi wykładane będą do wiadomości członków Rady na posiedzeniach plenarnych.
Każdy członek Rady będzie mógł się z nimi zapoznać.

Jeżeli członkowie Rady nie będą mieli uwag co do sposobu ich załatwienia przez Zarząd lub administrację, pisma zostaną wpisywane do protokołu z posiedzenia plenarnego z uwagą, że „Rada zapoznała się z ich treścią i nie zgłasza uwag co do sposobu ich załatwienia”.

Ad. 8
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie