ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 04/2015 z dnia 16.04.2015 r.

Protokół nr 4/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 16.04.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś -Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) finansowania budowy pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych numerami 19 / 6 i 70/14,
  b) wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w roku 2015,
 3. Informacja na temat możliwości pozyskania środków unijnych.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.03.2015 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
A)
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych poinformowała, że w związku z zatwierdzoną w planie inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2015 r. realizacją inwestycji budowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul Agatowej w osiedlu Poręba na działkach oznaczonych numerami 19/6 i 70/14, Zarząd Spółdzielni wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie poniżej przedstawionych uchwał:

U C H W A Ł A NR …………………..

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
z dnia ………………………

w sprawie: finansowania budowy pawilonu handlowo-usługowego przy ul Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych numerami 19/6 i 70/14

Działając na podstawie § 4 ust 2 pkt 4 w związku z § 87 ust 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Koszty związane z budową pawilonu handlowo-usługowego przy ul Agatowej sfinansować z funduszu zasobowego Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni
B)

U C H W A Ł A NR …………………..

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
z dnia ………………………

w sprawie: wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2015 r.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Do kosztów zarządzania obciążających nakłady poniesione na inwestycje realizowane w 2015 r. zaliczyć wynagrodzenie wraz z narzutami wynikające z niżej wymienionych stanowisk pracy:
– 1/4 etatu Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych
– 3/4 etatu Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych
– 1/2 etatu Starszego Inspektora ds. Finansowo-Księgowych

§ 2

Wydzielone koszty rozliczać w okresach miesięcznie przez czas trwania budowy proporcjonalnie do poniesionych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji oraz po dyskusji podjęła uchwały:

– Nr 21/11/2015 z dnia 16.04.2015 r. w sprawie: finansowania budowy pawilonu handlowo-usługowego przy ul Agatowej w Lublinie na działkach oznaczonych numerami 19/6 i 70/14 w wersji przedstawionej powyżej w protokole (jednomyślnie – 20 za ).

– Nr 22/12/2015 z dnia 16.04.2015 r. w sprawie wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2015 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole (większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym).

Ad. 3
Zastępca prezesa ds. eksploatacji zapoznała członków Rady z poniższą informacją:

Informacja dotycząca funduszy unijnych

W dniu 4 marca 2015 r. Zarząd SM Czuby uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Polityki Regionalnej w sprawie ogólnych zasad, celów tematycznych i podziału środków na programy operacyjne na lata 2014 – 20120 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Spółdzielnia jest zainteresowana pozyskaniem środków na rewitalizację zasobów mieszkaniowych i ich otoczenia oraz termomodernizację. Do opracowania konkretnych projektów niezbędne jest uzyskanie wytycznych od Ministerstwa Infrastruktury.

Według informacji uzyskanych na spotkaniu oraz potwierdzonych telefonicznie w dniu 18 marca 2015 r przez kierownika działu – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oczekuje na rozporządzenia pomocnicze ministerstwa, zawierające wskaźniki, informacje o kosztach kwalifikowanych i inne.

Wstępnie urząd informuje, że w zakresie rewitalizacji będzie 6 takich rozporządzeń.
W przypadku priorytetu wspierania efektywności energetycznej m. in. w sektorze mieszkaniowym, (którym to nasza Spółdzielnia jest najbardziej zainteresowana) kryteria są restrykcyjnie. Preferowane będą projekty, z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczność poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinasowania. Biorąc pod uwagę, iż stopień zaawansowania robót termomodernizacyjnych na wszystkich osiedlach jest głęboko zaawansowany, trudno będzie wykazać tak duże oszczędności.

Na przełomie maja i czerwca Urząd Marszałkowski planuje organizację spotkań, podczas których przedstawiciele urzędu będą informowali mieszkańców o możliwościach otrzymania dofinasowania z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W kwietniu b.r. Urząd Marszałkowski przewiduje konsultacje społeczne nad „Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych” (SZOOP), w którym to znajdą się informacje o:
– kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie
– typy projektów, które będą mogły uzyskać dofinasowanie z budżetu RPO 2014-2020
– wysokość środków, które będzie można pozyskać
– instytucjach, które będą ogłaszały unijne konkursy w ramach programu.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 31.03.2015 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 5
Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu rozpatrywane było pismo członka zam. Tatarakowa w osiedlu Łęgi z dnia 25.02.2015 r. dot. zróżnicowania ceny podgrzania wody na terenie Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma oraz po dyskusji do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz Rady.

W dniu 7.04.2015 r. w/w członek skierował do Rady Nadzorczej kolejne pismo w którym w/w proponuje następujący sposób ustalania rozliczanie kosztów za dostarczanie ciepłej wody i centralne ogrzewanie:
„wszystkie faktury jakie Spółdzielnia otrzymuje z LPECX za dostawę ciepłej wody należy zsumować i podzielić przez ilość zużytej wody przez wszystkich użytkowników Spółdzielni i otrzymamy średnią cenę za 1m3

Po dyskusji Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2015 r., Rada Nadzorcza SM „CZUBY” uprzejmie informuje, że nie widzi możliwości ujednolicenia ceny podgrzania wody w zasobach Spółdzielni.
Ponownie wyjaśnia, że rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej i ustalanie ceny podgrzania wody odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, zatwierdzonym uchwałą nr 89/16/2012 z dnia 9.10.2012 r.

Ad. 6
Przewodniczący działając na podstawie § 78 ust. l Statutu Spółdzielni, upoważnił członka Rady Nadzorczej Pana/Panią:

 1. Jerzego Kaczmarskiego do otwarcia I części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 13.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Perłowa 4, Szafirowa 3, 5, Bursztynowa 1, Bursztynowa 1C.

 2. Jerzego Kutyłę do otwarcia II części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 14.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 3, Bursztynowa 12, Turkusowa 1, Agatowa 18, Agatowa 16.

 3. Jerzego Kutyłę do otwarcia III części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 15.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 14, Bursztynowa 6, 8, 10, Turkusowa 3, Agatowa 12, Agatowa 14, Członków oczekujących.
 4. Danutę Przybyś – Ziemba do otwarcia IV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 25.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się nieruchomościach: Tymiankowa 1, 3, Tymiankowa 54, 56, 58, Tatarakowa 10, 12, 14, 16.

 5. Michała Kołczewskiego do otwarcia V części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 26.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 48, 50, 52, Bociania 6, 8, 10, Bociania 1, Tatarakowa 5, Tatarakowa 2, 6, 8, Wiklinowa 4, 6.

 6. Stefanię Chodkiewicz do otwarcia VI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 27.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Biedronki 3, Kaczeńcowa 2, Biedronki 2a, 2b, 2 c, Biedronki 5, 7, 9, 11, Kaczeńcowa 6, 8, 10, Kaczeńcowa 1, 3, 5.

 7. Zbigniewa Gontarza do otwarcia VII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 9.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 12, 14, 16, 18, 20, 2, Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12.

 8. Ryszarda Klech do otwarcia VIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 10.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Watykańska 4, 6, 8, 10, Różana 7, Jutrzenki 10, Jana Pawła II 9.

 9. Barbarę Rupczewską do otwarcia IX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 11.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 1, 3, 17, 21, 27, Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8.

 10. Ryszarda Klech do otwarcia X części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 12.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, Różana 6, Dziewanny 11, 13, 15.

 11. Elmirę Brzozowską do otwarcia XI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 15.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46.

 12. Dariusza Siwka do otwarcia XII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 16.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29 A, 31, Topazowa 4, 6.

 13. Elmirę Brzozowską do otwarcia XIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 17.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 24, 30 , 32, 32 b, 34, 35, 36, 37, 41.

 14. Teresę Husarek do otwarcia XIV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 29.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, Rycerska 5, Rycerska 2, 4, 6, 8.

 15. Janinę Samborską do otwarcia XV części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 28.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 14, 16, 18, Ułanów 14, 16, Dragonów 3, 14, Szaserów 1, 9, 11.

 16. Andrzeja Turskiego do otwarcia XVI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 8.06.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 4a, 20, Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22, Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16.

 17. Krzysztofa Barę do otwarcia XVII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 22.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Gościnna 1, 3, 5, 15, Gościnna 7, 9, 11, 13, Sympatyczna 8, 10, Radości 10, 12.

 18. Zbigniewa Gontarza do otwarcia XVIII części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 19.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 6, Romantyczna 8, 10, 12, Przedwiośnie 2, Przedwiośnie 1, 3, 7.

 19. Wiesława Augustowskiego do otwarcia XIX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 21.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Fantastyczna 11, Fantastyczna 4, 6, 8, Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15, Fantastyczna 17, 19, 21.

 20. Grażynę Henkiel do otwarcia XX części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 18.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sympatyczna 1, 3, 2, 4, 12, 14, 16, Radości 4, 14, 2, Przytulna 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Gościnna 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, Uśmiechu 8, 23, 29.

 21. Waldemara Żaka do otwarcia XXI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 20.05.2015 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 9, 15, 17, 19, Radości 9, 11, 1, 3, 5.

Członkowie Rady zgłaszali propozycje projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie