ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 03/2015 z dnia 31.03.2015 r.

Protokół nr 3/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 31.03.2015 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek, Dorota Szyszkowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze Spółdzielni z uwagi na istniejące zaległości finansowe,
  b) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni,
  c) wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2014 r.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r,
  b) ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  c) zmiany wysokości opłat na odpis na fundusz remontowy nieruchomości Sasankowa 1.3,5.
  d) zmiany uchwały nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.
 6. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2014 r.
  c) zmian statutu,
  d) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  e) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
  f) nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych
  g) rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwały Nr 61/15/2014Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19.08.2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r .
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.02.2015 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2015 r.
 10. Sprawy wniesione.

Prezes Zarządu zgłosił wniosek by w pkt 6 porządku obrad skreślić ppkt „ e” proponowane zmiany do statutu spółdzielni nie spowodują zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej . Porządek obrad przedstawiony powyżej bez pktu 6 e został przyjęty do realizacji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 2
Biegły rewident Wojciech Sadowski badający sprawozdanie finansowe SM „Czuby” za rok 2014 zapoznał zebranych i udzielił wyjaśnień na temat poniżej przedstawionego raportu i opinii :

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Ogólna charakterystyka Spółdzielni.
– Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

 

 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
                   dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby
   z  siedzibą w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie obejmującego:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy ………………………………………….261.772.188^6 zł
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w wysokości …………………………………………….1.423.842,31 zł
• rachunek z przepływów pieniężnych za rok od l stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r., które wykazuje zmianę środków-zwiększenie w kwocie………………….2.826.040,12 zł
• zestawienie zmian w funduszu własnym wykazującym zmniejszenie funduszu własnego w kwocie…………………………………………………………………..3.943349,28 zł
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni Kierownik Jednostki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013, póz. 330 z późniejszymi zmianami)
Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem zgodnie z:
a/ przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. póz. 330 z późniejszymi zmianami),
b/ krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie — w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Moim zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od I stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zawiera informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Przedstawione przez biegłego rewidenta informacje zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 3
Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione wnioski Zarządu:

A)
W sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez kierownika działu członkowsko mieszkaniowego i wysłuchaniu informacji przedstawionych przez członków oraz po dyskusji podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wobec 2 członków.
– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 19/ 8 /2015 i Nr 20 / 9 /2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

B)
W sprawie rozwiązania stosunku członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

Członkowie Spółdzielni wobec których skierowano wnioski pomimo prawidłowo wysłanego zawiadomienia nie zgłosili się na posiedzenie.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez kierownika działu członkowsko mieszkaniowego oraz po dyskusji podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie wobec 6 członków,
– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 9 / 3 / 2015, Nr 10/ 4 / 2015, Nr 11 / 5 / 2015 , Nr 12 / 6 / 2015 , Nr 13 / 7/ 2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa poprzez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

C)
W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez kierownika działu członkowsko mieszkaniowego i wysłuchaniu informacji przedstawionych przez członków oraz po dyskusji podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– wnioski Zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 18 /10/2015 i Nr 17 /11 /2015 z dnia 31.03.2015 r. upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Ad. 4
Przewodniczący komisji rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji , której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. z poniżej przedstawioną analizą :

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Zestawienie kosztów i przychodów za 2014 r
– Działalność eksploatacyjna za 2014 r. SM „Czuby”
– Eksploatacja i konserwacja bieżąca za 2014 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
– Fundusz remontowy za 2014 r. (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY
– Działalność kulturalno oświatowa SM Czuby
– Koszty zarządzania za 2014 r.
– Zatrudnienie i fundusz płac za 2014 r.
– Mienie Spółdzielni za rok 2014
– Roboty remontowo – konserwacyjne wykonane w mieniu w 2014

po uzyskaniu wyjaśnieni i odpowiedzi na postawione pytania analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień i dyskusji przedstawioną analizę przyjęła.

Ad. 5
A)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami :

BILANSEM SPÓŁDZIELNI  sporządzonym na dzień 31.12.2014 r. i  RACHUNKIEM ZYSKÓW I START     

– projektem uchwały:

Uchwała Nr / / 2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………………………………….. 2015 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2014 r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans za rok obrotowy 2014 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 261 772 188,26 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy ),
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 1 423 842.31 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy).
 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę2 826 040,12 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy zero czterdzieści złoty i dwanaście groszy),
 5. zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 3 943 349,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy ),
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 r.

 

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy głosie przeciwnym Dariusza Siwka i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 14/25/2915 r. z dnia 31.03.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. z poniżej przedstawiony projekt uchwały:

UCHWAŁA NR ….. / …… / 2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………2015 r.

w sprawie: ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 11 Statutu SM „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie dzieli się na 21 części.

§ 2

Członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zalicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Ustala się podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia według zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę § 84 ust. 1 Statutu Spółdzielni:

1) Osiedle „Poręba” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

– I część Walnego Zgromadzenia

 • Perłowa 4, 8
 • Szafirowa 3, 5
 • Bursztynowa 1
 • Bursztynowa 1C

 

– II część Walnego Zgromadzenia

 • Bursztynowa 3
 • Bursztynowa 12
 • Turkusowa 1
 • Agatowa 18
 • Agatowa 16

– III część Walnego Zgromadzenia

 • Bursztynowa 14
 • Bursztynowa 6, 8, 10
 • Turkusowa 3
 • Agatowa 14
 • Agatowa 12

2) Osiedle „Łęgi” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

IV część Walnego Zgromadzenia

 • Tymiankowa 1, 3
 • Tymiankowa 54, 56, 58
 • Tatarakowa 10, 12, 14, 16

V część Walnego Zgromadzenia

 • Tymiankowa 48, 50, 52
 • Bociania 6, 8, 10
 • Bociania 1
 • Tatarakowa 5
 • Tatarakowa 2, 6, 8
 • Wiklinowa 4, 6

VI część Walnego Zgromadzenia

 • Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
 • Biedronki 2a, 2b, 2 c
 • Biedronki 5, 7, 9, 11
 • Kaczeńcowa 6, 8, 10
 • Kaczeńcowa 1, 3, 5


3 ) Osiedle „Ruta” – 4 części Walnego Zgromadzenia:

VII część Walnego Zgromadzenia

 • Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
 • Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

VIII część Walnego Zgromadzenia

 • Watykańska 4, 6, 8, 10
 • Różana 7
 • Jutrzenki 10,
 • Jana Pawła II 9

IX część Walnego Zgromadzenia

 • Różana 1, 3, 17, 21, 27
 • Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

X  część Walnego Zgromadzenia

 • Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
 • Różana 6
 • Dziewanny 11, 13, 15

4) Osiedle „Widok” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

XI część Walnego Zgromadzenia

 • Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

XII część Walnego Zgromadzenia

 • Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29 A, 31,
 • Topazowa 4, 6

XIII . część Walnego Zgromadzenia

 • Bursztynowa 24, 30, 32, 32b, 34, 35,36, 37, 41

5) Osiedle „Błonie” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

XIV część Walnego Zgromadzenia

 • Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
 • Rycerska 5
 • Rycerska 2, 4, 6, 8

XV część Walnego Zgromadzenia

 • Kawaleryjska 14, 16, 18
 • Ułanów 14, 16
 • Dragonów 3,14
 • Szaserów 1, 9, 11

XVI część Walnego Zgromadzenia

 • Kawaleryjska 4a, 20
 • Husarska 2,6,8
 • Ułanów 22
 • Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

6) Osiedle Skarpa” – 5 części Walnego Zgromadzenia,

XVII część Walnego Zgromadzenia

 • Gościnna 1, 3, 5, 15
 • Gościnna 7, 9, 11, 13
 • Sympatyczna 8, 10
 • Radości 10, 12

XVIII część Walnego Zgromadzenia

 • Romantyczna 6
 • Romantyczna 8, 10, 12
 • Przedwiośnie 2
 • Przedwiośnie 1, 3, 7

XIX część Walnego Zgromadzenia

 • Fantastyczna 11
 • Fantastyczna 4, 6, 8,
 • Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
 • Fantastyczna 17, 19, 21

XX część Walnego Zgromadzenia

 • Sympatyczna 1, 3,
 • Sympatyczna 2, 4
 • Sympatyczna 12, 14, 16
 • Radości 4
 • Radości 14
 • Radości 2
 • Przytulna 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30
 • Gościnna 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
 • Uśmiechu 8, 23, 29

XXI część Walnego Zgromadzenia

 • Romantyczna 9
 • Radości 9, 11
 • Romantyczna 15
 • Radości 1, 3, 5
 • Romantyczna 17, 19

§ 4

Integralną częścią niniejszej uchwały jest szczegółowy wykaz dotyczący podziału członków SM „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej
Nr  ………………  z dnia ……………….

 

Harmonogram zebrań
Części Walnego Zgromadzenia
(13.05.2015 r. – 17.06.2015 r.)

Osiedle

Liczba członków

Nieruchomości

Ilość członków WZ

Ilość mandatów na czlonków RN

Termin
i godzina zebrania

Miejsce zebrania

PORĘBA

1139

I część Walnego Zgromadzenia:
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C

382

1

13.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

II część Walnego Zgromadzenia:
Bursztynowa 3
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Agatowa 18
Agatowa 16

368

1

14.05 2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

III część Walnego Zgromadzenia:
Bursztynowa 14
Bursztynowa 6, 8, 10
Turkusowa 3
Agatowa 12
Agatowa 14
Członkowie oczekujący

389

249

1

15.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

ŁĘGI

1621

IV część Walnego Zgromadzenia:
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

482

1

25.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

V część Walnego Zgromadzenia:
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

585

1

26.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

VI część Walnego Zgromadzenia:
Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
Biedronki 2a, 2b, 2 c
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

554

1

27.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

RUTA

2107

VII część Walnego Zgromadzenia
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

602

1

9.06.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

VIII część Walnego Zgromadzenia
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

511

1

10.06.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

IX. część Walnego Zgromadzenia
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

487

1

11.06.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

X część Walnego Zgromadzenia
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15

507

1

12.06 2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

WIDOK

1349

XI część Walnego Zgromadzenia
Szmaragdowa 4, 16, 30,
34, 36, 46

538

1

15.06.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XII część Walnego Zgromadzenia
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29 A, 31
Topazowa 4, 6

427

1

16.06.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XIII część Walnego Zgromadzenia
Bursztynowa 24, 30 , 32, 32 b, 34, 35, 36, 37, 41

384

1

17.06.2015 r.
17.30

BŁONIE

1448

XIV część Walnego Zgromadzenia
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Rycerska 2, 4, 6, 8

575

1

29.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XV część Walnego Zgromadzenia
Kawaleryjska 14, 16, 18
Ułanów 14, 16
Dragonów 3,14
Szaserów 1, 9, 11

410

1

28.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XVI część Walnego Zgromadzenia
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

463

1

8.06.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

SKARPA

2302

XVII część Walnego Zgromadzenia
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

423

1

22.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XVIII część Walnego Zgromadzenia
Romantyczna 6, 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

526

1

19.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XIX część Walnego Zgromadzenia
Fantastyczna 4, 6, 8,
Fantastyczna 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

523

1

21.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XX część Walnego Zgromadzenia
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 2, 4, 14
Przytulna 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30
Gościnna 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Uśmiechu 8, 23, 29

480

1

18.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

XXI część Walnego Zgromadzenia
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 15, 17, 19

371

1

20.05.2015 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

 

po wysłuchaniu informacji , że:

– zgodnie z § 84 ust. 1 Statutu Spółdzielni

„Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory” .
– członkowie oczekujący zostali dołączeni do osiedla Poręba i tym samy dla członków zamieszkałych w tym osiedlu i członków oczekujących przysługiwać będą 3 mandaty w Radzie Nadzorczej,
– członkowie zamieszkali w osiedlu Niska Skarpa zostali dołączeni do XX części Walnego Zgromadzenia członków z osiedla Skarpa,
– członkowie zamieszkali w osiedlu Widok zostają podzieleni ma 3 części Walnego Zgromadzenia i otrzymują 3 mandaty w Radzie Nadzorczej,
– nie ma jeszcze potwierdzonego terminu udostępnienia Sali w Domu Akcji Katolickiej na przeprowadzenie zebrań Walnego Zgromadzenia,

oraz dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 3 głosach przeciwnym ( w tym Dariusza Siwka) i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 15/3//2015 r. z dnia 31.03.2014 r. w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2015 r.

w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynkach przy ul. Sasankowej
1, 3, 5 osiedla Ruta.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 4/2015 Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 26.02.2015 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynkach przy ul. Sasankowa 1, 3, 5 w osiedlu Ruta z kwoty 0,40 zł/m2 na 1,15 zł/m2 z dniem 1 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie.
2.

UCHWAŁA NR 4/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie: zmiany stawki na rok 2015 opłat na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie. działając na podstawie § 4 ust. l, 3, 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

 

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zwiększeniu od 01 lipca 2015 r. miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy w nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 ze stawki 0.40 zł/m2 na stawkę w wys. 1,15 zł/m2 – w celu realizacji n/w prac remontowych we wszystkich budynkach tej nieruchomości:
* w roku 2015
– wymiana okien na kl. schodowych w pralniach i suszarniach,
– wymiana dotychczasowego oświetlenia klatek schodowych na automatyczne LED.
* w roku 2016
– renowacja elewacji budynków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 8/50/2015 w sprawie zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 osiedla Ruta z dnia 31.03.2015 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.


Uchwała Nr 121/8/2007

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20. 11. 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 4 1 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§1

 1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
  a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
  – administracyjne
  – kluby osiedlowe
  – biuro Zarządu
  – przyziemie – garaż (Przytulna 4)
  – garaż (ADM Łęgi i Widok)
  – i inne (w przypadku ujawnienia).
  b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
  – utrzymanie pomieszczeń (media)
  – podatki i opłaty
  – ubezpieczenie majątku
  – konserwacja i remonty
 2. W celu pokrycia kosztów mienia Spółdzielni wyłącza się ze składników opłat „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” koszty związane z utrzymaniem mienia, wprowadzając nowy składnik opłat – „utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,103 zł/m2 z dniem 1 stycznia 2008 r.”
 3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.
 4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§3

Traci moc uchwała Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r.
2.

Uchwała Nr ………………/2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………….

w sprawie: zmiany uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółdzielni w związku z art. 41 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala, co następuje:

 

§ 1

W § 1 ust. 2 wykreśla się słowa „ w wysokości 0,103 zł/m2”.

§ 2

Postanowienia uchwały wraz ze zmianami podjętymi uchwałą nr 67/38/2014 r. z dnia 16.09.2014 r zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie.
3.
W tym miejscu w protokole umieszczono:
Opinia prawna w sprawie: prawidłowości podjęcia uchwały nr 121/8/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia w opłatach eksploatacyjnych składnika „ utrzymanie mienia spółdzielni” i kolejnych, zmieniających wysokość opłaty na utrzymanie mienia spółdzielni.

oraz po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 2 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) i 4 wstrzymujących się od głosowania za podjęła uchwałę nr 16/41/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem z dnia 31.03.2015 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
A)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt I

Uchwała Nr /2015
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2015 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r – Prawo Spółdzielcze /Dz U. z 2013r., poz.1443/oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Zysk (netto) za 2014 r. w wysokości 1 423 842,31 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały ,
 2. kwotę 479 288,27zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla podzielić na:
  a) zasilenie działalności Domów Kultury kwota 40 000,00zł wg. załącznika nr 2 do uchwały,
  b) pozostałą kwotę 439 288,27zł przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych wg.-załącznika nr 2 do uchwały,
 3. kwotę 458 036,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2015
Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć zgodnie Statutem Spółdzielni § 109 ust. 3 pkt 2 na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

OSIEDLE kwota
SKARPA 160 812,84
RUTA 71 147,23
ŁĘGI 108 864,81
BŁONIE 58 692,75
WIDOK 46 540,77
PORĘBA 40 459, 05
RAZEM 486 51, 45 zł

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2015
Walnego Zgromadzenia S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Ad.1
Zasilenie działalności Domów Kultury kwota 40 000,00 zł z tego:
– Dom Kultury Skarpa 10 000,00zł
– Dom Kultury Błonie 10 000,00zł
– Dom Kultury Ruta 10 000,00zł
– Dom Kultury Łęgi 10 000,00zł

Ad.2
Dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych kwota 439 288,27zł z tego:.

Przykład:
439 288,27zł : 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,705497zł/m2– rocznie
Przykład – mieszkanie pow. użytkowej 50m2: mieszkanie – pow. mieszk. 50 m2 x 0,705497 zł/m2 = 35,2748zł/rok
miesięcznie – 0,05879zł /m2 x pow. użyt. mieszk. 50m2 = 2,9395zł

Osiedle Pow. użytkowa Kwota
SKARPA 141 385,44 108 829,62
N. SKARPA 2 650,30 2 040,04
RUTA 130 971, 41 100 813, 54
ŁĘGI 100 972, 02 77 721, 91
BŁONIE 88 178, 18 67 874, 02
WIDOK 84 930, 25 65 373, 96
PORĘBA 73 577, 31 56 365, 18
RAZEM 622 644, 91 479 288, 27

Projekt II


Uchwała Nr /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia……………………… 2015 r

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ i § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2014r. w wysokości 1 423 842,31 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały,
 2. kwotę 479 288,27zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową , którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych -załącznik nr 2 do uchwały,
 3. kwotę 458 036,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym (rozliczenie międzyokresowe).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2015
Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć zgodnie Statutem Spółdzielni § 109 ust. 3 pkt 2 na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

OSIEDLE kwota
SKARPA 160 812,84
RUTA 71 147,23
ŁĘGI 108 864,81
BŁONIE 58 692,75
WIDOK 46 540,77
PORĘBA 40 459,05
RAZEM 486 517, 45 zł

 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2015
Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..    

Kwotę 479 288,27zł zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć zgodnie Statutem Spółdzielni § 109 ust. 3 pkt 2 na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

Przykład
Nadwyżka bilansowa podzielona na lokale mieszkalne.
Nadwyżka bilansowa za 2014 §1 pkt 2 kwota 479 288,27 zł zostanie podzielona zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie .
479 288,27zł : 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,769737zł/m2– rocznie.
Przykład – mieszkanie pow. użytkowej 50m2:
mieszkanie – pow. mieszk. 50 m2 x 0,769737 zł/m2 = 38, 4868zł/rok
miesięcznie – 0,064145zł /m2 x pow. użyt. mieszk. 50m2 = 3,21zł

Osiedle Pow. użytkowa Kwota
SKARPA 141 385, 44 99 747, 01
N. SKARPA 2 650, 30 1 869, 78
RUTA 130 971, 41 92 399, 95
ŁĘGI 100 972, 02 71 235, 47
BŁONIE 88 178, 18 62 209, 45
WIDOK 84 930, 25 59 918, 04
PORĘBA 73 577,31 51 908, 57
RAZEM 622 644,91 479 288, 27

 
Lublin, dnia 31.03.2015r.

Stanowisko Rady Nadzorczej
w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2014 r., zawartych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie I uchwały i wnosi o jej przyjęcie, przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie zaopiniowała projekt I uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2014 r. oraz stanowisko w sprawie uchwały w brzmieniu przedstawionym w protokole.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawianych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie podziału zysku netto za 2014 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. z poniżej przedstawionym projektem stanowiska w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2014 r. :
Lublin, dnia 31.03.2015 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2014, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez PKO BP SA, Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, skuteczne działania Zarządu mające wpływ na wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2014 roku.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2014 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 1 głosie przeciwnym Dariusza Siwka i 4 wstrzymujących się od głosowania postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2014 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

c ) i d)
Prezes Zarządu omówił poniżej przedstawione materiały ( propozycje zmian do Statutu Spółdzielni I Regulaminu Walnego zgromadzenia) :

W tym miejscu w protokole umieszczono

1. Wykaz zmian do Statutu Spółdzielni – stan na dzień 31.03.2015 r.

2.

                                                                                                                                    Projekt

UCHWAŁA Nr /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. 2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2015
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. .06.2015 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługuje odwołanie jedynie do Sądu, w terminie 6 tygodni od daty doręczenia uchwały Rady Nadzorczej”.

 2. w § 63 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:
  „ Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być doręczane przez upoważnionych pracowników Spółdzielni”.
 3. W § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia”.
 4. § 74 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział:
  1) członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości,
  2) członkowie przyjęci w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.”

  „3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.
 5. § 78 b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć obrad”.
 6. § 79 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,”
 7. § 93 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) sporządzanie projektów sposobu podziału zysku netto lub pokrycia strat,”
 8. § 93 pkt 8 lit. e otrzymuje brzmienie:
  „e) zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę terenu,”
 9. § 103a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości”.
 10. § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni, zbycia (w tym zamiany) lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla” .
 11. § 103 a1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
  „Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego”.
 12. § 103 a4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości”.

 13. § 113 otrzymuje brzmienie:
  „Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu …………… r.” .

d)
3.

                                                                                                                                                                                  Projekt

UCHWAŁA Nr /2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr /2015
Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. .06.2015 r
.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”
 2. § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  „5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku netto (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,”
 3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział:
  1) członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości,
  2) członkowie przyjęci w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości.”
 4. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.”
 5. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć obrad”.
 6. § 25 otrzymuje brzmienie:
  „Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………….. r.

 
4. Lublin, dnia 31.03.2014 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI i REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z:

 1. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie członków oczekujących ( § 73 ust. 2 ),
 2. uszczegółowieniem zapisów dot. kwalifikowania członków do części Walnego Zgromadzenia ( § 74 ust. 1 , § 74ust. 3),
 3. zmianami redakcyjnymi (§ 78 b ust. 2 , § 93 pkt 8 lit. e , 103 a ust. 4),
 4. zastąpieniem określenia „nadwyżka bilansowa” określeniem „zysk netto” ( § 79 pkt 5 i § 93 pkt 5),
 5. doprecyzowaniem zapisów dot. kandydatów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla (§ 103a ust. 1 i § 103 a1 ust. 1 1 ).

– wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonymi projektami.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za , przy 1 głosie przeciwnym Dariusza Siwka , postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian statutu i zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółdzielni w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

E)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. PROJEKT


UCHWAŁA NR / 2015

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………………

w sprawie: nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) w związku z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycie w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości wykazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomości do nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia poprzez zamianę, zlokalizowane są w pasach drogowych.
Zbycie (zamiana) umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.

Na nieruchomościach przeznaczonych do zamiany pomiędzy SM „Czuby” a Gminą Lublin, w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych wybudowano infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania osiedli, tj. parkingi osiedlowe. Aby zapobiec zwrotowi przedmiotowych działek byłym właścicielom (w ostatnim czasie do takich sytuacji dochodziło i kilka spraw jest w toku) i umożliwić dalsze korzystanie z parkingów przez mieszkańców, zasadne jest, aby Spółdzielnia nabyła prawo do tych działek.

Załącznik do Uchwały Nr ……..….
Zgromadzenia Zgromadzenia  SM Czuby
z dnia z dnia …………….       
                                                                                                                                                         

Wykaz nieruchomości SM Czuby przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, w ramach regulacji pasów drogowych i granic:

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. działki m2

położenie

właściciel/użytkownik wieczysty

RUTA

40/28

30

3

85

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

40/29

30

3

49

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Ruta

134

ŁĘGI

22/4

30

11

1377

przy ulicy Bocianej

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Łęgi

1377

PORĘBA

19/5

27

11

98

przy ulicy Agatowej

właściciel SM Czuby

Razem Poręba

98

OGÓŁEM

1609

Wykaz nieruchomości Gminy Lublin przeznaczonych do zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, w ramach regulacji pasów drogowych i granic:

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. całkowita
[m2]

pow. do przejęcia
[m2]

Położenie

Właściciel

ŁĘGI

cz. dz. 48/3

30

2

10 121

1 787

przy ulicy Biedronki 2A

Gmina Lublin

cz. dz. 5/12

30

11

3 566

426

przy ulicy Bocianiej i Tymiankowej

Gmina Lublin

Razem Łęgi ok.

2 213

PORĘBA

cz.dz. 105/56

27

9

19 777

555

przy ulicy Perłowej 4

Gmina Lublin

cz.dz. 105/56

27

9

jw

160

przy ulicy Bursztynowej 1c

Gmina Lublin

cz.dz. 80/10

27

9

4 495

320

przy ulicy Agatowej
(Bursztynowa 1, 1C)

Gmina Lublin

cz.dz. 39/1

27

12

1024

263

przy ulicy Agatowej 12

Gmina Lublin

cz.dz.71/22

27

11

3463

1 325

przy ulicy Agatowej 16, 12

Gmina Lublin

Razem Poręba ok.

2 623

OGÓŁEM ok.:

4 836

 

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia:

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały do Walnego Zgromadzenia w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych.

F)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji ,której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami: :

1.
Waldemar Żak                                                                                                                                            
  Lublin, dn. 16.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie S.M. Czuby W Lublinie
Wnoszę o uchylenie uchwały nr 61/15/2014 dotyczącej kosztów zarządzania na 2015 rok.

Uzasadnienie
„Aktualnie Spółdzielnia zakończyła proces inwestycyjny na wcześniej przekazanych terenach, w związku z czym działalność Spółdzielni w najbliższym czasie będzie ograniczała się do utrzymania stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, podnoszenie estetyki osiedli oraz komfortu zamieszkiwania.”

Cytat ten pochodzi z informatora Spółdzielni nr 50 z kwietnia 2014, strona 39.
Dlatego też nieuzasadniony jest dalszy wzrost kosztów zarządzania, oraz płac pracowników zarządu o 4% w sytuacji, gdy zadłużenie czynszowe wzrosło do 7,5 miliona zł na dzień 01.08.2014.

Wskaźnik wzrostu płac w zarządzie Spółdzielni w latach 2010-2015 kształtuje się na poziomie 31,2% co przekłada się na średnią płacę 4892 brutto. Dla porównania: inflacja w latach 2010-2014 wynosi 12%, a wzrost emerytur i rent w latach 2010-2015 około 20%. Pracownicy zarządu mają doskonałe warunki pracy, szeroki wachlarz opieki socjalnej, nagrody jubileuszowe i premie, a najważniejsze stałą i pewna pracę. Dochody pracowników to nie tylko wynagrodzenia, duża grupa z nich ma dodatkowo świadczenia emerytalne.

W obecnej sytuacji regulacje płac można przeprowadzać jedynie przez zmiany w strukturze organizacyjnej, a ona jest niezmienna od wielu, wielu lat. Nie widać jednocześnie szukania oszczędności w wydatkach.

Spółdzielnia mieszkaniowa to nie zakład pracy czy korporacja, która przynosi zysk. Wszystkie koszty i ich wzrost pokrywają mieszkańcy Spółdzielni o różnym statusie materialnym, a o tym prezesi i większość Rady Nadzorczej niestety nie pamięta.

Rada Nadzorcza nie wzięła również pod uwagę wniosków zgłoszonych i przegłosowanych na Walnym Zgromadzeniu z osiedli: Ruta, Skarpa, Błonie i Widok, aby ograniczyć zatrudnienie i zamrozić płacę na okres 2 lat.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie tzn. uchylić uchwalę o kosztach zarządzania na 2015 rok.

2. Projekt

UCHWAŁA Nr /2015

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
  do uchwały Nr …./2015
  Walnego Zgromadzenia
  SM „Czuby” w Lublinie
  z dnia ………. 2015 r.                                                                                                                                                        

UZASADNIENIE

Wniosek Pana Waldemara Żaka o uchylenie uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r. nie zasługuje na uwzględnienie z następujących względów:

 1. co do zasady zakończenie procesu inwestycyjnego nie powoduje automatycznie zmiany kosztów zarządzania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni. Zauważyć należy, że Spółdzielnia w ramach działalności eksploatacyjnej musi utrzymywać dotychczasową substancję mieszkaniową i infrastrukturę techniczną w należytym stanie technicznym, co należy do jej obowiązków jako właściciela, współwłaściciela czy zarządcy terenu.

  Nie można zapominać, że zasoby mieszkaniowe Spółdzielni starzeją się, co wymaga utrzymania odpowiedniej kadry do podejmowania wszelkich czynności związanych z eksploatacją i utrzymaniem, zarówno lokali członków, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych. To samo dotyczy utrzymania w należytym stanie nowo powstałych inwestycji, w ramach których zaspokojono potrzeby mieszkaniowe członków i wybudowano nową infrastrukturę techniczną, które to elementy wymagają okresowych i bieżących remontów, konserwacji itp.

  Prawidłowa eksploatacja i utrzymanie terenów wspólnych wymaga posiadania takiej ilości kadry, ażeby sprostać warunkom nałożonym przez ustawodawcę i statut w zakresie prawidłowego ustalenia kosztów, jakie ponosić będą członkowie i nie-członkowie Spółdzielni korzystający z lokali i infrastruktury technicznej;

 2. planowane koszty zarządzania na 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,9 %, a w stosunku do 2010 r. wzrost nastąpił o 19,6 %. Wbrew twierdzeniom Pana Waldemara Żaka, wzrost planowanego wynagrodzenia pracowników zarządu na 2015 r. nie ma większego wpływu na wzrost wysokości stawki opłat eksploatacyjnych – „kosztów zarządzania”, która w 2014 r. wynosiła 0,444 zł / m2, a w 2015 r. – 0,45 zł / m2 , co stanowi wzrost o 0,006 zł / m2 (czyli niewiele ponad pół grosza).

  Na szczególną uwagę zasługuje fakt znaczącego wzrostu stawki opłat eksploatacyjnych – „kosztów zarządzania” z 0,31 zł w 2010 r. na 0,43 zł w 2013 r., tj. o 0,12 zł, który podyktowany był czynnikami niezależnymi od Spółdzielni – zmianą obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zasad rozliczenia kosztów zarządzania, tj. według struktury przychodów.

  Ponadto na wzrost kosztów zarządzania miał wpływ szczególny wzrost kosztów organów samorządowych w latach 2010-2015. Wynagrodzenie członków organów samorządowych Spółdzielni, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 88a i § 103d Statutu Spółdzielni, powiązane jest z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, które wzrosło w tym okresie o 32,9%.
  Należy również dodać, że przy ustalaniu planowanego wzrostu kosztów Zarząd Spółdzielni uwzględnił również wzrost wskaźnika inflacji o 11,5 %;

 3. wbrew stanowisku Pana Waldemara Żaka, Rada Nadzorcza analizowała wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia obradującego w dniach od 12 maja 2014 r. do 09 czerwca 2014 r., dotyczące zmniejszenia ilości etatów w administracjach osiedli i zarządzie, zamrożenia funduszu płac i premii na okres dwóch lat oraz zmniejszenia ilości etatów konserwatorów Administracji Osiedla „Błonie” do czterech: hydraulik, budowlaniec, elektryk i ogrodnik; zajmując w tej sprawie stanowisko, które zostanie przedstawione na częściach Walnego Zgromadzenia w punkcie dotyczącym informacji o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
  Ponadto podkreślić należy, iż Rada Nadzorcza opiera swoje stanowisko w tej sprawie na uchwałach podjętych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

 

 
Lublin, dnia 31.03.2015 r.

Stanowisko Rady Nadzorczej    w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 61/15/2014 rady nadzorczej  spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r.
W sprawie kosztów zarządzania na 2014 r.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r. – wnosi, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej.

Wniosek Pana Waldemara Żaka nie zasługuje na uwzględnienie.
Zakończenie procesu inwestycyjnego nie powoduje automatycznie zmiany kosztów zarządzania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni. Prawidłowa eksploatacja i utrzymanie terenów wspólnych wymaga posiadania odpowiedniej kadry.
Wzrost planowanego wynagrodzenia pracowników zarządu na 2015 r. nie ma większego wpływu na wzrost wysokości stawki opłat eksploatacyjnych – „kosztów zarządzania”.

Rada Nadzorcza analizowała wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r., dotyczące zmniejszenia ilości etatów w administracjach osiedli i zarządzie, zamrożenia funduszu płac i premii na okres dwóch lat, zajmując w tej sprawie stanowisko, przedstawione w informacji o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła stanowisko w sprawie rozpatrzenia odwołania w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowiła większością głosów – 14 za, przy 3 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.02.2015 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 8
Rada nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione pisma:

1. Członka zam. przy ul. Różanej w osiedlu Ruta z dnia 24.02.2014 r. dot. prośba o wyjaśnienie dlaczego spółdzielnia nie przystąpiła do konkursu o dofinansowanie z funduszy unii Europejskiej remontów – renowacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” i zasobów osiedlowych .

Po przeanalizowaniu pisma w/w oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 24.02.21015 r, po zapoznaniu się z dokumentami, w tym z korespondencją Spółdzielni z Urzędem Miasta Lublin Wydziałem Rozwoju i Funduszy Europejskich, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia:
W roku 2007 Spółdzielnia przystąpiła do opracowania studiów wykonalności – załączników do wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa Lubelskiego.

Potwierdzeniem przyjęcia (przez UM Lublin) wniosków Spółdzielni było objęcie terenów Spółdzielni Lokalnym Planem Rewitalizacji dla Miasta Lublin – zatwierdzonym przez Radę Miasta Lublin w dniu 28 czerwca 2007 r Uchwałą nr 140/X/2007 r dotyczącą m.in. terenów spółdzielni mieszkaniowych, w tym terenów SM „CZUBY” – załącznik graficzny nr 18 w punkcie IV programu część literowa S oraz kolejną uchwałą Nr 752/XXXIII/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., dotyczącą m.in. terenów SM „CZUBY” – załącznik nr 19 strona 167. Uchwały są dostępne na stronie internetowej urzędu.

Wnioski o dofinansowanie były wielokrotnie uzupełniane w celu spełnienia aktualizowanych wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Podlegały kolejnym ocenom pod kątem spełnienia wskaźników określonych w ww. wytycznych (relatywnie mała przestępczość, zastosowane technologie, położenie itp.). Utrzymanie wartości narzuconych wskaźników było podstawowym warunkiem przystąpienia do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Wnioski SM „Czuby”, podobnie jak kilku innych Spółdzielni, złożone do Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM – objęte Lokalnym Planem Rewitalizacji dla Miasta Lublin nie uzyskały pełnej akceptacji pod kątem spełnienia wszystkich ww. wskaźników. Dlatego też m.in. SM „Czuby” została pozbawiona dalszej możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu rewitalizacji osiedli (objętych opracowanym Studium Wykonalności) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

2. Członka zam. przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi z dnia 25.02.2015 r. dot. zróżnicowania ceny podgrzania wody na terenie Spółdzielni.

Po przeanalizowaniu pisma w/w oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2015 r., po przeanalizowaniu problemu i przyczyny zróżnicowania ceny podgrzania wody na terenie Spółdzielni, Rada Nadzorcza SM „CZUBY” uprzejmie informuje, że nie widzi możliwości ujednolicenia ceny w zasobach Spółdzielni.
W Informatorze Nr 54 wyjaśniono mieszkańcom przyczyny techniczne mające wpływ na koszty ciepła podgrzania wody, wynikające z faktur wystawianych przez LPEC.

Rozliczanie tych kosztów i ustalanie ceny podgrzania wody odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

3) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
Lublin, 23.02.2015 r.

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie

  Wyciąg z protokołu nr 1/2015
RPN Osiedla „WIDOK” z dnia 26.01.2015 r.  

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” przychyla się do wniosku pani Teresy Janowskiej przy wsparciu uczestniczących w posiedzeniu pani Elżbiety Siwek i pana Tadeusza Woźnicy w sprawie dokonania zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie sposobu rozliczania niedoboru wody na poszczególne nieruchomości – przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych.

Wniosek podjęto 13 glosami za, 5 głosami wstrzymującymi:

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma oraz po dyskusji większością głosów – 19 przy 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok wystosować odpowiedź następującej treści:

Lublin, dn. 2015-03-31

 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla WIDOK
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

RN/1362/15

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26 stycznia 2015 r., Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że nie może wprowadzić proponowanych zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” – dotyczących sposobu rozliczenia niedoboru wody na poszczególne nieruchomości, przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych. Sposób rozliczania wody wynika z warunków oraz rozwiązań technicznych zasilania i opomiarowania wody dostarczonej przez MPWiK, w tym wody zimnej, podgrzewanej i opomiarowanej w podstacjach ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zasoby naszej Spółdzielni, z wyjątkiem kilku nieruchomości w osiedlu Widok zostały już opomiarowane wodomierzami z odczytem radiowym. Dzięki temu ilość wody niebilansującej się znacznie zmniejszyła się do kilku procent. Pozwoliło to na znaczne oszczędności, bezpośrednio odczuwalne przez mieszkańców poprzez zmniejszenie kwartalnych dopłat.

4.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa
Lublin, dnia 18.03.2015 r.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody”. Zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2015 r. Nr 7/17/2015. Propozycje zmian do ww. regulaminu zostały przyjęte przez RN bez wcześniejszej konsultacji i zaopiniowania przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości wszystkich osiedli SM „Czuby”. Zgodnie z zapisami Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania – art. 4 ust. 13 „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy”.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 2 głodach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wystosować odpowiedź następującej treści:

Lublin, dnia 31.03.2015 r.
Ldz. RN/2026/2015

Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Skarpa

Rada Nadzorcza Spółdzielni, w odpowiedzi na pismo Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18 marca 2015 r., informuje, że zgodnie z § 103b ust. 1. pkt 15 Statutu Spółdzielni do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy m.in. opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów, a nie opiniowanie zmian w istniejących już regulaminach. Ponadto wyjaśniamy, że § 103b ust. 1. pkt 15 Statutu jest przepisem szczególnym wobec § 4 pkt 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i w przypadku sprzeczności pomiędzy nimi obowiązuje jedynie zapis statutowy.

5. W tym miejscu w protokole umieszczono pismo

Mieszkańcy z ul. Stokrotki 7 w osiedlu Ruta z dnia 09.03.2015 dot. odpowiedzi na pismo ER-307/38/2015 w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu braku dostawy ciepłej wody do 4 mieszkań

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, po wsłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

Dotyczy: pisma z dnia 09.03.2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu braku właściwej temperatury ciepłej wody do mieszkań

Rada Nadzorcza zapoznała się z dotychczasową Państwa korespondencją dotycząca udzielenia bonifikaty za brak ciepłej wody. Ponadto, Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się z informacjami udzielonymi w tej sprawie przez służby techniczne naszej Spółdzielni.
W związku z tym informujemy:

 1. Na podstawie § 12 Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM CZUBY w Lublinie bonifikata z tytułu zakłóceń w dostawie energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody przysługuje użytkownikom lokali określone umowie sprzedaży ciepłą i uzyskanej od dostawcy energii cieplnej. Dostawcą ciepła dla zasobów mieszkaniowych Spółdzielni jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. w Lublinie jako przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi – zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 2. Zgodnie z Art. 62. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane, Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w zakresie, m.in. instalacji ciepłej wody, ma obowiązek poddawać je kontroli okresowej co najmniej 1 raz w roku. Obowiązek ten jest spełniany. Jednak pomiędzy kontrolami mogą się zdarzyć awarie, których usunięciem w możliwie najkrótszym czasie zajmują się służby techniczne Spółdzielni.
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawo wejścia do lokalu w przypadku awarii w lokalu wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody wyłącznie w obecności funkcjonariusza policji lub straży pożarnej. Z kolei możliwość wejścia do lokalu nawet bez zgody właściciela lokalu przez funkcjonariuszy Policji czy Straży Pożarnej – regulują przepisy dotyczące funkcjonowania tych służb oraz inne szczególne przepisy, np. Kodeks postępowania karnego. W przypadku braku przesłanek wynikających z tych przepisów funkcjonariusze nie powinni oczywiście wchodzić do lokalu a więc nie umożliwią również wejścia pracownikom Spółdzielni. Z kolei do przesłanek pozwalających na wejście do lokalu funkcjonariuszom należy zaliczyć sytuację wyjątkową, z reguły niebezpieczną i wymagającą profesjonalnego działania. W przekonaniu Spółdzielni brak było wystarczających podstaw, aby w/w funkcjonariusze umożliwili pracownikom Spółdzielni wejście do lokalu.

  Reasumując, nie możemy przyjąć Państwa argumentacji i udzielić żądanej bonifikaty, gdyż nie znajduje to żadnej podstawy w obowiązujących stanie faktycznym i prawnym. Natomiast Rada Nadzorcza zachęca Państwa do podjęcia działań – poprzez swoje organy przedstawicielskie – w celu modernizacji instalacji ciepłej wody i ujęcie jej w planie remontowym Waszej nieruchomości.

6. W tym miejscu w protokole umieszczono pismo:

Członka zam. przy ul. Ul. Ułanów w osiedlu Błonie z dnia 18 marca 2015r – sprzeciw odnośnie rozliczania centralnego ogrzewania mieszkań z m2 powierzchni użytkowej dla lokali w budynku od przyjętego zużycia maksymalnego w budynku.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma , po wsłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę ds. eksploatacji oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedź następującej treści:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 18 marca 2015r. w sprawie rozliczania centralnego ogrzewania, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że decyzja o sposobie rozliczania kosztów ogrzewania budynku jest podejmowana na podstawie decyzji większości mieszkańców.

Zgodnie z § 2 ust.1 Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody – jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za centralne ogrzewanie jest budynek. W przypadku Pani budynku większość właścicieli lokali opowiedziała się za opomiarowaniem centralnego ogrzewania i założeniem podzielników na grzejnikach.

Użytkownicy, którzy uniemożliwili montaż podzielników kosztów w mieszkaniu są rozliczani poprzez przyjęcie maksymalnego zużycia w budynku na m2 (zgodnie z rozdz. III § 4 ust.4 pkt 2 lit.f w/w regulaminu) o czym byli Państwo informowani w obszernej korespondencji przez Zarząd Spółdzielni.

Reasumując powyższe, Rada Nadzorcza nie widzi podstawy do pozytywnego rozpatrzenia Pani pisma.

Ad. 9

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w I kwartale 2015 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za rok 2014 analizę wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014, terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, postanowiła przyznawać członkom Zarządu premii za I kwartał 2015 w wysokości :

W tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie i wysokość przyznanej premii członkom Zarządu.

Ad. 10
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.
Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie