ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 02/2015 z dnia 24.02.2015 r.

Protokół nr 2/2015
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24.02.2015 r.

Obecni:
– Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
– Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
– Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dariusz Siwek, Dorota Szyszkowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat:
  a) badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ za rok 2014,
  b) Ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody,
  b) zmian w opłatach eksploatacyjnych osiedla Skarpa.
 4. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.01.2015 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy pracownicze.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
A)

Wojciech Sadowski właściciel Biura Audytorskiego wybrany przez Radę Nadzorcza do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2014 r. poinformował, że przystąpił do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i po jego sprawdzeniu wyrazi opinie o jego zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami polityki rachunkowości tego sprawozdania oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach. Opinię i uzupełniający raport z badania sprawozdania finansowego dostarczy do dnia 31.03.2015 r.

B)
Radca prawny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Michał Karwat poinformował, że:

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. 2014 poz. 1585) weszła w życie 15 grudnia 2014 r. Akt ten wprowadza do polskiego systemu prawnego nową instytucję – odwróconego kredytu hipotecznego.

W praktyce instytucja ta kierowana jest w szczególności do osób starszych. Do oferowania umów odwróconego kredytu hipotecznego uprawnione zostały banki oraz instytucje kredytowe. Drugą stroną umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą osoby fizyczne, które posiadają prawo własności nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Obok zabezpieczenia hipotecznego bankowi będzie przysługiwało, przez ujawnienie w księdze wieczystej, roszczenie o przeniesienie na bank prawa do nieruchomości przysługującego kredytobiorcy.

Wysokość udostępnionych na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego środków pieniężnych będzie ustalana w oparciu o wartość rynkową nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy.

Środki pieniężne przyznane na podstawie umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie oddawał kredytobiorcy do dyspozycji bezterminowo, ale ich wypłata będzie dokonywana przez okres ustalony w umowie. Oznacza to, że środki te nie będą musiały być udostępniane dożywotnio.

Kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie spłacić odwrócony kredyt hipoteczny w całości bądź w części.
Kredytobiorca, jak i bank, będą mogli w każdym czasie wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego, z zachowaniem terminu 30-dniowego.

Zgodnie z ustawą, w przypadku jeżeli spadkobiercy kredytobiorcy, w terminie 12 miesięcy od dnia jego śmierci, dokonają spłaty całkowitej kwoty do zapłaty, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego wygaśnie. Jeżeli spadkobiercy nie zdecydują się na dokonanie spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, nastąpi przeniesienie na rzecz banku własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Ad. 3
A)

Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych odwołań od uchwały Rady Nadzorczej nr 118/17/2014 z dnia 16.12.2014 r. dot. zmian w § 4 ust. 2 pkt 2 a i b Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej skierowanych przez:

 1. Przedstawiciela nieruchomości z osiedla Skarpa z dnia 15.11.2015 r. skierowane do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: w tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w.
 2. Członka zam. przy ulicy Fantastyczna w osiedlu Skarpa z dnia 14.01.2015 r.( dokonane zmiany w regulaminie podzieliły członków spółdzielni.),

oraz mając na uwadze wyniki analizy rozliczenia kosztów ogrzewania – wyliczenia proporcji powierzchni wspólnych budynku do powierzchni lokali mieszkalnych ( wynoszących od 35 do 48% ) przedstawionych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.12.2014 r . Zarząd Spółdzielni wnosi do Rady Nadzorczej o ponowne przeanalizowaniu zapisów § 4 ust. 2 pkt 2 a i b Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i uchwalenie zmiany zaproponowanej w poniżej przedstawionym projekcie:

PROJEKT

Uchwała Nr ………. /2015
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiącym załącznik do uchwały nr 118/17/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16.12.2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

W § 4 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:

a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki , rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),

b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki,  rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.
 2. Postanowienia Regulaminu określone w § 1 uchwały będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2015 r.

Załącznik
do uchwały ………………….
Rady Nadzorczej SM Czuby
z dnia ……………………. r.

REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali
za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rozdział I. Wprowadzenie.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków oraz określa zasady rozliczeń z użytkownikami lokali.
 2. Rozliczenie to polega na:
  1) ustaleniu w okresie rozliczeniowym kosztów dostawy energii cieplnej dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych,
  2) określeniu rodzaju kosztów i terminów ich rozliczenia,
  3) ustaleniu kryterium podziału tych kosztów na poszczególne lokale,
  4) porównaniu wysokości przypadających na dany lokal kosztów z wniesionymi przez użytkownika lokalu zaliczkami i rozliczenie powstałej różnicy.
 3. Podstawa prawna opracowania regulaminu.
  – Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami).
  – Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r.
  – Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z późn. zmianami ).
  – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r).
  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74).
  – PNEN 834 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki.
 4. Wprowadzony niniejszym regulaminem system rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ma na celu stymulowanie energooszczędnych zachowań użytkowników lokali przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.

§ 2

Postanowienia ogólne.

 1. Określenie jednostek rozliczeniowych kosztów dostawy energii cieplnej.
  1) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za centralne ogrzewanie jest budynek, w przypadku Osiedla Niska Skarpa jednostką rozliczeniową jest zespół budynków osiedla z podziałem na ulicę Przytulną, Szczęśliwą i Uśmiechu.
  2) Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie c.w.u. jest cieplny węzeł grupowy (podstacja ciepła).
 2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.
 3. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresach miesięcznych.
 4. Określenie kosztów dostawy energii cieplnej.
  Koszty dostawy energii cieplnej wynikają z wysokości zafakturowanych opłat określonych w umowach sprzedaży energii cieplnej lub gazu, jakie ponosi spółdzielnia na rzecz dostawcy w okresie rozliczeniowym.
  1. Koszty dostawy energii cieplnej wg umowy sprzedaży ciepła z LPEC obejmują:
  a) Koszty stałe (opłata za zamówioną moc, opłata za usługi przesyłowe).
  b) Koszty zmienne (opłata zmienna za pobrane ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe, opłata za nośniki ciepła).
  2. Koszty dostawy energii cieplnej budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
  a) koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy),
  b) koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowe zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania).
 5. Energia cieplna wytwarzana w kotłowni gazowej.
  1) Podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
  2) W przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
  3) Wartość GJ jako jednostki wytworzonego ciepła przez kotłownię gazową wyliczana jest dla każdego okresu rozliczeniowego jako iloraz poniesionych kosztów i ilości wytworzonych jednostek.

Rozdział II. Ogólne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej.

                                                                                                                 § 3

 

 1. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie zindywidualizowanyym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których zainstalowane są przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) umożliwiające określenie ilości energii cieplnej przypadającej na dany lokal lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki) umożliwiające podział energii cieplnej na poszczególne mieszkania – rozliczane ciepło za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter zindywidualizowany.
  2) W budynkach objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń, w których występują lokale mieszkalne nieopomiarowane lub w których użytkownik uniemożliwił odczyt podzielników kosztów, wystąpiła awaria podzielnika kosztów lub w których wystąpiła awaria indywidualnego licznika ciepła w mieszkaniu – rozlicza się ryczałtowo wg zasad określonych w rozdziale III regulaminu.
 2. Centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych w systemie uproszczonym.
  1) W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których nie zainstalowano indywidualnych mieszkaniowych liczników ciepła lub podzielników kosztów c.o. rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter uproszczony.
  2) Rozliczenie kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym w danym budynku (zastąpienie systemu zindywidualizowanego systemem uproszczonym w całym budynku) może być zastosowane wtedy gdy zażąda w formie pisemnej więcej niż 50% użytkowników lokali w danym budynku.
  Zmiana systemu rozliczania może być dokonana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w terminie umożliwiającym podpisanie stosownego Aneksu do Umowy Rozliczeniowej z Firmą rozliczającą ciepło.
 3. Ciepła woda – lokale mieszkalne
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody z użytkownikami lokali mieszkalnych dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.
 4. Centralne ogrzewanie – lokale użytkowe
  Koszty ogrzewania lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale V § 6.
 5. Ciepła woda – lokale użytkowe
  Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
  Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale VII § 8.

Rozdział III. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.


§ 4

 1. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika ciepła na ogrzewanie a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
  1) Koszty stałe stanowią sumę kosztów wyliczonych na podstawie różnicy wskazań licznika ciepła zamontowanego w kotłowni a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach oraz całość kosztów określonych wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 2 lit. a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach (ilość jednostek) korygowana jest współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
  4) W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 3. Budynki Osiedla Niska Skarpa.
  1) Kosztem dostawy ciepła dla c.o. jest wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży ciepła, jaką wnosi spółdzielnia na rzecz dostawcy na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę.
  2) Podstawą obciążeń poszczególnych zespołów budynków (ulica Przytulna, Szczęśliwa, Uśmiechu) są wskazania liczników LPEC, natomiast wskazania ciepłomierzy w domkach przyjęte są do rozliczeń jako podzielniki.
 4. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielnik kosztów c.o.
  1) Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.a rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
  2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit.b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
  a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),

  b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o.w mieszkaniach.

  c) Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.

  d) Pojedyncze grzejniki nieopomiarowane w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (gdy odczyt będzie technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) rozliczane są wg najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku. Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.

  e) Pojedyncze grzejniki, w których wystąpiła awaria podzielnika elektronicznego rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych urządzeń.

  f) Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.
  Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.
  Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
  Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego.

  g) Jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).


Rozdział IV. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym.


§ 5

W budynkach objętych uproszczonym system rozliczeń całość kosztów ogrzewania budynku (łącznie koszty stale i zmienne określone w rozdziale I §2 ust.4 rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.

Rozdział V. Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych.


§ 6

 1. W budynkach objętych zindywidualizowanym lub uproszczonym systemem rozliczeń, gdzie funkcjonuje wspólne opomiarowanie energii cieplnej dla grupy lokali mieszkalnych i użytkowych całość kosztów stałych i zmiennych ogrzewania rozlicza się na grupę lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej grupy lokali. W budynkach, w których funkcjonuje odrębne opomiarowanie grupy lokali mieszkalnych i użytkowych wielkość kosztów przypadających na poszczególne grupy lokali określa się bezpośrednio ze wskazań tych urządzeń.
 2. Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego lokalu.
 3. Przypadające na grupę lokali mieszkalnych koszty rozlicza się wg zasad określonych w rozdziale III §4 lub IV §5 regulaminu.
 4. Koszty ogrzewania lokali użytkowych ustalane są oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła. Lokale użytkowe rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.

Rozdział VI. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych.


§ 7

  1. Budynki zasilane z kotłowni gazowej – koszty określone wg rozdziału I §2 ust.5 pkt 1 lub 2.
   Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.
  2. Budynki zasilane z sieci LPEC.
   Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych (łącznie całość kosztów stałych i zmiennych określonych w rozdziale I §2 ust.4 pkt 1) wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I §2 ust.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

 

Rozdział VII. Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach użytkowych.

§ 8

Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Koszty stałe określone wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 1 lit.a proporcjonalnie do powierzchni lokalu.
 2. Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust.4 pkt 1 lit.b proporcjonalnie do wskazań wodomierzy lub proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

Rozdział VIII. Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu cwu dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy.

§ 9

 1. W budynkach wyposażonych w logotermy energię cieplną dostarczoną do lokalu (łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad:
  1) Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
  2) Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
  3) Współczynnik wyrównawczy wynikający z położenia mieszkania w bryle budynku wynosi jeden.
 2. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.

Rozdział IX. Zasady ustalania przedpłat dla lokali mieszkalnych i wykonywania rozliczeń.


§ 10

Centralne ogrzewanie.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.
 2. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.
 3. Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadających na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.
 4. Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).
  W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

§ 11

Ciepła woda.

 1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzewanie wody uzależnione jest od wyboru sposobu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody (rozdział VI §7).
 2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.
 3. Budynki zasilane z sieci LPEC.
  Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.
 4. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymują rozliczenia kosztów energii cieplnej o których mowa w rozdział I §1 ust.2 pkt 4 w okresie do 4 miesięcy od zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
 5. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana użytkownika lokalu to saldo rozliczenia dotyczy nowego użytkownika.
 6. Kwoty wynikające z rozliczeń uwzględniane są przez użytkowników lokali mieszkalnych przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych.
 7. Nadpłaty wynikające z rozliczeń nie podlegają oprocentowaniu.
 8. Koszty wykonania rozliczenia stanowią składnik kosztów eksploatacyjnych budynku i ponoszone są przez użytkownika raz do roku wraz z rozliczeniem kosztów energii cieplnej.
 9. Wszelkie interwencje i zastrzeżenia do rozliczenia kosztów energii cieplnej rozpatrywane będą w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.
 10. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku.

 

Rozdział X. Bonifikaty w opłatach za energię cieplną.

§ 12

Jeżeli w okresach rozliczeniowych wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzania wody – użytkownikom lokali przysługują bonifikaty określone w umowie sprzedaży ciepła i uzyskane od dostawcy. Uzyskane bonifikaty rozliczane są proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody i powierzchni lokali.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

§ 13

Postanowienia Regulaminu określone w § 4 ust. 4 pkt 2 będą stosowane do rozliczania kosztów energii cieplnej dla sezonu grzewczego od 1 stycznia 2015 r.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 13 za, przy 5 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 7/17/2015 r. z dnia 24.02.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

 

 

B)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała ,że do realizacji tego punktu porządku obrad członkowie Rady otrzymali poniższe materiały:

1. projekt uchwały

UCHWAŁA NR …………….
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia ………….2015r.

w sprawie: zmian w opłatach eksploatacyjnych osiedla Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwał Nr 1/2015, 2/2015 i 3/2015 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 11.02.2015 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 31.05.2015 r. likwiduje się składnik opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla Skarpa w wysokości
0,70 zł/m2p.uż.

§2

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Skarpa wg załączonego zestawienia z dniem 1 czerwca 2015 r.

§3

Z dniem 01.06.2015 r. wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych odpis na wymianę instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych osiedlą Skarpą w wysokości 25 zł/lokal/miesiąc (z wyłączeniem budynków przy ulicy Fantastycznej 4, 6, 8; Przedwiośnie 2; Radości 9, 11; Romantyczna 15).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
2. uchwałę RPNO Skarpa

Uchwała Nr l/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa*
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 11.02.2015 r.

w sprawie: odpisu na fundusz remontowy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia zlikwidować z dniem 31.05.2015 r. odpis na fundusz remontowy wspólny w wysokości
0,70 zł/m2 po wierzchni mieszkania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
3. uchwałę RPNO Skarpa

Uchwała Nr 2/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 11.02.2015 r.

w sprawie: odpisu na fundusz remontów}’.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia wprowadzić od dnia 01.06.2015 r. wysokość odpisu na fundusz remontowy nieruchomości wg załączonego zestawienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Stawki opłat eksploatacyjnych odpisu na fundusz remontowy nieruchomości OS. SKARPA od dnia 01.06.2015r

 

os. SKARPA

lokale mieszkalne

lokale użytkowe

odpis na nieruchomość
do
31.05.2015 r.

odpis na nieruchomość
od
01.06.2015 r.

odpis od 01.06.2015 r. własnościowe

odpis od 01.06.2015 r. w najmie

01ES

Fantastyczna 11

0,87

0,87

02ES

Sympatyczna 1, 3

0,48

0,51

03ES

Gościnna 7, 9, 11, 13

0,55

0,58

0,58

04ES

Romantyczna 9

0,50

0,53

05ES

Romantyczna 15
Radości 9, 11

0,12

0,25

0,25

06ES

Romantyczna 8, 10, 12

0,67

0,70

07ES

Romantyczna 6

0,68

0,68

08ES

Przedwiośnie 2

0,07

0,40

0,40

09ES

Fantastyczna 4-8

0,07

0,40

0,40

0,40

10ES

Radości 2 – Aldik

0,12

13ES

Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15

0,30

0,33

0,33

14ES

Fantastyczna 17, 19, 21

0,54

0,57

0,57

15ES

Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4

0,52

0,55

0,55

16ES

Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

0,50

0,50

0,50

17ES

Sympatyczna 2, 4

0,47

0,47

0,47

18ES

Radości 14

0,87

0,87

19ES

Gościnna 1, 3, 5, 15

0,40

0,43

20ES

Romantyczna 17, 19
Radości 1, 3, 5

0,30

0,30

0,30

21ES

Przedwiośnie 1, 3, 7

0,55

0,63

 

 

 

4. uchwałę RPNO Skarpa

Uchwała Nr 3/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 11.02.2015 r.

w sprawie: odpisu na fundusz remontowy.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” ; w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia wprowadzić od dnia 01.06.2015 r. nowy składnik opłat eksploatacyjnych „wymiana instalacji gazowej” w budynkach osiedla Skarpa (z wyłączeniem budynków przy ulicy Fantastycznej 4, 6, 8; Przedwiośnie 2; Radości 9, 11 Romantyczna 15) w wysokości 25 zł/lokal/miesiąc. Odpis dotyczy lokali mieszkalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółdzielni wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały zawartej w przygotowanym projekcie bez § 3 tj.

„ Z dniem 01.06.2015 r. wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych odpis na wymianę instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych osiedlą Skarpą w wysokości 25 zł/lokal/miesiąc (z wyłączeniem budynków przy ulicy Fantastycznej 4, 6, 8; Przedwiośnie 2; Radości 9, 11; Romantyczna 15)”.

Na dzień dzisiejszy nie ma wymaganej przepisami ilości wyrażonej zgody przez 100% właścicieli w ani jednej nieruchomości w osiedlu Skarpa – zgody niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę – wymianę instalacji gazowej. Nie ma więc potrzeby zbierania środków finansowych na ten cel.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 4 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 6/58/2015

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.02.2015r.

w sprawie: zmian w opłatach eksploatacyjnych osiedla Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwał Nr 1/2015, 2/2015 i 3/2015 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 11.02.2015 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 31.05.2015 r. likwiduje się składnik opłat eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla Skarpa w wysokości
0,70 zł/m2p.uż.

§ 2

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Skarpa wg załączonego zestawienia z dniem 1 czerwca 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie.

Ad. 4
Przewodniczący poinformował ,że prezydium na posiedzeniu w dniu 17.02.2015 r. sporządziło sprawozdanie z działalności w 2014 r. w brzmieniu:

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2014 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2014.

Rada Nadzorcza w roku 2014 pracowała w składzie:

– Andrzej Turski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Jerzy Kaczmarski – zastępca przewodniczącego Rady,
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
– Danuta Przybyś-Ziemba – sekretarz Rady,
– Zbigniew Gontarz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Michał Kołczewski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,
– Wiesław Augustowski, Elżbieta Betka, Krzysztof Bara, Elmira Brzozowska, Stefania Chodkiewicz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Ryszard Klech, Barbara Rupczewska, Janina Samborska, Dariusz Siwek, Dorota Szyszkowska, Waldemar Żak – członkowie Rady.

W roku 2014 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 11 posiedzeń prezydium oraz 16 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2015 r.

Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 12.05.2014 r. do
09.06.2014 r.

Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2014 r. dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.
 2. Określiła wykaz nieruchomości stanowiących „mienie spółdzielni” oraz kierunki tworzenia i wykorzystania mienia.
 3. Określiła, że stawkę z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach ustala się w wysokości pokrywającej następujące składniki: koszty eksploatacji, koszty zarządzania, wieczyste użytkowanie gruntów (jeżeli występuje), podatek od nieruchomości, działalność kulturalno-oświatową. Pozostałą kwotę z dzierżawy należy uwzględnić w wyniku finansowym nieruchomości.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2013.
  Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie w brzmieniu:

  Nadwyżkę bilansową za 2013 r. w wysokości 1.089.998,28 zł przeznaczyć na:
  1) kwotę 319.104,53 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały,
  2) kwotę 208.500,11zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych – załącznik nr 2 do uchwały,
  3) kwotę 562.393,64 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym (rozliczenie międzyokresowe).

 2. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2013 r.
  Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2013, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Miejski Urząd Pracy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2013 roku.
 3. Zmiany do Statutu Spółdzielni.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, w tym zmian redakcyjnych (§ 18 ust. 1 pkt 3, § 48 ust. 1, § 55 ust. 2, § 61 ust. 8, § 78d ust.2 lit. a i b, § 95 ust. 1, §103a1 ust. 1, § 103b ust. 1 pkt 3 i 4, § 107 ust. 2, § 113) ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do znowelizowanych przepisów prawa spółdzielczego, upływem ustawowego terminu uprawniającego do złożenia żądania o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, doprecyzowaniem postanowień Statutu w zakresie obradowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, uzupełnieniem kompetencji Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, doprecyzowaniem postanowień Statutu dot. utraty mandatu członka Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – wnosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.
 4. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia związanych z dostosowaniem regulaminu do zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu (§ 78d ust. 2 i § 78e ust. 4) oraz zmian w § 1, § 11 ust. 3–5 i § 12 ust. 4 Regulaminu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniosła o jej podjęcie.
 5. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej związanych z dostosowaniem regulaminu do zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu (§ 87 ust. 1 i § 88a) oraz zmian w § 1 ust. 1, § 14 ust. 2 i § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniosła o jej podjęcie.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 r.
  Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  – Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2013, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 267.197.388,33 złotych,
  – Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 1.089.998,28 złotych,
  – Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4.251.717,38 złotych,
  – Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 5.081.952,98 złotych.
 7. Odwołanie od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.
  Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe – wnosiła, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej.

  Działka oznaczona nr 24/15, będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, została zagospodarowana zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez przedmiotową działkę uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa), uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców osiedla robót.

  Ponadto, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.

  Nadmienić również należy, że mieszkańcy budynku przy ulicy Fantastycznej 21 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2013 r. złożyli protest przeciwko lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie ich nieruchomości.

 8. Odwołanie od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu za wykonanie zadań w 2013 r. – wnosiła, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej.

  Rada Nadzorcza, na podstawie § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę przede wszystkim zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, na zasadach określonych w ugodzie z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi a także wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r., wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Bank PKO BP oraz Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię w wysokości 30 %.

 

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.
  Rada Nadzorcza w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali uszczegółowiła zapisy dotyczące kosztów zależnych i niezależnych od spółdzielni i zasad ich rozliczania. Uzupełniła ponadto zapisy regulaminu o nowy § 7 określając wykaz nieruchomości stanowiących „mienie spółdzielni” oraz kierunki tworzenia i wykorzystania mienia.
 2. Zasadach wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  Uszczegółowiła zapis w § 5 ust. 1 i 2 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie określając, że:
  „1. Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne.

  2. Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności”.

  Nie uwzględniła propozycji zmiany Zasad wynagradzania Członków Zarządu zgłoszonej na XI części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
  „Wnoszę o zmianę w Załączniku Nr l do uchwały Nr 33 /3 /2007 Rady Nadzorczej S.M. w § 5 pkt 4 polegającą na dopisaniu po słowach „W wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo” , słów „maksymalnie do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.” gdyż wnioskodawczyni błędnie przyjęła, że członkom Zarządu przyznawana jest premia zadaniowa”.
  Uchwała, na którą powołała się wnioskodawczyni, została zmieniona uchwałą nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby”, zgodnie z którą członkom Zarządu przyznawana jest premia bez konieczności wyznaczania zadań do wykonania w danym kwartale roku kalendarzowego. Ponadto zaproponowane we wniosku uregulowanie jest sprzeczne z art. 9 § 3 i § 4 Kodeksu pracy, stwierdzającym, że postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia układów zbiorowych pracy.

  Nie uwzględniła propozycji zmiany zgłoszonej przez Waldemara Żaka dot. odstąpienia Rady Nadzorczej od przyznawania członkom Zarządu premii kwartalnej określonej w § 5 i włączenia jej do płacy zasadniczej.

  Rada Nadzorcza nie uznała za zasadne włączanie premii do płacy zasadniczej. Proponowana zmiana pozbawiłaby wpływu organów samorządowych na wysokość wynagrodzenia członków Zarządu związanego z kwartalną oceną pracy.

  W aktualnym stanie prawnym (przepisy wewnętrzne Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie) brak jest możliwości włączenia premii uznaniowej do płacy zasadniczej.

 3. Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania
  Dostosowała Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania do zmian uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2014 r. zawartych w § 103a ust. 4, § 103a1 ust. 1 i 4, § 103b ust. 1 pkt 3, 4, 16 i § 103d Statutu.

  Nie uwzględniła propozycji zmiany Regulaminu zgłoszonej na XI części Walnego Zgromadzeniu dot. uzupełnienia zapisu w § 21 ust. 5 o wyrazy: „i tablicach ogłoszeń na osiedlu i w nieruchomościach”.

  Umieszczenie w Regulaminie zaproponowanej zmiany wiązałoby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów przez nieruchomości i dodatkowego codziennego angażowania pracowników do sprawdzania i uzupełniania brakujących uchwał.

 4. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Uszczegółowiła zapisy Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dot. utrzymania porządku w obrębie nieruchomości określając, że:
  – utrzymanie porządku w korytarzach piwnicznych bocznych – zamkniętych należy do mieszkańców, którzy posiadają w danym korytarzu piwnicę,
  – zabronione jest przetrzymywanie na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnych śmieci, przedmiotów i rzeczy zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców budynku i porządkowi,
  – zabrania się składowania wszelkich przedmiotów na korytarzach kondygnacji technicznych oraz montowania drzwi i krat zagradzających drogę ewakuacji,
  – obowiązkiem posiadaczy zwierząt jest sprzątanie odchodów zwierzęcych z terenów zielonych, ciągów pieszych oraz klatek schodowych,
  – zabronione jest umożliwianie zwierzętom (kotom i psom) załatwiania potrzeb fizjologicznych na balkonach,
  – zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnych,
  – zabrania się przerabiania instalacji centralnego ogrzewania (w tym wymiany grzejników) i gazowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji Osiedla,
  – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na wniosek osób posiadających tytuł prawny do ponad połowy lokali danej klatki schodowej, może podjąć uchwałę o zleceniu sprzątania klatki firmie zewnętrznej i wprowadzeniu stosownego składnika opłat eksploatacyjnych dla grupy mieszkań, których uchwala będzie dotyczyła.

  Nie uwzględniła propozycji zmiany zgłoszonej na V części Walnego Zgromadzenia dot. uzupełnienia regulaminu o słowa „co tygodniowego sprzątania klatek przez mieszkańców z uwzględnieniem udziału w sprzątaniu parteru (udział mieszkańców mieszkających poza parterem)” Nie ma możliwości wyegzekwowania powyższego obowiązku od wszystkich mieszkańców. Znaczna część mieszkańców nie sprząta nawet części klatki schodowej bezpośrednio przed mieszkaniem.

 5. Uchwale Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.
  Rada Nadzorcza zmieniła treść § 1 ust. 1 lit. a uchwały Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. określając wykaz nieruchomości stanowiących „mienie spółdzielni” tj.:

  – nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej,
  – lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
  – tereny niezabudowane przeznaczone pod ciągi komunikacyjne, ogólnodostępne parkingi, place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone itp.,
  – dzierżawione tereny pod obiekty handlowo-usługowe,
  – inne (w przypadku ujawnienia) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 6. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
  Rada Nadzorcza nie wprowadziła (16.09.2014 r.) do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody proponowanej zmiany rozliczania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym tj.:
  1) w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a wyraz „20” zastępuje się wyrazem „35 %”,
  2) w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. b wyraz „80” zastępuje się wyrazem „65 %”.

  W dniu 16.12.2014 r. uchwaliła zmianę zapisu w § 4 ust. 4 pkt 2 Regulaminu nadając mu brzmienie:

  „2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:

  a)
  – 20% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
  – 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek),

  b)
  – 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki wyparkowe,
  – 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki elektroniczne, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”

  Nie uwzględniła w Regulaminie propozycji zmiany zgłoszonej na V części Walnego Zgromadzenia dot.: „Wnioskuję o likwidację wymienników ciepła, gdyż nie spełniają właściwej roli w prawidłowym naliczaniu należności za ogrzewanie mieszkania. Jest to oszukańczy sposób. Nadmieniam, że nie wszystkie spółdzielnie posiadają. Nie naklejać ogłoszeń i informacji na szybach wejściowych i drzwiach do klatek. Nie ma komu potem tego zmywać” .

  Realizacja wniosku jest możliwa w przypadku spełnienia wymogów zawartych w § 3 ust. 2 pkt 2 obowiązującego Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

 7. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
  W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie uszczegółowiła następujące zapisy:

  – nakładki elektroniczne służą do przesyłu radiowego danych z wodomierzy. W przypadku wadliwego działania nakładek elektronicznych Użytkownik lokalu ma obowiązek umożliwić dokonanie odczytów kontrolnych wodomierzy w mieszkaniu,
  – członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty w postaci zaliczek miesięcznych obliczonych przez Spółdzielnię w sposób następujący:
  a) zużycie zimnej wody, wynikające z iloczynu indywidualnego średniomiesięcznego zużycia wody w lokalu w poprzednim roku kalendarzowym i ceny urzędowej MPWiK za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków,
  b) za podgrzanie wody, wynikające z iloczynu średniomiesięcznej ilości zużytej ciepłej wody w poprzednim roku kalendarzowym i ceny podgrzania 1 m3, wyliczonej na podstawie kosztów podgrzania w poprzednim roku dla danego budynku/budynków.

  – w przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu, którą zleca Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. Przy potwierdzeniu prawidłowej pracy urządzenia koszt ekspertyzy ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia wadliwych wskazań wodomierza koszt ekspertyzy i wymiany lub naprawy
  urządzenia w okresie gwarancji ponosi dostawca wodomierzy, a po upływie okresu gwarancji koszty są pokrywane z funduszu remontowego,

  – do obowiązków Spółdzielni należy dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego (okres ważności legalizacji dla wodomierzy wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.01.2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. nr 5, poz. 29 z późn. zmianami),

  – członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a zauważone nieprawidłowości w działaniu wodomierza (np. brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla, oraz w terminach podanych przez Spółdzielnię udostępnić lokal dla dokonania kontroli, naprawy, legalizacji lub wymiany wodomierza.

  Nie uwzględniła w Regulaminie zmian zgłoszonych na VI i XX części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

  „Zgłaszam wniosek o zmianę, zapisu w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, w rozdziale V § 14 pkt 1
  1) Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnic wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych, obciąża koszty poszczególnych lokali nieopomiarowanych.
  (Ponoszenie kosztów za powstały niedobór, zmotywuje właścicieli lokali nieopomiarowanych do opomiarowania i niedoboru nie będzie).”

  „Zgłaszam wniosek o zmianę, zapisu w regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie, w rozdziale V § 13 pkt 1 p.pkt a i b
  l. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 20 m3 na l osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na l osobę miesięcznie.”

  „Zgłaszam do Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 6.06.2014 r. wniosek o rozliczanie niebilansującej się wody, zgodnie ze wskazaniami opomiarowania. Takie rozliczenia – w związku z zamontowaniem liczników z odczytem radiowym – powinny być robione dla każdej nieruchomości odrębnie.”
  Brak jest podstaw prawnych do wprowadzeni zaproponowanych uregulowań do Regulaminu.

 8. Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  Nie uwzględniła propozycji zmiany Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zgłoszonej na VII, X, XI, XII, XX części Walnego Zgromadzenia:

  „Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmiany w regulaminie odpłatności za kserokopie dokumentów do wys. 0,15 zł. za stronę, jak w zakładach usługowych.
  Spółdzielnia za nasze pieniądze zatrudnia archiwistę, który bez dodatkowej opłaty ma obowiązek wyszukać żądane dokumenty, jak i pracownika ds. organów samorządowych.
  Żądanie dla nich dodatkowych opłat za wyszukanie dokumentu jest bezprawiem.
  Obecny koszt odbitki ksero w wys. 1 zł. ma jedynie na celu ograniczenie naszych praw do pozyskania dokumentów, wynikający z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powoduje osiąganie przez Spółdzielnia korzyści majątkowych, czego zabrania art. 1 ust. 11 usm.”

  Większość dokumentów wewnętrznych spółdzielni (statut, regulaminy, protokoły organów samorządowych) dla członków udostępniana jest nieodpłatnie a także dostępna jest na stronie internetowej spółdzielni– www.sm.czuby.lublin.pl.
  Odpłatność dotyczy pozostałych dokumentów udostępnianych członkom na żądanie. Udostępnienie dokumentów na żądanie łączy się z ich wyszukaniem i przygotowaniem uwzględniającym wymogi obowiązującego prawa (dane osobowe)

  Każda czynność sporządzenia kserokopii dokumentu dla członka Spółdzielni jest dodatkową czynnością pracownika danego działu, poza normalnym tokiem pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 9. Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.
  Nie uwzględniła propozycji zmian Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zgłoszonej na XV części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

  „W regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości (załącznik do uchwały nr 1/4/2013 Rady Nadzorczej) wykreślić pkt. 2 w § 1 gdyż on praktycznie eliminuje wynajem lokali i jest niezgodny z ogólnymi ułatwieniami w działalności gospodarczej – kto zechce zbierać np. 200 podpisów mieszkańców aby wynająć najmniejsze jakieś pomieszczenie. Jest to nierealne , uciążliwe i wstydliwe . Ludzie nie chcą otwierać mieszkań, ich to nie obchodzi. Jest to niezmiernie upokarzające”

  Pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni, wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza, że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, do których należą udziały w tej nieruchomości.

 10. Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
  Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia propozycji zgłoszonej na XV części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

  „Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd SM Czuby do przygotowania projektu zmiany Walnego Zgromadzenia, w którym będzie zapis o następującej treści: – „przebieg Walnego Zgromadzenia utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, o czym informuje przewodniczący zebrania prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia”
  Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia propozycji zgłoszonej na XII części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

  „Walne Zgromadzenie z Osiedla Błonie zobowiązuje Zarząd do nagrywania posiedzeń organów samorządowych w celu sporządzania Protokołów z zapisu dźwiękowego odzwierciedlającego ich faktyczny przebieg”.

  Rada Nadzorcza uznała, że protokoły z posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o następujące przepisy: art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i zasad ich wynagradzania.

  W żadnym z przytoczonych dokumentów nie ma przepisu, który nakładałby na Spółdzielnię obowiązek sporządzania protokołów z posiedzeń na podstawie nagrań dźwiękowych.
  Ponadto przyjęcie do realizacji zgłoszonych wniosków wiązałoby się z koniecznością zabezpieczenia pomieszczenia do archiwizowania nagrań, zabezpieczenia urządzenia do ich odtwarzania i pracownika do jego obsługi.

 11. Statutu Spółdzielni
  Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Statutu SM „Czuby” propozycji zgłoszonej na X i XI części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
  „Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do zmiany par. 103a4 Statutu o treści: „pracownicy spółdzielni zamieszkali na terenie osiedla i pracujący w tej samej administracji osiedla nie mogą być wybierani do Rady Przedstawicieli Nieruchomości tego osiedla”.

  Rada Nadzorcza nie umieściła w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu proponowanej zmiany. Zgłoszona propozycja narusza zasadę równości członków Spółdzielni wyrażoną w art. 18 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Wszelkie ograniczenia tej zasady muszą być uregulowane w ustawie. Jedyne takie ograniczenie wynika z treści przepisu art. 82 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Ustawodawca nie wprowadził możliwości ograniczenia uczestnictwa pracowników-członków spółdzielni w innych organach spółdzielni, takich jak np. rada przedstawicieli nieruchomości osiedla.

 12. Zasadach przekazywania członkom Rady Nadzorczej materiałów.
  W celu ograniczenia „kosztów zarządzania na 2015 r. – kosztów administracyjnych”, Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zasadach przekazywania członkom Rady Nadzorczej materiałów ograniczając ilość przekazywanych kserokopii w sposób następujący:

1. Opinie prawne – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
2. Projekty uchwał – wszyscy członkowie Rady.
3. Regulaminy – postanowienia które zamierzamy zmienia – wszystkim członkom Rady.
4. Odwołania członków – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
5. Pisma członków – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
6. Uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomooci Osiedla – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji
7. Wykazy wniosków – wnioski poz. skierowane do rozpatrzenia – wszystkim członkom Rady
8. Analizy działalności gospodarczo – finansowej, inne analizy i zestawienia – wszystkim członkom Rady.
9. Materiały dotyczące spraw członkowskich (wykluczenia, wykreślenia, podjecia uchwały o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży – przedstawiane na posiedzeniu przez pracownika działu członkowsko – mieszkaniowego) – przewodniczącemu Rady.
10. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady i komisji – wszystkim członkom za poorednictwem pracowników administracji.

 

 

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2014 r.

 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r.

 3. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2015 r.

 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2015.

 5. Koszty zarządzania na rok 2015.

 6. Plan inwestycyjny na 2015 r.

 7. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2014 r.

 8. Zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w przy ulicy Watykańskiej 8–10
  Rada Nadzorcza, na podstawie uchwały Nr 46/2006 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby'” w Lublinie z dnia 10.06.2006 r., podjęła uchwałę nr 50/9/2014 r. – popierającą działania Zarządu Spółdzielni w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki nr 52/14 położonej w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 8-10 o powierzchni 1.189 m2 wraz z niedokończonym stanem zerowym pawilonów usługowych U-1 i U-2 – za kwotę nie niższą niż ustalona wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego.
 9. Budowę infrastruktury technicznej na działce nr 19/8 przy ulicy Agatowej 16.
  Rada Nadzorcza zatwierdziła budowę infrastruktury technicznej na działce nr 19/8 przy ulicy Agatowej 16, niezbędnej do realizacji budynku handlowo – usługowego zlokalizowanego na działce 19/6 przy ulicy Agatowej 7 w Lublinie, zgodnie z planem inwestycyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2014.
  Spółdzielnia otrzymała pozwolenie na budowę pawilonu w dniu 29.10.2014 r.
 10. Zmianę uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r
  Rada Nadzorcza zmieniła plan gospodarczo – finansowy na 2014 r.:

  1. Uchwałą nr 47/70/2014 r. z dnia 18.03.2014 r. w części dotyczącej rzeczowego planu remontów mienia spółdzielni na 2014 r. – poprzez rozszerzenie zakresu robót w pozycji:
  – Os. Skarpa – docieplenie budynku ul. Przytulna 4
  – Os. Ruta – docieplenie budynku ul. Watykańska 4 i części Watykańska 6.

  2. Uchwałą Nr 54 /72 /2014 z dnia 7.05.2014 r. w części dotyczącej: załącznika nr l „Plan kosztów zarządzania na 2014 r”. poprzez zwiększenie poz. 3. „Wynagrodzenia bezosobowe” do kwoty 35.000 zł.

 11. Zmiany opłat eksploatacyjnych:
  W osiedlu Ruta:
  – w dniu 18.02.2014 r . zmieniła wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 07ER ul. Różana 6 w osiedlu Ruta z kwoty 0,25 zł/m2 na 0,73 zł/m2 z dniem 1.06.2014 r.

  W osiedlu Błonie:

  – w dniu 18.02.2014 r. wprowadzono odpis na fundusz remontowy celowy – remont elewacji w nieruchomości EB 02 dla budynków Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie w wysokości 0,45 zł/m2/m-c. z dniem 1.06.2014 r.

  W osiedlu Skarpa:
  – w dniu 18.02.2014 r. wprowadzono zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji działalność kulturalno – oświatowa w osiedlu Skarpa w lokalach mieszkalnych i użytkowych własnościowych i wyodrębnionych z kwoty 2,50 zł/lokal na 4,00 zł/lokal z dniem 1 czerwca 2014 r.

  W osiedlu Widok:
  – w dniu 24.06.2014 r. wprowadzono zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24EW ul. Bursztynowa 37 w osiedlu Widok z kwoty 0,50 zł/m2 na 0,83 zł/m2 z dniem 1 października 2014 r.

 

 

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2013 r.

 2. Stan prawny i faktyczny działki nr 52/14 ( pawilon U1 i U 2) – rozliczenie środków finansowych z poprzednim właścicielem.

 3. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu w dniu 18.03.2014 r. – za 2013 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 24.06.2014 r. – za I kwartał 2014 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 19.08.2014 r. – za I półrocze 2014 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. – za III kwartał 2014 r.
 4. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulicy Watykańskiej uwzględniającej dojazd do działki nr 52/14 przy ulicy Watykańskiej 8 – 10.

 5. Plan zagospodarowania terenu (faza koncepcji) – garaże ulica Filaretów,
  Projekt przewiduje budowę garaży na niezabudowanej części działki i pozostawienie obecnie funkcjonującego – ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców.
 6. Zagospodarowanie działki nr 41/4 w osiedlu Ruta przy ulicy Stokrotki.
  Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 41/4 przy ul. Stokrotki i Rucianej w osiedlu „Ruta”, popiera działania Zarządu, zmierzające do budowy miejsc postojowych na przedmiotowej działce oraz działania podejmowane w celu przygotowania inwestycji do realizacji.
 7. Zagospodarowanie działki nr 34/50 w osiedlu Łęgi
  Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu zagospodarowania działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi, poparła działania Zarządu zmierzające do budowy miejsc postojowych na przedmiotowej działce oraz działania podejmowane w celu przygotowania inwestycji do realizacji.
  Realizacja zależy od uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgromadzenia środków finansowych.
 8. Wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego na terenie SM „Czuby”.

 9. Organizację obchodów 35 – lecia SM „Czuby”.

 10. Rozliczenie niebilansującej się wody.

 11. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.

 12. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.

 13. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 12.05.2014 r. do 09.06.2014 r.

 14. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.

 15. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.

 16. Działania podejmowane w celu pozyskania środków unijnych.

 17. Wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.

 18. Rozliczenie zużycia ciepła.

 19. Wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie IX Wydział Karny z dnia 5 lutego 2014 r.
  Rada Nadzorcza zapoznała się z wyrokiem Sądu – uniewinniającym Członków Zarządu i kierownika Administracji Osiedla „Błonie” od postawionych zarzutów, iż wbrew obowiązkowi nie udostępnili na pisemny wniosek członków Spółdzielni dokumentów wymienionych w art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Sąd II instancji umorzył postępowanie w powyższej sprawie.
 20. Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie obciążenia skarżących ryczałtem za zużycie wody.
  Wniosek skarżących o zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania decyzji Zarządu Spółdzielni w sprawie obciążenia skarżących ryczałtem za zużycie wody – został oddalony. Sąd uzasadniając swoje stanowisko stwierdził, że skoro mieszkańcy korzystają z pośrednictwa spółdzielni w zakresie dostarczania im wody, czy innych mediów technicznych, mają obowiązek dostosowania się do zasad rozliczania tych mediów, przyjętych w formie uchwał przez właściwe organy spółdzielni. Postanowienia uchwalonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę z mocy § 8b statutu obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 21. Wniosek SM „Czuby” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Hetmańskiej.
  Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą SM „Czuby” zwrócili się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków:
  1) Rozszerzenie zakresu opracowania o sąsiadujący teren – obejmujący budynek Biblioteki miejskiej i Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ul. Szaserów. Zmiana MPZP w tym rejonie jest konieczna w celu umożliwienia budowy miejsc postojowych dla interesantów, którzy obecnie blokują parkingi mieszkańców sąsiednich bloków. Nadmieniamy, że obowiązkiem każdego inwestora jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla funkcjonowania obiektu. Biblioteka miejska ani też Biuro Obsługi Mieszkańca nie posiadają wybudowanych dla swoich potrzeb parkingów.

  2)
  Poszerzenie pasa drogowego ul. Hetmańskiej w celu umożliwienia budowy chodnika, części jezdnej oraz utworzenia strefy parkowania prostopadłego po obu stronach ulicy.

  3) Pozostawienie funkcji pod obiekty oświatowe, w szczególności przeznaczone pod przedszkole i żłobek. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ponieważ na terenie osiedla Błonie nie ma żadnego przedszkola Wydziału Oświaty, nie ma też żadnego żłobka. Najbliższa placówka oświatowa typu żłobek znajduje się przy ul. Wileńskiej. Na terenie dzielnicy Czuby mamy coraz więcej młodych ludzi z małymi dziećmi i żadnych perspektyw rozwoju infrastruktury oświatowej. Praktycznie, przewidziane w ubiegłych latach rezerwy terenowe zostały już zabudowane przez developerów. Wprowadzenie budynków mieszkalnych w tym rejonie będzie skutkowało kolejnymi konfliktami – podobnie jak przy budowie osiedla Wiśniowy Sad przy ul. Dziewanny i Różanej. Wspólnoty grodzą swoje tereny, nie posiadają odpowiednich dojazdów ani wystarczającej ilości parkingów. Parkują samochody na parkingach istniejących budynków skutecznie je blokując.

 22. Wnioski SM „Czuby” o ujęcie w planie budżetu miasta Lublin na 2015 rok wydatków związanych z remontem i dostosowaniem do potrzeb mieszkańców infrastruktury miejskiej znajdującej się na terenach lub w sąsiedztwie naszej Spółdzielni.
  Zarząd Spółdzielni zwrócił się z prośbą o ujęcie w planie budżetu na 2015 rok poniżej przedstawionego zakresu robót.

  Osiedle Skarpa

  1. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Romantycznej.

  2. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Gościnnej.
  3. Kompleksowy remont schodów terenowych prowadzących od Alei Młodości do:
  a) domków jednorodzinnych przy ul. Gościnnej 60-76 (działka nr 33/7),
  b) budynku przy ul. Romantycznej 9 (działka nr 33/7).
  4. Remont głównego ciągu pieszego Alei Młodości i Alei Marzeń.

  Osiedle Ruta
  1. Remont i przebudowa ulicy Dziewanny i Różanej (oraz łącznika) – poszerzenie i budowa miejsc postojowych wzdłuż tych ulic, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i drożności komunikacyjnej osiedla.
  2. Remont istniejącego i wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych do przychodni zdrowia przy ul. Jutrzenki (miejsce bardzo niebezpieczne – namalowanie pasów, ustawienie znaków drogowych).
  3. Wyprofilowanie zakrętu (bardzo niebezpiecznego) na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia.
  4. Budowa zejścia do wąwozu rekreacyjnego (łącznie ze ścieżką rowerową) w kierunku LSM za budynkami przy ul. Różanej 20 i 22
  5. Budowa miejsc parkingowych dla ok. 25 samochodów naprzeciw budynku przy ul. Różanej 17.
  6. Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Jutrzenki od budynku ul. Różana 7 do skrzyżowania z ul. Różaną.

  Osiedle Łęgi
  1. Remont ul. Wiklinowej wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych na działce 48/3 i 47/2.
  2. Remont ul. Biedronki stanowiącej jedyny dojazd do zespołu szkół. Duże natężenie ruchu przy złym stanie nawierzchni stwarza ogromne zagrożenie dla ich użytkowników.
  3. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bocianiej (działka 23/6 – równolegle do osi ulicy, wzdłuż ul. Jana Pawła II i działka 5/14 – rozbudowa istniejącego pola parkingowego przy zespole garażowym).
  4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Biedronki na dz. nr 48/3 na wysokości budynku garażowego przy ul. Biedronki 2a,b,c.
  5. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic J. Pawła II i Tymiankowej.
  6. Wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. J. Pawła II na wysokości budynku przy ul. Tymiankowej 48.

  Osiedle Widok
  1. Budowa chodnika do wąwozu Jana Pawła II od ul. Szmaragdowej – równolegle do ogrodzenia Przedszkola nr 63.
  2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Szmaragdowej 30 i 34 oraz pomiędzy ul. J. Pawła II i Szmaragdową.
  3. Remont sięgacza z miejscami postojowymi od ulicy Bursztynowej do Bursztynowej 31 – 35.
  4. Remont sięgacza z chodnikiem i miejscami postojowymi od ulicy Szmaragdowej do Szmaragdowej 30 i 34.

  Osiedle Poręba

  1. Wykonanie zjazdu dla wózków na wybudowanych schodach od ulicy Szafirowej do Parku im. Jana Pawła II.
  2. Wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej biegnącej od Al. Kraśnickiej wzdłuż ul. Jana Pawła II – na odcinku od pawilonu „LIDL” do ścieżki rowerowej w Parku im. Jana Pawła II.
  3. Wybudowanie dodatkowego pasa ruchu na ulicy Jana Pawła II dla pojazdów wyjeżdżających z osiedla ulicą Szafirową przy prawo-skręcie za skrzyżowaniem tych ulic.
  4. Zamontowanie progów zwalniających na ulicach Nefrytowej, Agatowej, Szafirowej, Turkusowej.
  5. Dokończenie rozpoczętej Budowy chodnika od Parku im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej Nr 51 do ulicy Turkusowej.
  6. Opracowanie i wykonanie jednolitego projektu organizacji ruchu pojazdów na terenie całego osiedla „Poręba”.
  7. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów miejskich przylegających do terenu osiedla „Poręba” pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami: Szafirową, Perłową, Agatową.
  8. Remont ul. Perłowej wraz z budowa zatok postojowych przy ulicy Perłowej i Agatowej.

  Osiedle Błonie
  1. Wykonanie zjazdu na wózki inwalidzkie przy schodach prowadzących do przystanku (Kawaleryjska – Herbowa) ul. Armii Krajowej.
  2. Remont chodnika pomiędzy pawilonem Kawaleryjska 20 a Herbową.
  3. Wykonanie zejścia do przystanku ZTM przy ul. Orkana na wysokości Rycerskiej 2.
  4. Wykonanie przejścia podziemnego pod ul. Orkana (Szaserów – Kaczeńcowa).
  5. Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie osiedla.
  6. Budowa parkingu w rejonie budynku biblioteki przy ul. Szaserów.

 23. Regulamin konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” Bank Zachodni WBK grupa Santander.

 24. Informację i wnioski z przeprowadzonej kontroli lokali użytkowych – zadłużonych w osiedlu Skarpa i Ruta (18.11.2014 r.).

 25. Umowy zawarte przez Spółdzielnię na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na umieszczenie tablic reklamowych, plakatów i bilbordów wyborczych związanych z wyborami samorządowymi do Rady Miasta Lublin.

 26. Wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 r.

 

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

* Odwołanie członków Spółdzielni od uchwały nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.

Rada Nadzorcza postanowiła utrzymać w mocy uchwałę nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z odczytem drogą radiową w nieruchomości ES 13.

Członkowie Spółdzielni zaskarżyli uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 13/2014 do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dacie 04 września 2014 r., zarzucając jej między innymi naruszenie przepisów Konstytucji RP, Kodeksu cywilnego, a także ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wniosek o uchylenie uchwały został złożony z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej zaskarżenia, licząc od dnia powzięcia wiadomości o uchwale (§ 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania).
Podjęta uchwała wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla „Skarpa” oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.czuby.lublin.pl (§ 21 ust. 5 wyżej wymienionego regulaminu).

Wnioskodawcy wniosek złożyli po upływie 30 dni, licząc od dnia wywieszenia uchwały, z naruszeniem wyżej wymienionego regulaminu.

* Działając w ramach kompetencji zawartych w § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 21/22/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie finansowania kosztów podzielników centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w Lublinie.

Skarżąca w odwołaniu od uchwały podniosła zarzut nierównego traktowania mieszkańców Spółdzielni i obciążanie ich kosztami, które – w przypadku innych nieruchomości – zostały rozłożone do spłaty w okresie 10 lat. Ponadto skarżąca wskazała, że nikt nie konsultował z mieszkańcami odmiennego sposobu rozliczenia kosztów w zakresie wymiany podzielników c.o., a jednorazowa zapłata w sposób istotny obciąża budżet domowy mieszkańców.

W tych okolicznościach Rada Nadzorcza uznała, że odmienne rozliczenie dwóch budynków mieszkalnych jest niezgodne z zasadami prawa, obowiązującymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. We wszystkich nieruchomościach, w których wprowadzono składnik opłat centralnego ogrzewania: wymiana podzielników kosztów, zastosowano rozliczenie w rocznych abonamentach w okresie 10 lat.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:

  – Osiedla Widok

  Z dnia 28.04.2014 r. – wniosek p. Wacława Małeckiego w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie w następującym brzmieniu:

  „ Wobec faktu ciągle powiększającej się w rozliczeniu ze zużycia wody tzw. „Wody niczyjej” tj. różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych wnoszę co następuje:
  1. Ograniczenia się do jednego w okresie rozliczeniowym odczytu stanu liczników wodomierzy mieszkaniowych.(z możliwością kontrolnego odczytu w dowolnym terminie)

  2. Dokonywania odczytu do trzech miejsc po przecinku i rozliczania do trzech miejsc po przecinku a nie tak jak jest to obecnie dokonywane tylko do pełnych metrów.
  Podjęcie działań na rzecz zmiany (z poziomu na pion) montażu wodomierza blokowego.
  Obecnie stan istniejący powoduje zaburzenia strumienia wody co skutkuje błędem wskazań wodomierzy mieszkaniowych do 5%.

  Dokonywane dotychczas odczyty i nic warte (bo na podstawie nie realnej ceny z okresu poprzedniego) rozliczenia okresowe wody cztery razy w okresie rozliczeniowym z zaokrągleniem do jednostek całkowitych (zamiast zgodnie ze wskazaniami wodomierzy do trzech miejsc po przecinku) są błędem powodującym do 1296-15 % zaniżenie odczytu.
  Podjęcie tych działań da wg. obliczeń na własnym lokalu ponad 20% zmniejszenie zużycia wody niczyjej czy gospodarczej. Nie będzie konieczności wymiany wodomierzy o tym samym Q nominalnym i tych samych uwarunkowaniach co do przepływu a z dużą awaryjnością działania (baterie) i to przy dwukrotnie wyższych kosztach. Kosztach ponoszonych co 5 lat.(legalizacja).”

  Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu punktów zgłoszonych we wniosku Pana Wacława Małeckiego, nie znalazła podstaw do wprowadzenia proponowanych zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

  Poinformowała Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok, że :

  Ad. 1. Ograniczenie się do jednego odczytu wodomierzy i rozliczania zużycia wody w ciągu roku może spowodować duże rozbieżności pomiędzy pobieranymi zaliczkami, a faktyczną należnością za zużytą wodę. W przypadku dopłat – może być przyczyną znacznego niezadowolenia mieszkańców.

  Ad. 2. Stany wodomierzy na koniec każdego kwartału podawane są do rozliczenia w pełnych metrach (po zaokrągleniu zgodnie z zasadami zaokrągleń). Odczyt wodomierzy do 3-ch miejsc po przecinku znacząco nie wpłynie na niedobór wody w osiedlu. Odczyt dokonywany przez pracowników administracji trwa kilka dni i nie pokrywa się z datą odczytu przez MPWiK.

  Ad. 3. Wodomierz budynkowy zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu jest własnością MPWiK. Sposób montażu (zgodnie z warunkami technicznymi) oraz dobór klasy i średnicy wodomierza leży po stronie MPWiK.

 2. Zarządu Spółdzielni w sprawie:
  1) wykluczenia członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych – 2 wnioski :
  – w 2 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

  2) – 62 wniosków w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, podejmując uchwały na podstawie § 69 statutu.

  3) – 42 wnioski o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podejmując przedmiotową uchwałę:
  – w 26 przypadkach podjęła uchwały,
  – w 16 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

 3. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji.

  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
  W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa” i „Ruta”.
  Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.

  Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą (uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla),
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na
stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2014 r. w wersji przedłożonej powyżej w protokole.
Powyższe sprawozdanie zgodnie z § 79 pkt 2 Statutu zostanie przedłożone do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27.01.2015 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 6
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem:

 1. Członka zam. przy ul. Romantyczna w osiedlu Skarpa z dnia 26.01.2015 r. w sprawie – prośba o przesłanie informacji na temat sposobu wymiany instalacji gazowej w budynku w/w – skierowanym do Zarządu Spółdzielni i wiadomości Rady.

  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z powyższym pismem i odpowiedzią skierowana przez spółdzielnię w dniu 12.02.2015 r. na powyższe pismo nie zgłosiła uwag co sposób załatwienia zgłoszonej prośby.

 2. Członka zam. przy ulicy Fantastyczna w osiedlu Skarpa z dnia 14.01.2015 r. w sprawie zmian zawartych w uchwale nr 118/17/2014 z w dniu 16 grudnia 20114 w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewania wody,

  Rada Nadzorcza w odpowiedzi poinformuje w/w ,że podjęła uchwałę nr 7/17/2015 r. z dnia 24.02.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, w której dostosowano zapisy w § 4 ust. 4 pkt 2 do propozycji zawartych w piśmie w/w.

 3. Najemców lokali użytkowych przy ulicy Radości 4 w osiedlu Skarpa z dnia 8.01.2015 r. – prośba o lepsze zabezpieczenie okien w lokalach.

  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z powyższym pismem i odpowiedzią skierowana przez spółdzielnię w dniu 17.02.2015 r. na powyższe pismo nie zgłosiła uwag co sposób załatwienia zgłoszonej prośby.

Ad. 7
Prezes Zarządu poinformował, że w ramach uchwalonego przez Radę Nadzorczą funduszu płac na rok 2015 z dniem 01.01.2015 r. została dokonana regulacja płac dla pracowników SM „Czuby” . Wnosi do Rady Nadzorczej o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

W planie gospodarczo – finansowym na 2015 r. uchwalono wzrost funduszu wynagrodzeń o 4%. w stosunku do funduszu płac w 2014 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się zapytaniem czy są inne wnioski w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia członkom Zarządu o 4% od 1.01.2015 r. poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 16 członków Rady, przeciw przyjęciu 1 członek, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła uchwały następującej treści:

– większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 wstrzymujących się od głosowania:
W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę nr 3/ 8 /2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.02.2015 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni.

– większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę nr 4/ 9 /2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. finansowych – Głównego Księgowego

– większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 wstrzymujących się od głosowania

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę nr 5/ 10 /2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.02.2015 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. eksploatacji


Ad. 8

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.
Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Sekretarz

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie