ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 10/2014 z dnia 28.10.2014 r.

Protokół Nr 10/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 28.10.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Jerzy Kutyła, Ryszard Klech, Waldemar Żak, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Roman Janczarek, Elmira Brzozowska, Dorota Szyszkowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków / nieruchomości/ Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
 3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia w 2014 r. dot :
  a) zmiany § 103 a4 Statutu
  b) nagrywania posiedzeń organów samorządowych i sporządzania protokołów na podstawie nagrań dźwiękowych.
 4. Zmiana zasad przekazywania członkom Rady Nadzorczej materiałów i dokumentów omawianych na posiedzeniach Rady i jej komisji.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.09.2014 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Członkowie Rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

 1. Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 28.05.2014 r., członków zamieszkałych w osiedlu Widok Błonie

  W regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości ( załącznik do uchwały nr 1/4/2013 Rady Nadzorczej ) wykreślić pkt. 2 w § 1 gdyż on praktycznie eliminuje wynajem lokali i jest niezgodny z ogólnymi ułatwieniami w działalności gospodarczej – kto zechce zbierać np. 200 podpisów mieszkańców aby wynająć najmniejsze jakieś pomieszczenie. Jest to nierealne , uciążliwe i wstydliwe . Ludzie nie chcą otwierać mieszkań, ich to nie obchodzi. Jest to niezmiernie upokarzające?

 2. Aktualne brzmienie § l ust. 2 Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie

  „. Pomieszczenia stają się przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości współwłaścicieli nieruchomości, liczonej udziałami.”
 3. Stanowisko prawne

  Z uwagi na to, że pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni, wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza. że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele. do których należą udziały w tej nieruchomości.

  Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowili nie dokonywać zmian w § 1 pkt 2 Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

Ad. 3
A)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 23 i 26.05.2014 r. członków zamieszkałych w osiedlu Widok,

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do zmiany par. 103 a4 Statutu treści: „pracownicy spółdzielni zamieszkali na terenie osiedla i pracujący w tej samej administracji osiedla nie mogą być wybierani do Rady Przedstawicieli Nieruchomości tego osiedla „.

Uzasadnienie:
Pracownik spółdzielni SM nigdy nie będzie mógł autonomicznie sprawować nadzór jak mówi § 103 b ust. l pkt 4, nad administracją i jej kierownikiem, któremu służbowo podlega – jest to konflikt interesów.

2. Aktualne brzmienie § 103a4 Statutu SM Czuby

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

3. Stanowisko prawne

Proponowana zmiana Statutu narusza zasadę równości wyrażoną w art. 18 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Wszelkie ograniczenia tej zasady muszą być uregulowane w ustawie. Jedyne takie ograniczenie wynika z treści przepisu art. 82 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Ustawodawca nie wprowadził możliwości ograniczenia uczestnictwa pracowników-członków spółdzielni w innych organach spółdzielni, takich jak np. rada przedstawicieli nieruchomości osiedla.

Członkowie Rady po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowili nie umieszczać zaproponowanej zmiany § 103 a4 statutu w projekcie uchwały na Walne Zgromadzenie w 2015 r.
B)
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 26.05.2014 r. członków zamieszkałych w osiedlu Widok,

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd SM Czuby do przygotowania projektu zmiany Walnego Zgromadzenia, w którym będzie zapis o następującej treści: – „przebieg Walnego Zgromadzenia utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, o czym informuje przewodniczący zebrania prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia”

Uzasadnienie:
Protokół z obrad walnego zgromadzenia zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Spółdzielcze jest obligatoryjny. Obowiązek jego przygotowania spoczywa na organizatorach. Aby protokół mógł być sporządzony z należytą starannością piszący go muszą mieć pełny materiał z jego przebiegu. Tylko zapis audio lub stenogram wykonany przez uprawnioną osobę może być takim materiałem do napisania protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Aktualnie obowiązujący zapis § 80 Statutu SM Czuby

 1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

3 . Aktualnie obowiązujące zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 22

 1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

 

§ 23

 

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.
 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Oraz
4. Wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia obradującego w 2014 r. w dniu 27.05.2014 r. członków zamieszkałych w osiedlu Błonie,

Walne Zgromadzenie z Osiedla Błonie zobowiązuje Zarząd do nagrywania posiedzeń organów samorządowych w celu sporządzania Protokołów z zapisu dźwiękowego odzwierciedlającego ich faktyczny przebieg.

5. Aktualnie obowiązujące zapisy § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
  b/ listę obecności,
  c/ porządek obrad,
  d/ zgłoszone wnioski,
  e/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  f/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
  g/ oświadczenia złożone do protokółu,
  h/ podpis przewodniczącego i sekretarza.
 2. Podjęte na posiedzeniu Rady uchwały wpisuje się do prowadzonego w Spółdzielni Rejestru Uchwał z podaniem ich oznakowania, tytułu i daty.
 3. Dokumentacja powinna być przechowywana na terenie Spółdzielni tak, aby zawsze była dostępna dla członków Spółdzielni i osób będących stroną w sprawach.

6. Aktualnie obowiązujące zapisy § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokoły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.


7. Ustawa Prawo spółdzielcze
Art. 41. Podejmowanie uchwał zgodnie z porządkiem obrad

§ 3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowili:

– nie realizować wniosku dot. przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia w którym znalazłby się zapis – „przebieg Walnego Zgromadzenia utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, o czym informuje przewodniczący zebrania prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia”

– nie przyjąć do realizacji wniosku dot. zobowiązuje się Zarząd do nagrywania posiedzeń organów samorządowych w celu sporządzania Protokołów z zapisu dźwiękowego odzwierciedlającego ich faktyczny przebieg.

Uzasadnienie:
Protokoły z posiedzeń organów samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu o następujące przepisy: art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni, § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 28 Regulaminu Rady Nadzorczej, § 22 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W żadnym z przytoczonych dokumentów nie ma przepisy , który by nakłada na Spółdzielnię obowiązku sporządzania protokołów z posiedzeń na podstawie nagrań dźwiękowych.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że nie istotna jest informacja kto co mówił z członków obecnych na posiedzeniu , kto co zgłosił , jak głosował , ważne są zgłoszone wnioski, wyniki głosowań nad wnioskami i uchwałami , treść podjętych uchwał oraz oświadczenia złożone do protokoły.

Ponadto przyjęcie do realizacji zgłoszonych wniosków wiązałoby się z koniecznością zabezpieczenia pomieszczenia do archiwizowania nagrań z odbytych posiedzeń, zabezpieczenia urządzenia do ich odtwarzania i pracownika do jego obsługi.
Ad. 4
Przewodniczący przypomniał ,że Rada Nadzorcza w dniu 19.08.2014 r. podjęła uchwałę nr 61/15/2014 w sprawie kosztów zarządzania na 2015 r. w której w załączniku nr 1 uchwalono Plan kosztów Zarządzania na 2015 r i w poz. nr 4 Koszty Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków – zmniejszono planowaną kwotę 197.900 zł – wzrost o 105,0 % do 195.000 zł – wzrost o 103,5 %,oraz w poz. nr 6 Koszty administracyjne – zmniejszono planowaną kwotę 389 330 zł wzrost 104,9 % do 371 000 zł – pozostawiono na poziomie roku 2014.

W związku z tymi ustaleniami Prezydium Rady na posiedzeniu w 21.10.2014 r. postanowiło podjąć działania mające na celu odgraniczanie kosztów administracyjnych spółdzielni między innymi poprzez zmianę zasad przekazywania członkom Rady Nadzorczej materiałów dokumentów omawianych na posiedzeniach Rady i jej komisji.

Prezydium proponuje członkom Rady Nadzorczej by materiały i dokumenty omawiane na posiedzeniach Rady i jej komisji przekazywane były wg poniższych zasad:

 1. Opinie prawne – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
 2. Projekty uchwał – wszyscy członkowie Rady.
 3. Regulaminy – § które zamierzamy zmienić – wszystkim członkom Rady.
 4. Odwołania członków – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
 5. Pisma członków – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji.
 6. Uchwały Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji
 7. Wykazy wniosków – wnioski poz. skierowane do rozpatrzenia – wszystkim członkom Rady
 8. Analizy działalności gospodarczo – finansowej, inne analizy i zestawienia – wszystkim członkom Rady.
 9. Materiały dotyczące spraw członkowski ( wykluczenia, wykreślenia , podjęcia uchwały o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży – przedstawiane na posiedzeniu przez pracownika działu członkowsko – mieszkaniowego) – przewodniczącemu Radym
 10. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady i komisji – wszystkim członkom za pośrednictwem pracowników administracji.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przyjęła do stosowania przedstawione powyżej w protokole zasady.
Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.09.2014 r. został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania z uwagą:
W protokole w pkt. 8 w wypowiedzi Waldemar Żak do zamieszczonego w Informatorze nr 52 wrzesień 2014 artykułu w brzmieniu:
„Remonty miejskie w osiedlach SM „CZUBY” brak jest informacji dot. remontu
schodów pomiędzy osiedlem Skarpa a LSM i remontów schodów osiedle Skarpa – ulicy Jana Pawła II oraz wymienionego w artykule tak jak innych radnych pogrubioną czcionką nazwiska Zbigniewa Ławniczaka. Artykuł uważa za tendencyjny. Chciałby wiedzieć kto jest jego autorem” – wyrazy „remontów schodów” należy zastąpić słowami „budowy schodów”

Ad. 6
Przewodniczący poinformował ,że do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo osób zamieszkałych przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – prośba o wycofanie od komornika sądowego wniosku o sprzedaż mieszkania zajmowanego przez w/w, a w konsekwencji eksmisję.
Prezydium w dniu 21.10.2014 r. postanowiło ,że przewodniczący Rady przed posiedzeniem plenarnym przeprowadzi rozmowę z w/w – w celu ustalenia możliwości spłaty zadłużenia wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:
– z pismem w/w z dnia 17.10.2014 r.dot. wycofanie od komornika sądowego wniosku o sprzedaż mieszkania zajmowanego przez w/w, a w konsekwencji eksmisję.

– uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/41/2011 z dnia 30.06.2011 r w sprawie wystąpienia z powództwem o nakazanie sprzedaży przysługującego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji,

– uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18/2012 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie odwołania w/w od uchwały Rady Nadzorczej nr 64/41/2011r. z dnia 30.06.2011 r. ( nie uwzględniła odwołania i utrzymała w mocy uchwał Rady Nadzorczej)

– wynikiem przeprowadzonej przez przewodniczącego Rady rozmowy z w/w po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za, wystosować do w/w odpowiedz następującej treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2014 r. – dotyczące skargi na bezprawne działania Zarządu – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że uchwała Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2011 r. nr 64/41/2011 w sprawie upoważnienia Zarządu SM „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jest ostateczna , a więc nadal obowiązuje.
Z tych względów Rada Nadzorcza Spółdzielni nie widzi podstaw do podjęcia kroków zmierzających do umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Warunkiem wstrzymania wykonania uchwały Rady Nadzorczej – jest całkowita spłata zadłużenia.

Ad. 7
Krzysztof Bara zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionymi materiałami:

BANK ZACHODNI WBK Grupa Santander

Co ja mogę zrobić?
Czy mogę – jako pracownik Banku – wziąć udział w konkursie?
Tak W konkursie noże wziąć udział każdy kto ma pomysł, ideę, koncepcje, która ma szansę przyczynić się do konkretne] zmiany w jego społeczności lokalnej Jeżeli jesteś członkiem instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadające) osobowość prawna, możesz zgłosić swój pomysł. Możesz też zachęcić do zgłaszania pomysłów swoich krewnych i znajomych, a zaprzyjaźnione instytucje stowarzyszenia czy fundacje – do wzięcia udziału w konkursie graniowym

Mów o Konkursie swoim Klientom
Poinformuj swoich Klientów – stowarzyszenia, przedszkola, szkoty, fundacje, słowem’ organizacje pożytku publicznego – o trwającym konkursie organizowanym w Twojej okolicy spotkaniu i możliwości pozyskania grantu na działalność.

Promuj akcje wśród najbliższych
Masz dziecko w szkole, która potrzebuje remontu? Poinformuj o akcji dyrektora szkoły. Park na Twoim osiedlu wymaga modernizacji7 Powiedz o Konkursie wspólnocie mieszkaniowe! Naprawdę, zmiany są w zasięgu naszej ręki

Przyjdź na spotkanie i zgłoś pomysł
Pamiętaj, że być może niedaleko Ciebie odbywa się spotkanie (sprawdź w haromonogramie eventów). Zabierz rodzinę, znajomych, przyjaciół; przyjdź na event  i powieś na specjalnym muralu swój pomysł na zmianę.

JEŚLI MASZ UWAGI LUB CHCESZ ZGŁOSIĆ PROBLEM – NAPISZ DO NAS

Regulamin konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

Zasady ogólne i cel konkursu

 1. Organizatorem konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” dalej jako „Konkurs” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. dalej Fundacja i/lub Bank.
 2. Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
 3. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.
 4. Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia dalej jako „Projekt”.
 5. Nadto przez „Projekt” rozumiany jest cel i plan działania w Polsce, w który zaangażowana będzie organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, zgłoszony najpóźniej w terminie do 23 listopada 2014 r., w ramach aktywności społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej, opisany w formie wniosku i wysłany drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam
 6. Granty przyznane zostaną instytucjom lub organizacjom społecznym posiadającym osobowość prawną dalej jako „Organizacja”.
 7. Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym.
 8. W ramach Konkursu jedna Organizacja może złożyć jeden wniosek.
 9. Wnioski należy składać wybierając jeden z czterech koszyków grantowych. Przez koszyk grantowy rozumiana jest pula środków przeznaczonych na granty w określonej kwocie. Koszyk l (granty o wartości 2,5 tyś. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 160

Koszyk II (granty o wartości 5 tyś. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 100
Koszyk III (granty o wartości 10 tyś. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 30
Koszyk IV (granty o wartości 20 tyś. zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 15 10.
W sytuacji, gdyby do któregoś z koszyków grantowych nie wpłynęła wystarczająca liczba wniosków, Komisja Konkursowa może przesunąć niezagospodarowaną kwotę z jednego koszyka do drugiego.

Terminy i wyniki konkursu

 1. Wnioski przyjmowane są w terminie od 22 września do 23 listopada 2014 roku.
 2. Wszystkie zgłoszone Projekty zostaną ocenione przez specjalnie powołaną do tego Komisję Konkursową.
 3. Spośród zgłoszonych Projektów, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych 305 Projektów, które otrzymają Granty.
 4. Dodatkowo wyżej wymienionych 305 Projektów, zostanie poddane głosowaniu internautów poprzez specjalną funkcję na stronie Konkursu.
 5. Głosowanie internetowe ma na celu wyłonienie najlepszego/najciekawszego Projektu zdaniem internautów.
 6. Każdy internauta może zagłosować tylko raz na jeden wybrany Projekt.
 7. Głosowanie internetowe trwać będzie od’8 do 14 grudnia 2014 roku.
 8. W wyniku głosowania internetowego zostaną przyznane przez Organizatora dodatkowe trzy nagrody na podstawie liczby punktów uzyskanych w głosowaniu internautów –
  I miejsce – 5 tyś. zł
  II miejsce – 3,5 tyś. zł
  III miejsce – 2 tyś. zł
 9. Wyżej wymienione nagrody zwycięska Organizacja powinna przeznaczyć na wybrany i omówiony z organizatorami konkursu cel społeczny.
 10. Nagroda internautów jest niezależna od oceny Projektu przez Komisję Konkursową.
 11. Wyniki Konkursu i głosowania internautów zostaną ogłoszone 17 grudnia 2014 roku na stronie internetowej Fundacji.
 12. Zarówno nagroda internautów, jak i Granty przyznane przez Komisję Konkursową zostaną wypłacone w formie darowizny. Uroczystość wręczenia Grantów i nagród po głosowaniu internautów odbędzie się 30 grudnia 2014 w Warszawie.
 13. Dofinansowane Projekty powinny zostać zrealizowane do 30 czerwca 2015 r.

Aplikacja

 1. W Konkursie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem grantu.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia skanu statutu i aktualnego odpisu z KRS, celem poświadczenia wiarygodności reprezentowanej przez siebie Organizacji. Organizacje nie posiadające KRS powinny przedstawić wpis do odpowiedniego rejestru oraz dokumenty poświadczające możliwość podpisywania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań finansowych (np. szkoły – upoważnienia nadane przez gminę). Fundacja zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
 2. Udział Organizacji w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych mediom promującym Konkurs, wskazanym przez Fundację lub Bank, w celu przygotowania materiału filmowego, prasowego, internetowego bądź radiowego z realizacji zgłoszonego przez Organizację Projektu oraz zobowiązania się do współpracy z tymi mediami w celu promocji konkursu.
 3. Organizacje biorące udział w Konkursie pozyskają zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w przygotowaniu i realizacji zgłoszonych Projektów i zgody te przedłożą Organizatorowi.
 4. Organizacje, którym zostaną przyznane granty są zobowiązane do zapewnienie Fundacji i Bankowi materiałów w postaci zdjęć lub materiałów video podsumowujących Projekt z prawem do ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Fundacja i Bank mają prawo do korzystania z przekazanych materiałów bezterminowo, na terenie RP oraz poza jej granicami poprzez w szczególności: Internet, Intranet, w ulotkach itp.

Komisja Konkursowa i kryteria oceny wniosków

 1. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Zarządu i Rady Fundacji, przedstawiciele Banku oraz powołani przez Zarząd Fundacji eksperci.
 2. Projekty, będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:
  – Potrzeba społeczna realizacji projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku- 0-10 pkt.
  – Pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu – 0-10 pkt.
  – Zaangażowanie społeczne w projekt – 0-5 pkt.
  – Wartości wynikające z realizacji projektu, społeczny zasięg projektu – 0-5 pkt.
  – Wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-1 pkt.
  – Opinia o projekcie
 3. Jeżeli Projekt z przyczyn formalnych nie będzie spełniał wytycznych wskazanych w niniejszym regulaminie, nie będzie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.

  Inne wymagania dotyczące Projektów i ich realizacji:
  1. W preliminarzu kosztów Projektu nie można uwzględniać wynagrodzenia koordynatorów projektu i członków organizacji.
  2. Wynagrodzenie w ramach projektu może być przewidziane jedynie dla zatrudnianych specjalistów, bez których nie byłaby możliwa realizacja projektu.
  3. Laureaci Konkursu są zobowiązani zaprosić dyrektora najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK do uczestnictwa w inicjatywie lub którymś z etapów jej realizacji.
  4. W związku z tym Organizacje, którym przyznano Grant powinny skontaktować się z dyrektorem najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK, w celu poinformowania go otrzymaniu Grantu, zapoznania go z reprezentowaną przez siebie organizacją i Projektem.

Forma grantu

 1. Z Organizacjami, których Projekty zwyciężyły zawierana jest umowa darowizny, utworzona na podstawie danych podanych we wniosku.
 2. Granty wypłacane są po otrzymaniu przez Fundację egzemplarza podpisanej przez obie strony umowy na konto podane w formularzu zgłoszenia Projektu.

Rozliczenie

 1. Z otrzymanej darowizny Obdarowany jest zobowiązany rozliczyć się w terminie trzech miesięcy od zakończenia Projektu przy użyciu aplikacji internetowej • dostępnej na www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam
 2. Obdarowany rozlicza się pod względem rachunkowym i składa sprawozdanie merytoryczne z wykonanego zadania.
 3. Wszystkie dokumenty księgowe powinny być wystawione na Organizację.
 4. Do rozliczenia należy dołączyć dwustronne skany wszystkich dokumentów księgowych, odpowiednio opisanych i zawierających informację o źródle finansowania.
 5. W sprawozdaniu z realizacji Projektu należy umieścić zdjęcia, skany prasy lub inne materiały potwierdzające realizację Projektu.

Różne

 1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby aplikacja internetowa działała poprawnie, jednak w przypadku wystąpienia błędu Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu.
 2. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. Informacja o zmianach musi być zamieszczona na stronie Fundacji.

Ustalono, że materiały dot. Konkursu „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” zostaną przekazane do administracji osiedli i Domów Kultury.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie