ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 04/2014 z dnia 01.04.2014 r.

Protokół Nr 4/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 01.04.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Chodkiewicz Stefania, Zbigniew Gontarz, Kutyła Jerzy, Ryszard Klech, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska,
Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski,Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2013 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r,
 4. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2013 r.
  c) zmian statutu,
  d) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  e) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
  f) rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od:
  – uchwały nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu ma działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe
  – uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 18.03.2014 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2014 r.
 8. Sprawy wniesione.

Przedstawionego powyżej porządku obrad po uzupełnieniu pkt 6a w brzmieniu: „Dyskusja na temat Walnego Zgromadzenia” został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.
Ad. 2
Biegły rewident Wojciech Sadówki przedłożył Radzie Nadzorczej i omówił opinię o sprawozdaniu finansowym SM Czuby za 2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono :
– Ogólna charakterystyka Spółdzielni.
– Informacje dotyczące przeprowadzonego badania

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedzibą w Lublinie obejmującego:
* wprowadzenie do sprawozdania finansowego
* bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy ………………………………………….267 197 388,33 zł
* rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. wykazujący zysk netto w wysokości……………………………………………..1 089 998,28 zł
* rachunek z przepływów pieniężnych za rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r., które wykazuje zmianę środków– zwiększenie w kwocie……4 251 717,38 zł
* zestawienie zmian w funduszu własnym wykazującym zmniejszenie funduszu własnego w kwocie…………………………………….……………5 081 952,98 zł
* dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Kierownik Jednostki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 330 z późniejszymi zmianami)

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką ) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie to przeprowadziłem zgodnie z :
a/ przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami),
b/ krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Moim zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni dzień 31 grudnia 2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zawiera informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

…………………………..
Wojciech Sadowski
Kluczowy biegły rewident
nr ewid. 3527

……………………………
Wojciech Sadowski
Biuro Audytorskie

Przedstawiona przez biegłego rewidenta informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Bilansem Spółdzielni sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.

 

BILANS >> zobacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT >> zobacz

 

– projektem uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr / / 2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..2014 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. l pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2013 r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2013 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2013, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 267 197 388,33 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 1 089 99 8,28 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4 251 717,38 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 5 081 952,98 złotych.
 6. Dodatkowej informacji i objaśnienia za 2013 r.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy głosie przeciwnym Dariusza Siwka podjęła uchwałę nr 51/23/2914 r. z dnia 1.04.2014 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
A)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformowali, że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt I

UCHWAŁA Nr … /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………………2014 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2013 r. w wysokości 1 089 998,28 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 319 104,53 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały,
 2. kwotę 208 500.11zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych – załącznik nr 2 do uchwały,
 3. kwotę 562 393,64 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym (rozliczenie międzyokresowe).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik 1
do Uchwały Nr /2014
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Zgodnie § 109 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 319 104,53 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

OSIEDLE ——————————————-kwota
===========================================================
SKARPA ——————————————-35 644,29
N. SKARPA —————————————-2 572,62
RUTA ———————————————–56 277,10
ŁĘGI ————————————————80 573,24
BŁONIE ——————————————–87 318,30
WIDOK ——————————————– 38 930,76
PORĘBA ——————————————-17 788,22
============================================================
RAZEM ———————————————319 104,53 zł

Załącznik 2
do Uchwały Nr /2014
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Zgodnie z § 109 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 208 500,11zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

Przykład
Nadwyżka bilansowa podzielona na lokale mieszkalne wg. m2 .
Nadwyżka bilansowa za 2013 §1 pkt 2 kwota 208 500,11 zł zostanie podzielona zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie .
208 500,11zł : 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,334852/m2– rocznie

Osiedle

Pow. Użytkowa

Kwota

SKARPA 141 385,44 47 343,19
N. SKARPA 2,650,30 887,45
RUTA 130 971,41 43 856,00
ŁĘGI 100 972,02 33 810,28
BŁONIE 88 178,18 29 526,63
WIDOK 84 930,25 28 439,06
PORĘBA 73 577,31 24 637,50
RAZEM 622 664,91 208 500,11

 

Lublin, dnia 01.04.2014 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU
NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2013 R.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r., zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej zaproponowany w projekcie uchwały w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia i wnosi o jej przyjęcie, zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r. oraz stanowisko w sprawie uchwały w brzmieniu przedstawionym w protokole.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawianych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 4 głosach wstrzymujących ( w tym Dariusza Siwka) postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformowali, że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………. .2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz.1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania …………. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ………. członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania .………. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało ……….. członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania ……….. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła następujące stanowisko w sprawie absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Lublin, dnia 01.04.2014 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2013 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2013, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Miejski Urząd Pracy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2013 roku.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 5 głosach wstrzymujących się od głosowania ( w tym Dariusza Siwka) postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2013 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej poinformowali ,że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03. i 1.04.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….. 2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. .06.2014 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) wynajmować lokale mieszkalne”

2) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia”.

3) Skreśla się § 52

4) W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust. 1, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni” .

5) W § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu”.

6) Skreśla się w § 59 ust. 2

7) W § 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„ Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 , ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej „ .

8) W §78d ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy: rozpatrywanie wniosków zgłoszonych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia”.

9) W §78e skreśla się ust. 4

10) W § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody,
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

11) § 88 a otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
/Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono” .

12) W § 93 pkt 8 dodaje się lit. e w brzmieniu:
e) zawieranie umów o najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu

13) W § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.

14) W § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.

15) W § 103a1 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniach członków, o których mowa w § 103 a ust.1”.

16) w § 103 a1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.”

17) W § 103b ust. 1 pkt 1-2 otrzymuje brzmienie:
„ 1) ustalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno – oświatowej osiedla,
2) ustalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury”

18) W 103b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych w osiedlach

19) W § 103b ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

20) W § 103b ust. 1 skreśla się pkt 8-9

21) W § 103b dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
„16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.

22) Skreśla się §103c

23) § 103d otrzymuje brzmienie:
„Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisji przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

24) W § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy”.

25) W § 109 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali o innym przeznaczeniu”,

26) W § 109 ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) fundusz mienia”.

27) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ……… 2014 r.”

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu – że zaproponowane zmiany wynikają z:

§ 52 Upływ ustawowego terminu uprawniającego do złożenia żądania o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu

zmiany redakcyjne, § 18 ust.1 pkt 3, § 48 ust.1, § 55 ust.2, § 61 ust.8, § 78 d ust.2 lit. a i b, § 95 ust.1, § 103a1 ust.1, § 103b ust.1 pkt 3 i 4, § 107 ust.2 § 113

§ 78e ust.4 – dostosowanie zapisu do przebiegu obrad WZ
§ 87 ust.1 – uzupełnienie wykazu regulaminów obowiązujących w SM Czuby
§ 93 pkt 8 – uzupełnienie kompetencji Zarządu
§ 103a ust. 4 – doprecyzowanie zapisu o utracie mandatu członka RPNO
§ 103b ust.1 pkt 8- 9 wykreślenie martwych zapisów z kompetencji RPNO
§ 103b ust.16 uzupełnienie kompetencji RPNO

postanowili zaproponować inną redakcję poniższych zmian:

1) W § 78d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia”.

2 ) § 88 a otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
/Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

3 ) W § 103 b ust. 1 pkt 1-2 pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.

4 ) W 103 b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,

4) W § 103b ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

5 ) § 103d otrzymuje brzmienie:
„Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
4) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
5) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
6) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Członkowie Komisji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w poniżej przedstawionym stanowisku wyraziła opinię, że nie zgłaszają pozytywnej opinii do zaproponowanych zmian w § 78d ust. 2, § 88 a , § 103b ust. 1 pkt 1-2 , 103b ust. 1 pkt 3 , § 103b ust. 1 pkt 4, § 103d

Lublin, dnia 1.04.2014 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI,
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA I REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, w tym zmian redakcyjnych, ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do znowelizowanych przepisów prawa spółdzielczego, upływem ustawowego terminu uprawniającego do złożenia żądania o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu doprecyzowaniem postanowień Statutu w zakresie obradowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, uzupełnieniem kompetencji Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, doprecyzowaniem postanowień Statutu dot. utraty mandatu członka Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli – wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.

Rada Nadzorcza postanawia również pozytywnie zaopiniować projekty uchwał dotyczące zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie i zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, w których to projektach zawarte są propozycje zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu Spółdzielni.

Prezes Zarządu poinformował ,że po przeanalizowaniu zgłoszonych przez komisje propozycji zmian zapisów §78d ust. 2, §88 a , §103 b ust. 1 pkt 1-2 , 103 b ust. 1 pkt 3 , §103b ust. 1 pkt 4, §103d Zarząd postanowił uznać je jako zasadne i przedkłada na dzisiejszym posiedzeniu do zaopiniowania nowy załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni uwzględniający zmiany zaproponowane przez komisje Rady Nadzorczej w poniższym brzmieniu:

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. .06.2014 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) wynajmować lokale mieszkalne”

2) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia”.

3) Skreśla się § 52

4) W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust. 1, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni” .

5) W § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu”.

6) Skreśla się w §59 ust. 2

7) W § 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„ Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej „.

8) W § 78d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia”.

9) W § 78e skreśla się ust. 4

10) W § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody,
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

11) § 88 a otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono” .

12) W § 93 pkt 8 dodaje się lit. e w brzmieniu:
e) zawieranie umów o najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu

13) W § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.

14) W § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.

15) W § 103 a1 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniach członków, o których mowa w §103 a ust.1”.

16) w § 103 a1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.”

17) W 103b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,

18) W § 103b ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

19) W § 103b ust. 1 skreśla się pkt 8-9

20) W § 103b dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
„16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.

21) Skreśla się § 103c

22) § 103 d otrzymuje brzmienie:
„Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

23) W §107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy”.

24) W §109 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali o innym przeznaczeniu”

25) W § 109 ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) fundusz mienia”.

25) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu ……… 2014 r.”

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian statutu spółdzielni w brzmieniu
przedstawionym powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej poinformowali ,że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03. i 1.04.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

 

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. .06.2014 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie
„Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm. z 2013 r., poz. 1443 ), przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm. z 2013 r., poz. 1222), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.”

2) w §11 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
„3. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania.
4. Do zadań Komisji Wnioskowej należy rozpatrywanie wniosków zgłoszonych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.”

3) w §12 skreśla się ust. 4,

4) §25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………………….….. r.”

postanowili zaproponować inną redakcję ust. 4 w §11 tj.

4. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

postanowili by w stanowisku dla Walnego Zgromadzenia wyraziła opinię, że nie zgłasza pozytywnej opinii do zaproponowanej zmiany w §11 ust. 4 regulaminu.

Prezes Zarząd poinformował ,że po przeanalizowaniu zgłoszonej przez komisje propozycji zmian w §11 ust. 4 Zarząd postanowił uznać ją jako zasadne i przedkłada na dzisiejszym posiedzeniu do zaopiniowania nowy załącznik do uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia w którym uwzględniona została zmiana zaproponowana przez komisje Rady.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

(Rada Nadzorcza postanawia również pozytywnie zaopiniować projekty uchwał dotyczące zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie i zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, w których to projektach zawarte są propozycje zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu Spółdzielni).

E )
Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej poinformowali ,że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03. i 1.04.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………… 2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….. /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. .06.2014 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalnie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
– przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
– opracowywanie projektów sprawozdań na Walne Zgromadzenie,
– przygotowywanie Radzie do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez komisje,
– wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem pracy Rady.”

5) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.”

6) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisje stałe działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

7) w § 15 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„Każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest uczestniczyć w pracach 2 komisji.”

8) § 29 otrzymuje brzmienie:
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu …………………………………….. roku.

postanowili zaproponować inną redakcję poniższych zmian:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

2) Nie dodawać ust. 8 w § 15
„Każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest uczestniczyć w pracach 2 komisji.”

postanowili by w stanowisku dla Walnego Zgromadzenia wyraziła opinię, że nie zgłaszają pozytywnej opinii do zaproponowanych zmian w § 5 i § 15 ust 8 regulaminu.

Prezes Zarząd poinformował, że po przeanalizowaniu zgłoszonej przez komisje propozycji zmian w § 5 i § 15 ust 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Zarząd postanowił uznać jej jako zasadne i przedkłada na dzisiejszym posiedzeniu do zaopiniowania nowy załącznik do uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w którym uwzględniono zaproponowane przez komisje zmiany.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnych (w tym Dariusza Siwka) i 2 głosach wstrzymujących postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

(Rada Nadzorcza postanawia również pozytywnie zaopiniować projekty uchwał dotyczące zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie i zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, w których to projektach zawarte są propozycje zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu Spółdzielni).

F)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformowali, że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03.2015 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– projekt uchwały dla Walnego Zgromadzenia

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
– zaskarżenie

Wnioskodawcy wg podpisów

Walne Zgromadzenie SM Czuby w Lublinie

Na podstawie art. 38 § l pkt.9 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 10 pkt.5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie składamy odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 25.06.2013r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w Osiedlu Skarpa pod kioski handlowe i wnioskujemy do Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie o uchylenie w/w uchwały w całości.

Uzasadnienie i wyjaśnienie:
Rada Nadzorcza SM Czuby w Lublinie w dniu 25.06.2013r. podjęła uchwałę o odmowie wydzierżawienia terenu na działce nr 24/15 w Osiedlu Skarpa pod kioski handlowe. Uważamy, że uchwała ta jest sprzeczna ze społecznym interesem mieszkańców SM Czuby. Od wielu lat na Osiedlu Skarpa u zbiegu Alei Młodości i Alei Marzeń funkcjonował mały targ koszyczkowy, który z powodzeniem zaspokajał podstawowe potrzeby mieszkańców w owoce i warzywa.

W związku ze zmianą przepisów ustawowych handlujący zostali pozbawieni możliwości prowadzenia sprzedaży w dotychczasowy sposób. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Osiedla oraz zgodnie z Informacją Zarządu SM Czuby z dnia 27.11.2012 r. (wg protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej) wnioskodawcy wystąpili o możliwość wydzierżawienia tereny na w/w działce pod kioski handlowe. Kioski te były by budowane przez zainteresowanych handlowców na ich koszt i ich staraniem. Prośbą ta, w sytuacji zagrożenia utraty miejsc pracy wydaje się w pełni uzasadniona. Spotkała się jednak z odmową ze strony Rady Nadzorczej.

Należy pamiętać, że na Osiedlu Skarpa wielu mieszkańców- to osoby w starszym wieku i dla nich podróż po warzywa czy owoce na inny targ, szczególnie zimą jest bardzo trudna. Targ był umiejscowiony w pasie, który prowadził również na inne Osiedla, dlatego wielu mieszkańców innych Osiedli również bardzo popiera jego funkcjonowanie. Podsumowując, zwracamy się do Walnego Zgromadzenia SM Czuby o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 2725.06.2013 o odmowie wydzierżawienia terenu na działce nr 24/15 w Osiedlu Skarpa pod kioski handlowe. Jako mieszkańcy i członkowie Spółdzielni uważamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby dbając o dobro swoich mieszkańców nie dołożyła wszelkich starań, aby pomóc w rozwiązaniu problemu, czego dowodem jest w/w uchwała.

1. Bołtuć Krystyna
2. Szczepaniak Teresa
3. Oniszko Wiesława
4. Pietras Jan
5. Gabryel Róża
6. Skikiewicz Halina
7. Suszek Grażyna
8. Kowalczyk Agnieszka
9. Malewicz Anna
10.Kania Elżbieta
11. Portala Andrzej
12 Sola Barbara

– zaskarżona uchwała

UCHWAŁA Nr 18/ 5 / 2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie: dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Działając na podstawie art. 46 § l pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze(Dz. U. z 2003 r. Nr 188 póz. 1848 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza SM „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dzierżawą terenu na działce nr 24/15 w sąsiedztwie pawilonu ul. Radości 2C w Osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na 5 kiosków handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Nadzorczej nr 18/ 5 / 2013 w sprawie dzierżawy terenu
na działce nr 24/15 pod kioski handlowe.

Rada Nadzorcza SM Czuby decyzję o nie wyrażeniu zgody na wydzierżawienie terenu pod kioski handlowe podjęła z następujących powodów:

 1. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez działkę nr 24/15 uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa) uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców robót.
 2. Powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa (pismo z dnia 15.05.2013 r) jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.
 3. Protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21, złożony do Rady Nadzorczej SM Czuby na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r, którzy są przeciwni lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego tuż pod oknami mieszkańców.
 4. Przystąpienie Urzędu Miasta Lublin do zmiany mpzp, mającej na celu poprawę kompozycji i ładu przestrzennego. Celem zmiany planu jest m.in. wytworzenie strefy koncentracji usług o charakterze dzielnicowym w ramach Centrum Dzielnicowego dzielnicy Czuby (pismo UM WP z dnia 19.03.2013r znak: PL-PP-II.671.33.2012).

– uchwała Walnego Zgromadzenia z 2013 r.

UCHWAŁA Nr 12 /2013
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 12/2013
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2013 r.

UZASADNIENIE

Działki oznaczone nr 24/13 i nr 24/15, będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zostały zagospodarowane zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Na powołanych działkach znajdują się pawilony usługowo-handlowe i parkingi, zarówno dla potrzeb usług jak i mieszkańców sąsiednich nieruchomości, całkowicie pozbawionych miejsc do parkowania. Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sankcjonuje faktyczne przeznaczenie i wykorzystanie wyżej wymienionego terenu.

Przedmiotowe nieruchomości nie spełniają wymagań technicznych i sanitarnych określonych przepisami dotyczącymi prowadzenia handlu obwoźnego, w tym między innymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi.

Nadmienić również należy, że ewentualne urządzenie targowiska na przedmiotowym terenie spowoduje likwidację parkingu, zaś kosztami budowy i utrzymania targowiska będą obciążeni wszyscy członkowie Spółdzielni.

Dodatkowo należy podkreślić fakt funkcjonowania targowiska miejskiego w bliskim sąsiedztwie osiedla Skarpa, położonego przy ulicy Jutrzenki przy kładce pieszej łączącej osiedla Skarpa i Ruta. Jest to teren, na którym zainteresowane osoby mogą sprzedawać swoje produkty na stołach przenośnych lub w kioskach handlowych. Miejsce targowiska jest dość atrakcyjne, położone przy ruchliwym ciągu pieszym, w sąsiedztwie przychodni zdrowia i apteki, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej, z dojazdem od ulicy Jutrzenki.
– zaskarżona uchwała do Walnego Zgromadzenia w 2013 r.

Uchwała nr 99/1/2012
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012

w sprawie: utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, w oparciu o treść § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Nie wyraża zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni – nr 24/13 i 24/15 położonych w Lublinie przy ulicy Radości w osiedlu „Skarpa”, z uwagi na ingerencję w zasoby Spółdzielni powodujące ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatokach parkingowych położonych na działkach stanowiących mienie Spółdzielni.

§ 2

Integralną część uchwały stanowi informacja o lokalizacji targowiska w osiedlu „Skarpa”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

Lublin, dn. 2012-11-19

 

Informacja o lokalizacji targowiska w osiedlu Skarpa

Zarząd SM „CZUBY” w Lublinie przeanalizował zgodność wykorzystania terenów Spółdzielni z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem przeznaczenia pod działalność handlową. Niestety Spółdzielnia nie posiada terenów, które spełniałyby wymagania techniczne i sanitarne określone przepisami niezbędnymi do prowadzenia takiej działalności, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.12.2012 r w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi.

Obecnie osoby prowadzące działalność handlową ulokowały swoje stoiska na terenie działki nr 24/13 – bez uzgodnienia ze Spółdzielnią. Ustawienie stołów na chodniku powodowało liczne skargi mieszkańców na zmniejszenie szerokości przejścia i ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatoce parkingowej.

Przedmiotowy teren jest własnością Spółdzielni. Został zagospodarowany zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Na działce znajdują się pawilony usługowo-handlowe i parking zarówno dla potrzeb usług jak i mieszkańców sąsiednich nieruchomości, całkowicie pozbawionych miejsc do parkowania. Aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sankcjonuje faktyczne przeznaczenie i wykorzystanie w/w działki.

Ewentualne urządzenie targowiska na przedmiotowym terenie spowoduje likwidację parkingu, zaś kosztami budowy i utrzymania obciąży Spółdzielnię a w tym również członków Spółdzielni.
W dniu 15 listopada br. w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie z Z-cą Prezydenta Panem Grzegorzem Siemińskim oraz Panią Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Małgorzatą Zdunek w sprawie utworzenia przedmiotowego targowiska. Pomimo chęci współpracy obu stron nie wskazano konkretnych rozwiązań i lokalizacji, ponieważ praktycznie każda propozycja wiąże się ze zmianą MPZP.

Radny Pan Zbigniew Ławniczak, wykorzystując podpisy osób popierających handel, wystąpił do Rady Miasta o budowę targowiska przez miasto na terenie osiedla Skarpa. Sprawa była przedmiotem obrad na sesji RM Lublin w dniu 16 listopada 2012r. Radni poparli stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia targowiska przy ul. Radości. Nie wskazano jednak konkretnej lokalizacji ani też źródła finansowania.

Dodatkowo należy podkreślić fakt funkcjonowania targowiska miejskiego w bliskim sąsiedztwie osiedla Skarpa, tj przy ul. Jutrzenki przy kładce pieszej łączącej osiedla Skarpa i Ruta. Jest to teren, na którym zainteresowane osoby mogą sprzedawać swoje produkty na stołach przenośnych lub w kioskach handlowych. Miejsce targowiska jest dość atrakcyjne, położone przy ruchliwym ciągu pieszym, w sąsiedztwie przychodni zdrowia i apteki, w pobliżu przystanków MPK, z dojazdem od ul. Jutrzenki.

Podsumowując, na terenach Spółdzielni (stanowiących mienie Spółdzielni) nie ma możliwości utworzenia targowiska, ani też środków finansowych na jego budowę i utrzymanie. Problem można by częściowo rozwiązać poprzez usytuowanie pojedynczych kiosków na terenach nieruchomości lub też wzdłuż ciągów pieszych, po uzgodnieniu i akceptacji lokalizacji przez mieszkańców i RPNO Skarpa. Kioski te były by budowane przez zainteresowanych handlowców na ich koszt i ich staraniem.
– stanowisko

Lublin dnia 01.04.2014 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ROZPATRZENIA ODWOŁANIA OD UCHWAŁY
NR 18/5/2013 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE Z DNIA 25 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE DZIERŻAWY TERENU NA DZIAŁCE NR 24/15 W OSIEDLU SKARPA
POD KIOSKI HANDLOWE

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe – wnosi, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej.

Działka oznaczona nr 24/15, będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, została zagospodarowana zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez przedmiotową działkę uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa), uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie.

Przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców osiedla robót.
Ponadto, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.

Nadmienić również należy, że mieszkańcy budynku przy ulicy Fantastycznej 21 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2013 r. złożyli protest przeciwko lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie ich nieruchomości.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła w sprawie w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

G)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformowali, że członkowie komisji którym przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.03.2014 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– zaskarżenie
Waldemar Żak Lublin

10.01.2014 r.

WALNE ZGROMADZENIE
SM „Czuby” w Lublinie

Wnoszę o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej SM „Czuby” nr 72/25/2013 z dnia 30.12.2013 o przyznanie premii za IV kwartał 2013 członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Powyższa uchwała jest niezgodna z zasadami wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie § 5 pkt. l i 3.

– zaskarżona uchwała

UCHWAŁA Nr 72/ 25 / 2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie: przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z postanowieniami Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalonych w dniu 20 marca 2007 r. mocą uchwały nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

W ramach utworzonego funduszu premiowego na 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. członom Zarządu Spółdzielnię premię za wykonanie zadań w 2013 r. w wysokości 30 %.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr 72 / 25 / 2013 r.
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia 30.12.2013

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r. oraz prognozowane wyniki za IV kwartał 2013 r., terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, zawarcie ugody z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi, ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy oraz Bank PKO BP – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię za wykonanie zadań w 2013 r. w wysokości 30 %
– projekt uchwały dla Walnego Zgromadzenia

Projekt

UCHWAŁA Nr /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………… 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr …./2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ………. 2014 r.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 3 ust. 2 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, przyznaje premię Członkom Zarządu Spółdzielni. W przypadku określenia przez Radę Nadzorczą zadań premiowych, zgodnie z § 5 ust. 1 powołanych Zasad, premia zadaniowa dla Członków Zarządu wynosi do 15% wynagrodzenia zasadniczego.

Stosownie do § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania, w wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo na podstawie oceny bieżącej działalności Członków Zarządu i jej wysokość nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni nie określiła zadań premiowych na IV kwartał 2013 r. Na podstawie § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r., zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, na zasadach określonych w ugodzie z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi, wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Bank PKO BP oraz Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię w wysokości 30 %.

– stanowisko

Stanowisko Rady Nadzorczej
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej „czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za iv kwartał 2013 r. członkom zarządu spółdzielni mieszkaniowej „czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu za wykonanie zadań w 2013 r. – wnosi, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej .

Rada Nadzorcza na podstawie § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r., zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, na zasadach określonych w ugodzie z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi, wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Bank PKO BP oraz Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię w wysokości 30 %.

po zapoznaniu się ze stanowiskiem prawnym oraz wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zajęła stanowiska w sprawie w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za iv kwartał 2013 r. Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawianych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 6 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego q dniu 18.03.2014 r. został przyjęty bez uwag , większością głosów 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 6
Członkowie komisji po wysłuchaniu wyjaśnień i informacji przekazanych przez członków Zarządu oraz po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w I kwartał 2014 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za 2013 r. . terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, postanowili większością głosów – 7 za, przy 2 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) i 3 wstrzymujących się od głosowania zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla każdego członka Zarządu premii za I kwartał 2014 w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia

Ad. 5
Przewodniczący poinformował, że do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni wpłynęły pisma od:

1. Mieszkańców Osiedla Widok

Lublin 7.03.2014

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Ul. Watykańska 6
20 – 538 Lublin

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni proszą o dokonanie podziału Walnego Zgromadzenia na części w następujący sposób:

Osiedle Skarpa i Niska Skarpa – 2 części
Osiedle Ruta – 1 część
Osiedle Łęgi – 1 część
Osiedle Błonie – 1 część
Osiedle Widok – 2 części
Osiedle Poręba – 1 część

Powyższe jest zasadne z uwagi na bardzo małe zainteresowanie członków udziałem w Walnym Zgromadzeniu.
Jednocześnie zobowiązujemy Zarząd do: sporządzenia sprawozdania w skali nieruchomości, a nie w skali Spółdzielni czy Osiedli, co nie będzie problemem w świetle prowadzonej przez Sp-nię ewidencji zgodnie z art. 4 ust. 41usm., umieszczenie informacji na temat statusu prawnego lokali w poszczególnych nieruchomościach, nagrywania przebiegu WZ w celu rzetelnego sporządzenia protokołów oraz nie zatrudnianie ochroniarzy za nasze pieniądze.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością – 15 za , przy 3 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowiła do członków którzy podpisali się pod powyższym pismem wystosować odpowiedz poniższej treści:

Lublin, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Ldz. RN/1962/2014

Pan / Pani ………………………………..
………………………………..
………………………………..

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z § 75-76 Statutu Spółdzielni, w związku z pismem członków Spółdzielni zamieszkach w osiedlu Widok z dnia 7 marca 2014 r., doręczonym do siedziby Spółdzielni w dniu 20 marca 2014 r., zamieszcza w porządku obrad punkt 11 w brzmieniu:
„Informacja na temat rozliczenia kosztów:
– eksploatacji, konserwacji, zarządzania poszczególnych nieruchomości,
– mienia spółdzielni,
– zużycia wody wodociągowej.”

Materiały dotyczące powyższej sprawy wyłożone będą do wglądu, wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 oraz w administracjach Osiedli w godzinach ich urzędowania.
Ponadto informujemy, że wniosek dotyczący propozycji nowego podziału Walnego Zgromadzenia na części nie może być zrealizowany z uwagi na postanowienia Statutu Spółdzielni.
Nadmieniamy również, że protokoły z części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu przepis art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni i § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2. Mieszkańców Osiedla Błonie

Lublin, dnia 13 marca 2014 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Członkowie Spółdzielni z osiedla „Błonie” prosząc dokonanie podziału Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:
Osiedle Skarpa razem z Niską Skarpą – 2 części, pozostałe osiedla po jednej części.
Taki podział pozwoli zaoszczędzić na czasie oraz kosztach, zwłaszcza za godziny nadliczbowe pracowników Sp-ni i Administracji, i jest zasadne z uwagi na bardzo małe zainteresowanie członków udziałem w Walnym Zgromadzeniu, przez co nie można nawet powołać Prezydium czy Komisji w składzie zgodnym ze Statutem.

Jednocześnie wnioskujemy o umieszczeniu w porządku obrad WZ punktu o treści:
– „rozliczenie działalności eksploatacyjnej, eksploatacji, konserwacji i zarządzania za 2013 r. dla poszczególnych nieruchomości Sp-ni oraz mienia Sp-ni”
– rozliczenie zużycia wody wodociągowej dla poszczególnych nieruchomości w 2013 r. – ilość m3 wg odczytów wodomierzy głównych dokonanych przez MPWiK z datami odczytów i ilość m3 wody wg wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach.

Jednocześnie zobowiązujemy Zarząd do nagrywania przebiegu WZ w celu rzetelnego sporządzenia protokołów z zapisów dźwiękowych oraz nie zatrudnianie ochroniarzy za nasze pieniądze.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością – 15 za , przy 2 głosach przeciwnych ( w tym Dariusza Siwka) i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła do członków którzy podpisali się pod powyższym pismem wystosować odpowiedz poniższej treści:

Lublin, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Ldz. RN/1834/2014

Pan / Pani ………………………………..
………………………………..
………………………………..

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z § 75-76 Statutu Spółdzielni, w związku z pismem członków Spółdzielni zamieszkach w osiedlu Błonie z dnia 13 marca 2014 r., doręczonym do siedziby Spółdzielni w dniu 17 marca 2014 r., zamieszcza w porządku obrad punkt 11 w brzmieniu:

„Informacja na temat rozliczenia kosztów:
– eksploatacji, konserwacji, zarządzania poszczególnych nieruchomości,
– mienia spółdzielni,
– zużycia wody wodociągowej.”

Materiały dotyczące powyższej sprawy wyłożone będą do wglądu, wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie Spółdzielni, w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 oraz w administracjach Osiedli w godzinach ich urzędowania.

Ponadto informujemy, że wniosek dotyczący propozycji nowego podziału Walnego Zgromadzenia na części nie może być zrealizowany z uwagi na postanowienia Statutu Spółdzielni.

Nadmieniamy również, że protokoły z części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie sporządzane są z należytą starannością, w oparciu przepis art. 41 ustawy Prawo spółdzielcze, § 80 Statutu Spółdzielni i § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
3. Mieszkańców osiedla Skarpa

Lublin dnia 5 .03 2014 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
Ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni proszą o dokonanie podziału Walnego Zgromadzenia na części w następujący sposób:

Osiedle Skarpa i Niska Skarpa – 2 części
Osiedle Ruta – 1 część
Osiedle Łęgi – 1 część
Osiedle Błonie – 1 część
Osiedle Widok – 1 części
Osiedle Poręba – 1 część

Powyższe jest zasadne z uwagi na bardzo małe zainteresowanie członków udziałem w Walnym Zgromadzeniu. Pozwoli to zaoszczędzić na kosztach i czasie, jednocześnie mniej pieniędzy wydamy na zapłatę za godziny nadliczbowe pracownikom Spółdzielni.
Zakazanie wynajmu ochroniarzy za nasze pieniądze.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością – 14 za , przy 3 głosach przeciwnych (w tym Dariusza Siwka) i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła do członków, którzy podpisali się pod powyższym pismem wystosować odpowiedz poniższej treści:

Lublin, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Ldz. RN/1838/2014

Pan / Pani ………………………………..
………………………………..
………………………………..

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w odpowiedzi na pismo członków Spółdzielni zamieszkach w osiedlu Skarpa z dnia 5 marca 2014 r., doręczone do siedziby Spółdzielni w dniu 17 marca 2014 r., informuje, że wniosek dotyczący propozycji nowego podziału Walnego Zgromadzenia na części nie może być zrealizowany z uwagi na postanowienia Statutu Spółdzielni.
Ad. 7
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawionym stanowiskiem

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Stanowisko prawne w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia
– Zapisy statutu potwierdzające to stanowisko.

Prezes Zarządu poinformował ,że potwierdzeniem przedstawionego powyżej stanowiska ,że Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( ustawą Prawo Spółdzielcze, Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych , statutem i obowiązującymi regulaminami ) jest wyrok Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny z dniu 28 czerwca 2013 r. oddalający powództwo Elżbiety Sz. o stwierdzenie nieważności Walnego Zgromadzenia z 2011 r. i uchylenia lub stwierdzenia nieistnienia uchwał tego zebrania – w tym miejscu w protokole umieszczono wyrok z dnia 28 .06.2013 r.

Prezes Zarządu poinformował, że Walne Zgromadzenie w 2014 r. odbędzie się zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

Harmonogram zebrań
Części Walnego Zgromadzenia
(12.05.2014 r. – 09.06.2014 r.)

Ilość części WZ

Osiedle

Liczba członków

Nieruchomości

Ilość członków w części WZ

Ilość mandatów na czl. RN

Termin
i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

PORĘBA

1157

I .
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C
Agatowa 12
Agatowa 16

585

1

12.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

2.

II.
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Turkusowa 3
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

572

1

13.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

3.

ŁĘGI

1661

I.
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

502

1

14.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

4.

II.
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

596

1

15.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

5.

III.
Biedronki 3, Kaczeńcowa 2
Biedronki 2a, 2b, 2 c
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

563

1

16.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

6.

RUTA

2155

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

611

1

19.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

7.

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

523

1

20.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

8.

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

500

1

21.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

9.

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15

521

1

22.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

10.

WIDOK

1372

I.
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

548

1

23.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

11.

II.
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

824

1

26.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

12.

BŁONIE

1881

I.
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

520

1

27.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

13.

II.
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9,11

488

1

28.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

14.

III.
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

473

1

29.05.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

15.

CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY

249

1

30.05.2014 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

16.

SKARPA

2357

I.
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Romantyczna 15
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

377

1

02.06.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

17.

II.
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

470

1

03.06.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

18.

III.
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8
Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

530

1

04.06.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

19.

IV.
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

438

1

05.06.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

20.

V.
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

542

1

06.06.2014 r.
17.30

Dom Akcji Katolickiej
ul. Jana Pawła II 11

21.

NISKA SKARPA

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

22

1

09.06.2014 r.
17.30

SM Czuby
Watykańska 6

Porządek obrad części Walnego Zgromadzenia przedstawiał się będzie następująco:

Lublin, dnia 1.04. 2014 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części w terminie

od 12.05.2014 r. do 09.06.2014 r.
…… część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:
——————-
——————-
——————-
zwołuje na dzień ..…. 2014 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2013 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 8. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach od 6.05.2013 r. do 5.06.2013 r.
 11. Informacja na temat rozliczenia kosztów za 2013 r.:
  – eksploatacji, konserwacji, zarządzania poszczególnych nieruchomości,
  – mienia spółdzielni,
  – zużycia wody wodociągowej.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 13. Głosowanie w sprawach:
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2013 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2013 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
 14. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od:
  a) uchwały nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe,
  b) uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni
  Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.
  c) uchwał Rady Nadzorczej w sprawach indywidualnych członków oraz osób dysponujących prawami do lokali mieszkalnych.
 15. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 16. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:
1) w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania można zapoznać się z:
– porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
– projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
– sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
– sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r.,
– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2013 r.,
– opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2013 r.,
– rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości za 2013 r.,
– harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

2) na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl i w Informatorze Spółdzielni można zapoznać się z:
– porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
– projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
– sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,
– sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r.,
– bilansem Spółdzielni sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.
– opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2013 r. ,
– harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust. 1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Przedstawione powyżej informację zostały przyjęte.
Dariusz Siwek i Waldemar Żak wyrazili opinię, że informacja na temat organizacji Walnego Zgromadzenia w 2014 r. powinna zostać przedstawiona przez Zarząd Spółdzielni w styczniu lub luty br. tj. w okresie w którym o nią wnioskowali.

Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po wysłuchaniu wyjaśnień i informacji przekazanych przez członków Zarządu oraz po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w I kwartał 2014 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za 2013 r. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla każdego członka Zarządu premii za I kwartał 2014 w wysokości w pełnej wysokości.
Innych wniosków nie zgłoszono.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w I kwartał 2014 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za 2013 r. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych postanowiła przyznać za I kwartał 2014 r. premię – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie w sprawie premii i wysokość przyznanej poszczególnym członkom Zarządu premii.

Ad. 9
Ustalono ,że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się pod koniec kwietnia, na którym to posiedzeniu zostaną omówione sprawy przebiegu części Walnego Zgromadzenia między innymi: kto z członków Rady otwierał będzie poszczególne części Walnego Zgromadzenia , jakie działania należałoby podjąć by jak największa liczba członków uczestniczyła w zebraniach oraz by ich przebieg odbywał się sprawnie.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie