ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 02/2014 z dnia 18.02.2014 r.

Protokół Nr 02/2014
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 18.02.2014 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Grażyna Henkiel, Krzysztof Bara, Michał Kołczewski, Janina Samborska,
Barbara Rupczewska, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu o pozbawienie członkostwa przez wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 Statutu SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „odpis na fundusz remontowy” nieruchomości 07 ER ul. Różana 6 w osiedlu Ruta,
  b) wprowadzenia składnika opłat „odpis na remont elewacji” dla budynków Ułanów 14 i 16 w nieruchomości 02 EB osiedla Błonie.
  c ) zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji działalność kulturalno – oświatową w osiedlu Skarpa.”
 4. Informacja na temat:
  a) realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2013 r.
  b) zmiany miejscowego zagospodarowania terenu przestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulicy Watykańskiej,
  c) plan zagospodarowania terenu – garaże ulica Filaretów.
 5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 21.01.2013 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione wnioski Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni wobec, których skierowano wnioski do Rady Nadzorczej o wykreślenie ze spółdzielni pomimo prawidłowo wysłanych powiadomień nie zgłosili się na posiedzenie.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślni – 20 za, podjęła uchwały:

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały : Nr 3 / 1 / 2014, Nr 4 / 2 / 2014, Nr 5 / 3/ 2014, Nr 6 / 4 / 2014, Nr 7/ 5 / 2014, Nr 8 / 6 / 2014, Nr 9 / 7 / 2014, Nr 10 / 8 / 2014, Nr 11 / 9 / 2014, Nr 12 / 10 / 2014, Nr 13 / 11 / 2014, Nr 14 / 12 / 2014, Nr 15 / 13 / 2014, Nr 16 / 14 / 2014, Nr 17 / 15 / 2014, 20 / 18 / 2014, Nr 22 / 20 / 2014, Nr 23 / 21 / 2014, Nr 24 / 22 / 2014, Nr 25 / 23 / 2014, Nr 26 / 24 / 2014, Nr 27 / 25 / 2014, Nr 28 / 26 / 2014, Nr 29 / 27 / 2014, Nr 30 / 28 / 2014, Nr 31 / 29 / 2014, Nr 32 / 30 / 2014, Nr 33 / 31 / 2014, Nr 34 / 32 / 2014, Nr 35 / 33 / 2014, Nr 36 / 34 / 2014, Nr 37 / 35 / 2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie jej ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Ad. 3
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

A)
– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta

UCHWAŁA NR 3/N/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.12.2013 r.

w sprawie: korekty planu funduszu remontowego na 2014 rok poprzez ujęcie w planie dofinansowania remontu kapitalnego tarasu budynku przy ul. Różanej 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu funduszu remontowego ogólnoosiedlowego na 2014 rok poprzez ujęcie w planie dofinansowania remontu kapitalnego tarasu budynku przy ul. Różanej 6 w kwocie 129.000 zł.

§ 2

W uzasadnieniu dofinansowania określonego w §1, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” podaje, że przedmiotowy taras stanowi część osiedlowych ciągów pieszych, które – zgodnie z przyjętymi przez Radę założeniami – są finansowane z funduszu remontowego ogólnoosiedlowego.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o dokonaniu korekty planu funduszu remontowego nieruchomości nr 07-ER, tj. przy ul. Różanej 6, na 2014 rok poprzez ujęcie w planie wykonanie projektu technicznego i remontu kapitalnego tarasu części prostej budynku przy ul. Różanej 6 i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości
96.000 zł.

§ 4

W związku z określeniem w § 3 dodatkowego zakresu robót w planie remontów nieruchomości na 2014 r. zwiększa się miesięczną stawkę opłaty na fundusz remontowy nieruchomości nr 07-ER z kwoty 0,25 zł/m2 na 0,73 zł/m2 na okres od 01.04.2014 r. do 31.12.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

– projektem uchwały w brzmieniu

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2014 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 07ER ul. Różana 6 w osiedlu Ruta.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 3/N/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 19.12.2013 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 07ER ul. Różana 6 w osiedlu Ruta z kwoty 0,25 zł/m2 na 0,73 zł/m2 z dniem 1.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 39/55/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji odpis na fundusz remontowy nieruchomości 07ER ul. Różana 6 w osiedlu Ruta. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie

Uchwala nr 2/3/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie
z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczego osiedla „Błonie” na rok 2014

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie §103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 postanowiła:

§ 1

Wprowadzić odpis na fundusz remontowy celowy – remont elewacji w nieruchomości EB 02 w wysokości 0,45 zł/m2/m-c.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– projektem uchwały w brzmieniu

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………..2014 r.

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat odpis na remont elewacji dla budynków Ułanów 14 i 16 w nieruchomości 02EB osiedla Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 2/3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 27.01.2014 r. – Rada Nadzorcza uchwala , co następuje:

§ 1

Z dniem 1.06.2014 r. wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych odpis na remont elewacji w wysokości 0,45 zł/m2/m-c w budynkach Ułanów 14 i 16 osiedla Błonie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 38/54/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia składnika opłat odpis na remont elewacji dla budynków Ułanów 14 i 16 w nieruchomości 02EB osiedla Błonie.
w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

Uchwała Nr 3/2014
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.02.2014 r.

w sprawie: wysokości odpisów na działalność kulturalno – oświatową Domu Kultury „Skarpa” od 01.06.2014 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości ustala wysokości odpisów na działalność kulturalno – oświatową Domu Kultury „Skarpa” od 01.06.2014 r. w wysokości:
– odpis od lokali mieszkalnych – 4,00 zł/lokal/miesiąc
– odpis od lokali użytkowych – 2,00 zł/ml/miesiąc

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2014 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono – Plan na 2014 r. Działalność kulturalno – oświatowa. KOREKTA Dom Kultury Skarpa

– projektem uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2014 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji działalność kulturalno – oświatowa w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 12.02.2014 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2014 r. wprowadza się zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji działalność kulturalno – oświatowa w osiedlu Skarpa w lokalach mieszkalnych i użytkowych własnościowych i wyodrębnionych z kwoty 2,50 zł/lokal na 4,00 zł/lokal.

§ 2

 1. W § 1 uchwały Nr 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 12 lutego 2014 r. uchyla się zapis „odpis od lokali użytkowych – 2,00 zł/m2/miesiąc”.
 2. Ustalanie wysokości opłat i wykorzystania środków na lokale użytkowe w najmie, będących mieniem spółdzielni następuje na podstawie decyzji Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą (stosownie do treści § 7 pkt 4 Regulaminu rozliczania kosztów GZM i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

oraz po dyskusji większością głosów 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 40/56/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji działalność kulturalno – oświatowa w osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4

A) Członkowie Rady Nadzorczej po dyskusji zaakceptowali przedstawiony poniżej sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski.

Informacja na temat realizacji wniosków zostanie umieszczona w Informatorze i przedłożona członkom i mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

B) Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych omówiła poniżej wyłożone przez Urząd Miasta zmiany w miejscowym planie zagospodarowania.

Protokol-RN-nr02.2014-mapa
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin –
Część II w Rejonie Ulicy Watykańskiej

C) Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych omówiła propozycję zagospodarowania terenu pod zespół garażowo – usługowy przy ul. Filaretów w osiedlu Skarpa. Ewentualna realizacja inwestycji odbyłaby się na niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie wymiennikowni. Istniejący parking pozostałby jako ogólnodostępny.
Ad. 5
Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania przyjęła sprawozdanie z działalności w 2013 w wersji przedstawionej poniżej w protokole.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2013 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2013.

Rada Nadzorcza w roku 2013 pracowała w składzie:

Andrzej Turski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Kaczmarski – zastępca przewodniczącego Rady,
Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady,
Danuta Przybyś-Ziemba – sekretarz Rady,
Zbigniew Gontarz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Michał Kołczewski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycyjnej,
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,

Augustowski Wiesław, Betka Elżbieta, Bara Krzysztof, Elmira Brzozowska od dnia 17.05.2013 r. (wyborów uzupełniających na X części Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych w osiedlu Widok przy ul. Szmaragdowej) ), Chodkiewicz Stefania, Henkiel Grażyna, Husarek Teresa, Janczarek Roman, Klech Ryszard, Rupczewska Barbara, Samborska Janina, Siwek Dariusz, Szyszkowska Dorota, Żak Waldemar – członkowie Rady.

W roku 2013 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2013 Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 10 posiedzeń prezydium, 18 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2013 r.

Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 06.05.2013 r. do 05.06.2013 r.

Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię przed 15 laty na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. W grudniu 2013 r. Spółdzielnia zakończyła spłatę kredytów. W wyniku realizacji zawartej ugody z PKO BP, uzyskała umorzenie około 1 943 134,89 zł tytułem odsetek należnych bankowi.
Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2013 r. dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r.
 2. Określenia zasad ustalania stawek z tytułu dzierżawy terenu w nieruchomościach.

Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2012. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni propozycjami podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r., zawartymi w projektach uchwał dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie III w brzmieniu:
  Nadwyżkę bilansową za 2012 r. w wysokości 1.187.270,55 zł przeznaczyć na:
  1. kwotę 9.553,94 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami, rozliczyć zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku następnym;

  2. kwotę 270.741,31 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na gospodarce mieniem Spółdzielni, przeznaczyć na fundusz mienia Spółdzielni;

  3. kwotę 254.280,00 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika nr 1 do uchwały;

  4. kwotę 652.689,30 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć do dyspozycji Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli według załącznika do uchwały.

 2. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2012 r. Po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2012, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2012, analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2012 roku.
 3. Zmiany do Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, związanych z dostosowaniem Statutu Spółdzielni do przepisów ustawy Prawo spółdzielcze (art. 16§ 3, art. 16a, art. 46 § 1 pkt 3, art. 48 § 2) i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 11), wniosków polustracyjnych przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwałą nr 9/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz ujednoliceniem nazewnictwa stosowanego w wewnętrznych aktach prawnych Spółdzielni – wniosła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem, poza propozycją zmiany § 103b.
 4. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenie związanych z dostosowaniem regulaminu do zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniosła o jej podjęcie.
 5. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej związanych z dostosowaniem regulaminu do zmian wynikających z zaproponowanego projektu nowelizacji Statutu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniosła o jej podjęcie.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 r. Pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  – bilansu Spółdzielni za rok 2012, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 274.056.715,28 złotych,
  – rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 1.187.270,55 złotych,
  – rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.905.013,83 złotych,
  – zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 3.264.033,36 złotych.
 7. Rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projektach uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2012 r. dot. utworzenia targowiska na działkach nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ulicy Radości – wniosła o utrzymanie w mocy uchwał Rady Nadzorczej .
  Przedmiotowe nieruchomości nie spełniają wymagań technicznych i sanitarnych określonych przepisami. Urządzenie targowiska na przedmiotowym terenie spowodowałoby likwidację parkingu, zaś kosztami budowy i utrzymania targowiska obciążeni zostali by wszyscy członkowie Spółdzielni.
 8. Rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projektach uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2013 r.- wnosiła o utrzymanie w mocy uchwały.
  Zatwierdzony uchwałą nr 54/13/2012 Rady Nadzorczej z dnia 11 września 2012 r. wzrost kosztów zarządzania z 0,3499 zł/m2 w 2012 r. na 0,43 zł/m2 w 2013 r. tj. o 0,08 zł/m2, wynika ze struktury rozliczania kosztów.
  Na koszty zarządzania składają się nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale również koszty utrzymania organów samorządowych, podatki i opłaty, badanie bilansu i lustracja, zakup środków trwałych oraz koszty administracyjne.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie dodając poniższe zapisy w regulaminie i umowach:Przedmiotem najmu są również zabudowy klatek schodowych.
  Wynajmujący może zmieniać wysokość opłat poprzez jednostronne oświadczenie złożone Najemcy, nie wymagające formy aneksu do umowy.
  Miesięczna stawka opłaty z tytułu najmu pomieszczeń niezależnie od ich usytuowania będzie ustalana na poziomie aktualnych kosztów utrzymania danej nieruchomości według obowiązujących stawek.
  Jeżeli wynajmowane pomieszczenie jest wyposażone w c.o., c.w., instalację wod-kan, instalację elektryczną, Najemca będzie dodatkowo obciążany odpowiednio kosztami mediów wg zasad obowiązujących w spółdzielni.

  Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń będących pomieszczeniami wspólnymi stanowią pożytki danej nieruchomości.
  Faktury za najem pomieszczenia będą wystawiane nie częściej niż dwa razy w roku.
  Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni, powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia , umowę najmu/dzierżawy zawiera w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.

 2. Zasadach i trybie przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie określając, że:W referendum udział biorą członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni lub danej nieruchomości w drodze głosowania bezpośredniego wyrażają swoją opinię o sposobie rozstrzygnięcia spraw.
  Określono ponadto z czyjej inicjatywy przeprowadza się referendum, jakie dane powinna zawierać karta do głosowania ,w jaki sposób i przez kogo karty do głosowania winne by rozdawane i zbierane.
 3. Regulaminach Komisji Rady Nadzorczej uzupełniając regulaminy o poniższe zapisy: Rada Nadzorcza uszczegółowiła w regulaminach zakresy działania Komisji Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji i Społeczno – Samorządowej oraz uzupełniła regulaminy o § 11 w brzmieniu:
  „Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z § 88a Statutu Spółdzielni oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.
 4. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie określając, że: Mieszkańcy o wszelkich sprawach dotyczących ogółu mieszkańców budynku / nieruchomości / osiedla powiadamiani są poprzez wywieszanie ogłoszeń w tablicach osiedlowych, tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, na drzwiach wejściowych do klatek schodowych i odpowiednio na stronie internetowej Spółdzielni.
  W przypadku długotrwałej nieobecności mieszkaniec zobowiązany jest do poinformować na piśmie Administrację Osiedla, podając adres i telefon kontaktowy osoby, która udostępni lokal w razie awarii.
  Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymywać zajmowany lokal we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnowień np. balkonów lub loggi w zakresie:
  – malowania tynków z naprawą tynku o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu,
  – napraw\y lub wymiana izolacji przeciwwodnej powstałej z winy lokatora , posadzek cementowych, z płytek ceramicznych ,
  – malowania od strony wewnętrznej płyt osłonowych, ścian i sufitów, balkonów/loggi malowanie balustrad balkonowych i parapetów ,
  – udrażniania odpływu wód opadowych z balkonów, tarasów, loggi,
 5. Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie określając, że: „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień § 103a- §103d Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.”
 6. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie uzupełniając regulamin o poniższe zapisy.Podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Dotyczy to zarówno sytuacji gdy we wszystkich budynkach osiedla lokale są w całości opomiarowane tradycyjnymi wodomierzami jak i wodomierzami z odczytem radiowym.
  W sytuacji, gdy na terenie osiedla jest nieruchomość, gdzie mieszkania zostały opomiarowane elektronicznymi wodomierzami z odczytem radiowym i jednocześnie jest spełniony warunek, że dla tej nieruchomości jest możliwe jednoznaczne określenie ilości dostarczonej wody przez MPWiK, dopuszcza się rozliczenie niedoboru bilansu zużycia wody w ramach tej nieruchomości, na wniosek większości osób posiadających tytuł prawny do lokalu.
 7. Regulaminie rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali. Rada Nadzorcza dostosowała zapisy regulaminu do obowiązujących przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowień statutu.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2013 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2012 r.
 3. Plan gospodarczo – finansowy SM „Czuby” na 2014 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2014.
 5. Koszty zarządzania na rok 2014.
 6. Plan inwestycyjny na 2014 r.
 7. Korektę planu gospodarczo – finansowego uchwalonego na 2013 r.
 8. Wynajem pawilonu przy ulicy Agatowej 7 na prowadzenie działalności handlowej: spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu.Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu pawilonu handlowego położonego przy ul. Agatowej 7 zlokalizowanego na działkach nr 19/6 i19/5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej: spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu z firmą wskazaną przez współwłaścicieli sąsiedniej działki, prowadzącymi inwestycję w porozumieniu z SM. Czuby.
 9. Finansowanie wymiany wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z funduszu remontowego.Rada Nadzorcza zatwierdziła kwalifikację wydatków na wymianę wodomierzy z funduszu remontowego nieruchomości lub funduszu remontowego wspólnego osiedli uznając ,że są to wydatki o charakterze remontowym, a remont środka trwałego to działania zmierzające do przewrócenia pierwotnych cech użytkowych rzeczy i nieruchomości, utraconych na skutek ich użytkowania.
 10. Zmiany w uchwale nr 29/31/2013 Rady Nadzorczej z dnia 24.09.201 3 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2014 r.Rada Nadzorcza zgodnie z uchwała nr 22/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta z dnia 14.11.2013 r. w Dom Kultury „Ruta” zmniejszyła plan zatrudnienia do 3 etatów likwidując stanowisko pracy – instruktor ds. społeczno – wychowawczych w wymiarze 1 etatu.
 11. Sposób rozliczenia kosztów eksploatacji dla wyodrębnionej, nowej wspólnoty przy ul. Dziewanny 14 z zasobów mieszkaniowych SM„CZUBY”. Rada Nadzorcza postanowiła ,że wynik na eksploatacji nieruchomości w kwocie 8.792,96,- należy rozliczyć indywidualnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania między spółdzielnią a poszczególnymi wyodrębnionymi lokalami.
 12. Składy komisji Rady.Po dokonaniu w dniu 17.05.2013 r. wyborów uzupełniających na X części na Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczyli członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok uzupełniła skład komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji o nowo wybranego członka Elmirę Brzozowską.
 13. Zmiany opłat eksploatacyjnych.W dniu 28.01.2013 r. Rada Nadzorcza dokonała zmiany wysokości opłat za dzierżawę terenu w osiedlu Widok, urealniając stawki biorąc pod uwagę powierzchnię dzierżawionego terenu i jego wykorzystanie, profil prowadzonej działalności i ilość gromadzonych śmieci.
 14. Działania mające na celu naprawę elewacji ( docieplenie ) budynków przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 w Lublinie.Rada Nadzorcza ze względu na pogarszający się stan techniczny zewnętrznych ścian osłonowych, kierując się wnioskami mieszkańców zgłoszonymi na VII części Walnego Zgromadzenia oraz obowiązkiem Zarządu i właścicieli lokali utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym budynków przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 w Lublinie zwróciła się z propozycją do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do naprawy elewacji lub docieplenie w/w budynków.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2012 r.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 26.03.2013 r. – za 2012 r.,
  – na posiedzeniu 09.04.2013 r. – za I kwartał 2013 r.,
  – na posiedzeniu 10.09.2013 r. – za I półrocze 2013 r.,
  – na posiedzeniu 17.12.2013 r. – za III kwartał 2013 r.
 3. Stawki opłat za energię elektryczną.
 4. Koszty energii elektrycznej.
 5. Rozliczenie niebilansującej się wody.
 6. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
 7. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.
 8. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 6.05.2013 do 05.06.2013 r.
 9. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.
 10. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 11. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 12. System finansowania działalności domów kultury.
 13. Wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli przez:
  – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,
  – PKO BP SA Odział 4 w Lublinie
  – Obwodowy Urząd Miar w Lublinie
  – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
 14. Rozliczenie zużycia ciepła.
 15. Plany inwestycyjne SM „CZUBY” na 2014 r.
  Zarząd podejmie działania w celu:
  1. rozpoczęcia realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 w Osiedlu „Skarpa” (stanowiącej mienie spółdzielni.
  2. zagospodarowania i uporządkowania terenu: działki Nr 52/14 pod pawilony przy ul. Watykańskiej 8-10, w sposób korzystny dla mieszkańców sąsiednich budynków i Spółdzielni,
  3. realizacji inwestycji na działce Nr 19/6 przy ul. Agatowej w osiedlu Poręba, wspólnie z współwłaścicielami sąsiedniej działki nr 70/14 na warunkach określonych w stosownej umowie.Rada Nadzorcza ustaliła, że warunkiem tego rozwiązania jest:
  – zachowanie prawa własności do działek i obiektów,
  – gwarancja możliwości niezależnego funkcjonowania każdego z obiektów, m.in. poprzez indywidualne zaopatrzenie w media,
  – swobodne pozyskanie najemcy i możliwość zbycia obiektu lub jego części.

  Zaletą wspólnej realizacji inwestycji jest:
  – zaprojektowanie obiektu w sposób umożliwiający jego ekonomiczną budowę,
  – realizację obu obiektów przez jednego wykonawcę,
  – optymalizacja kosztów zagospodarowania placu budowy,
  – optymalizacja kosztów budowy wynikająca z realizacji wspólnego obiektu
  wielopowierzchniowego, finansowanie inwestycji z wolnych środków spółdzielni.

 16. Realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w częściach w terminie od 07.05.2012 r. do 20.06.2012 r.
 17. Postanowienie Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe. Rada Nadzorcza zapoznała się z postanowieniem Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe z dnia 6. 02. 2013 sygn.. akt ROS 10/12 o odmowie wszczęcia śledztwa i o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie wyrządzenia SM „CZUBY” w Lublinie znacznej szkody majątkowej przez Zarząd Spółdzielni, poprzez niedopełnienie obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sprawach budowlanych przy realizacji remontu ciągów pieszo – jezdnych oraz remontów balkonów w budynkach mieszkalnych, a także poprzez zawarcie niekorzystnej umowy z Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej na modernizację węzłów ciepłowniczych w osiedla Skarpa. Wniosek o wszczęcie postępowania zgłosiła
  Maria Z.
 18. Postępowanie sądowe w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011 z dnia 13.06.2011 w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ulicy Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo – usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ulicy Filaretów 52.

  Rada Nadzorcza zapoznała się z postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 600/11 o umorzeniu postępowania w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011 z dnia 13.06.2011 w sprawie utrzymania w mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ulicy Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo – usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ulicy Filaretów 52.
 19. Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia nieistnienia, ewentualnie ustalenia nieważności uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby”. Rada Nadzorcza zapoznała się z wyrokiem częściowym Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny w Lublinie z dnia 6 grudnia 2012 roku, sygn. akt I C 356/10, oddalającym powództwo Andrzeja B., Elżbiety Sz. i Urszuli Z. o ustalenie nieistnienia uchwał Zebrania Przedstawicieli SM „Czuby” w Lublinie od nr 5 do 31/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, od nr 5 do nr 28/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, ewentualnie o ustalenie nieważności powyższych uchwał.
 20. Postępowanie sądowe w sprawie uchylenia, stwierdzenia nieważności lub nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza zapoznała się z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny w Lublinie z dnia 28 czerwca 2013 r., sygn. akt I C 611/11 oddalającym powództwo Elżbiety Sz. o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie odbytego w 2011 roku.
 21. Informację na temat przekazania w użytkowanie ulic osiedlowych na gruntach miejskich. Rada Nadzorcza uzyskała informację, że SM Czyby na majątek Gminy Lublin przekazała ulice:
  – w osiedlu Skarpa: Gościnna, Radości, Romantyczna, Przytulna, Uśmiechu,
  – w osiedlu Widok: Szmaragdowa, Bursztynowa,
  – w osiedlu Łęgi Wiklinowa,
  – w osiedlu Ruta: Dziewanny, Stokrotki,
  – w osiedlu Błonie: Hetmańska. Kawaleryjska, Szaserów,
  – w osiedle Poręba: Szafirowa, Nefrytowa, Perłowa, Turkusowa.

  Nie przekazano ulic: Biedronki, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Bociania, Wiklinowa, Tatarakowa, Różana, Ruciana, Dragonów, Rycerska, Husarska.
  Po dostarczeniu i uzupełnieniu dokumentów przez SM Czuby zostanie sporządzony protokół przyjęcia do utrzymania i użytkowania wyżej wymienionych ulic.

 22. Koszty zimowego utrzymania zasobów SM „Czuby” za I kwartał 2013 r. Rada Nadzorcza ustaliła ,że w I kwartale 2013 r. Spółdzielnia wydatkowała:
  – na odśnieżanie ulic i likwidację gołoledzi ulic i ciągów pieszych – 19 252 zł
  – na odśnieżanie parkanów, zatok, placów, dojazdów – 44 934 zł
  – na materiały do zimowego utrzymania osiedla (sól, piasek, olej ) – 43 786 zł
  – na odśnieżanie dachów, skuwanie lodu z rynien, gzymsów, usuwanie sopli, nawisów śnieżnych i oblodzeni – 16 417 zł
  Razem koszty za I kw. 2013 r., – 297 389 zł, a plan kosztów na cały rok 2013 r. wynosił – 183 155 zł
 23. Wnioski ( dwa odrębne ) członków zamieszkały w osiedlu Skarpa przy ulicy Fantastycznej 21 w sprawie niegospodarnego zarządzania Spółdzielnią, poprzez opracowywanie planów gospodarczych zawyżających opłaty eksploatacyjne i bezzasadne tworzenie nadwyżki bilansowej.Rada Nadzorcza ustaliła, że z poczynionych przez prokuraturę w niniejszych sprawach ustaleń nie wynika, aby wskutek działań członków Zarządu doszło do wyrządzenia Spółdzielni jakiejkolwiek szkody majątkowej, a tym bardziej znacznej szkody w rozumieniu art. 296 § 1 Kodeksu Karnego. Wynik osiągnięty przez SM „Czuby” za rok 2012 świadczy zatem o prawidłowej gospodarce finansowej Spółdzielni.
  Z tych to względów Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie z dnia 6 lutego 2013r. postanowił – odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie wyrządzenia SM „Czuby” w Lublinie znacznej szkody majątkowej przez Zarząd Spółdzielni, Prokurator – Prokuratury Rejonowej w Rykach z dnia 5 marca 2013 r. postanowił – umorzono śledztwo w sprawie wyrządzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie znacznej szkody majątkowej.
 24. Informację dot. wad ścian osłonowych w budynkach przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 w Osiedlu Ruta.Rada Nadzorcza na podstawie analizy przedłożonych przez Spółdzielnię dokumentów ustaliła, że w budynkach przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 – już po 10 latach eksploatacji wystąpiły wady systemowe ścian osłonowych typu SEG. We wszystkich budynkach, na płaszczyznach elewacji widoczne są zarysowania i oddzielanie się elementów dyli w miejscach ich połączeń klejowych, zarówno w poziomie jak i w pionie, które przebiegają przez warstwę tynku. Powstałe rysy i pęknięcia tynków umożliwiają wnikanie wód opadowych do nasiąkliwego betonu komórkowego i przy zamrażaniu w okresie zimowym odspajają tynk od płyt.
  Ponadto, wypełnienie między płytami (olkit) uległo starzeniu, utraciło elastyczność i ulega pęknięciom. Uszkodzenia te nie mają charakteru awaryjnego i nie zagrażają bezpieczeństwu, ale wymagają naprawy.

  Aby przeciwdziałać degradacji budynków Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” zwróciła się do Politechniki Lubelskiej o pomoc w tej materii. Specjaliści w dziedzinie budownictwa ogólnego opracowali ekspertyzę techniczną, której wynikiem było określenie możliwych dwóch sposobów usunięcia wad ścian osłonowych:
  1. Remont polegający na zastosowaniu dodatkowego systemu ściąg, pionowych i poziomych na ścianach scalonych osłonowych we wszystkich budynkach.

  2. Wykonania ocieplenia metodą lekko mokrą wg atestu Instytutu Techniki Budowlanej.

  3. Ze względu na to, że naprawa ścian wg metody nr 1 jest zbyt kosztowna oraz stwierdzone wychładzanie mieszkań, Politechnika Lubelska zaleca wykonanie ocieplenia ścian budynków od zewnątrz metodą lekką mokrą wg dostępnych metod z atestem Instytutu Techniki Budowlanej.
  W opracowanej ekspertyzie technicznej jednoznacznie wskazano jako najlepszy sposób naprawy ścian osłonowych to naprawa poprzez wykonanie docieplenia ścian metodą lekko mokrą wg atestu Instytutu Techniki Budowlanej.

 25. Wykaz ( ilość) miejsc postojowych na terenie osiedli SM „CZUBY” wybudowanych w latach 2009 – 2013Z przedłożonych zestawień wynika, że w latach 2009 – 2013 w osiedlach SM Czuby zostały wykonane miejsca parkingowe
  przez Miasto
  Skarpa – 85
  Ruta – 11
  Łęgi – 15
  Błonie – 134
  Widok – 0
  Poręba – 0
  razem – 245

  przez Spółdzielnię
  Skarpa – 73
  Ruta – 55
  Łęgi – 140
  Błonie – 71
  Widok – 0
  Poręba – 0
  razem – 339

 26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.„Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpis na fundusz remontowy w wysokości wydatków poniesionych na wymianę i legalizację wodomierzy stanowi koszt uzyskania przychodów”
  Odpis na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w części wydatkowanej na wymianę wodomierzy stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzony jest na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obciążając koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ustawa ta nie zawiera definicji remontu, ale ogólnie stwierdzić można, że „remont to doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności”.
  Wymiana wodomierzy w celu ich legalizacji spełnia przesłanki zawarte w tej definicji, gdyż niezalegalizowany wodomierz staje się bezużyteczny. Jednocześnie spełniony jest wymóg – środków funduszu remontowego na cele mieszkaniowe, albowiem urządzenia służące opomiarowaniu stanowią część instalacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym.
 27. Zakres robót do wykonania w poszczególnych osiedlach ujętych w rzeczowych planach remontów na rok 2013.

  Roboty remontowe ujęte w rzeczowo – finansowych planach remontów osiedli na rok 2013 zostały wykonane, za wyjątkiem tych, które zgodnie z uchwałami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli skreślono z planu remontów lub przesunięto ich realizację na 2014 r. I tak:
  1. W osiedlu Łęgi
  – malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Tatarakowej 2, 10, 12, Tymiankowej 3 przesunięto do realizacji w 2014 roku
  – remont wiatrołapów w budynkach przy ul. Kaczeńcowej 6 , Biedronki 9, 11, Bocianiej 6, 8, 10 przesunięto do realizacji w 2014 roku
  – odsunięto w czasie budowę miejsc parkingowych przy ul Kaczeńcowej 10
  – remont garaży przy ul. Biedronki 2a zostanie wykonany po zgromadzeniu środków finansowych na kompleksowy remont wszystkich garaży w tej nieruchomości.2. W osiedlu Widok
  – wykonanie robót związanych z wymianą wodomierzy w budynkach przy ul. Bursztynowa 34, 25, Topazowa 4, 6 i wymianą ciepłomierzy w budynkach przy ul. Topazowej 4 i 6 przesunięto do realizacji w 2014 roku.
  – skreślono z planu remontów malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Bursztynowej 30.
 28. Świadoma gospodarka energią cieplną i wpływ indywidualnego opomiarowani lokali na zużycie energii w świetle Dyrektywy europejskiej z 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej uchwalona przez Radę Unii Europejskiej w dniu 04 października 2012 r. zobowiązuje kraje Unii do opracowania uregulowań prawnych wprowadzających obowiązek indywidualnego opomiarowania wszystkich mediów w lokalach do dnia 31 grudnia 2016 r.
  Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działania Zarządu Spółdzielni przygotowujące Spółdzielnię do realizacji założeń ww. dyrektywy.
  Zasoby lokalowe Spółdzielni są opomiarowane w zakresie wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz częściowo gazu. Sukcesywnie realizuje się wymianę wodomierzy oraz podzielników ciepła. Najtrudniejszym zadaniem będzie wprowadzenie opomiarowania gazu. Wprowadzenie indywidualnego opomiarowania gazu planuje się w trakcie wymiany instalacji gazowej, realizowanej z funduszu poszczególnych nieruchomości – zgodnie z planami remontowymi zatwierdzonymi przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 29. Pismo mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 7 czerwiec 2013 r .skierowane do Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie statusu prawnego lokali użytkowych/gospodarczych przekształconych na użytkowe zlokalizowanych na parterze budynków mieszkalnych realizowanych w latach 1978 – 1983. dotyczy to oś. Skarpa Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie.W odpowiedzi na pismo mieszkańców osiedla Skarpa w sprawie wyjaśnienia statusu lokali użytkowych/gospodarczych przekształconych na lokale użytkowe w spółdzielniach mieszkaniowych ministerstwo wyjaśniło, iż minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie posiada uprawnień władczych ani nadzorczych wobec spółdzielni mieszkaniowych. Ewentualne podjęcie interwencji mającej na celu spowodowanie zmiany postępowania spółdzielni, mogłoby zatem zostać uznane za naruszenie prawa. Jeżeli zdaniem członków spółdzielni postępowanie zarządu, w sprawach, o których mowa powyżej, jest niezgodne z ich interesami, to mają oni możliwość wystąpienia ze skargą na zarząd do rady nadzorczej spółdzielni, która jest organem nie tylko ustawowo uprawnionym, ale i zobowiązanym do nadzoru i kontroli działalności spółdzielni oraz rozpatrywania skarg na działalność zarządu, Członkowie mogą również dochodzić swych praw na drodze sądowej.

  Rada Nadzorcza stoi na stanowisku ,że podział na nieruchomości w S.M. „Czuby” został dokonany zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali były wyłożone do wglądu i każdy mieszkaniec mógł się z nimi zapoznać i wnieść uwagi. W uchwałach zarządu określono udziały oraz części wspólne nieruchomości (do których nie należą lokale użytkowe). Każda nieruchomość ma założoną księgę wieczystą. Lokale użytkowe, których właścicielem jest spółdzielnia na mocy art. 40 usm stanowią mienie spółdzielni. Dokumentacja dotycząca każdej nieruchomości znajduje się w S.M. Czuby (w poszczególnych Administracjach Osiedli), a także w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 30. Protokół analizy przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RPNO Skarpa udziału kosztów w naliczeniach czynszowych.Rada Nadzorcza podsumowując treść zawartą w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” stwierdza ,że bardzo trudno jest ustosunkować się do niej z uwagi na zawarte argumenty. Zamiast poważnej analizy protokół zawiera oskarżenia i pomówienia pod kątem wiedzy i fachowości pracowników, czego nie potwierdzają w sporządzanych raportach biegli rewidenci badający sprawozdania finansowe SM „Czuby” czy zewnętrzne organa kontrolne.
  Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu, że to brak wiedzy ze strony członków Komisji Rewizyjnej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” na temat zasad ewidencjonowania i kwalifikacji kosztów, przychodów, wpłat i naliczeń, i innych zdarzeń księgowych obowiązujących w branży spółdzielni mieszkaniowych doprowadził do zapisania w nim takich, a nie innych stwierdzeń.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołanie członków Spółdzielni od uchwały nr 11/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2015 rok.Rada Nadzorcza postanowiła utrzymać w mocy uchwałę nr 11/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2015 rok.
  Sprzeciw mieszkańców do inicjatywy budowy dodatkowych miejsc postojowych ze środków i na terenie gminy Lublin jest niezasadny.
  Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok biorąc pod uwagę narastający problem braku miejsc postojowych w osiedlu, braku możliwości wybudowania dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedla zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 103b ust. l pkt 10 statutu, podjęta w dniu 22 lipca 2013 r. uchwałę nr 11/2013 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta. Uchwałę intencyjną , która ma w konsekwencji doprowadzić do sfinansowania przez Gminę Lublin budowy miejsc parkingowych na gruncie będącym własnością Gminy Lublin,
  Lokalizacja budowy miejsc postojowych – przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta zostanie zweryfikowana przez odpowiednie służby Urzędu Miasta.
 2. Odwołanie członków Spółdzielni osiedla Błonie: a) od uchwały nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do rzeczowo – finansowego planu remontów na 2013 r. funduszu remontowego nieruchomości EB 03 na wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budyniu Hetmańska 12 i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.

  Rada Nadzorcza postanowiła utrzymać w mocy uchwałę nr 7/34/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do rzeczowo – finansowego planu remontów na 2013 r. funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Hetmańska 12 i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w roku 2014.

  b) od uchwały nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo- finansowego osiedla Błonie na 2014 r.

  Rada Nadzorcza postanowiła utrzymać w mocy uchwałę nr 8/35/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo- finansowego osiedla Błonie na 2014 r.
  Przyjęcie do planu docieplenia stropodachów w nieruchomości Hetmańska 12, 14, 16 wynika z konieczności wyizolowania przestrzeni pomiędzy stropem ostatniej kondygnacji, a dachem. W okresie zimowym w budynkach tych występują przecieki do mieszkań przez strop z powodu różnicy temperatur ( połać dachowa niedocieplona, a strop ostatniej kondygnacji niewyizolowany) następuje skraplanie i przecieki do mieszkań. Docieplanie stropodachów poprzez wdmuchiwanie granulatu wełny mineralnej rozpoczęto w osiedlu „Błonie” w 2013 roku.
  Po przyjęciu do planu gospodarczego na 2013 rok docieplenia budynku Hetmańska 14 nie było możliwości uzyskania pożyczki na docieplenie budynku Hetmańska 12.
  Sprawa docieplenia budynku Hetmańska 12 była rozpatrywana przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie kilkakrotnie. Zgodnie z decyzją większości mieszkańców budynku Hetmańska 12, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie, w dniu 8.08.2013 r. podjęła dwie uchwały:
  – nr 7/34/2013 w sprawie wprowadzenia do planu remontów na 2013 r. funduszu remontowego nieruchomości EB 03 wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie i wystąpienia do Zarządu o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na fundusz remontowy celowy docieplenie budynku Hetmańska 12 w 2014 r.
  – nr 8/35/2013 w sprawie zatwierdzenia planu Gospodarczo- finansowego osiedla Błonie na 2014 r.

Działając w ramach kompetencji Rada Nadzorcza Spółdzielni uchyliła uchwały:
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchyliła:

 1. Uchwałę nr 3/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały RPNO „Skarpa” nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
 2. Uchwałę nr 4/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 06, ES 021.
 3. Pozostawiła w mocy uchwałę nr 2/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 01, ES 02, ES 03, ES 04, ES 05, ES 06, ES 07, ES 013, ES 014, ES 15, ES 016, 017, 018, 019, 020, 021.Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” podjęła w dniu 21 stycznia 2013 r. uchwałę nr 2/2013 w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 01, ES 02, ES 03, ES 04, ES 05, ES 06, ES 07, ES 013, ES 014, ES 015, ES 016, ES 017, ES 018, ES 019, ES 020, ES 021. W oparciu o treść tej uchwały Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zawarł w dniu 22 stycznia 2013 r. umowę z Przedsiębiorstwem Usług Projektowo-Wykonawczych APIS w Kielcach na opracowanie ekspertyzy technicznej, oceniającej stan techniczny instalacji gazowej w 46 budynkach wielorodzinnych w osiedlu „Skarpa” w Lublinie, objętych wyżej wymienioną uchwałą.
  Strony umowy skonkretyzowały w drodze aneksu z dnia 26 lutego 2013 r. wykonanie ekspertyzy technicznej do 45 budynków i ustaliły ostateczną wysokość wynagrodzenia . W umowie tej strony zastrzegły, że warunkiem przyjęcia opracowań objętych umową jest podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy.
  W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” uchwałą nr 3/2013 uchyliła uchwałę RPNO „Skarpa” nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r., uzasadniając jej podjęcie niespełnieniem założonych celów i brakiem rzetelnej informacji.

  W dniu, 27 lutego 2013 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” podjęła uchwałę nr 4/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES06, ES 021, ograniczając wcześniej rozszerzony zakres robót dotyczący funduszu remontowego do wykonania ekspertyzy stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach Romantyczna 10 i Przedwiośnie 1.

  W powyższych okolicznościach faktycznych i prawnych nieuprawnione jest stanowisko RPNO „Skarpa” w przedmiocie uchylenia uchwały nr 2/2013, a jednocześnie podjęcie uchwały nr 4/2013 z następujących powodów:
  1. RPNO „Skarpa” nie przedstawiła żadnych wiarygodnych argumentów na okoliczność, że ekspertyza wykonana przez wykonawcę nie spełnia założonych celów.

  2. niezrozumiałe jest podjęcie uchwały nr 4/2013, w ramach której wyraża się zgodę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach Romantyczna 10 i Przedwiośnie 1 przez tego samego wykonawcę, którego rzetelność i fachowość kwestionowano,

  3. RPNO „Skarpa”, podejmując uchwałę nr 3/2013 uchylającą poprzedzającą ją uchwałę nr 2/2013 oraz podejmując uchwałę nr 4/2013 nie wzięła również pod uwagę skutków prawnych i finansowych wynikających z treści wskazanej wyżej umowy zawartej z wykonawcą,

  4. uchwała nr 3/2013 RPNO „Skarpa” uchylająca uchwałę nr 2/2013 sprzeczna jest również z uchwałą kierunkową nr 53/6/2012 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymiany instalacji gazowej w budynkach
  Zarząd Spółdzielni, w oparciu o tę uchwałę kierunkową i uchwałę nr 2/2013 RPNO „Skarpa”, zlecił ekspertyzę techniczną Biuru Projektowemu w drodze wymienionej wyżej umowy z dnia 22 stycznia 2013 r.
  Z powyższych względów, mając za podstawę treść § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni, stwierdzić należy, że uchwała nr 3/2013 i nr 4/2013 powinna być uchylona z uwagi na jej sprzeczność z uchwałą Rady Nadzorczej, a także z uwagi na zagrożenie interesu materialnego Spółdzielni.

 4. Odmówiła podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały Nr 22/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 017 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 2, Sympatycznej 4), uznając argumenty przedstawione przez Zarząd za nie wystarczające.
 5. Odmówiła podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały Nr 23/2013 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 18.07.2013 r. w sprawie korekty planu rzeczowego w pozycji fundusz remontowy nieruchomości ES 016 (wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Sympatycznej 8, Sympatycznej 10, Radości 10 Radości 12), uznając argumenty przedstawione przez Zarząd za nie wystarczające.

Rozpatrzyła wnioski:

1. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:

Osiedla Skarpa z dnia 10.09.2013

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” występuje do Rady Nadzorczej SM „Czuby” z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie tj. w§ 14 ust. 1: „Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu …….”. zastąpić zapisem:
„Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w danej nieruchomości ……”, tam gdzie
Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do czasu zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmian Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie, uwzględniającym propozycję zapisów zawartych we wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oraz z analizą niebilansującej się wody w poszczególnych osiedlach.
Osiedla Skarpa z dnia 25.09.2013 r.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” kierując do Rady Nadzorczej SM „Czuby” pismo z dnia 19.09.2013r mieszkańców osiedla „Skarpa” dotyczące wydzierżawienia terenu pod ustawienie budek na handel popiera prośbę mieszkańców o wyrażanie zgodny na wydzierżawienie terenu na działce nr 24/15 wzdłuż chodnika przylegającego do parkingu pod sklepem Aldik w celu ustawienia 5 budek do handlu warzywami i owocami.

Rada Nadzorcza odmówiła realizacji wniosku z uwagi na:

 1. Zgodnie z § 1 ust. 1 obowiązującego Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/5/2013 z dnia 10.09.2013 r – dzierżawa terenu odbywa się w trybie wyboru ofert.
 2. W powyższej sprawie podjęte zostały uchwały, tj.:
  – Uchwała nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej z dn. 27.11.2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie targowiska na działkach stanowiących mienie Spółdzielni – nr 24/13 i 24/15, położonych w Lublinie przy ul. Radości w os. Skarpa, z uwagi na ingerencję w zasoby Spółdzielni powodujące ograniczenie dostępu do miejsc postojowych w zatokach parkingowych położonych na działkach stanowiących mienie Spółdzielni,
  – Uchwała nr 12/2013 Walnego Zgromadzenia z dn. 11.06.2013 r. utrzymująca w mocy uchwałę Nr 99/1/2012 Rady Nadzorczej,
  – Uchwała nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2013 r dot. nie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu na działce 24/15 w os. Skarpa pod kioski handlowe.
 3. Warunki techniczne terenu działki 24/15, w tym przebiegające przez nią uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna i oświetleniowa) uniemożliwiają lokalizację kiosków na przedmiotowym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców robót.
 4. Powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę 45 m2 określona przez RPNOS (pismo 15.05.2013) jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5-ciu kiosków handlowych.
 5. Protest mieszkańców budynku przy ul. Fantastycznej 21, złożony do Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 24.05.2013 r, przeciwnych lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego tuż pod oknami mieszkańców.

Osiedla Widok z dnia 30 lipca 2013 r.

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową Członków, Rada Przedstawicieli nieruchomości Osiedla Widok, wnioskuje o pozostawienie funduszu płac pracowników i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby na rok 2014 na poziomie roku 2013
( Podpisany jedynie przez przewodniczącą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla)

Rada Nadzorcza w odpowiedzi pisma z dnia 30 lipca 2013 r. poinformowała przewodniczącą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, że :

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych , zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, należy do kompetencji Rady Nadzorczej, a nie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli;
 2. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli podejmują decyzje w formie uchwał i tylko w ramach kompetencji określonych w § 103b Statutu Spółdzielni;
 3. zgodnie z § 21 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla winna być:
  – zatwierdzona zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy;
  – objęta porządkiem obrad Rady;
  – odrębnym dokumentem podpisanym przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady;
  – treść uchwały winna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady;
  – termin wejścia w życie winien być określony w uchwale;
  – przekazana Zarządowi Spółdzielni przez Prezydium Rady w terminie 7 dni od daty jej zatwierdzenia.Powołane pismo z dnia 30 lipca 2013 r. nie spełnia żadnej z powyższych przesłanek.

2. Zarządu Spółdzielni w sprawie:

 1. wykluczenia członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych
  – 23 wnioski:
  – w 11 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 12 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
 2. 33 wnioski w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni, podejmując uchwały na podstawie § 69 statutu.
 3. 1 wniosek o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podejmując przedmiotową uchwałę

3. Wnioski zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza przeanalizowała wnioski i ustaliła sposób ich realizacji.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w
Osiedlu Skarpa, Ruta.
Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, większość z nich zrealizowano.
Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.
Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na
stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.01.2014 r. został przyjęty bez uwag większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 7
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionym pismem:

Rada Miasta Lublin Biuro Radnego
Radny Rady Miasta Lublin Zbigniew Ławniczak

Lublin dn. 07.11.2013 r.

Prezes, Zarząd, Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
20 – 538 Lublin ul. Watykańska 6

Wniosek

My niżej podpisani mieszkańcy dzielnicy Czuby/Węglin członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby,, w Lublinie składamy wniosek o wystąpienie przez organy SM Czuby jako właściciela działki przy ulicy Kaczeńcowej nr.34/50 Obr.30 Ark.12 do Urzędu Miasta Lublin o zmianę przeznaczenia wskazanej działki i wystąpienie o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wskazanej nieruchomości. Wnioskujemy aby właściciel SM Czuby utworzyła na działce miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Uzasadniamy to tym że w pobliżu w/w działki przy ulicy Kaczeńcowej 7 mieści się Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha oraz osiedle mieszkaniowe SM Czuby „Łęgi,,. W związku z brakiem miejsc postojowych w tym miejscu jedyne tereny właściwe do realizacji wskazanej inwestycji należą do SM Czuby działki nr 34/50 i nr 22/6 Obr.30 Ark.12. Dlatego składamy wniosek o pilne i konieczne utworzenia miejsc parkingowych na w/w działce ’ składamy podpisy i upoważniamy Zbigniewa Ławniczaka Radnego Rady Miasta Lublin i Mieczysława Biszkonta Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czuby Pomocne mieszkańców naszej dzielnicy Czuby /Węglin do przedstawienia naszego stanowiska.

Zastępca Prezesa ds. eksploatacji wyjaśniła, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi w dniu 24 kwietnia 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie budowy miejsc postojowych na działce 34/50 przy ul. Kaczeńcowej.
Realizując ww. uchwalę Zarząd zlecił firmie zewnętrznej opracowanie koncepcji parkingu na tejże działce. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne i konieczność przełożenia kabli energetycznych (zgodnie z warunkami Zakładu Energetycznego) szacunkowy koszt budowy parkingu będzie wynosił ok. 500 tys. złotych. Dokładniejsze dane będą znane po opracowaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego.

Sfinansowanie tak kosztownej inwestycji przez naszych mieszkańców jest bardzo trudne i wymaga kilkuletniej zbiórki środków finansowych.
Podkreślić należy, że w okresie ostatnich 3 lat, na terenie osiedla Łęgi Spółdzielnia wybudowała ok. 140 miejsc postojowych ze środków mieszkańców.
Parking na działce 34/50 będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla Łęgi, ale także osobom korzystającym z przedszkola oraz Parafii i Kościoła Św. Wojciecha, dlatego też uzasadnione jest, stanowiska Zarządu, by inicjatorzy akcji zbierania podpisów popierających budowę tak bardzo potrzebnego parkingu podjęli działania w kierunku zgromadzenia środków finansowych na realizację tej inwestycji, poza środkami Spółdzielni.

Poinformowała ponadto, że na całej działce 22/6 zlokalizowany jest centralny, ogrodzony i sukcesywnie doposażany plac zabaw, z którego korzystają dzieci z osiedli SM ,,Czuby”, a także z „Węglina”.
Ewentualna likwidacja placu zabaw nie leży w interesie Spółdzielni, ani też najmłodszych mieszkańców tego rejonu (licznie korzystających z urządzeń zabawowych usytuowanych na przedmiotowej działce).
Rada Nadzorcza w pełni poparła stanowisko Zarządu i jednocześnie zobowiązała Zarząd do wystąpienia do Rad Dzielnicowych Czuby Północne i Południowe oraz do Pana Ławniczaka – Radnego o w sprawie pozyskania środków finansowych na powyższą inwestycję.

Ad. 8
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat organizacji Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie