ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 13/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Protokół Nr 13/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 30.12.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Bara Krzysztof, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Jerzy Kutyła, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Barbara Rupczewska, Roman Janczarek, Waldemar Żak, Dariusz Siwek, Wiesław Augustowski, Dorota Szyszkowska, Elmira Brzozowska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Omówienie wyników przeprowadzonej w SM Czuby” kontroli przez:
    a) Obwodowy Urząd Miar w Lublinie
    b) PKO BP SA Oddział 4 w Lublinie.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 17.12.2013 r.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
  5. Ocena pracy członków Zarządu– wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2013 r.
  6. Sprawy wniesione.

Przedstawiony powyżej porządek obrad został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 2 głosach przeciwnych.

Ad. 2
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych i prezes Zarządu zapoznali członków Rady nadzorczej z poniżej przedstawionymi protokołami:

– W tym miejscu umieszczono Protokół kontroli nr OUMI – 8 328/20123 z kontroli przeprowadzonej w dniu 25.11.2013 r. przez przedstawicieli Obwodowego Urzędu Miar w Lublinie.
– W tym miejscu umieszczono Raport z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, przeprowadzonej w dniu 08.11.2013 r. przez przedstawicieli Powszechnej Kasy Oszczędnościowej Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 17.12.2013 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 4
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po wysłuchaniu wyjaśnień i informacji przekazanych przez członków Zarządu na uwagi zgłoszone przez Waldemara Żaka a dot.
– nie został nadal rozwiązany problem targowiska w osiedlu Skarpa,
– wyjścia ze struktur spółdzielni nieruchomości Dziewanny 14 w osiedlu Ruta,
– nie rozpoczęto żadnej inwestycji w 2013 r.
– Zarząd otrzymał wyroki za nie udostępnianie członkom Spółdzielni żądanych dokumentów,
– powstały straty z tytułu zwrotu środków za pawilon U1 U2 przy ulicy Watykańskiej,
– zaniżone wpływy na lokalach w mieniu, a jednocześnie podwyżka o 1 grosz od 1.01.2014 r.
– wzrost zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– niewłaściwa polityka kadrowa- brak analizy zakresów obowiązków zatrudnionych pracowników,
– wywieranie nacisku na pracowników by uczestniczyli w pracach organów samorządowych,
– brak pomysłu na pozyskanie środków finansowych na działalność kulturalno – oświatową

oraz po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w IV kwartale 2013 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały br. terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, terminowe przekazanie do IV Oddziału PKO BP SA w Lublinie ostatniej ratę z tytułu spłaty odsetek bieżących od umowy ugody w wysokości 49.854,85 zł., ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli przeprowadzonej przez pracowników Obwodowego Urzędu Miar w Lublinie i PKO BP SA Oddział 4 w Lublinie. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla członków Zarządu premii za IV kwartał w pełnej wysokości.

Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie prezydium na posiedzeniu w dniu 30.12.2013 r. po dokonaniu oceny sytuacji gospodarczo – finansowej Spółdzielni biorąc pod uwagę poniższe zagadnienie:
– już dziś można pozytywnie ocenić sytuację ekonomiczną i płynność finansową Spółdzielni za 2013 r,

– dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym, uzyskanym w wyniku przetargów, wykonanie wiele dodatkowych prac, wykraczających poza zakres planu rzeczowego konserwacji i remontów,

– prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni i jej organów potwierdzoną kontrolami przeprowadzonymi przez instytucje zewnętrzne, takie jak: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Bank PKO BP oraz Instytut Miar i Wag.

– zakończoną spłatę kredytów zaciągniętych przed 15 laty na tzw. „nietrafione inwestycje”. – umorzenie kwoty około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi. w wyniku realizacji zawartej ugody z PKO BP, czego dowodem jest pismo Bank Polski z dnia 10.12.2013 r. CWM-ZWM12-RŹ-530-62-2013

– coraz lepiej przebiegającą współpracę z Radą Miasta Lublin, Radami Dzielnicy Czuby Południowe i Czuby Północne oraz członkami organów samorządowych Spółdzielni.

– efekty tej współpracy – inwestycje realizowane i finansowane przez Urząd Miejski na terenie Dzielnicy Czuby, a służące również członkom naszej Spółdzielni i ich rodzinom.

– przeprowadzone we wrześniu, październiku i listopadzie br. wybory do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na kolejną trzyletnią kadencję

– stojące w rok 2014 przed Spółdzielnią dodatkowe zadania i problemy, do których należy w szczególności: wymiana przestarzałej instalacji gazowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz kontynuacjom robót brukarskich w osiedlach,

dają według oceny członków prezydium podstawę od wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przyznanie premii za IV kwartał 2013 r. w wysokości 30%.

Postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr    /    /
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………………….. r.

w sprawie: przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z postanowieniami Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalonych w dniu 20 marca 2007 r. mocą uchwały nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

W ramach utworzonego funduszu premiowego na 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. członom Zarządu Spółdzielnię premię za wykonanie zadań w 2013 r. w wysokości … %.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr / /
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia …………….

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r. oraz prognozowane wyniki za IV kwartał 2013 r., terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, zawarcie ugody z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi, ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy oraz Bank PKO BP – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię za wykonanie zadań w 2013 r. w wysokości … %.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 13 za, przy 6 głosach przeciwnych (w tm Dariusza Siwka i Waldemara Żaka) podjęła uchwałę nr 75/25/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych zapoznała zebranych z poniższym pismem:

Protokol-RN-nr-13

Dot. sprawy znak: AB-BW-I.6740.1.27.2013

W związku z pismem z dnia 20.11.2013 r., znak: PE/7913/804/2013 w sprawie udzielenia informacji na temat braku zawiadomienia mieszkańców o powstającej na działkach sąsiadujących z działkami o nr. 3/39, 49/9, 49/11 inwestycji informujemy, iż w postępowaniu w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę, w zakresie ustalania stron postępowania obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy stroną w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu został określony w art. 3 pkt 20 ww. ustawy, stanowiącym, że ilekroć jest mowa o obszarze oddziaływania obiektu, należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Sam fakt graniczenia z działką nie przesądza o zakwalifikowaniu właściciela działki sąsiedniej jako uczestnika postępowania.

W kręgu stron postępowania znajdują się te osoby lub podmioty prawne, których interes prawny, skutkiem oddziaływania obiektu doznaje uszczerbku. Interes prawny strony musi być oparty na przepisach prawa materialnego, w odróżnieniu od interesu faktycznego, niepopartego konkretnymi przepisami. Obszar oddziaływania obiektu ustala organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie, w szczególności techniczno-budowlanych.

W postępowaniu zakończonym decyzją nr 1340/13 z dnia 11.10.2013 r., znak: AB-BW-I.6740.1.27.2013, przeniesioną decyzją z dnia 07.11.2013 r., znak: AB-BW-I.6740.6.3.2013 w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego na działkach o nr. 2/10, 3/43, 3/45 wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach o nr. 2/5 oraz 3/44 przy ul. Bursztynowej w Lublinie ustalono, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na działkach Inwestora oraz działkach będących w dysponowaniu Zarządu Dróg i Mostów.

Działki o nr ew. 3/39, 49/9 przy ul. Topazowej 6 oraz 49/11 przy ul. Bursztynowej 37 nie znalazły się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym budynek będzie sytuowany w odległości nie mniejszej niż 3,07 m ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych na odcinku B-C-D wzdłuż granicy z działką nr 49/11 i 49/9 oraz w odległości nie mniejszej niż 4,49 m ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi na odcinku D-E wzdłuż granicy z działką nr 49/11 oraz wzdłuż granicy z działką nr ew. 3/39. Takie usytuowanie budynku zgodne jest z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). Projektowany budynek nie spowoduje również ograniczenia naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach usytuowanych na dz. o nr ew. 49/9 i 49/11, co potwierdzają naniesione na projekt zagospodarowania działki (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych) odległości projektowanego budynku do budynków zlokalizowanych na sąsiednich działkach.

Ponadto realizacja inwestycji nie spowoduje innych ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu działek sąsiednich w postaci braku dostępu do drogi publicznej ani ograniczeń w dostępie do infrastruktury technicznej. Projektowany obiekt nie będzie źródłem hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, gleby, czy wody.

Skoro inwestycja nie powoduje ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu działek wskazanych przez Spółdzielnię w ww. piśmie i nie oddziaływuje na budynki na nich się znajdujące, mieszkańcy sąsiednich nieruchomości nie mogli uczestniczyć na prawach strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a.

Protokol-RN-nr-13

 

Prezes Zarządu poinformował, że został wybrany ubezpieczyciel majątku spółdzielni na 2014 r.

W tym miejscu umieszczano:
a) Protokół z komisyjnego przeanalizowania ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

b) PROTOKÓŁ z komisyjnej oceny ofert na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” na rok 2014 – II etap po negocjacjach .

Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformowała, że Spółdzielnia posiada wyrok z dnia 12.12.2013 r. – nakaz rozbiórki anten na budynku Watykańska 10 w osiedlu Ruta. Postanowienie zawarte w w/w wyroku nakłada obowiązek rozbiórki do 30 dni od wyroku.

Poinformowała ponadto ,że jest już projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pawilonu U1 i U2 . Obecnie trwają konsultacje z instytucjami (sanepidem, UW, ZDiM, Wydziałem Ochrony Środowiska), ponownie plan zostanie wyłożony pod koniec stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w brzmieniu:
Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przedstawienia analizy inwestycji ( budowa, sprzedaż, rozliczenia finansowe) pawilon U1 i U2 przy ulicy Watykańskiej w osiedlu Ruta .
Wniosek do realizacji został przyjęty jednomyślnie – 21 za.
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie