ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 09/2013 z dnia 24.09.2013 r.

Protokół Nr 9/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 24.09.2013 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara,
Żak Waldemar, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota, Elmira Brzozowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista d/d analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie :
  a) zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na rok 2014
  b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 10.09.2013 r.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
A)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr …/… / 2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2014, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr …………. Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ………….

PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK

L.p.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe
w 2014 r

Wart. robót do wykonania
w 2014 r.

Termin

mieszkania

inne

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

rozpoczęcia

zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

SKARPA
ul. Filaretów 52

133

2 520,00

3 000 000

05.2014

07.2015

– zesp. garaży z usługami

133

2 520,00

3 000 000

05.2014

07.2015

2.

RUTA
ul. Watykańska 8-10

15

1 580,00

5 000 000

09.2014

10.2015

– zesp. usługowo-garażowy

15

1 580,00

5 000 000

09.2014

10.2015

3.

PORĘBA
ul Agatowa

4

485,00

1 552 000

01.2014

10.2014

– pawilon usługowy

4

485,00

1 552 000

01.2014

10.2014

OGÓŁEM

5 052 000

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 28/30/2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM ”Czuby” na 2014 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 5.09.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………….2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2014 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2014 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie :
– plan działalności eksploatacyjnej na 2014 r.
– plan eksploatacji i konserwacji bieżącej na 2014 r. ( bez kosztów Zarządzania )
– plan funduszu remontowego na 2014 r.
– plan działalności kulturalno – oświatowej na 2014 r.
– plan kosztów zarządzania na 2014 r.
– plan zatrudnienia i funduszu płac na 2014 r.
– plan utrzymania mienia spółdzielni na 2014 r.
– rzeczowy plan remontów mienia spółdzielni na 2014 r.
– Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.
– plan zatrudnienia na 2014 r. w stosunku do planu zatrudnienia na 2013 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania większością głosów – 15 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 29/31/2013 r. z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 10.09.2013 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 4
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionym pismem:

– Przewodniczącej Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 30.07.2013 r. w brzmieniu:

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową Członków, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok, wnioskuje o pozostawienie funduszu płac pracowników i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby na rok 2014 na poziomie roku 2013.

Do pisma z dnia 30 lipca 2013 r. przewodniczącej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” członkowie Rady Nadzorczej zgłosili poniższe uwagi:

1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych , zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, należy do kompetencji Rady Nadzorczej, a nie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli;

2) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli podejmują decyzje w formie uchwał, i tylko w ramach kompetencji określonych w § 103b Statutu Spółdzielni;

3) zgodnie z § 21 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla winna być:

– zatwierdzona zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy;
– objęta porządkiem obrad Rady;
– odrębnym dokumentem podpisanym przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady;
– treść uchwały winna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady;
– termin wejścia w życie winien być określony w uchwale;
– przekazana Zarządowi Spółdzielni przez Prezydium Rady w terminie 7 dni od daty jej zatwierdzenia.

Powołane pismo z dnia 30 lipca 2013 r. nie spełnia żadnej z powyższych przesłanek.

Ad. 5.
Prezes Zarządu poinformował, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 103 a1 Statutu Spółdzielni i w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2 Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w SM Czuby czas trwania pierwszej kadencji przedstawicieli w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla liczy się od dnia wyboru przedstawiciela i upływa po 3 latach .

Wyjaśnił to na przykładzie Nieruchomość EW 12 Bursztynowa 35

§ 6 ust.2 regulaminu brzmi:

2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

– Wybory przedstawiciela do RPNO Widok z nieruchomości Bursztynowa 35 – odbyły się w dniu 05.10.2010 r.

– Rozpoczęcie kadencji zatem liczy się od dnia 05.10.2010 r.

§ 103 a1 ust. 2 Statutu i § 7 ust. 2 regulaminu brzmi:

2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Czas trwania kadencji od 05.10.2010 r. do 05.10.2013 r.

– Wybory przedstawiciela z tej nieruchomości do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie z § 7 ust. 2 powinny się zatem odbyć w terminie od 05.09.2013 r. do 04.10.2013 r.

Prezes Zarządu przypomniał również ,że zakreślenie w § 103 a1 ust. 2 Statutu i § 7 ust. 2 regulaminu 30 dniowego terminu wyboru nowych przedstawicieli do RPNO, przed upływem 3 lat spowodowane zostało koniecznością umożliwienia członkom ustępującej RPNO sporządzenia planów gospodarczo – finansowych na rok 2014, które to plany należało uchwalić we wrześniu br. Rada Nadzorcza plan gospodarczo – finansowy na 2014 r. uchwaliła w dniu dzisiejszym tj 24.09.2013 r.

Z tego też powodu od 30.09.2013 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje zebrania członków w poszczególnych nieruchomościach do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na następną kadencję.

Prezes Zarządu zapoznał zebranych z poniżej przedstawionym artykułem i przedstawił jak wyglądał przebieg otwarcia wyremontowanego ciągu pieszego, przebiegającego przez osiedle Łęgi.

W tym miejscu w protokole umieszczono artykuł
Czuby: Uroczystości zmącone uszczypliwościami. Otwierają nie swoje?
Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie