ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół RN Nr 07/2013 z dnia 02.07.2013 r.

Protokół Nr 7/2013
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 02.07.2013
r.

Obecni:
– Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
– Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Jerzy Kaczmarski
– Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie: – Elżbieta Betka, Janczarek Roman, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Ryszard Klech, Teresa Husarek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Michał Kołczewski, Janina Samborska, Rupczewska Barbara, Siwek Dariusz, Żak Waldemar, Bara Krzysztof, Augustowski Wiesław, Szyszkowska Dorota, Elmira Brzozowska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksplantacji – Bożena Zielińska
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad,
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) wynajmu pawilonu przy ulicy Agatowej 7 na prowadzenie działalności handlowej spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu,
  b) kwalifikacji wydatków z funduszu remontowego na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Informacja na temat:
  a) wprowadzenia ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi,
  b) wniosku w sprawie pozyskania środków unijnych,
  c) realizacji prac remontowych,
 5. Uzupełnienie składu stałych komisji rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 25.06.2013 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za II kwartał 2013 r.
 10. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 12.06.2013 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 2.07..2013 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 1.07.2013 r. i Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 2.07.2013 r. Skierowali do rozpatrzenia przez Komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.07.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– oferta firmy SPAR
– List intencyjny
– Plan zagospodarowania terenu
– Propozycja cenowa

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……../2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …………..2013 r

w sprawie: wynajmu pawilonu przy ulicy Agatowej 7 na prowadzenie działalności handlowej: spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu.

Działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami), w związku z § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu S.M. Czuby w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu pawilonu handlowego położonego przy ul. Agatowej 7 zlokalizowanego na działkach nr 19/6 i 19/5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej: spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu z firmą wskazaną przez współwłaścicieli sąsiedniej działki, prowadzącymi inwestycję w porozumieniu z S.M. Czuby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

UZASADNIENIE

Pozyskanie najemcy wspólnego dla S.M. Czuby i współwłaścicieli sąsiedniej działki jest wskazane z uwagi na możliwość wynegocjowania korzystnej stawki najmu.

Lokalizacja obiektów w granicy działek pozwala na powiększenie powierzchni najmu, efektywnego wykorzystania działki tj. zwiększenia placu manewrowego oraz większej liczby miejsc postojowych dla klientów sklepu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponowała by Rada Nadzorcza nie podejmowała chwały w powyższej sprawie , przyjęła natomiast następujące stanowisko:

„Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do podpisania listu intencyjnego z firmą SPAR zawartego w materiałach i prowadzenia dalszych działań mających na celu zrealizowanie tego przedsięwzięcia”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji większością głosów – 13 za, przy 3 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 20/6/2013 z dnia 2.07.2013 r. w sprawie wynajmu pawilonu przy ulicy Agatowej 7 na prowadzenie działalności handlowej: spożywczej i przemysłowej, w tym alkoholu, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.07.2013 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dot.

„Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odpis na fundusz remontowy w wysokości wydatków poniesionych na wymianę i legalizację wodomierzy stanowi koszt uzyskania przychodów?”

– Interpelacja poselska w sprawie wyrażenia stanowiska na temat funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych powstałych z zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych.

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej l Budownictwa dnia 21 grudnia 1996 r. W sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

Członkowie komisji po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s finansowych, po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały

Uchwała Nr …………/2013

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia………………………

w sprawie: kwalifikacji wydatków z funduszu remontowego n wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając w oparciu o §87 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza kwalifikację wydatków na wymianę wodomierzy funduszu remontowego nieruchomości lub funduszu remontowego wspólnego osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Wymiana wodomierzy odnosi się do urządzeń służących opomiarowaniu zużycia wody. Wodomierze stanowią część instalacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym. Zdaniem Zarządu są to wydatki o charakterze remontowym. W doktrynie przyjmuje się, że istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego użytkowania środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji. Zatem remont środka trwałego to działania zmierzające do przewrócenia pierwotnych cech użytkowych rzeczy i nieruchomości, utraconych na skutek ich użytkowania.

Wymiana wodomierzy w części wydatkowanej stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art.16 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony jest na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obciążając koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi . Ustawa ta nie zawiera definicji remontu, ale posiłkując się słownikiem języka polskiego „ remont to doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności”. Wymiana wodomierzy spełnia przesłanki zawarte w/w definicji a wodomierze stanowią część instalacji wodociągowej.

W świetle przepisów art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów – odpis na fundusz remontowy w wysokości wydatków na wymianę wodomierzy stanowi takie koszty

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 19/8/2013 z dnia 2.07.2013 r. w sprawie: kwalifikacji wydatków z funduszu remontowego na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
A) Prezes Zarządu poinformował, że odbyło się spotkanie prezesów Spółdzielni z przedstawicielami Urzędu Miejskiego na temat ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi.

W tym miejscu w protokole umieszczono wyjaśnienia i ustalenia Urzędu Miejskiego na temat ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

B) Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionymi materiałami:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– pismo SM Czuby z dnia 07.06.20123 r. DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b 20-151 Lublin dot. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– artykuł Miliardy euro dotacji już podzielone

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

C) Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych zapoznała członków Rady Nadzorczej z poniższą informacją

Zakres robót do wykonania w poszczególnych osiedlach ujętych w planach remontowych:

1. Os. SKARPA
– remont balkonów w budynkach przy ul. Romantycznej 8, 10, 12, Sympatycznej 2, Radości 1, 3, 5 – w realizacji
– malowanie parterów w budynkach przy ul. Fantastycznej 17, 19, 21 – w realizacji
– remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu – roboty wykonane
– remont komór zsypowych budynków Radości 9, 11, Romantyczna 15, – w realizacji
– docieplenie ścian szczytowych budynków przy ul .Gościnna 1, 3 – w realizacji
– wymian okienek piwnicznych w budynkach Radości 14, Fantastyczna 4, 5 ,6 ,8, 13 15, oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych budynku Przedwiośnie 2 – w realizacji
– wymiana drzwi wejściowych do klatek w budynku Fantastyczna 6 – w realizacji
– malowanie drzwi wind w budynkach osiedla – w realizacji
– czyszczenie i malowanie zbiorników hydroforowych – wykonanie w późniejszym terminie przez Inwestprojekt-Dźwig
– wymiana sterowań dźwigów w budynkach przy ul. Radości 14, Fantastyczna 17 – w realizacji
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – w realizacji
– koszenie trawników – realizacja wg potrzeb osiedla we własnym zakresie

2. Os. RUTA
– malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Różana 20 – w realizacji
– remont dachów w budynkach Sasankowa 8 , Dziewanny 1 – w realizacji
– wymiana okien na kl. schodowych w budynkach Watykańska 6, Dziewanny 4, 8 , 9 – w realizacji
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach Watykańska 6, 8 ,10 , Jana Pawła II 9 – w realizacji
– wymiana drzwi wejściowych w budynkach Różana 12 – w realizacji
– remont chodników przy ul. Dziewanny 1, Dziewanny 3, Różana 27 do Sasankowej 8, Sasankowa 1-3, Sasankowa 5, Różana 3 ,6 , Dziewanny 11, Jutrzenki 10 – w realizacji
– przełożenie kostki brukowej chodników przy ul. Dziewanny 4, 8, 10 , Jutrzenki 10 – w realizacji
– remont opasek przy budynkowych Dziewanny 1, 4, 6 ,10, 12 – w realizacji
– remont schodów przy ul Dziewanny 10, 6, 1 , Watykańska 6 – w realizacji
– remont podestów Różana 12 , Dziewanny 12, 1 , Watykańska 6 – w realizacji
– naprawa nawierzchni asfaltowych w osiedlu – roboty wykonane
– remont balkonów w osiedlu – w realizacji
– remont balkono-tarasów i uszczelnianie gazonów kwiatowych w budynkach przy ul. Różana 14, 16, 18, 20, 22 – w realizacji
– wymiana ekranów azbestowych na balkonach budynku Stokrotki 8 – w realizacji
– wymiana wodomierzy w mieszkaniach – roboty wykonano
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – w realizacji
– wykonanie zatok parkingowych przy ul Dziewanny 9 i 10 – rozpisano przetarg na roboty
– remont czółek balkonów w budynku Dziewanny 10 – rozpisano przetarg na roboty
– koszenie trawników – realizacja wg potrzeb osiedla

3. Os. ŁĘGI
– remont ciągów pieszych przy ul. Tymiankowa 48 , 50 , 52 wraz ze schodami, Biedronki 3a , 5, Tymiankowa 54, 56, 58 – w realizacji
– budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaczeńcowej 10 – skreślono z planu remontów
– malowanie klatek schodowych w budynkach Tatarakowa 2 ,10 ,12 , Tymiankowa 3 – przetarg i wykonanie robót po wykonaniu wymiany instalacji gazowej w budynkach
– renowacja elewacji budynków przy ul. Tymiankowa 48, 50, 52 – w realizacji
– wymiana ekranów balkonowych w budynku Tymiankowa 50 – w realizacji
– wymiana wiatrołapów w budynkach przy ul. Kaczeńcowa 6 ,8 ,10 ,Biedronki 5 ,7, 9, 11 Tymiankowa 1, Bociania 6, 8, 10 – po korekcie planu do wymiany w budynkach Biedronki 5, 7, Kaczeńcowa 8, 10, Tymiankowa 1 – / w trakcie przetargu /
– montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu w budynkach Kaczeńcowa 2, 6, 8, 10, Biedronki 3, 5, 7, 9, 11, Wiklinowa 4, 6, Tatarakowa 2, 6, 8 , Bociania 6, 8, 10, Tymiankowa 54, 56, 58 – roboty wykonane przez konserwatorów
– remont izolacji pionowej garaży przy ul. Biedronki 2a – skreślono z planu remontów
– modernizacja hydroforni obsługującej budynki przy ul. Wiklinowa 4, 6, Kaczeńcowa 2, Biedronki 3 – w realizacji
– wymiana instalacji gazowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w budynkach przy ul. Kaczeńcowa 2 , Biedronki 3 , Tatarakowa 2, 10, 12, Tymiankowa 3, Wiklinowa 4, 6 – w trakcie uzgodnień
– remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu – roboty wykonane
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – w realizacji
– koszenie trawników – realizacja wg potrzeb osiedla

4. Os. BŁONIE
– docieplenie ścian i remont balkonów budynku przy ul. Hetmańskiej 14 – w realizacji
– docieplenie stropodachu w budynkach Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, Rycerska 5, 2, 4, 6, 8, Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22 – roboty wykonane
– malowanie klatek schodowych, wiatrołapów, pralni i suszarni w budynkach przy ul. Hetmańskiej 14, 12, 6, 8, 10, Husarskiej 2, 6, 8 , Ułanów 14, 16, 22 w realizacji
– zewnętrzne malowanie wiatrołapów w budynkach niedocieplonych przy ul. Hetmańskiej 12 , Ułanów 14, 16 , Husarskiej 6 – roboty zostaną wykonane przez konserwatorów
– remont chodników ul. Ułanów 22, Hetmańska 14, 16, Husarska 6, Szaserów 9 – w realizacji
– remont schodów Hetmańska 8-10, Ułanów 16 – w realizacji
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach Hetmańska 6, Husarska 6 – w realizacji
– wymiana okien na klatkach schodowych w budynku Husarska 6 – w realizacji
– wymiana drzwi klatek schodowych w budynku Rycerska 6 – w realizacji
– wymiana wykładziny na korytarzach Dragonów 14 – roboty wykonane
– remont dachu na budynku Kawaleryjska 20 – roboty wykonane
– remont podestów do klatek schodowych w budynkach osiedla – w realizacji
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – w trakcie zawierania umowy
– przegląd instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych – w trakcie zawierania umowy
– koszenie trawników – realizacja wg potrzeb osiedla

5. Os. WIDOK
– malowanie klatki schodowej w budynku Bursztynowa 30 – skreślono z planu remontów
– remont ciągów pieszo-jezdnych i remont schodów w osiedlu – w realizacji
– wymiana okien na kl. schodowych w budynkach Szmaragdowa 4, 30, 34 – w realizacji
– wymiana okienek piwnicznych w budynkach Szmaragdowa 4 , Bursztynowa 30 – w realizacji
– wymiana drzwi w budynku Szmaragdowa 36 – w realizacji
– wymiana ślusarki w wiatrołapach budynków Szmaragdowa 4, 16, 46 , Bursztynowa 32 – w realizacji
– wymiana domofonów w budynkach Szmaragdowa 4, 36 – roboty zlecone firmie konserwującej VENTA
– wymiana wodomierzy w budynkach Bursztynowa 34, 25 , Topazowa 4, 6 – przetarg na roboty w miesiącu wrześniu
– wymiana ciepłomierzy w budynkach Topazowa 4, 6 – przetarg na roboty w miesiącu wrześniu
– wymiana pokrycia dachu ,obróbek blacharskich i elementów odwodnienia w budynkach – roboty wykonane
– naprawa elewacji budynku Bursztynowa 34 – w realizacji
– remont elewacji budynku Bursztynowa 36 – roboty wykonane
– wykonanie okładzin z płytek gresowych parter i wiatrołapy w budynkach Bursztynowa 30, Szmaragdowa 30 i 34 – w realizacji
– przegląd instalacji elektrycznej – w realizacji
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – w realizacji
– koszenie trawników – realizacja wg potrzeb osiedla we własnym zakresie

6. Os. PORĘBA

– remont i malowanie elewacji budynków przy ul. Bursztynowa 1 , Bursztynowa 3 – roboty w realizacji
– przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – roboty wykonane
– koszenie trawników – realizacja wg potrzeb osiedla

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 5
Przewodniczący Rady przypomniał, że na X części Walnego Zgromadzenia zwołanej dla członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok zostały przeprowadzone wybory uzupełniające . Na członka Rady Nadzorczej została wybrana Elwira Brzozowska.

Rada Nadzorcza po konsultacji z w/w podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 22/ 31 / 2013
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 02.07.2013 r.

w sprawie: zmian w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wyboru Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 -2015.

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 -2015 dokonuje się następujących zmian w składzie komisji Rewizyjnej:

 1. Skreśla się wyrazy „Andrzej Celiński”
 2. Dodaje się wyrazy „Elmira Brzozowska”

§ 2

W uchwale Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wyboru Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – kadencja 2012 – 2015 dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji GZM i I:

 1. Skreśla się wyrazy „Andrzej Celiński”
 2. Dodaje się wyrazy „Elmira Brzozowska”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 25.06.2013 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zostanie zwołane w pierwszych dniach września a wyporządkuj obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:

– rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego i Regulaminie rozliczania wody,
– Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) kosztów zarzadzania na 2014 r.
b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2014 r.
– Analiza działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za I półrocze 2013 r.
– wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu odbytym w częściach w terminie od 6.05.2013 do 5.06.2013 r.

Ad. 8
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionym pismem:

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dnia 6.06.2013 r. członka zam. przy ulicy Fantastycznej w osiedlu Skarpa – oświadczenie o nie podpisywaniu się na żadnej liście

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 21 za postanowiła do w/w na powyższe pismo wystosować odpowiedz następującej treści:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 6 czerwca 2013 r., uprzejmie informuje, że rozpatrzenie niniejszej sprawy, w świetle § 87 Statutu Spółdzielni, nie leży w kompetencji Rady Nadzorczej.

Jednocześnie informujemy Panią, że w niniejszej sprawie może Pani zwrócić się do odpowiednich organów ścigania”.

Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 2.07.2013 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2013 r. biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał br. , terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych tj. zwołanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w 21 częściach, dostarczenie wszystkim członkom i mieszkańcom informacji na temat spraw będących przedmiotem obrad a następnie wyników głosowań na zebraniach, ocenę działań Zarządu wynikającą z przeprowadzonych głosowań na Walnym Zgromadzeniu , terminowe przekazanie do IV Oddziału PKO BP SA w Lublinie kolejnej raty w wysokości 49 854,85 zł na spłatę zadłużenia kredytowego z tytułu kredytu mieszkaniowego wykorzystanego na budowę lokali użytkowych zgłaszają do Rady Nadzorczej wniosek o przyznania dla członków Zarządu premii za II kwartał w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej premii.

Ad. 10
Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z wyrokami sądowymi:

– w tym miejscu w protokole umieszczono wyrok częściowy

Sygn. akt I C 356/10 z dnia 6 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie: sprawy z powództwa Andrzeja B, Elżbiety S i Urszuli Z przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinieo ustalenie nieistnienia następujących uchwał Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie: 1) nr 5/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 2) 6/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 3) nr 7/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 4) nr 8/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 5) nr 9/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 6) nr 10/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 7) nr 11 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 8) nr 12/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 9) nr 13/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 10) nr 14/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 11) nr 15/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 12) nr 16/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 13) nr 17/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 14) nr 18/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 15) nr 19/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 16) nr 20/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 17) nr 21/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 18) nr 22/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 19) nr 23/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 20) nr 24/2008 z dnia 7 czerwca 2008roku. 21) nr 25/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 22) nr 26/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 23) nr 27/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 24) nr 28/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 25) nr 29/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku. 26) nr 30/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 27) nr 31/2008 z dnia 7 czerwca 2008 roku, 28) nr 5/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 29) nr 6/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 30) nr 7/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 31) nr 8/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 32) nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 33) nr 10/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 34) nr 11/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 35) nr 12/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 36) nr 13/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 37) nr 14/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 38) nr 15/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 39) nr 16/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 40) nr 17/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 41) nr 18/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 42) nr 19/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 43) nr 20/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 44) nr 21/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 45) nr 22/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 46) nr 23/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 47) nr 24/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 48) nr 25/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 49) nr 26/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, 50) nr 27/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku i 51) nr 28/2009 z dnia 20 czerwca 2009 roku, ewentualnie o ustalenie nieważności powyższych uchwał

I. oddala powództwo o ustalenie nieistnienia uchwał;
II. oddala powództwo o ustalenie nieważności uchwał.

– wyrok z dnia 28.06.2013 r. Sygnatura akt I C 611/11 w sprawie o uchylenie lub stwierdzenie nieistnienia uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie odbytego w 2011 r. Powód Elżbieta S.

I. oddala powództwo o ustalenie nieistnienia uchwał;
II. oddala powództwo o ustalenie nieważności uchwał.

Na tym protokół zakończono

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie