ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 05/2012 z dnia 07.05.2012 r.

Protokół Nr 05/2012
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 07.05.2012 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech, Dariusz Siwek, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Organizacja Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 03.04.2012 r.
 4. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Prezes Zarządu poinformował, poza materiałami opublikowanymi w Informatorze, na stronie internetowej spółdzielni oraz tymi które dostarczono członkom Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie zwołane w częściach w terminie od 7.05.2012 r. do 6.06.2012 r. będzie zajmowało się tematami i rozpatrywało sprawy zgłoszone przez członków naszej Spółdzielni.

Poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2012 r. do Spółdzielni wpłynęło pismo od 14 członków Spółdzielni zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok w brzmieniu:

Lublin, dnia 20 kwietnia 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
w Lublinie
ul. Watykańska 6

Niżej podpisani członkowie Spółdzielni proszą o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenie o punkt:

 1. Informacja na temat poniesionych kosztów na realizacje wstrzymanej budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 i sposobu ich pokrycia.
 2. Informacja na temat kosztów poniesionych na przygotowanie budowy w osiedlu Łęgi i przyczyn jej wstrzymania wyrokami sądowymi oraz sposobu pokrycia tych kosztów.
 3. Informacja na temat kosztów sądowych przegranego procesu o sprzedaż działki wraz z pawilonem Ul i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10 oraz wysokości odsetek, jakie Spółdzielnia jest obowiązana zapłacić.
 4. Informacja na temat źle wykonanego ocieplenia budynku przy ul. Szmaragdowej 4, kosztów usunięcia glonów ze ścian oraz sposobu sfinansowania tych robót i ukarania winnych zaniedbań.
 5. Informacja na temat przyczyn wypracowanej w 2011 straty na działalności operacyjnej Spółdzielni.( póz. F Rachunku zysków i strat – 370.751,25 zł.)
 6. Informacja na temat kosztów ustawienia ochroniarzy na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia oraz kto został ukarany grzywną za zakłócanie spokoju i jakim wyrokiem (sygnatura akt). Której części Walnego Zgromadzenia to dotyczyło.
 7. Wyjaśnienie, dlaczego Zarząd zlekceważył wniosek I części Walnego Zgromadzenia Osiedla Widok w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z obligatoryjnymi przepisami ustawowymi w tym prawidłowego powiadomienia i dokonania podziału Walnego na części.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w związku z pismem członków Spółdzielni został uzupełniony o punkt 11 c w brzmieniu:

Informacja na temat:
– poniesionych kosztów na realizację budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 i sposobu ich pokrycia,
– kosztów poniesionych na przygotowanie budowy w osiedlu Łęgi oraz sposobu pokrycia tych kosztów,
– kosztów sądowych procesu o sprzedaż działki wraz z pawilonem U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10,
– kosztów poniesionych na ocieplenie budynku przy ul. Szmaragdowej 4,
– wyjaśnienie pozycji F Rachunku zysków i strat,
– przyczyn zatrudnienia firmy ochroniarskiej i kosztów poniesionych na ochronę Walnego Zgromadzenia w roku 2011,
– niezrealizowania wniosku części Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej w Osiedlu Widok dotyczącego zwołania Walnego Zgromadzenia.

Po uzupełnieniu porządku obrad i poinformowaniu o tym członków w dniu 25.04.2012 r. wpłynęło do spółdzielni pismo skierowane przez 11 osób zamieszkałych w budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok w brzmieniu:

Lublin dnia 25.04.2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
w Lublinie
ul. Watykańska 6

Pismem z 20 kwietnia br. wnosiliśmy do Spółdzielni żądanie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o siedem punktów, do czego mamy prawo mocą art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W dniu 23 kwietnia b.r. został rozwieszony przez Państwa uzupełniony porządek obrad na terenie całej Spółdzielni, jednakże porządek ten nie odpowiada temu, o co prosiliśmy. Kłamstwem jest więc informacja zawarta w nagłówku uzupełnionego porządku obrad, że zgłoszony został przez członków zamieszkałych przy ul. Szmaragdowej 4. To, czego dopuściliście się Państwo jest zwykłym oszustwem.

Żaden z przepisów w/w ustawy nie upoważnia Państwa do ingerowania w treść zgłaszanych przez członków propozycji porządku obrad. Nie macie Państwo żadnego prawa zmieniać treści proponowanego przez nas porządku obrad. Państwa postępowanie jest bezprawne i służyć ma jedynie zmanipulowaniu żądanych przez nas informacji i Walnych Zgromadzeń.

Ponownie więc żądamy umieszczenia w porządku obrad oznaczonych przez nas spraw w dosłownym brzmieniu zawartym w naszym piśmie z 20 kwietnia 2012 r.

Do wiadomości:
Rada Nadzorcza SM „Czuby”
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Walne Zgromadzenie Członków SM „Czuby”

Do osób, które podpisały się pod tym pismem zarząd Spółdzielni wystosował odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Pan / Pani
………………………….
…………………………
………………………….

Ldz. PN / 2753 / 2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia 2012 r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia:

 1. Przede wszystkim, w oparciu o przepisy art. 40 i art. 41 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, porządek obrad powinien być sporządzony w taki sposób, by wynikało z niego jasno dla każdego członka, jakie kwestie będą rozpatrywane. Ten warunek został przez Zarząd Spółdzielni dochowany, bowiem nie można uznać za niedopełnienie obowiązku uzupełnienia porządku obrad wnioskowanego przez członków w trybie art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych modyfikacji jego treści bez naruszenia przedmiotu żądania.
 2. Wbrew stanowisku członków sygnujących wyżej wymienione pismo, Zarząd zobligowany jest do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu porządku obrad w taki sposób, aby ułatwiło to danemu członkowi podjęcie świadomej decyzji co do, zarówno samego uczestnictwa w obradach, jak i zajęcia stanowiska w odniesieniu do poszczególnych spraw i uchwał objętych tym porządkiem.

  Tymczasem żądanie przez członków Spółdzielni uzupełnienia porządku obrad o sprawy wymienione w piśmie z dnia 20 kwietnia 2012 r. zawierały subiektywną ocenę spraw objętych wnioskiem i sugerując nieprawidłowe podejmowanie działań przez Zarząd, mogłyby mieć wpływ na zajęcie stanowiska przez członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, podczas gdy ocena prawidłowości działań organów Spółdzielni należeć winna do członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 3. Ponadto zdaniem Zarządu treść tak sformułowanych spraw mających być przedmiotem uzupełnienia porządku może stanowić o chęci manipulowania członkami uczestniczącymi w obradach Walnego Zgromadzenia, gdyż jak wcześniej powiedziano większość tych informacji, przedstawiając fałszywy obraz załatwienia spraw, narzuca sposób ich oceny, nie jest natomiast poparta żadnymi racjonalnymi argumentami.

W związku z pismem mieszkańców budynku Szmaragdowa 4, Zarząd Spółdzielni przygotował i będzie wydawał członkom przybyłym na zebrania wraz z mandatami poniższą informację:

Informacja
dotycząca pkt. 11c porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Poniesionych kosztów na realizację inwestycji – zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów 52.
  Na wniosek mieszkańców – 144 podań (w tym 118 podań z osiedla Skarpa i 19 z os. Widok oraz Ruty, 7 podań osób – nie będących członkami) Spółdzielnia, realizując uchwałę Rady Nadzorczej Nr 111/14/2008 z dnia 02.12.2008 r. opracowała dokumentację projektową, którą UM Lublin zatwierdził decyzją – pozwoleniem na budowę. Spółdzielnia ogłosiła przetarg, który w rezultacie został unieważniony z uwagi na brak zabezpieczenia realizacji budowy w związku z niewystarczającą, jak ocenił Zarząd ilością podań osób akceptujących cenę wynikającą z przetargu – koszt garażu o pow. 17m2 to ok. 37.400zł.

  Realizacja inwestycji została wstrzymana do czasu zebrania większej ilości osób zainteresowanych budową. Dotychczasowe koszty opracowania dokumentacji, tj. kwotę 56 tys.zł zaksięgowano na koncie tej inwestycji do czasu jej ewentualnej kontynuacji.

  Ponadto Zarząd przypomina, że informacja na powyższy temat znajduje się w Biuletynie Spółdzielni Nr 45 (dostarczonym mieszkańcom do skrzynek pocztowych) na str. 38 pt. „Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych…”.

 2. Poniesionych kosztów na przygotowanie budowy w osiedlu Łęgi przy ul. Wiklinowej.
  Informacja na ten temat została umieszczona w Biuletynie Spółdzielni Nr 45 (dostarczonym mieszkańcom do skrzynek pocztowych) na stronie nr 38 pt. „Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych…”.

  Dotychczasowe koszty zostały zaksięgowane na koncie inwestycji do czasu zakończenia sprawy w postępowaniu sądowym.

 3. Koszty sądowe procesu o sprzedaż działki wraz z pawilonem U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10.
  Po zakończeniu dotychczasowych postępowań sądowych Spółdzielnia zwróciła nabywcy kwotę stanowiącą cenę sprzedaży tj. 434.351,00 zł. Koszty związane z toczącym się postępowaniem sądowym Spółdzielnia pokryła z odsetek bankowych uzyskanych z ulokowanej w/w kwoty na koncie bankowym i nie obciążyły mieszkańców. Sąd nie zasądził jakichkolwiek odsetek do zwrotu. Dodatkowo, Zarząd informuje, że podjął decyzję o wytoczeniu powództwa Gminie Lublin w ramach postępowania regresowego.
 4. Koszty poniesione na docieplenie budynku przy ul. Szmaragdowej 4 i koszty usunięcia zielonych wykwitów na elewacji budynku.
  Koszty zmycia i zabezpieczenia porośniętych glonami fragmentów elewacji budynku, to kwota: 58.393 zł, pokryta z funduszu remontowego nieruchomości. W wyniku skargi mieszkańców przy ul. Szmaragdowej 4 Nadzór Budowlany przeprowadził kontrolę stanu technicznego budynku i jego elewacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wydał decyzję z dnia 05 kwietnia 2012 znak: PNB.IO.V.5.602/13/66364/11/12, umarzającą postępowanie i jednocześnie potwierdzającą prawidłowość działań Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.

  Na marginesie Spółdzielnia wyjaśnia, że pojawianie się glonów na elewacjach budynków jest zjawiskiem naturalnym i występującym powszechnine, związanym szczególnie ze stroną północną, występowaniem drzew i brakiem przewietrzania. Podobne działania, polegające zmyciu elewacji i jej zabezpieczeniu Spółdzielnia podejmuje również w innych osiedlach – w miarę potrzeb i zgromadzonych środków na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości (zgodnie z uchwałami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Rady Nadzorczej SM „CZUBY”).

 5. Wyjaśnienie pozycji F Rachunku zysków i strat.
  Wynik na działalności operacyjnej Spółdzielni z 2011 rok wyniósł (minus) – 370.751,25 zł. Koszty i przychody operacyjne zgodnie z ustawą o rachunkowości księgowane są i pokazywane w rachunku zysków i strat w szyku rozwartym. Według dokumentów źródłowych wynik na działalności operacyjnej lokali użytkowych, dzierżawach, reklamach na mieniu spółdzielni i klubach wynosił 37.573,53 zł. Koszty operacyjne z tytułu postępowania spornego, rezerw na należności, zastępstwa procesowego i pozostałych kosztów operacyjnych wynosiły 719.446,73 zł. Przychody operacyjne z tytułu zwrotu opłat sądowych, rozwiązania rezerw i innych należności wynosiły 311.121,95 zł. Z tego wynika, że:
  37.573,53 – 719.446,73 + 311.121,95 = -370.751,25
  Ujemny wynik na działalności Spółdzielni nie jest stratą Spółdzielni.
 6. Wynajęcia firmy do ochrony Walnego Zgromadzenia.
  Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.

  Konieczność zawarcia umowy o ochronę z wyżej wymienioną firmą związana była z incydentami, jakie miały miejsce w latach poprzednich na Zebraniach Przedstawicieli Członków Spółdzielni, na których niejednokrotnie dochodziło do zakłócenia spokoju przez awantury członków i mieszkańców Spółdzielni (m. in. wyzywanie, kierowanie obelżywych słów pod adresem uczestników zebrania, rzucanie kostką brukową w członków Spółdzielni, gaszenie papierosów na koszuli) powodujące interwencje policji. Na skutek jednego z nich, wyrokiem z dnia 22 grudnia 2009 r. Sądu Rejonowego w Lublinie XVII Wydział Grodzki osoba zakłócająca obrady została uznana za winną popełnienia czynu z art. 52 § 1 pkt 4 kodeksu wykroczeń.

  Przypadki próby zakłócenia obrad części Walnego Zgromadzenia miały również miejsce w roku 2011 r. Konieczne były interwencje funkcjonariuszy VII Komisariatu Policji oraz grupy interwencyjnej ochrony.

 7. Zwołania I części Walnego Zgromadzenia Osiedla Widok.
  Zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części.

  Oznaczenie części Walnego Zgromadzenia w 2011 r. – „I, II, III…” odnosiło się do określonej części w danym osiedlu. Części Walnego Zgromadzenia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  O terminie i porządku obrad wszyscy członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni zgodnie z § 75 i 76 Statutu na piśmie na 21 dni przed terminem pierwszej części tj. w dniu 18.04.2011 r. poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, w biurze spółdzielni, w biurach administracji osiedli, na stronie internetowej www.sm.czby.lublin.pl oraz w informatorze dostarczonym wszystkim członkom Spółdzielni.

  Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa sądowego, zawiadomienie członków na piśmie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest równoznaczne z tym, że członkowie mogą być powiadamiani poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na tablicach ogłoszeń, umieszczanie informacji w informatorach, na stronie internetowej zgodnie ze zwyczajowo przyjętym sposobem.

  Ponadto art. 35 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, że tryb zwoływania posiedzeń organów /Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu/ oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów. Taki sposób obradowania Walnego Zgromadzenia określiła Rada Nadzorcza, która w tym zakresie ma kompetencje.
  Zgodnie z § 78 b Statutu Spółdzielni, każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw, nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, nie może odroczyć swych obrad. Członkowie części Walnego Zgromadzenia nie mogę głosować w sprawach innej części Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu przypomniał również, że w punkcie 14 punkcie porządku obrad zgodnie z § 75 ust. 7, 8 i 9 oraz § 77 Statutu Spółdzielni odbędzie się głosowanie w sprawach:

* zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.,
* zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 r.,
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
* udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2011 r.,
* podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.,
* rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
* uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową,
* zmian Statutu Spółdzielni,
* zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
* zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
* zbycia (zamiany) terenów w rejonie ulicy Agatowej w związku z regulacją granic z podmiotami sąsiadującymi z terenami SM „Czuby”.
* wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
* wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości

W dniu 20.04.2012 r. na podstawie art.83 ust. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do spółdzielni wpłynęły projekty uchwał w sprawach:

* zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.,
* zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 r.,
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.,
* udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2011 r.,
* uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością kulturalno – oświatową,
* zmian Statutu Spółdzielni,

Projekty uchwał zgłoszone przez członków spółdzielni zgodnie z art.83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostaną dostarczone członkom przybyłym na zebranie wraz z mandatami.

Projekty uchwał zgłoszone przez członków są już objęte porządkiem obrad w pkt 14.

Projekt uchwał Zarządu, jak i projekty uchwał grupy członków zawierają ten sam przedmiot do rozstrzygnięcia.

Każdy członek uczestniczący w danej części Walnego Zgromadzenia będzie mógł wyrazić swoja wolę, czy jest za, czy przeciw podjęciu uchwały o treści zaproponowanej przez Zarząd, objętej pkt.14. porządku obrad.

W tych okolicznościach pod głosowanie będą poddane projekty uchwał o treści zaproponowanej przez Zarząd, jako uchwały zawierające wnioski dalej idące. każdy z Członków biorących udział w obradach, będzie mógł opowiedzieć się za przyjęciem, bądź przeciw przyjęciu uchwały w przeprowadzonym głosowaniu.


Projekty uchwał zgłoszone przez członków Spółdzielni posiadają następujące brzmienie:

– projekt uchwały podpisany przez 12 członków zamieszkałych w osiedlu Widok w którym § 1 posiada brzmieniu:

„ §1
Nie przyjąć sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. ponieważ:

 1. Sprawozdanie to nie zawiera wyników przeprowadzanych kontroli Sp-ni, pomimo tego, iż jest to ustawowym obowiązkiem Rady wynikającym z art. 46 § 1 pkt. 7 ustawy Prawo spółdzielcze. Rada Nadzorcza w 2011 roku nie kontrolowała w ogóle działalności Spółdzielni. Nie robiła tego przez całą swoją kadencję.
 2. Rada Nadzorcza łamała obligatoryjne przepisy prawa poprzez:
  – wypraszanie ze swoich posiedzeń członków Spółdzielni chcących się przysłuchiwać jej obradom bezprawne wkraczanie w kompetencje zastrzeżone dla innych organów np. -za Walne Zgromadzenie dokonała podziału Walnego na części, łamiąc przepis art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, decydowała o działalności społ.- wych. łamiąc przepis art. 4 ust. 5 tej ustawy.
  – opracowywała opinie dla Walnego Zgromadzenia w dodatku nierzetelne w celu manipulowania poglądami członków, do czego nie posiada żadnych kompetencji.
  – tuszowała uprawiane przez Zarząd bezprawie, czego przykładem jest ustawienie ochroniarzy na Walnym w 2011 w celu uniemożliwienia członkom przysłuchiwania się obradom oraz nie realizowanie wniosków członków.
 3. Wybrała znowu tą samą firmę do zbadania bilansu -Baster Audytor.
  Firma ta jest „etatowym” badaczem bilansu naszej Spółdzielni od 2000 roku. Kiedy jeden raz w 2005 r. bilans badała inna firma wykryła różne nieprawidłowości z poprzednich lat.
  W naszym interesie leży, aby co roku bilans badała inna firma.

– projekt uchwały podpisany przez 13 członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa w którym § 1 posiada brzmieniu:

„ §1
Nie zatwierdzić sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r. ponieważ Sprawozdanie nie zawiera wielu istotnych informacji w tym:

 1. na temat działalności eksploatacyjnej nieruchomości. Obowiązek ewidencjonowania wpływów i kosztów na nieruchomości wynika z art. 4-6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. na temat ilości osób uczestniczących w zajęciach Domów Kultury będących członkami Spółdzielni, i spoza Spółdzielni. Brak informacji, które Domy Kultury i na jaką działalność otrzymały dotacje, o których mowa w Sprawozdaniu.
 3. na temat poniesionych kosztów kolejnych” nietrafionych inwestycji” na Łęgach i przy ul. Filaretów 52 .
 4. na temat poniesionych kosztów przegranego procesu w sprawie Pawilonu Ul i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10 i sposobu pokrycia strat oraz ukarania winnych”.

– projekt uchwały podpisany przez 11 członków zamieszkałych w osiedlu Widok w którym § 1 posiada brzmieniu:

„ §1
Nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Zarządu Spółdzielni ż działalności w 2011 r. ponieważ Sprawozdanie nie jest kompletne, gdyż nie zawiera niezmiernie ważnych spraw, jak rozliczenie przychodów i kosztów (zakres rzeczowy finansowy):
1. działalności eksploatacyjnej poszczególnych nieruchomości za 2011 r.
2. zarządzania za 2011 r.
3. mienia Spółdzielni za 2011 r.
4. funduszu zasobowego Spółdzielni ( harmonogram i wysokość spłat udzielonych pożyczek , rodzaj zadań finansowanych z tego funduszu i wysokości ,tych kosztów oraz przyczyny zmniejszania się funduszu zasobowego.)

– projekty uchwał podpisane przez 13 członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa, w którym § 1 posiada brzmieniu:

„ §1
Nie udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Ryszardowi Burskiemu za działalność od 1.01.2011 r. do – 31.12.2011 r.

Uzasadnienie:
Zarząd działał niezgodnie z obligatoryjnymi przepisami ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez m.in.:

 1. Opracowywanie projektów uchwał ewidentnie łamiących prawo – obecnie jest to
  I wariant Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej, który jest sprzeczny z art.38 §1 pkt. 4 i art. 7 ustawy Prawo spółdzielcze, Projekt uchwały o zbyciu nieruchomości, niektóre proponowane zmiany Statutu.
 2. Ustawienie bez naszej wiedzy i zgody ochroniarzy na Walnym Zgromadzeniu w 2011 r. w celu uniemożliwienia członkom przysłuchiwania się obradom – trwoniąc bezzasadnie nasze pieniądze.
 3. Nie zrealizowanie wniosku I części WZ osiedla Widok w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z obligatoryjnymi przepisami ustawowymi.
 4. Przystąpienie do realizacji zespołu garażowego przy ul. Filaretów 52 nie posiadając zgłoszeń na zakup garaży i lokali użytkowych oraz wbrew woli właścicieli sąsiedniej nieruchomości- generując niepotrzebnie straty.
 5. Wygenerowanie strat za koszty procesu i odsetki w związku z wyrokami Sądów anulującymi sprzedaż pawilonu U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8-10.
 6. Lekceważenie członków i woli najwyższego organu Spółdzielni poprzez niezrealizowanie zgłoszonych wniosków, a jedynie udzielenie nam obecnie wymijających odpowiedzi. (wnioski dot. ochroniarzy, uzupełnienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Uchwał WZ)”

– „ §1
Nie udzielić absolutorium Z-cy Prezesa ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu Panu Adamowi Ziółkowi za działalność od 1.01.2011 r. do – 31.12.2011 r.

Uzasadnienie:
Zarząd działał niezgodnie z obligatoryjnymi przepisami ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez m.in.:

 1. Ustawienie bez naszej wiedzy i zgody ochroniarzy na Walnym Zgromadzeniu w 2011 r. w celu uniemożliwienia członkom przysłuchiwania się obradom – trwoniąc bezzasadnie nasze pieniądze.
 2. Przystąpienie do realizacji zespołu garażowego przy ul. Filaretów 52 nie posiadając zgłoszeń na zakup garaży i lokali użytkowych oraz wbrew woli właścicieli sąsiedniej nieruchomości- generując niepotrzebnie straty.
 3. Wygenerowanie strat za koszty procesu i odsetki w związku z wyrokami Sądów anulującymi sprzedaż pawilonu U1 i 2 przy ul. Watykańskiej 8-10.
 4. Lekceważenie członków i woli najwyższego organu Spółdzielni poprzez niezrealizowanie zgłoszonych wniosków, a jedynie udzielenie nam obecnie wymijających odpowiedzi. (wnioski dot. ochroniarzy, uzupełnienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Uchwał WZ)”
 5. Sporządzenie niekompletnego sprawozdania finansowego Sp-ni.

– przez 10 członków zamieszkałych w osiedlu Błonie, w którym § 1 posiada brzmieniu:

„ §1
Nie udzielić absolutorium Z-cy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Pani Bożenie Zielińskiej za działalność od 29.11.2011 r. do – 31.12.2011 r.

Uzasadnienie:
Pani Prezes rozpoczęła swoją działalność od łamania przepisów prawa oraz lekceważenie członków Spółdzielni i właścicieli lokali poprzez:

– podjęcie decyzji o wymienia wodomierzy na osiedlu Błonie na wodomierze z odczytem radiowym bez wiedzy i zgody właścicieli lokali. (art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wyłącza lokale z odrębną własnością spod zarządu Spółdzielni. Bez wiedzy i zgody właścicieli Spółdzielnia nie ma prawa niczego wykonywać w ich lokalach).

– nie honorowanie woli większości właścicieli lokali niektórych nieruchomości osiedla Błonie i Skarpa odnośnie wymiany wodomierzy na wodomierze bez nakładki do odczytu radiowego.

– okłamywanie członków o podjęciu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości uchwały o wymianie wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym.

– zmuszenie mieszkańców do zamontowania wodomierzy z odczytem radiowym poprzez zastraszanie ryczałtowym obciążaniem za zużytą wodę.

– odmowę udostępnienia umów o montaż i odczyt wodomierzy z nakładką radiową oraz atestów i certyfikatów.

– projekt uchwały podpisany przez 10 członków zamieszkałych w budynku przy ulicy Watykańskie 10 w osiedlu Ruta w którym § 1 posiada brzmieniu:

„§1
Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatowa i kulturalną w wysokości 2,00 zł. od lokalu.

Uzasadnienie:
Na podstawie w/w przepisu to Walne Zgromadzenie decyduje o kosztach związanych z działalnością kulturalno-oświatową. Nie może więc być mowy o scedowaniu swoich kompetencji na organy niższego rzędu, które maja jedynie kompetencje do uchwalania „Programów działalności społecznej i kulturalnej (§ 87 pkt. 1 ppkt.1 Statutu – kompetencje Rady nadzorczej i § 103b pkt.1 – kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości.)

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo spółdzielcze, prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich równe. Tak więc wszyscy członkowie winni ponosić jednakowe opłaty na tę działalność, tym bardziej, że korzysta z niej zaledwie garstka członków.

W roku ubiegłym Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do przystąpienia do Stowarzyszenia w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność społeczno-wychowawczą.

– podpisany przez 11 osób zamieszkałych w budynku przy ulicy Watykańskie 10 w osiedlu Ruta w brzmieniu:

Uchwała Nr……………./2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ……………….. 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmian Statutu SM „Czuby

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz §79 pkt. 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiło:

§ 1

Uchwalić zmianę Statutu w §73 pkt. 2 poprzez nadanie mu treści: Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na następujące części:

Osiedle Skarpa – 3 części
Osiedle Ruta – 3 części
Osiedle Łęgi – 2 części
Osiedle Błonie – 2 części
Osiedle Widok – 2 części
Osiedle Poręba – 1 część

Wprowadzić pkt. 3 o treści:
Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
(zapis ten jest zgodny z treścią art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.)

§ 2

Wykreślić : § 100 -103 dotyczące Rad Osiedli.

Pozostałe zmiany Statutu z braku czasu do ich przeanalizowania uchwalić na oddzielnym Walnym Zgromadzeniu.

Projekt tej uchwały nie będzie poddany pod głosowanie, gdyż zgodnie z § 75 ust. 8 zdanie ostatnie: „Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków”. Powyższy projekt uchwały został podpisany przez 11 osób, w tym tylko przez 8 członków Spółdzielni.

– podpisany przez 14 członków zamieszkałych w budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok w brzmieniu:

Uchwała Nr……./2012
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ……………….. 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmian Statutu SM „Czuby
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz §79 pkt. 11 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanowiło:

§ 1

Uchwalić zmianę Statutu w §73 pkt. 2 poprzez nadanie mu treści:
Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na następujące części:

Osiedle Skarpa – 3 części
Osiedle Ruta – 3 części
Osiedle Łęgi – 2 części
Osiedle Błonie – 2 części
Osiedle Widok – 2 części
Osiedle Poręba – 1 część

Wprowadzić pkt. 3 o treści:
Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia. ( zapis ten jest zgodny z treścią art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.)
Wykreślić : § 100 -103 dotyczące Rad Osiedli.

Pozostałe zmiany Statutu uchwalić na oddzielnym Walnym Zgromadzeniu, ponieważ wymagają analizy, gdyż część proponowanych obecnie zmian Statutu jest sprzeczna z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak np.
§ 76 pkt. 1 – w proponowanej treści byłby sprzeczny z art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
§ 87 pkt. 1 ppkt. 12 — byłby sprzeczny z art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zasady podziału Walnego Zgromadzenia na części należą do ustawowej kompetencji Walnego Zgromadzenia i nie mogą być scedowane na organ niższego rzędu, jakim jest Rada Nadzorcza.

Prezes Zarządu poinformował ponadto, że:

Na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w terminie zakreślonym w zawiadomieniu zgłoszono kandydatury:
1. Jasica Tadeusz – członek z osiedla Poręba,
2. Samborska Janina – członek z osiedla Błonie,
3. Siwek Dariusz – członek z osiedla Widok,
4. Szawłowski Ryszard – członek z osiedla Widok.

Na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na V Kongres Spółdzielczości w terminie zakreślonym w zawiadomieniu zgłoszono kandydatury:
1. Biss Jan – członek z osiedla Widok,
2. Jasica Tadeusz – członek z osiedla Poręba,
3. Siwek Dariusz – członek z osiedla Widok,
4. Szawłowski Ryszard – członek z osiedla Widok.

– Zarząd Spółdzielni, jako organ odpowiedzialny za stronę organizacyjną zebrań części Walnego Zgromadzenia, przede wszystkim bezpieczeństwo zgromadzonych członków Spółdzielni, zlecił specjalistycznej firmie ochronę osób i mienia.

– Sala w czasie obrad wszystkie części Walnego Zgromadzenia będzie nagłośniona.

Przewodniczący Rady Nadzorczej działając na podstawie § 78 ust. 1 Statutu Spółdzielni, upoważnił:

 1. Jerzego Kutyłę – członka Rady Nadzorczej do otwarcia I części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 07.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Perłowa 4, 8, Szafirowa 3, 5, Bursztynowa 6, 8, 10, Bursztynowa 1, Bursztynowa 1C, Agatowa 12, Agatowa 16.
 2. Jerzego Kaczmarskiego – członka Rady Nadzorczej do otwarcia II części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 08.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 12, Turkusowa 1, Bursztynowa 14, Turkusowa 3, Agatowa 14, Agatowa 18, Bursztynowa 3.
 3. Michała Kołczewskiego – członka Rady Nadzorczej do otwarcia V części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 11.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Biedronki 3, Kaczeńcowa 2, Biedronki 2a, 2b, 2 c, Biedronki 5, 7, 9, 11, Kaczeńcowa 6, 8, 10, Kaczeńcowa 1, 3, 5.
 4. Michała Kołczewskiego – członka Rady Nadzorczej do otwarcia V części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 09.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 1, 3, Tymiankowa 54, 56, 58, Tatarakowa 10, 12, 14, 16.
 5. Danutę Przybyś – Ziemba – członka Rady Nadzorczej do otwarcia IV części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 10.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Tymiankowa 48, 50, 52, Bociania 6, 8, 10, Bociania 1 Tatarakowa 5, Tatarakowa 2, 6, 8, Wiklinowa 4, 6.
 6. Grażynę Henkiel – członka Rady Nadzorczej do otwarcia VI części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwołanej na dzień 15.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Gościnna 1, 3, 5, 15, Gościnna 7, 9, 11, 13, Sympatyczna 8, 10, Radości 10, 12.
 7. Grażynę Henkiel – członka Rady Nadzorczej do otwarcia VII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 16.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Sympatyczna 1, 3, Sympatyczna 2, 4, Sympatyczna 12, 14, 16, Radości 4, Radości 14, Radości 2.
 8. Grzegorza Majek – członka Rady Nadzorczej do otwarcia VIII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 17.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Fantastyczna 11, Fantastyczna 4, 6, 8, Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15, Fantastyczna 17, 19, 21.
 9. Krystynę Mańka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia IX części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 18.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 9, Radości 9, 11, Romantyczna 15, Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19.
 10. Ryszarda Klech – członka Rady Nadzorczej do otwarcia X części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 14.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Romantyczna 6, Romantyczna 8, 10, 12, Przedwiośnie 2, Przedwiośnie 1, 3, 7.
 11. Ryszarda Klech – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 21.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12.
 12. Grażynę Sklierczyńską – Płoszyńską – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 22.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Watykańska 4, 6, 8, 10, Różana 7, Jutrzenki 10, Jana Pawła II 9.
 13. Zbigniewa Gontarza – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 23.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Różana 1, 3, 17, 21, 27, Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8.
 14. Ryszarda Klech – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIV części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 24.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8, Różana 6, Dziewanny 11, 13, 15, Dziewanny 14.
 15. Dariusza Siwka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XV części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 25.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46.
 16. Jana Bissa – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 28.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41, Topazowa 4, 6.
 17. Teresę Husarek – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 29.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, Rycerska 5, Ułanów 14, 16.
 18. Janinę Samborską – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XVIII części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 30.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 14, 16, 18, Rycerska 2, 4, 6, 8, Dragonów 3, 14, Szaserów 1, 9, 11.
 19. Janinę Samborską – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XIX części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 31.05.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Kawaleryjska 4a, 20, Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22, Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16.
 20. Romana Janczarka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XX części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 01.06.2012 r., w której uczestniczą członkowie uprawnienie do lokali znajdujących się w nieruchomościach: Przytulna, Gościnna, Uśmiechu.
 21. Elżbietę Betka – członka Rady Nadzorczej do otwarcia XXI części Walnego Zgromadzenia zwołanej na dzień 04.06.2012 r., w której uczestniczą członkowie oczekujący na lokale mieszkalne w SM „Czuby”.

Ad. 3
Protokół z posiedzenia rady Nadzorczej odbytego w dniu 3.04.2012 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 4
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec byłych członków którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni i ustała przyczyna dla której uchwala została podjęta.

 1. Członka wobec którego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 5.10.2010 r. w związku z zadłużeniem wobec Spółdzielni, które wynosiły 22.752,03 zł. W związku z wszczętym postępowanie o zamianę mieszkania zobowiązania wobec spółdzielni zostały uregulowane.
  Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 46/33/2012 z dnia 07.05.2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 101/67/2010 Rady Nadzorczej SM. „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałę.
 2. członka wobec, którego Rada Nadzorcza w dniu 6.03.2012 r. podjęła uchwałę o wykluczeniu w związku zadłużeniem wobec Spółdzielni które na dzień 29.02.2012 r. wynosiło 4 544,17 zł. Zadłużenie zostało uregulowane.
  Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 47 /34/ 2012 z dnia 07. 05. 2012 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 39/28/2012 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” w Lublinie z dnia 06.03.2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałę.

Ad. 5
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez niżej wymienionych członków:

 1. Członka zam. w osiedlu Błonie z dnia 23.04.2012 r. dot. rozliczenia wody za I kwartał 2012 r.
  Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła wystosować na pismo z dnia 23.04.2012 r. odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.
 2. Członka zam. w osiedlu Skarpa z dnia 28.04.2012 r. dot. wysokości opłat eksploatacyjnych ustalonych od 1.08.2012 r.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowani powyższego pisma po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiła większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła pismo w/w przekazać do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w celu ponownego przeanalizowania sprawy budowy zatoki postojowej w nieruchomości Sympatyczna 2 i 4 i przeprowadzenia referendum w powyższej sprawie.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie