ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 14/2011 z dnia 29.11.2011 r.

Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 29.11.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek,
Ryszard Klech,Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski,. Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybory członka Zarządu – zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych.
3. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag i został przyjęty jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że wybory Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych odbywać się będą według ustalonego na poprzednim posiedzeniu scenariusza (sporządzonego na podstawie regulaminu wybory członków Zarządu SM „Czuby”).

 1. Rada Nadzorcza wybierze Komisję Skrutacyjną co najmniej 3 osobowym składzie- § 3 regulaminu.
 2. Dokona otwarcia ofert i sprawdzi czy spełniają one wymogi określony w ogłoszeniu o wyborze członka Zarządu.
 3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu.
 4. Przewodniczący Rady zapraszać będzie na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udzielać mu głosu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu (§ 5 regulaminu).
 5. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadawać będą mu pytania.
 6. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządzi dyskusję (należy ustalić czas dyskusji).
 7. Na czas dyskusji kandydaci proszeni zostaną o opuszczenie sali obrad.
 8. Wybór Zastępcy Prezesa odbywać się będzie w tajnym głosowaniu na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
 9. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
 10. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata.
 11. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
 12. Za wybranego na zastępcę prezesa w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.
 13. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano zastępcy prezesa przeprowadza się drugą turę wyborów.
 14. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 15. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się będzie według zasad obowiązujących w turze pierwszej.
 16. Za wybranego na zastępcę prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
 17. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na zastępcę prezesa w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
 18. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 19. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.
 20. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły.

Przystąpiono do wyborów.
Przewodniczący Rady zaproponował by przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji Skrutacyjnej.

Do komisji Skrutacyjne zgłoszono:

– Jerzego Kutyłę – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Grażyny Henkiel – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Michała Kołczewskiego – wyraził zgodę na kandydowanie ,
– Zbigniewa Gontarza – wyraził zgodę na kandydowanie.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednomyślnie – 21 za.
Za wyborem do komisji skrutacyjnej Jerzego Kutyły , Grażyny Henkiel, Michała Kołczewskiego oraz Zbigniewa Gontarza głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady nadzorczej .

Rada Nadzorca dokonała otwarcia ofert:

W tym miejscu w protokole umieszczono –

Załącznik
do protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 29.11.2011 r.
z otwarcia ofert w wyborach na członka Zarządu – zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKA ZARZĄDU – ZASTĘPCĘ PREZESA DS. EKSPLOATACYJNYCH

– Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej w obecności wszystkich kandydatów zapoznał członków Rady z poniżej przedstawionym protokołem.

PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie w dniu 29.11.2011 r. – Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Henkiel Grażyna
2. Kołczewski Michał
3. Gontarz Zbigniew
4. Kutyła Jerzy

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Kutyła Jerzy
2. Sekretarz komisji – Henkiel Grażyna
3. Członek komisji – Gontarz Zbigniew
4. Członek komisji – Kołczewski Michał

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w związku z ogłoszeniem o wyborze Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych SM „Czuby” w zakreślonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło do Spółdzielni 6 ofert od:

1. Krzysztofa Bartmańskiego
2. Roberta Staweckiego
3. Wiesława Siepsiaka
4. Urszuli Ćwiklińskiej
5. Bożeny Zielińskiej
6. Marka Łukowskiego – w tym miejscu w protokole umieszczono adresy.

Rada Nadzorca po otwarciu złożonych kopert (ofert) stwierdza, że oferta złożone przez Krzysztofa Bartmańskiego, Roberta Staweckiego, Wiesława Siepsiaka, Urszulę Ćwiklińską, Bożenę Zielińską, Marka Łukowskiego spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o wyborach i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu wyboru na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych .

Na tym protokół zakończono.

Podpisy komisji:

Przewodniczący Rady poinformował, że prezydium na posiedzeniu w 28.11.2011 r. postanowiło przedłożyć do akceptacji Rady Nadzorczej poniższe wnioski dot. przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami:

Prezydium proponuje:

 1. Każdy kandydat na przedstawienie programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu otrzyma 10 minut.
 2. Czas zadawania pytań i odpowiedzi na nie przez kandydata nie powinien być dłuższy niż – 10 minut.
 3. Pytania pomocnicze do kandydatów – w tym miejscu w protokole umieszczono pytania.
 4. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów dyskusja – nie więcej niż 10 – 20 minut.
 5. Wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych.

Prezydium dla zastępcy prezesa ds. eksploatacji zaproponuje wynagrodzenie w wysokości otrzymywanej przez Zastępcy Prezesa ds. finansowych – w tym miejscu w protokole umieszczono wysokość proponowanego wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza wnioski zgłoszone przez prezydium a przedstawione powyżej w protokole, po dyskusji przyjęła do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Przystąpiono do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Przewodniczący Rady zapraszał kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udzielał głosu każdemu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu, zakreślając czas wypowiedzi (10 minut).
Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania.
Po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Przystąpiono do głosowania.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady a jej przewodniczący objaśnił zasady głosowania.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w sprawie wyboru
Członka Zarządu
– Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych

 1. Bartmański Krzysztof
 2. Ćwiklińska Urszula
 3. Łukowski Marek
 4. Siepsiak Wiesław
 5. Stawecki Robert
 6. Zielińska Bożena

UWAGI:

 1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
 2. Karta będzie ważna, jeżeli pozostanie na niej nazwisko jednego kandydata.

Dokonano aktu głosowania.

Komisji Skrutacyjna zebrała karty i policzyła głosy.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z pracy komisji w obecności wszystkich kandydatów.

PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie w dniu 29.11.2011 r – Komisja Skrutacyjna w składzie
1. Henkiel Grażyna
2. Kołczewski Michał
3. Gontarz Zbigniew
4. Kutyła Jerzy

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Kutyła Jerzy
2. Sekretarz komisji – Henkiel Grażyna
3. Członek komisji – Gontarz Zbigniew
4. Członek komisji – Kołczewski Michał

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 21 członków.
W głosowaniu w sprawie wyboru na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych SM „Czuby” w Lublinie poszczególni kandydaci uzyskali:

Lp

Nazwisko i imię

Głosy ważne

Za wyborem

Przeciw wyborowi

Wstrzymuję się od głosu

1.

Bartmański Krzysztof

21

3

2.

Ćwiklińska Urszula

21

6

3.

Łukowski Marek

21

1

4.

Siepsiak Wiesław

21

0

5.

Stawecki Robert

21

0

6.

Zielińska Bożena

21

11

W związku z powyższym komisja stwierdza, że Zielińska Bożena została wybrana na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych, gdyż uzyskała w I turze więcej niż 50% oddanych ważnych głosów .

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 29.11.2011 roku

Na salę przewodniczący Rady zaprosił prezes Zarządu i zastępca prezesa ds. finansowych.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 128 / 5 /2011
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

Ad. 3
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 6.12.2011 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) opłat eksploatacyjnych,
  b) wprowadzenia nowych składników opłat eksploatacyjnych w ramach opłat niezależnych od spółdzielni,
  c) zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych od 2012 w SM „Czuby” w Lublinie.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 22.11.2011 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawy wniesione.

Do przeanalizowania i zaopiniowania spraw ujętych w porządku obrad tego posiedzenia zostanie zwołana Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna w dniu 5.12.2011 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
  d) opłat eksploatacyjnych,
  e) wprowadzenia nowych składników opłat eksploatacyjnych w ramach opłat niezależnych od spółdzielni,
  f) zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych od 2012 w SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 3. Sprawy wniesione.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie