ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 11/2011 z dnia 13.09.2011 r.

Protokół Nr 11/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 13.09.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Jan Biss, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Ryszard Klech,
Stanisław Smerda, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Grzegorz Majek, Janina Samborska,
Krystyna Mańka, Andrzej Turski, Jerzy Kaczmarski, Dariusz Siwek, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) kosztów zarzadzania na 2012 r.
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r.
  c) zatwierdzenia planu inwestycyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2012 r.
  d) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r.
  e) zmian w Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  f) rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 17/2011 Rady Przedstawiciele Osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej .
 3. Rozpatrzenie wniosków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla:
  a) Widok w sprawie zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Osiedla,
  b) Skarpa w sprawie zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu
 4. Realizacja wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach 9.05.2011 r. do 6.06.2011.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 6. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Ocena pracy członków Zarządu za III kwartał 2011 r. – wnioski w sprawie premii.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag, został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2

A) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 12.09.2011 r.z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………./2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2011 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2012 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2012 r. w wysokości 3.787.714 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie:
– Plan kosztów zarządzania na 2012 rok
– Planowane koszty grupy obsługi mienia
– Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2012 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę ds. finansowych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 97/12/2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2012 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 12.09.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr… /… / 2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do uchwały – strukturę.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 98/14/2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr ….. /……./2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …….. .2011 r

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2012.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2012, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik do uchwały.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 3 głosach przeciwnych /jeden z nich Grażyny Henkiel/ i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr 98/23/2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2012 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr …..
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 6 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2012 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2012 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Plan działalności eksploatacyjnej na 2012 r. SM Czuby
– Plan eksploatacji na 20012 r. (bez kosztów zarzadzania) SM Czuby
– Plan konserwacji i przeglądów na 2012 r. SM Czuby
– Plan funduszy remontowego na 2012 r. SM Czuby
– Plan działalności społecznej i kulturalnej na 2012 r. SM Czuby
– Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2012 r.
– Plan zatrudnienia na 2012 r. w stosunku do planu zatrudnienia na 2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 100 /24/2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2012 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

E)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr …/… / 2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2011 r.

w sprawie: zmian Regulamin parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej .Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 21 statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ l Prowadzenie parkingów strzeżonych będących własnością Spółdzielni – należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Z parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” stanowiących własność S.M. „Czuby” korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w ilości jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie (wyjątek stanowią tzw. miejsca rodzinne – na 2 samochody). Dotyczy to osób, które zawarły umowę z S.M. „Czuby” na korzystanie z parkingu strzeżonego i nie posiadają zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych, czynszowych ani z innych tytułów w stosunku do SM „CZUBY”.
 2. Dopuszcza się zawarcie umowy pomiędzy SM „CZUBY” a przedsiębiorcami na korzystanie z parkingów strzeżonych przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do celów służbowych.
 3. Na parkingi przyjmowane są pojazdy samochodowe (osobowe i dostawcze o ciężarze całkowitym do 2,5t) oraz motocykle – będące własnością osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, członka jego rodziny wspólnie z nim zamieszkującym lub użytkowane przez nich do celów służbowych.
 4. W niżej określonych przypadkach dopuszcza się parkowanie pojazdów nie będących własnością użytkownika parkingu:
  a) pojazd zastępczy – gdy pojazd użytkownika znajduje się w zakładzie naprawczym (na czas remontu).
  b) pojazd użytkowany jest na mocy umowy użyczenia pojazdu.
 5. Przyjęcie na parkingi dokonywane jest według kolejności złożonych i zarejestrowanych podań. Rejestr podań o przyjęcie na parking strzeżony prowadzi Administracja Osiedla „Skarpa”.
 6. Na uzasadniony wniosek osoby ubiegającej się o przydzielenie miejsca na parkingu, uwzględniając szczególną sytuację tej osoby, Zarząd Spółdzielni może przydzielić poza kolejnością miejsce postojowe na parkingu strzeżonym.

3. W § 3 ust.1 na końcu zdania skreśla się wyraz „samochodowych”.

4. W § 3 ust.2 na końcu zdania skreśla się wyrazy ” i wniesieniu opłat za parkowanie”.

5. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Karta parkingowa wydana jest na dany pojazd i upoważnia do nielimitowanej ilości wjazdów i wyjazdów w okresie jej ważności”.

6. W § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Utrata karty parkingowej przez jej posiadacza winna być niezwłocznie zgłoszona (za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia) na portierni. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia utraty karty parkingowej powoduje, że wydanie pojazdu bez karty parkingowej możliwe jest wyłącznie do rąk właściciela pojazdu. Wymagany jest dowód tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku utraty karty parkingowej Spółdzielnia wystawi jej duplikat – na wniosek osoby uprawnione do miejsca parkingowego”.

7. W § 3 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„Po rozwiązaniu umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego – karta parkingowa podlega obowiązkowemu zwrotowi na portierni”.

8. Skreśla się §§ 4 i 5.

9. Dotychczasowy § 6 otrzymuje oznaczenie jako § 4 i brzmienie:

 1. Opłaty parkingowe wnosić należy z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konkretny zaewidencjonowany i ubezpieczony pojazd, posiadający miejsce do parkowania. Data ważna to data wpływu na konto Spółdzielni. Użytkownicy otrzymujący fakturę vat wnoszą opłatę w terminie płatności wskazanym na fakturze.
 2. Nie wniesienie opłaty parkingowej w terminie powoduje utratę prawa do korzystania z parkingu w trybie natychmiastowym – do czasu okazania dowodu wpłaty.
 3. Opłatę za korzystanie z parkingu dokonuje się w kasie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6, w banku lub innych punktach opłat.
 4. Przyjęcie pojazdu na parking w trakcie trwania miesiąca zobowiązuje Użytkownika do wniesienia opłaty za faktyczny czas korzystania z miejsca parkingowego wg obowiązujących stawek.
 5. W trakcie okresu, za który została wniesiona opłata parkingowa Użytkownikowi nie przysługuje zwrot stosownej części opłaty w przypadku nie korzystania z parkingu w tym okresie.
 6. Opłaty parkingowe w pełni pokrywają koszty utrzymania parkingu. Wysokość opłat ustala Zarząd Spółdzielni.
 7. Opłata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym wynosi 80% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe.
 8. Użytkownicy parkingu zostaną poinformowani o zmianie obowiązującej stawki opłat poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tablicy na parkingu na 14 dni przed terminem, od którego będą obowiązywały nowe stawki opłat”.

10. Dotychczasowy § 7 otrzymuje oznaczenie jako § 5 i brzmienie:
„§ 5 Pojazd pozostawiony na parkingu powinien mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła, wyłączony auto alarm i inne odbiorniki prądu, zamknięte okna, drzwi, pokrywę od silnika i bagażnika.

11. Dotychczasowy § 8 otrzymuje oznaczenie jako § 6 i brzmienie:
„§ 6 Zabrania się na terenie parkingu przelewania paliwa i roztankowania zbiorników oraz mycia pojazdów”.

12. Dotychczasowy § 9 otrzymuje oznaczenie jako § 7.

13. Dotychczasowy § 10 otrzymuje oznaczenie jak § 8 i brzmienie:
„§ 8 Po odebraniu pojazdu z parkingu bez zgłoszenia szkody żadne reklamacje nie są uwzględniane. Każde uszkodzenie zewnętrzne pojazdu powstałe poza parkingiem powinno być obowiązkowo zgłoszone portierowi i wpisane do książki dyżurów”.

14. Dotychczasowy § 11 otrzymuje oznaczenie jako § 9 i brzmienie:

§ 9

 1. Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć umowę na ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na prowadzony parking.
 2. Spółdzielnia odpowiada za pojazd pozostawiony na parkingu do wysokości poniesionej straty w związku z zaistniałym zdarzeniem skutkującym odpowiedzialnością Spółdzielni wobec posiadacza pojazdu. Odpowiedzialność Spółdzielni nie może być wyższa niż wartość pojazdu na dzień zaistnienia szkody.

15. Dotychczasowy § 12 otrzymuje oznaczenie jako § 10 i brzmienie:
„§ 10 Wszelkie straty wynikłe z tytułu prowadzenia parkingu obciążają Spółdzielnię”.

16. Dotychczasowy § 13 otrzymuje oznaczenie jako § 11.

17. Skreśla się § 14.

18. Dotychczasowy § 15 otrzymuje oznaczenie jako § 12.

19. Dotychczasowy § 16 otrzymuje oznaczenie jako § 13 i brzmienie:
„§ 13 W okresie zimowym użytkownik sam, odśnieży sobie stanowisko postojowe, a  Spółdzielnia zapewni odśnieżanie ciągów jezdnych na terenie parkingów – w drugiej kolejności po odśnieżeniu ulic w osiedlu”.

21. Skreśla się § 17.

22. Dotychczasowy § 18 otrzymuje oznaczenie jako § 14 i brzmienie:

§ 14

 1. „Użytkownicy parkingu powinni natychmiast informować dozór parkingu o stwierdzonych uszkodzeniach lub naruszeniach ogrodzenia i innych urządzeń parkingu, a także o zauważonych nowych uszkodzeniach sąsiadujących pojazdów.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w innych pojazdach i urządzeniach na terenie parkingu”.

9. Dotychczasowy § 19 otrzymuje oznaczenie jako § 15 i brzmienie:
„§15 Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub Administracja Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4″.

23. Dotychczasowy § 20 otrzymuje oznaczenie jako § 16.

24. Dotychczasowy § 21 otrzymuje oznaczenie jako § 17 i brzmienie:

§ 17

 1. Prawo do korzystania z parkingu strzeżonego, wynikające z zawartej umowy przestaje obowiązywać z dniem jej rozwiązania. Prawo rozwiązania umowy przysługuje każdej ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron, chyba że rozwiązana została w trybie określonym w § 16 niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin parkingu należy wydać każdemu użytkownikowi parkingu na jego życzenie oraz zamieścić w tablicach informacyjnych na obu parkingach.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały nr ……………
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……………..2011 r

REGULAMIN
parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej .Czuby” w Lublinie.

§ l

Prowadzenie parkingów strzeżonych będących własnością Spółdzielni – należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

 1. Z parkingów strzeżonych w osiedlu „Skarpa” stanowiących własność S.M. „Czuby” korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w ilości jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie (wyjątek stanowią tzw. miejsca rodzinne – na 2 samochody). Dotyczy to osób, które zawarły umowę z S.M. „Czuby” na korzystanie z parkingu strzeżonego i nie posiadają zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych, czynszowych ani z innych tytułów w stosunku do SM „CZUBY”.
 2. Dopuszcza się zawarcie umowy pomiędzy SM „CZUBY” a przedsiębiorcami na korzystanie z parkingów strzeżonych przez mieszkańców osiedla używających pojazdy samochodowe do celów służbowych.
 3. Na parkingi przyjmowane są pojazdy samochodowe (osobowe i dostawcze o ciężarze całkowitym do 2,5t) oraz motocykle – będące własnością osób posiadających tytuł prawny do lokalu, członka jego rodziny wspólnie z nim zamieszkującym lub użytkowane przez nich do celów służbowych.
 4. W niżej określonych przypadkach dopuszcza się parkowanie pojazdów nie będących własnością użytkownika parkingu:
  a) pojazd zastępczy – gdy pojazd użytkownika znajduje się w zakładzie naprawczym (na czas remontu).
  b) pojazd użytkowany jest na mocy umowy użyczenia pojazdu.
 5. Przyjęcie na parkingi dokonywane jest według kolejności złożonych i zarejestrowanych podań.. Rejestr podań o przyjęcie na parking strzeżony prowadzi Administracja Osiedla „Skarpa”.
 6. Na uzasadniony wniosek osoby ubiegającej się o przydzielenie miejsca na parkingu, uwzględniając szczególną sytuację tej osoby, Zarząd Spółdzielni może przydzielić poza kolejnością miejsce postojowe na parkingu strzeżonym.

§ 3

 1. Parking strzeżony czynny jest przez całą dobę i we wszystkie dni miesiąca, a jego funkcja polega na strzeżeniu i ochronie parkujących na nim pojazdów.
 2. Pobyt na parkingu strzeżonym jest zalegalizowany po spisaniu umowy i wydaniu karty parkingowej.
 3. Karta parkingowa wydana jest na dany pojazd i upoważnia do nielimitowanej ilości wjazdów i wyjazdów w okresie jej ważności.
 4. Karta parkingowa musi być obowiązkowo pozostawiona w portierni parkingu przez osobę wyprowadzającą pojazd, a odbierana z portierni po wprowadzeniu i pozostawieniu pojazdu na parkingu.
 5. Każda osoba, która posiada kartę parkingową na dany pojazd traktowana jest przez dozór parkingowy jako uprawniona do dysponowania pojazdem z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7.
 6. Utrata karty parkingowej przez jej posiadacza winna być niezwłocznie zgłoszona (za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia) na portierni. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia utraty karty parkingowej powoduje, że wydanie pojazdu bez karty parkingowej możliwe jest wyłącznie do rąk właściciela pojazdu. Wymagany jest dowód tożsamości i dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku utraty karty parkingowej Spółdzielnia wystawi jej duplikat – na wniosek osoby uprawnionej do miejsca parkingowego.
 7. Po rozwiązaniu umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego – karta parkingowa podlega obowiązkowemu zwrotowi na portierni.

§ 4

 1. Opłaty parkingowe wnosić należy z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konkretny zaewidencjonowany i ubezpieczony pojazd, posiadający miejsce do parkowania. Data ważna tzn. data wpływu na konto Spółdzielni. Użytkownicy otrzymujący fakturę vat wnoszą opłatę w terminie płatności wskazanym na fakturze.
 2. Nie wniesienie opłaty parkingowej w terminie powoduje utratę prawa do korzystania z parkingu w trybie natychmiastowym – do czasu okazania dowodu wpłaty.
 3. Opłatę za korzystanie z parkingu dokonuje się w kasie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6, w banku lub innych punktach opłat.
 4. Przyjęcie pojazdu na parking w trakcie trwania miesiąca zobowiązuje Użytkownika do wniesienia opłaty za faktyczny czas korzystania z miejsca parkingowego wg obowiązujących stawek.
 5. W trakcie okresu, za który została wniesiona opłata parkingowa Użytkownikowi nie przysługuje zwrot stosownej części opłaty w przypadku nie korzystania z parkingu w tym okresie.
 6. Opłaty parkingowe w pełni pokrywają koszty utrzymania parkingu. Wysokość opłat ustala Zarząd Spółdzielni.
 7. Opłata za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym wynosi 80% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe.
 8. Użytkownicy parkingu zostaną poinformowani o zmianie obowiązującej stawki opłat poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tablicy na parkingu na 14 dni przed terminem, od którego będą obowiązywały nowe stawki opłat.

§ 5

Pojazd pozostawiony na parkingu powinien mieć wyłączony zapłon, zgaszone światła, wyłączony auto alarm i inne odbiorniki prądu, zamknięte okna, drzwi, pokrywę od silnika i bagażnika.

§ 6

Zabrania się na terenie parkingu przelewania paliwa i roztankowania zbiorników oraz mycia pojazdów.

§ 7

Pojazdy mogą parkować wyłącznie na miejscach wskazanych lub oznaczonych w taki sposób by nie ograniczać możliwości manewru innym pojazdom.

§ 8

Po odebraniu pojazdu z parkingu bez zgłoszenia szkody żadne reklamacje nie są uwzględniane. Każde uszkodzenie zewnętrzne pojazdu powstałe poza parkingiem powinno być obowiązkowo zgłoszone portierowi i wpisane do książki dyżurów.

§ 9

 1. Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć umowę na ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na prowadzony parking.
 2. Spółdzielnia odpowiada za pojazd pozostawiony na parkingu do wysokości poniesionej straty w związku z zaistniałym zdarzeniem skutkującym odpowiedzialnością Spółdzielni wobec posiadacza pojazdu. Odpowiedzialność Spółdzielni nie może być wyższa niż wartość pojazdu na dzień zaistnienia szkody.

§ 10

Wszelkie straty wynikłe z tytułu prowadzenia parkingu obciążają Spółdzielnię.

§ 11

Osobom postronnym wchodzenie na teren parkingu jest zabronione.

§ 12

Użytkownicy parkingu winni dbać o jego czystość, a w szczególności nie pozostawiać śmieci w związku z drobnymi naprawami, sprzątaniem pojazdów itp.

§ 13

W okresie zimowym użytkownik sam odśnieży sobie stanowisko postojowe, a Spółdzielnia zapewni odśnieżanie ciągów jezdnych na terenie parkingów – w drugiej kolejności po odśnieżeniu ulic w osiedlu.

§ 14

 1. Użytkownicy parkingu powinni natychmiast informować dozór parkingu o stwierdzonych uszkodzeniach lub naruszeniach ogrodzenia i innych urządzeń parkingu, a także o zauważonych nowych uszkodzeniach sąsiadujących pojazdów.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w innych pojazdach i urządzeniach na terenie parkingu.

§ 15

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia od użytkowników parkingu strzeżonego przyjmuje Dział GZM ul. Watykańska 6 lub Administracja Osiedla „Skarpa” ul. Przytulna 4.

§ 16

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do rozwiązania umowy na korzystanie z parkingu strzeżonego ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń i odszkodowań.

§ 17

 1. Prawo do korzystania z parkingu strzeżonego, wynikające z zawartej umowy przestaje obowiązywać z dniem jej rozwiązania. Prawo rozwiązania umowy przysługuje każdej ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron, chyba że rozwiązana została w trybie określonym w § 16 niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin parkingu należy wydać każdemu użytkownikowi parkingu na jego życzenie oraz zamieścić w tablicach informacyjnych na obu parkingach.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I Komisja GZM i I zgłasza wniosek o wprowadzenie następującej zmiany w regulaminie – w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Przyjęcie na parkingi dokonywane jest według kolejności złożonych i zarejestrowanych podań. Pierwszeństwo przyjęcia na parking mają członkowie spółdzielni. Rejestr podań o przyjęcie na parking strzeżony prowadzi Administracja Osiedla „Skarpa”.

II Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna wnosi o podjęcie uchwały w wersji przedstawionej powyżej z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez komisję we wniosku nr I.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 101/4/2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zmian Regulaminu parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa należących do Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole ze zmianą ust.5 w § 2 zaproponowana przez komisję GZM i I.

F)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– odwołaniem członków spółdzielni:

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie ul. Watykańska 6

My niżej podpisani wnosimy o uchylenie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok nr 17/2011 z dnia 12.07.2011 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz wyniku finansowego na pozostałej działalności za 2010 r.

Uzasadnienie: uchwała jest niezgodna z Art. 5.2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Uchwała rady przeznaczyła należne pożytki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego eksploatacji nieruchomości wszystkich mieszkańców nieruchomości niezależnie czy są członkami spółdzielni czy nie.

Art. 5.2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych mówi: „Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej, spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków”.
Pożytki te nie przysługują więc właścicielom mieszkań nie będących członkami spółdzielni. W związku z tym pożytki te powinny być przyznane jedynie członkom spółdzielni, a właściciele powinni dokonać proporcjonalnej do powierzchni mieszkań dopłaty na pokrycie ujemnego wyniku finansowego nieruchomości lub zasilenie funduszu remontowego nieruchomości.

– uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok:

Uchwała Nr 17 /2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie: podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 rok oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej.

Na podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli Nr 5 / 2011 z dnia 13.06.2011 r. – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia:

§ l

Nadwyżkę bilansową w kwocie 49.879,32 zł oraz nadwyżkę na pozostałej działalności eksploatacyjnej w kwocie 26.184,86 zł przeznaczyć w nieruchomościach, które posiadają ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej za 2010 rok na pokrycie kosztów eksploatacji, zaś w nieruchomościach z dodatnim wynikiem na działalności eksploatacyjnej za 2010 rok na fundusz remontowy nieruchomości wg m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

§ 2

Szczegółowy podział nadwyżki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. /Uchwałę podjęto 9 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik nr 1 do uchwały nr 17 /2011 z 12.07.2011 r.

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr…/ …/2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od  uchwały Nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 12.07.2011 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postepowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 10.08.2011 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 17/2011 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 12.07.2011 r. w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2010 r. oraz nadwyżki na pozostałej działalności eksploatacyjnej – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie utrzymującej w mocy uchwałę Nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 12.07.2011 r. w sprawie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz wyniku finansowego na pozostałej działalności za 2010 r.

Nadwyżka bilansowa nie jest przychodem uzyskanym z gospodarki mieniem Spółdzielni lub nieruchomości. Pożytki z tych podmiotów przypisywane są bezpośrednio do miejsc ich powstawania. Nadwyżka bilansowa jest uzyskiwana z przychodów finansowych Spółdzielni (odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących i lokat) i nie podlegają podziałowi zgodnie z art. 5.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako pożytki.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę ds. finansowych, przedstawiciela nieruchomości osiedla Widok Andrzeja Bogutę oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 102/5/2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od  uchwały Nr 17/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” z dnia 12.07.2011 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3

A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. a członkowie Komisji Rewizyjne na posiedzeniu w dniu 12.09.2011 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Lublin dnia 30.05.2011 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Widok

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” przedkłada do realizacji wniosek nr 1 z protokołu nr 4/2011 z dnia 29.03.2011 r.

” Wystąpić do Rady Nadzorczej o zmianę niektórych zapisów regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sposób następujący:
W zakresie działania Rady dokonać zmiany w §4, pkt. 14 i dokonać zapisu w brzmieniu:

14. Dysponowanie środkami funduszu remontowego, konserwacji, przeglądów oraz społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla. Rada nie może dysponować środkami funduszu remontowego oraz przeglądów i konserwacji danej nieruchomości bez zgody przedstawicieli tej nieruchomości.

15. Rada przedstawicieli nieruchomości osiedla może żądać od zarządu, administracji osiedla oraz od pracowników spółdzielni udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu rady jej prezydiom lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości. Takie same prawo przysługuje przedstawicielowi danej nieruchomości w sprawach dotyczących reprezentowanej przez niego nieruchomości.”

– poniżej przedstawioną opinią w sprawie zmian Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości zgłoszonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”- w tym miejscu w protokole umieszczono opinię

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie dokonywała zmian w regulaminie RPNO, a do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok wystosowała pismo następującej treści:

Lublin, dnia 13.09.2011 r.

Ldz. RN/ 4144/2011

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Widok

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że zaproponowane we wniosku przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok zmiany do regulaminu nie zostaną wprowadzone.

Rada Przedstawicieli składa się z członków, którym na zasadzie zaufania członkowie Spółdzielni powierzyli wykonywanie zadań określonych w Statucie i Regulaminie. Dlatego też to Rada Przedstawicieli sama jako organ ma decydować, bez konieczności uzyskania zgody przedstawiciela danej nieruchomości o dysponowaniu środkami, o których mowa w § 4 pkt 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Nie ma podstaw do powierzania czynności organowi falkutatywnemu jakim jest Rada Przedstawicieli kompetencje zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej SM „Czuby” jako organu kontrolującego i nadzorującego działalność Spółdzielni (§ 82 w zw. z § 87 ust.1 pkt 2 lit. b i c Statutu .
Brak jest także podstaw do uzupełnienia treści pkt 15 § 4 Regulaminu o zdanie: „Takie same prawo przysługuje przedstawicielowi danej nieruchomości w sprawach dotyczących reprezentowanej przez niego nieruchomości”, z tego powodu, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest ciałem kolegialnym i podejmuje swoje decyzje we własnym gronie na posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za postanowiła nie wprowadzać zmian do regulaminu i do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok wystosować odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym przez komisje.

B)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 6.09.2011 r. a członkowie Komisji Rewizyjne na posiedzeniu w dniu 12.09.2011 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa:

Lublin, dnia 14.04.2011 r.

Rada Nadzorcza
w/m

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” występuje do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z wnioskiem o wprowadzenie do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu zapisu o treści:

* najemca może oddać za zgodą wynajmującego część lokalu w podnajem, maksymalnie do 50 % wynajmowanej powierzchni,

* w przypadku zawarcia umowy podnajmu, najemca ponosi odpowiedzialność względem wynajmującego za działania lub zaniechania podnajemcy jak za własne.

W tym miejscu w protokole umieszczono opinią prawną w sprawie zaproponowanych zmian.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie dokonywała zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu, a do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wystosowała informacje poniższej treści:

Lublin, dnia 13.09.2011 r.

Ldz. RN/3109/2011

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla Skarpa

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że przedstawione przez Radę Przedstawicieli propozycje zmian do Regulaminu wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu pomimo, że nie są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa nie zostaną umieszczone w regulaminie.

Rada Nadzorcza uznała, że ze względów celowych i ekonomicznych wydaje się niewłaściwe wprowadzenie ograniczenia, iż najemca może oddać w podnajem tylko część lokalu, maksymalnie do 50% wynajmowanej powierzchni. Spółdzielnia zachowując prawo do wyrażenia zgody na wynajem lokalu w całości lub w części zachowuje prawo kształtowania warunków najmu lub dzierżawy na danym terenie.

Rada Nadzorcza większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowiła nie wprowadzać zmian do regulaminu i do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wystosować odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym przez komisje.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie tych komisji po zapoznaniu z poniżej przedstawionym wykazem:

Wykaz wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia
odbytych w dniach 09.05.2011 r. – 06.06.2011 r.

Oznaczenie nieruchomości

Data

Wnioski

Realizacja

I
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9,11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

17.05.2011 r.

1. Wnioskuję, aby przedstawiciele nieruchomości wspólnie z Kierownikiem Administracji w ciągu 30 dni od dnia dzisiejszego tj. 17.05.2011 r. przedstawili propozycję nowych miejsc postojowych w Osiedlu „Skarpa” i o wyniku uzgodnień powiadomili mieszkańców.
(za 11, w. 5.)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa otrzymała propozycję usytuowania nowych miejsc postojowych. Realizacja prac nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ewentualną inwestycję w planie rzeczowo – finansowym na 2012 r.

2. Uzupełnienie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia: § 12 pkt 3 uzupełnić o wpis „Do referowania na każdej części Walnego Zgromadzenia powinien wystąpić wnioskodawca odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Podobnie we wszystkich sprawach wnoszonych przez członków Spółdzielni, a ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
(za 9, p. 5, w. 4)

Zgodnie z § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, członkowie maja prawo zgłaszać projekty uchwał, m. in. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

II
Sympatyczna 1, 3
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

18.05.2011 r.

1. Koszty wynajętej na Walne Zgromadzenie SM „Czuby” ochrony nie mogą obciążać członków Spółdzielni.
(za 16, p. 2, w. 4)

Zatrudniona przez Spółdzielnie w dniach od 9.05.2011 r. do 3.06.2011 r. ochrona miała za zadanie zapewnić ład, porządku i bezpieczeństwa członków uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia, a nie pełnić roli osobistej ochrony członków Zarządu. Ponadto należy przypomnieć, że w latach ubiegłych występowały incydenty – zakłócania obrad przez osoby nieuprawnione do uczestniczenia w nich. W tego typu sprawie zapadł nawet prawomocny wyrok , w którym ukarano grzywną jedną z osób zakłócających zgromadzenie

2. Uzupełnienie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia: § 12 pkt 3 uzupełnić o wpis „Do referowania na każdej części Walnego Zgromadzenia powinien wystąpić wnioskodawca odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Podobnie we wszystkich sprawach wnoszonych przez członków Spółdzielni, a ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
(za 25, p. 2, w. 0)

Zgodnie z § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, członkowie maja prawo zgłaszać projekty uchwał, m. in. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

3. Dokonać zmiany sposobu oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych w Osiedlu „Skarpa” – zainstalować czujniki ruchu i wyłączniki czasowe.
(za 18, p. 1, w. 1)

Wniosek może być zrealizowany po zabezpieczeniu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w planie rzeczowo – finansowym poszczególnych nieruchomości środków finansowych na ten cel.

4. Zdjąć z terenu nieruchomości zbędne oznakowanie „Początek i koniec parkowania” – celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Uzasadnienie: Wg nowego prawa Straż Miejska i Policja ma prawo karać mandatami właścicieli pojazdów parkujących poza strefą „Początek i koniec parkowania”.
(za 12, p. 0, w. 11)

W strefie zamieszkiwania obowiązkowo należało oznakować początek i koniec miejsc do parkowania. Po zdjęciu tych znaków parkowanie nie byłoby możliwe. Straż Miejska miałaby prawo do karania kierowców mandatami.

5. Zieleń otaczająca trawniki powinna mieć wysokość najwyżej 1 m a nie tak wysokie, że nie widać osób po przeciwnej stronie.
(za 17, p. 0, w. 2)

Wykonano prace ogrodnicze w czerwcu i lipcu 2011 r. Krzewy żywopłotu są popodcinane zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu odmłodzenia uschniętych jego części.

6. My mieszkańcy nieruchomości ES 017 po przeanalizowaniu pięcioletniej spłaty (na dzień 31.12.2011 r.) w pozycji czynszowej „odpis na wymianę dźwigów” wnioskujemy o przedstawienie nam innej alternatywy dotyczącej wymiany lub modernizacji wind na naszej nieruchomości. Motywem podstawowym tej decyzji jest fakt, że ten sposób gromadzenia funduszy spowoduje około 28-letni okres oczekiwania na wymianę wind sztuk 4 w naszej nieruchomości, co oznacza, że gromadzimy obecnie pieniądze na rzecz „wirtualną”, ponieważ większość z nas nawet tego nie zobaczy. Absurdem jest fakt, że po pięcioletniej spłacie fundusz na wymianę wind wynosi (na 31.12.2011 r.) ponad 74 000, 00 zł, a sam ich remont przez 5 lat oczywiście też z naszych pieniędzy (fundusz remontowy nieruchomości) wyniesie ponad 55 000, 00 zł. Toteż strach ogarnia, gdy myślimy jakie pieniądze pójdą na remont tych dźwigów przez 28 lat oczywiście oprócz kosztów konserwacji, corocznych przeglądów dopuszczających dźwigi do eksploatacji – to wszystko nasze pieniądze! Bez jakiejkolwiek alternatywy dotyczącej jw. (wspólnie bądź nie) dalsze finansowanie tej inwestycji jest bezsensowne, toteż wystąpimy jako nieruchomość o wstrzymanie odpisu na wymianę dźwigów, ponieważ i tak będziemy finansować remonty, a zebrane fundusze przez 5 lat wolimy przeznaczyć na potrzeby nieruchomości.
(Wniosek nie został poddany pod głosowanie – dołączony do protokołu).

Temat będzie przedmiotem obrad posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w październiku- listopadzie br.

III
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8
Fantastyczna 5, 7, 9,13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

19.05.2011 r.

1. Obciążenie Zarządu kosztami wynajęcia ochrony wg wystawionej faktury.
(za 16, p. 7, w. 4)

Zatrudniona przez Spółdzielnie w dniach od 9.05.2011 r. do 3.06.2011 r. ochrona miała za zadanie zapewnić ład, porządku i bezpieczeństwa członków uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia, a nie pełnić roli osobistej ochrony członków Zarządu. Ponadto należy przypomnieć, że w latach ubiegłych występowały incydenty – zakłócania obrad przez osoby nieuprawnione do uczestniczenia w nich. W tego typu sprawie zapadł nawet prawomocny wyrok , w którym ukarano grzywną jedną z osób zakłócających zgromadzenie.

IV
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Romantyczna 15
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

20.05.2011 r.

1. W sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta przez Spółdzielnię Mieszkaniową o konieczność remontu chodnika (alei) biegnącej od „Aldika” do kładki. Chodnik jest centralną drogą osiedla, jest w okropnym stanie, dziury, wyboje. Tędy przechodzą tysiące dorosłych, chorych, starych, dzieci szkolnych. Wszyscy narażeni są na złamanie nóg przez upadek.
(za 12)

Spółdzielnia w dniu 11.08.2011r wystąpiła z kolejnym pismem do Zarządu Dróg i Mostów w sprawie zabezpieczenia środków m.in. na remonty nawierzchni chodników przejętych od Spółdzielni przez Urząd Miasta Lublin w tym remontu chodnika (alei) biegnącej od „Aldika” do kładki. Według informacji uzyskanej od pracownika Zarządu Dróg i Mostów w sierpniu i wrześniu zostaną naprawione większe ubytki asfaltu.

V
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

23.05.2011 r.

1. W związku ze znaczną podwyżką opłat za parking od 1.06.2011 r. w Osiedlu „Skarpa” składam wniosek, aby od 2012 r. parkingi w Osiedlu „Skarpa” – przy ulicy Romantycznej 14 i Sympatycznej 1 były rozliczane osobno i utrzymywały się z własnych zgromadzonych środków – Sympatyczna osobno, Romantyczna osobno.
(za 13, p. 0, w. 7)

Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 16.09.2011r. postanowił nie przyjąć do realizacji zgłoszonego wniosku i rozliczać parkingi strzeżone przy ul. Romantycznej 12 i Sympatycznej na dotychczasowych warunkach. Z uwagi na wspólny interes mieszkańców osiedla Skarpa, różną powierzchnię i ilość miejsc postojowych na tych parkingach oraz ilość zatrudnionych osób – dotychczasowy sposób rozliczania jest uzasadniony. Ze względów społecznych i ekonomicznych powyższy wniosek nie może być zrealizowany.

2. Nie należy podwyższać diet dla przedstawicieli nieruchomości oraz członków Rady Nadzorczej, gdyż są i tak zbyt wysokie w porównaniu do diet członków Rad Osiedli.
(za 9, p. 0, w.7)

Zgodnie z obowiązującym Statutem (§ 103d), wysokość miesięcznego ryczałtu dla członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powiązana jest z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, którego wysokość określana jest w ogłaszanym corocznie obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. Ewentualne zapobieżenie podwyższeniu ryczałtu wymaga zmiany § 103d Statutu.

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

24.05.2011 r.

Brak wniosków

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

11.05.2011 r.

1. Spowodować by Urząd Miasta przejął wszystkie ulice
(za 12)

W trakcie załatwiania. Do chwili obecnej Urząd Miasta przejął ulice Dziewanny i Stokrotki. W sprawie ul. Różanej i ul. Rucianej Spółdzielnia złożyła wszystkie żądane dokumenty.
Spółdzielnia w dniu 12.07.2011 r wystąpiła z kolejnym pismem (znak EE/5032/11) o definitywne zakończenie procedury przejęcia ulic na gruntach gminy Lublin. Pismo zostało skierowane do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Rad Dzielnicowych CZUBY Północ i Południe. Sprawa przejęcia ulic jest nadal realizowana przez Zarząd Dróg i Mostów.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta:
a) naprawę nawierzchni ulic w osiedlu Ruta będących na stanie Urzędu (9 za 12)
b) stałe utrzymanie ulic w należytym stanie technicznym (za 12)
c) odśnieżanie ulic w okresie zimowym (za 12)

Spółdzielnia wielokrotnie podejmowała interwencje w tych sprawach, np. w ostatnim okresie występowała w sprawie należytego utrzymania ulic (czystość, naprawy, odśnieżanie) pismami z dnia 21.10.2010 r., 3.11.2010r., 17.02.2011 r., 12.04.2011 r. i 15.07.2011 r. Służby Spółdzielni na bieżąco monitorują te ulice i w razie takiej potrzeby natychmiast kierowane są interwencje do odpowiednich służb miejskich.
Spółdzielnia w dniu 11.08.2011 r. wystąpiła z kolejnym pismem do Zarządu Dróg i Mostów w sprawie zabezpieczenia środków na remonty i odśnieżanie nawierzchni ulic oraz chodników przejętych od Spółdzielni przez Urząd miasta Lublin

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10
Jana Pawła II

12.05.2011 r.

Przy odczytach wody sprawdzać plomby na wodomierzach (za 12)

Pracownicy administracji odczytując co kwartał stany wodomierzy w mieszkaniach, dokonują wizualnych oględzin stanu technicznego wodomierzy i ich oplombowania, zwracając szczególną uwagę na wszelkie anomalie lub ślady świadczące o uszkodzeniach lub nieupoważnionej ingerencji. Przed każdym kwartalnym odczytem wodomierzy przeprowadzany jest z tymi pracownikami instruktaż w celu przypomnienia im prawidłowości dokonania odczytu i wizualnych oględzin.

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

13.05.2011 r.

Brak wniosków.

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

16.05.2011 r.

Brak wniosków

I
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

27.05.2011 r.

Brak wniosków

II
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 1
Bociania 6, 8, 10
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

30.05.2011 r.

Brak wniosków

III
Biedronki 3
Kaczeńcowa 2
Biedronki 5, 7, 9, 11
Biedronki 2 a
Biedronki 2 b, c
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

31.05.2011 r.

Brak wniosków

I
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

01.06.2011 r.

Brak wniosków

II
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9, 11

02.06.2011 r.

Brak wniosków

III
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

03.06.2011 r.

Brak wniosków

I
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

25.05.2011 r.

Przegłosowano wniosek formalny o zamknięciu obrad.

II
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29a, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

26.05.2011 r.

Brak wniosków

I
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1 c
Agatowa 12
Agatowa 16

10.05.2011 r.

Przygotowane przez Spółdzielnię projekty uchwał dla Walnego Zgromadzenia nie powinny naruszać interesów członków Spółdzielni
(za 13)

Projekty uchwał dla Walnego Zgromadzenia przygotowywane są przez profesjonalne służby spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni.

II
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

09.05.2011 r.

Brak wniosków

Członkowie oczekujący

06.06.2011 r.

Brak wniosków

nie zgłosili uwag do przedstawionego realizacji wniosków.

Ad. 5

Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez:

1. Członka zam. w osiedlu Skarpa z dnia 10.04.2011 r. dot. zobowiązania Zarządu do ustalenia jakie konsekwencje finansowe poniosą członkowie zamieszkali w osiedlu Skarpa w wyniku podejmowanych przez członka Rady Nadzorczej działań mających na celu zablokowanie decyzji w sprawie realizacji zespołu garażowo – usługowego przy ulicy Filaretów 52. Upoważnienia Zarządu Spółdzielni do obciążenia członka Rady Nadzorczej ewentualnymi kosztami poniesionymi przez spółdzielnię w wyniku działań w/w, po odrzuceniu przez Walne Zgromadzenie zaskarżenia uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu pisma w/w, uchwały Nr 12 /2011 Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 13.06. 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 po zapoznaniu się z poniżej przedstawiona informacją Zarządu:

Lublin, dnia 19.08.2011 r.

Informacja.

Stan zaawansowania prac związanych z realizacją zespołu garażowego z usługami w os. Skarpa przy ul. Filaretów 52 (dz.nr 24/7) w Lublinie:

 1. Pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji ostatecznie uprawomocniło się w dniu 14.07.2011 r. (wniosek o pozwolenie Spółdzielnia złożyła w dniu 05.05.2010 r.).
 2. Przetarg dotyczący wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych odbędzie się 10.10.2011 r.
  Ogłoszenie (wraz ze SIWZ) o przetargu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne i konserwacyjne przeprowadzane w zasobach SM „CZUBY” zamieszczono w internecie, w Kurierze Lubelskim (w dniu 29.08.2011) i Gazecie Wyborczej.
 3. Jednocześnie Spółdzielnia przygotowuje wysyłkę do osób zainteresowanych budową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w budowie garaży. Wysyłka nastąpi po przetargu.
 4. Planowane rozstrzygnięcie przetargu – w listopadzie 2011 r.

oraz po dyskusji postanowiła większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania wystosować do w/w odpowiedz następującej treści:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie odpowiadają na pismo z dnia 10.04.2011r., uprzejmie informuje, że respektuje przepisy ustaw spółdzielczych i postanowień statutu. Do fundamentalnych uprawnień członka spółdzielni należy prawo zaskarżania uchwał organów spółdzielni. Z prawa tego skorzystała członek odwołując się od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52. Skoro uprawnieniem członka spółdzielni jest prawo zaskarżania uchwał organów, to brak jest podstaw prawnych do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji wobec członków skarżących uchwały.

Stąd Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” korzystają z przysługujących uprawnień jakimi są przepisy dot. zarządzania majątkiem spółdzielni, podejmują czynności zmierzające do realizacji inwestycji. Po ostatecznym uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę (14.07.2011 r.) Spółdzielnia ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót inwestycyjnych, przygotowuje wysyłkę do osób zainteresowanych budową, zapytanie czy potwierdzają uczestnictwo w budowie garaży.

2. Członka zam. w osiedlu Poręba z dnia 6.06.2011 r. skierowane do przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Poręba i wiadomości przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej Rady Nadzorczej dot. remontu budynku Bursztynowa 3 w osiedlu Poręba – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z w/w pismem oraz z odpowiedzią Administrację Osiedla Poręba z dnia 16.08.2011 r., wysłuchaniu informacji przedstawionej przez przewodniczącego Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Poręba, postanowiła nie zajmować się zgłoszoną przez w/w sprawą.

3. Członka zam. w osiedlu Skarpa dot.: wykonywanych robót przy budynku Romantyczna 9 z dnia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– 01.08.2011 r. skierowane do kierownik Administracji Osiedla Skarpa i wiadomości Rady Nadzorczej
– 02.08.2011 r. skierowane do kierownik Administracji osiedla Skarpa i wiadomości Rady Nadzorczej
– 02.08.2011 r. odpowiedź Administracji
– 04.08.2011 r. skierowane do kierownik Administracji Osiedla Skarpa i wiadomości Rady Nadzorczej
– 10.08.2011 r. Przewodniczącej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa
– 24.08.2011 r. odp. Przewodniczącej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa
– 11.08.2011 r. i 26.08.2011 r. odp. Kierownika Administracji osiedla na pisma w/w (dwa różne) z dnia 17.08.2011 r.
– 06.09.2011 r. odp. Kierownika Administracji Osiedla Skarpa

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyżej wyszczególnionych pism, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

UCHWAŁA 34/2011
Rad Przedstawicieli
Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 24.08.2011 r.

w sprawie: remontu i budowy chodnika przy ulicy Romantycznej 9.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pism Przedstawiciela Nieruchomości ES 004 dotyczących remontu i budowy chodnika przy ulicy Romantycznej 9 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia kontynuować prace związane z remontem i poszerzeniem chodnika w ww. nieruchomości zgodnie z Uchwałą RO „Skarpa” nr 65/2009 z dnia 29.10.2009 r., Uchwałą RPNO „Skarpa” nr 21/2011 z dnia 15.06.2011 r. i umowami zawartymi z wykonawcą prac.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za, wystosowała do w/w odpowiedz następującej treści:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że zapoznała się z kompletem Pana pism skierowanych do Administracji Osiedla Skarpa i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa, przesłanych do wiadomości Rady Nadzorczej.

Rada wnikliwie przeanalizowała Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa Nr 65/2009 z dnia 29.10.2009 r., Nr 21/2011 z dnia 15.06.2011 r., Nr 34/2011 z dnia 24.08.2011 r. dotyczące remontu chodników przy ulicy Romantycznej 9, poznała także aktualny stan robót.

Remont chodnika i parkingu przed Państwa nieruchomością przebiega zgodnie z uchwałami RPNO Skarpa, zatwierdzonym projektem i zawartymi umowami z wybranym wykonawcą. Roboty wykonywane są z zastosowaniem kostki typu holand w kolorze zgodnym z Państwa życzeniem. Szerokość dodatkowego chodnika pomiędzy parkingiem a budynkiem ustalono, na posiedzeniu RPNO, kierując się względami technicznymi unikając nieuzasadnionych kosztów związanych z ewentualną przebudową sieci podziemnych.

Reasumując Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stwierdza, że nie znajduje więc powodów do ingerencji w przebieg remontu chodnika ani też podstaw do rozpatrywania uchylenia przyjętych w tej sprawie uchwał RPNO Skarpa.

4. Pismem mieszkańców bloku Watykańska 10

Lublin, 25.08.2011 r.

Mieszkańcy bloku Watykańska 10
SM „Czuby” w Lublinie

Do Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie

Wnosimy skargę na skandaliczną pracę firmy „TOKA” likwidującej awarię hydrauliczną i elektryczną na naszym osiedlu. W dn. 20.08.2011 r. w bloku przy Watykańskiej 10/13 nastąpiła awaria wodociągowa.

 1. Złożyliśmy telefonicznie zgłoszenie ok. godz. 18:00, po wielokrotnych telefonicznych interwencjach dwóch panów przyjechało po godz. 19:00. Stan obydwu wskazywał na spożycie alkoholu.
 2. Przyjechali do awarii bez żadnych narzędzi, kluczy. W piwnicy ok. 1 godzinę szukali zaworów. Ich zachowanie wskazywało na całkowity brak kompetencji.
 3. Kiedy znaleźli właściwe zawory, zakręcili tylko zimną wodę, nie sprawdzając pozostałych i szybko się ulotnili. Pęknięta była rurka z ciepłą wodą więc woda lała się dalej, teraz już klatką schodową przewodami wentylacyjnymi z kablami prądu, innych instalacji (tv, internet itd), balkonami, zalewając mieszkania od 4 piętra do parteru i 2 poziomy piwnic.
 4. Ponowne nasze interwencje telefoniczne do wymienionej firmy nie dawały rezultatu (panienka w zgłoszeniach z uporem twierdziła, że awaria jest zlikwidowana). Dopiero interwencja pracownika Pogotowia Wodociągowego spowodowała przyjazd tych samych dwóch panów – pseudo-fachowców
 5. Po ok. 3 godz. Przyjechali jeszcze bardziej pijani. Zakręcili teraz wodę ciepłą i zimną w całym budynku i znowu chcieli się ulotnić nie usuwając awarii w mieszkaniu i zostawiając mieszkańców całego bloku bez światła i wody na sobotę i niedzielę.
  Było koniecznością poczekanie na właściciela mieszkania, który już jechał do domu (po intensywnych naszych poszukiwaniach) i po pięciu minutach dotarł do domu.
 6. Jeden z pracowników firmy kłócił się z nami i krzyczał, że nie jest  naszym niewolnikiem i będzie robił co mu się podoba.

W związku z powyższym, awaria zamiast być usunięta w ciągu 0.5-1 godz. trwała ok. 6 godz. czego efektem są całkowicie zniszczone trzy mieszkania, cztery mieszkania do częściowego remontu, bardzo namoknięte mury całego budynku, zalane piwnice, brak światła w całej klatce od soboty godz. 18:00 do poniedziałku godzin południowych.

W związku z tym wnioskujemy:

 1. Nie wypłacenie pieniędzy firmie „TOKA” za usługę
 2. Żądamy odszkodowania od w/w firmy za straty materialne
 3. Rozwiązanie w trybie natychmiastowym, umowy z tą firmą

Żądamy powrotu do dawnych, dobrych zwyczajów, kiedy pracownicy naszej spółdzielni pełnili dyżury sobotnio-niedzielne i świąteczne (za dodatkową opłata. Znają oni doskonale struktury naszych budynków i często mieszkając na naszym osiedlu są w stanie w ciągu kilkunastu minut być na miejscu i szybko usunąć każdą awarię.
Żądamy, zamiast opłacać jakąś podejrzaną firmę z pseudo-fachowcami, opłacać naszych konserwatorów.

Członkowie Rady po przeanalizowaniu w/w pisma, zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi dokumentami:

– NOTATKA SŁUŻBOWA TOKA s.c. z dnia 9.09.2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono notatkę

– Oświadczenie funkcjonariusza VII Komisariatu z dnia 05.09.2011 r., że pracownik firmy TOKA s c w czasie wykonywania swoich obowiązków przy usuwaniu awarii w budynku przy ulicy Watykańskiej 10 w dniu 20.08.2011 r. nie był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu – w tym miejscu w protokole umieszczono oświadczenie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowiła większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania wystosować do mieszkańców budynku Watykańska 10 odpowiedź następującej treści:

Lublin, dnia 13.09.2011 r.

RN – 6255/ 631/2011

Szanowni Państwo
Mieszkańcy budynku przy ul. Watykańskiej 10

Dotyczy: pisma-skargi mieszkańców z dnia 25.08.2011 r. na firmę TOKA s.c. usuwającą awarię wodociągową w dniu 20.08.2011 r. w mieszkaniu przy ul. Watykańskiej 10/13.

Rada Nadzorcza zapoznała się Państwa skargą dotyczącą usuwania awarii wodociągowej przez firmę „Toka” s.c. w Lublinie w I kl. schodowej budynku przy ul. Watykańskiej 10 w dniu 20.08.2011 r. Ponadto, Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się z informacjami udzielonymi w tej sprawie przez służby techniczne naszej Spółdzielni oraz z wyjaśnieniami otrzymanymi od firmy „TOKA” s.c.

W związku z tym informujemy:

 1. Oferta firmy „TOKA” s.c na świadczenie usług pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego w 2008 r. jako najtańsza. Przez ponad dwuletni okres świadczenia tych usług, skargi mieszkańców na działalność tej firmy były incydentalne.
 2. Na podstawie wniosku administracji osiedla opartego na ustnych relacjach mieszkańców, Spółdzielnia wystąpiła z dniem 23.08.2011 r. do w/w firmy z ostrymi zarzutami dotyczącymi braku znajomości sposobu usuwania tego typu awarii, braku właściwego zabezpieczenia miejsca awarii oraz bardzo opieszałego ograniczania zasięgu i skutków awarii, znajdowania się pod wpływem alkoholu – przez dwóch pracowników firmy „Toka” s.c. w Lublinie wykonujących usługę pogotowia technicznego w zakresie usuwania awarii wodociągowej w mieszkaniu przy ul. Watykańskiej 10/13 w dniu 20.08.2011 r. Zażądano również udzielenia wyjaśnień na piśmie. Niezależnie od powyższego, Spółdzielnia zażądała podjęcia wszelkich i skutecznych działań, aby podobne zdarzenie się już więcej nie powtórzyło oraz poinformowała, że w przeciwnym wypadku będzie zmuszona rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na nowego wykonawcę usług pogotowia technicznego.
 3. Z udzielonych wyjaśnień przez firmę TOKA s.c. wiarygodnie wynika, że w/w pracownicy skutecznie podjęli poszukiwania właściciela mieszkania nr 13 z pomocą VII Komisariatu Policji mimo, że nie mieli takiego obowiązku. Na dowód powyższego oraz swojej trzeźwości przedłożyli stosowne pismo oficera dyżurnego VII Komisariatu Policji.

Ad. 6

Nie realizowano tego punktu porzadku obrad. Zarząd Spółdzielni nie przedłożył wniosków w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu.

Ad. 7

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 12.09.2011 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za III kwartał 2011 r. biorąc po uwagę wyniki ekonomiczne Spółdzielni za I półrocze 2011 r., terminowe realizowanie zadań zawartych w planie gospodarczym, terminowe sporządzenie planów na rok 2012, brak skarg członków na działalność Zarządu, oraz pracę Zarządu w dwu osobowym składzie postanowili, zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o przyznanie premii za III kwartał w wysokości – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość proponowanej premii.

Rada Nadzorcza po dyskusji przyznała członkom Zarządu premię za III kwartał 2011 r. w wysokości : w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki głosowania i wysokość przyznanej premii.

Ad. 8

Prezes Zarządu odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Jerzego Kaczmarskiego czy Spółdzielnia podjęła próby sprawdzenia odczytu przynajmniej jednego wodomierza MPWiK poinformował, że w osiedlu Skarpa w budynku przy ulicy Fantastycznej 7, w którym to występują najwięcej niebilansującej się wody, został zdjęty wodomierz i przekazany do ekspertyzy. Są już wyniki tej ekspertyzy. Zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionym świadectwem – w tym miejscu w protokole umieszczono świadectwo.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie