ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 05/2011 z dnia 04.04.2011 r.

Protokół Nr 05/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 04.04.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Roman Janczarek,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie:
  a) podziału nadwyżki bilansowej,
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r.,
  c) zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej ,
  d) odwołania od uchwały nr 1/3/2011 r. Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2011r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1 i 3.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 11/1/2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.
 4. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 22.03.2011 r.
 5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 8. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag, został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2

A) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.09.2011 r. z poniżej przedstawionymi propozycjami:

PROJEKT I

UCHWAŁA Nr      /2011
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …… 2011 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł podzielić na:

 1. Zasilenie działalności społeczno -kulturalnej – kwota 40 000,00.zł wg. załącznika.
 2. Pozostałą kwotę 367 102,61 zł wg. załącznika do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT I

 

Załącznik
do Uchwały Nr      /2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

 

Ad. 1 Zasilenie działalności społeczno- kulturalnej kwota 40 000,00 zł z tego:

 

– Dom Kultury Skarpa 10 000,00 zł
– Dom Kultury Błonie 10 000,00 zł
– Dom Kultury Ruta 10 000,00 zł
– Dom Kultury Łęgi 10 000,00 zł

 

Ad. 2 Do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlach kwota

367 102,61 zł z tego:

 

Nazwa osiedla

Pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

83 035,30 zł

N. Skarpa

2 650,30

1 556,51 zł

Ruta

133 377,58

78 332,30 zł

Łęgi

100 972,02

59 300,60 zł

Błonie

88 178,18

51 786,82 zł

Widok

84 930,25

49 879,32 zł

Poręba

73 577,31

43 211,76 zł

OGÓŁEM

625 071,08 m2

367 102,61 zł

 

367 102,61: 625 071,08m2 = 0,58729738zł/m2

PROJEKT II

UCHWAŁA Nr       /2011
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …… 2011 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł przeznaczyć do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wg. załącznika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT II

 

Załącznik
do Uchwały Nr      /2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

 

Do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedla kwota

407 102,61 zł z tego:

 

Nazwa osiedla

Pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

92 082,94 zł

N. Skarpa

2 650,30

1 726,11 zł

Ruta

133 377,58

86 867,50 zł

Łęgi

100 972,02

65 762,08 zł

Błonie

88 178,18

57 429,58 zł

Widok

84 930,25

55 314,23 zł

Poręba

73 577,31

47 920,17 zł

OGÓŁEM

625 071,08 m2

407 102,61

 

407 102,61: 625 071,08 m2 = 0,6512901 zł/m2

Wariant III
Zaproponowany przez przewodniczącego Komisji Społeczno – Samorządowej w brzmieniu:

Zasilenie działalności społeczno kulturalnej w wysokości 10% kwoty nadwyżki należnej każdemu z osiedli.

Członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili jednomyślnie nie analizować tej propozycji.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić wniosek by Rada Nadzorcza w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła następujące stanowisko w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.:

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PODZIAŁU
NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2010 R.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 04.04.2011r., po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. – postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki w projekcie I, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia wnosi o jej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 14 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu stanowisko w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 30.03.2011 r. po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła następujące stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r.

Lublin, dnia 04.04.2011 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2010 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2010, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2010, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r., analizie wniosków zawartych w protokole z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy oraz – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2010.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za postanowiła w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zgłosić stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem regulaminu.

PROJEKT

Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.
 2. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni.
 3. Rada nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań i realizację celów statutowych Spółdzielni oraz czuwa nad całokształtem jej działalności.

II. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

 1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. Nie pozbawia to prawa do kandydowania w wyborach do tych organów Spółdzielni.

§ 3

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.

§ 4

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 2. Do podstawowych obowiązków członka Rady Nadzorczej należy:
  – aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i komisji problemowych do których został wybrany,
  – realizowanie zadań programowych Rady Nadzorczej oraz gospodarczych i społecznych celów Spółdzielni,
  – przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą,
  – sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań oraz funkcji w Radzie Nadzorczej i obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni,
  – uczestniczenie w spotkaniach z członkami Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 6

Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 7

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  2/ zrzeczenia się mandatu,
  3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.
 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.

III. Zakres działania RADY

§ 8

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  10) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
  20) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
  25) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania,
  26) uchwalanie innych regulaminów,
  27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 9

 1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 10

 1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 11

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
 4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.
 5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
 6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.
 7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.
 9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 12

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
 2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 13

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia biorący udział w posiedzeniu.
 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

V. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 14

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy organizowanie pracy Rady a w szczególności należy:
  – przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
  – opracowywanie projektów harmonogramów posiedzeń Rady,
  – opracowywanie projektów sprawozdań i uchwał na Walne Zgromadzenie,
  – przygotowywanie Radzie do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez komisje,
  – wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem pracy Rady.

§ 15

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe.
 2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powoływać również komisje doraźne do realizacji określonych zadań, każdorazowo ustalając jej skład osobowy, przedmiot działania i czas funkcjonowania.
 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków Rady, spośród których komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Komisje stałe działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę i przedkładają Radzie plany pracy oraz okresowe sprawozdania.
 5. Komisje Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy.
 6. Podjęte wnioski i zalecenia komisje przedkładają Radzie Nadzorczej.
 7. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.

§ 16

Rada może w czasie trwania kadencji dokonywać w miarę potrzeb zmian w składzie Prezydium oraz komisji stałych i doraźnych Rady.

VI. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 17

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 18

 1. Posiedzenie Rady może się odbywać w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
 2. Podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Nadzorczą wymaga obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych, zgodnie ze Statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 19

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni.
 2. Prowadzący posiedzenie może za zgodą Rady udzielić głosu osobie przysłuchującej się obradom.

§ 20

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, zawierające czas, miejsce i porządek obrad, powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu tego posiedzenia Rady zawiadamia się również zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrywać sprawę bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
  Porządek obrad powinien zawierać:
  – przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
  – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz sprawozdania z przebiegu realizacji podjętych przez Radę uchwał i wniosków,
  – informację z działalności Prezydium w okresie między posiedzeniami,
  – informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
  – składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady,
  – inne sprawy merytoryczne.

§ 21

 1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca, stwier-dzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Prowadzący obrady może ograniczyć czas wypowiedzi lub ilość wypowiedzi jednego członka Rady w danej sprawie, a także zwrócić mu uwagę lub odebrać głos jeśli wypowiedź odbiega od dyskusji. Za zgodą Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad jednocześnie.
 3. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a/ ograniczenia czasu wystąpień,
  b/ zamknięcia listy dyskutantów,
  c/ przerwania dyskusji,
  d/ głosowania bez dyskusji.
  e/ kolejności i sposobie uchwalania wniosków,
  f/ zarządzania przerw w obradach,
  h/ przerwania obrad.
  W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza się jedynie dwa głosy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi, przy czym za głos popierający uważa się wystąpienie osoby zgłaszającej ten wniosek.
 4. Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę prowadzącego posiedzenie Rady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 22

Decyzje Rady powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń i wniosków kierowanych do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokółu.

§ 23

 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
 2. Wnioski najdalej idące powinny być głosowane w pierwszej kolejności.
 3. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są poza kolejnością.
 4. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 5. Głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 6. Wybory i odwołanie Członków Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym,na podstawie zasad określonych w regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 20 stycznia 1998 r. z póżn. zm. oraz Regulaminie odwoływania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 8 października 2002 r.

§ 24

 1. Uchwały Rady są ważne, jeśli zostały podjęte większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych zgodnie ze Statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 25

Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 26

Uchwały Rady obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej Organy.

§ 27

Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego, z zastrzeżeniem treści § 69 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
  b/ listę obecności,
  c/ porządek obrad,
  d/ nazwiska referentów sprawy,
  e/ nazwiska dyskutantów nad sprawą z podaniem zgłoszonych wniosków,
  f/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” wraz z nazwiskami w przypadku głosowań imiennych,
  g/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
  h/ oświadczenia złożone do protokółu,
  i/ podpis przewodniczącego i sekretarza.
 2. Podjęte na posiedzeniu Rady uchwały wpisuje się do prowadzonego w Spółdzielni Rejestru Uchwał z podaniem ich oznakowania, tytułu i daty.
 3. Dokumentacja powinna być przechowywana na terenie Spółdzielni tak, aby zawsze była dostępna dla członków Spółdzielni i osób będących stroną w sprawach.

§29

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu —————– roku.

postanowili uwagi i wnioski w sprawie proponowanych zmian do regulaminuprzedstawi na dzisiejszym posiedzeniu.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślni – 19 za postanowiła projekt regulaminu w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole przedłożyć do uchwaleniu Walnemu Zgromadzeniu.

D)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– pismem

Lublin dnia 8 luty 2011 r.

Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie

ODWOŁANIE

W postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwały Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011r dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1 i 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.
Jako członek SM Czuby wnoszę o odwołanie przedmiotowej uchwały Rady Nadzorczej.

Podejmując powyższą uchwałę dotyczącą budowy infrastruktury technicznej na działce 24/21 tj. stanowiącej współwłasność mieszkańców nieruchomości Sympatyczna l i 3 bez powiadomienia i legitymowania się zgodą wszystkich współwłaścicieli naruszone zostało prawo, własnościowe /większościowy udział mieszkańców w nieruchomości – akty notarialne/.

Korzystanie z ” korytarza przesyłowego” na nieruchomości której współwłaściciele nie wyrażają na to zgody w aktualnie obowiązującym ustawodawstwie jest niezgodne z prawem. Narusza to bowiem zasady równości stosunków cywilnoprawnych i stanowić może zagrożenie dla własności mieszkańców tej nieruchomości.

Uzyskanie zgody na ” korytarz przesyłowy ” tj. służebność gruntową wiąże się z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego i ewentualną wysokością wynagrodzenia dla właścicieli nieruchomości.

Orzecznictwo sądowe w takich przypadkach określa ” zarówno współwłaściciel ubiegający się o pozwolenie dotyczące budowy jak i inwestor muszą legitymować się zgodą wszystkich współwłaścicieli. Okoliczność, że współwłaściciel odrębnego lokalu ma ograniczony wpływ na zarząd nieruchomością nie oznacza, że nie może on być stroną postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę/.

Z uwagi na fakt, iż mieszkańcy nieruchomości o której mowa powyżej nie byli w stosownym terminie poinformowani przez Radę Nadzorczą SM Czuby o działaniach zmierzających do podjęcia uchwały w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21, pozbawieni zostali tym samym możliwości swobodnej wypowiedzi co do udzielenia aprobaty na korzystanie z „korytarza przesyłowego” przez działkę stanowiącą ich współwłasność. Takie postępowanie oznacza naruszenie indywidualnych praw majątkowo -zasobowych współwłaścicieli nieruchomości.

Ponadto mieszkańcom nieruchomości o której mowa powyżej do dnia dzisiejszego nie przedstawiono alternatywnego, ogólnodostępnego stałego zamiennika po likwidacji dotychczasowych miejsc postojowych przy ul Filaretów 52 – w czasie budowy kompleksu garażowe-usługowego i po jego zakończeniu.

Dodaję jednocześnie, że rozpoczęcie inwestycji na działkach 24/7 i 24/21 wiąże się z wycinką drzew i krzewów/dodatkowe koszty/. Likwidacja zieleni narusza ekosystem na tym terenie. Przedstawiając powyższe wnoszę o uchylenie przedmiotowej uchwały nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011r w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21
Zastrzegam sobie równocześnie prawo do możliwości przedstawienia – w późniejszym terminie tj. na Walnym Zgromadzeniu – dodatkowych argumentów uzasadniających moje stanowisko.

 

Pozostając z szacunkiem
Henkiel Grażyna`

 

Projekt1

UCHWAŁA Nr       /2011

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2011 r.


w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

– PROJEKT1

 

Załącznik
do uchwały Nr ../2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

 

UZASADNIENIE

Wyżej wymieniona działka, zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji (objętej planem inwestycyjnym Spółdzielni, zatwierdzonym stosowną uchwałą Rady Nadzorczej SM „Czuby”) konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21. Budowa infrastruktury na przedmiotowej działce nie powoduje wycinki drzew, nie narusza ekosystemu, nie stanowi żadnego zagrożenia i nie obciąża kosztami mieszkańców osiedla Skarpa.

Dodatkowo należy podkreślić, że na mocy przepisu art.27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością wspólną i jednocześnie wyłączone jest działanie przepisów ustawy o własności lokali w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną, w związku z powyższym zaskarżona Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.

– Projekt II

UCHWAŁA Nr       /2011

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

– uchwałą Nr 1/3 /2010 Rady Nadzorczej z dnia 11.00.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce Nr 24/21, przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili większością , zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła następujące stanowisko:

„Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4.04.2011 r. po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółdzielni projektem uchwały dla Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 , że w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia wnosi o utrzymanie w mocy uchwały.”

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowiła w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zgłosić stanowisko w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52 – w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad 3.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 55 /2 / 2011

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 4.04..2011 r.

w sprawie: zmian w uchwale NR 11 / 1 / 2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 1.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 10 Statutu SM „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale NR 11 / 1 / 2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 1.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust .2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Osiedle Łęgi” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

– I część Walnego Zgromadzenia
– Tymiankowa 1, 3
– Tymiankowa 54, 56, 58
– Tatarakowa 10 ,12, 14, 16

– II część Walnego Zgromadzenia
– Tymiankowa 48, 50, 52
– Bociania 1,
– Bociania 6, 8, 10
– Tatarakowa 5
– Tatarakowa 2, 6, 8
– Wiklinowa 4, 6

– III część Walnego Zgromadzenia
– Biedronki 3,
– Kaczeńcowa 2
– Biedronki 2a, 2b, 2c
– Biedronki 5, 7, 9, 11
– Kaczeńcowa 6, 8, 10
– Kaczeńcowa 1, 3, 5

2. W § 4 ust .2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„4) Osiedle ” Błonie ” – 3 części Walnego Zgromadzenia:

– I część Walnego Zgromadzenia
– Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
– Rycerska 5
– Ułanów 14, 16

– II część Walnego Zgromadzenia
– Kawaleryjska 14, 16, 18
– Rycerska 2, 4, 6, 8
– Dragonów 3, 14
– Szaserów 1, 9, 11

– III część Walnego Zgromadzenia
– Kawaleryjska 4a, 20
– Husarska 2, 6, 8
– Ułanów 22
– Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

3. Załącznik do Uchwały nr 11/1/2011 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 1.03.2011 r. otrzymuje brzmienie:

Załącznik do uchwały nr 11 / 1 /2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia 1.03.2011 r.

W Y K A Z
dotyczący podziału członków SM „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów członków Rady Nadzorczej

– 2011 r.

 

Lp.

Liczba czł.

Oznaczenie nieruchomości

Ilość czł. w części WZ

Ilość mandatów na czł. RN

1.
Skarpa

2564

I.
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11,13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

483

1

II.
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

587

1

III.
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8,
Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

572

1

IV.
Radości 9, 11
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 9
Romantyczna 15
Romantyczna 17, 19

415

1

V.
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

506

1

2.
Niska Skarpa

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

27

1

3.
Ruta

2365

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

648

1

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10
Jana Pawła II 9

557

1

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

557

1

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

603

1

4.
Łęgi

1765

I.
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

537

1

II.
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

632

1

III.
Biedronki 3,
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 2
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

596

1

5.
Błonie

1569

I.
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

550

1

II.
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14

519

1

III.
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

500

1

6.
Widok

1431

I.
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

588

1

II.
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

843

1

7.
Poręba

1257

I.
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C
Agatowa 12
Agatowa 16

645

1

II.
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Turkusowa 3
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

612

1

8.

253

Członkowie oczekujący

253

1

 


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad 4.
Protokół posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 22.03.2011 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 19 za.

Ad. 5
Porządek i termin kolejnego posiedzenia został ustalony na posiedzeniu prezydium Rady w dniu 29.03.2011 r. i przedstawia się następująco:
12.04.2011 r.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 1.03.2010 r. – 30.04.2011 r. lustracji obejmującej działalność inwestycyjną za okres od 1.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
 4. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie wniosków z lustracji.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  b) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  c) zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane inwestycyjne , konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
 6. Analiza kosztów:
  a) energii cieplnej,
  b) zimnej wody.
 7. Organizacja Walnego Zgromadzenia Spółdzielni:
  a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
  b) terminy części Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 04.04..2011 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 12. Sprawy wniesione.

Ad 6.
Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwały nr 100/66/2010 Rady Nadzorcze z dnia 05.10.2010 r. o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec członka wykluczonego, który spłacił zadłużenie wobec spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę następującej treści Nr 54 / 38 / 2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 100/66/2010 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka oraz podjętą uchwałę.

Ad 7.
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców nieruchomości Szmaragdowa 4 z dnia 9 marca 2011 r. skierowanego do jej wiadomości dot. odpowiedzi na pismo spółdzielni z dnia 3 marca 2011 r.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonej przez Administrację Osiedla Widok korespondencji tj. – pisma mieszkańców z dnia 21.02.2011 r.,
– odpowiedzi na powyższe pismo z dnia 3.03.2011 r.
– pisma mieszkańców z dnia 9.03.2011 r.
nie zgłasza uwag co do sposoby ich załatwienia.

Ad 8.
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat sposobu zapoznania członków Spółdzielni z materiałami na Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie