ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 03/2011 z dnia 01.03.2011 r.

Protokół Nr 03/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 01.03.2011


Obecni
:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Grażyna Henkiel.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat przeprowadzanej w SM „Czuby” lustracji częściowej.
 3. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  b) zatwierdzenia Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  c) uchylenia uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”, nr 8/2011 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie rozdzielenia pozycji „Eksploatacja i zarządzanie” w opłatach eksploatacyjnych,
  d) zmian w uchwale nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Ray Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze statutem SM „Czuby” w Lublinie § 103 d.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2011 r.
 6. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia (§ 73 ust.2 Statutu).
 7. Informacja Zarządu na temat niebilansującej się wody.
 8. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 7.02.2011 r.
 9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 12. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłosili uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Zastępca prezesa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Józef Furtak poinformował członków Rady Nadzorczej, że w oparciu o art.91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze od 1.03.2011 r. rozpoczęła się w SM „Czuby” lustracja częściowa obejmująca działalność Spółdzielni w zakresie inwestycji (budownictwo mieszkaniowe) za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2010 r. Lustracja potrwa do 30.04.2011 r.

Ad. 3
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 18.01.2011 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 1.03.2011 r. i 22.03.2011 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 22.02.2011 r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 15.02.2011 r. i 9.03.2011 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 4

A) Przewodniczący Komisji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr      /     /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu

Załącznik
do Uchwały Nr.
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia..

REGULAMIN
TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, z poźniejszymi zmianami).
 2. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (z 2003 r, nr 207, poz. 216, z Poźniejszymi zmianami),
 3. Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźniejszymi zmianami),
 4. Ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994roku ( Dz. U. z 2000roku Nr. 80, poz. 903 z póżniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r Dz.U Nr 156 poz. 788 w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
 6. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z póżniejszymi zmianami).
 7. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

§ 1

 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych.
 2. Spółdzielnia może tworzyć fundusz remontowy wspólny dla danego osiedla.
 3. Źródłem pochodzenia środków na remonty są:
  a) odpisy na fundusz remontowy nieruchomości,
  b) odpisy na fundusz remontowy celowy osiedla lub nieruchomości,
  c) odpisy na fundusz remontowy wspólny osiedla,
  d) pożyczki wewnętrzne udzielane na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.
 4. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków na fundusz remontowy musi być zgodny z art.6 ust.3 usm.
 5. Obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego nieruchomości mają użytkownicy lokali zgodnie z art.4 usm.
 6. Świadczenie na fundusz remontowy nieruchomości realizowane jest w formie odpisu od lokali mieszkalnych i wpłat od lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości.
 7. Wysokość świadczenia na fundusz remontowy nieruchomości określona jest na podstawie planowania potrzeb remontowych budynków.
 8. Środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości nie podlegają zwrotowi użytkownikom lokali.
 9. Nadwyżki środków na funduszu remontowym nieruchomości przechodzą do wykorzystania w latach następnych.
 10. W trakcie realizacji planu potrzeb remontowych dopuszcza się zmianę wysokości świadczenia na fundusz remontowy w ramach rocznych planów remontowych.

ROZDZIAŁ II. FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI.

§ 2

 1. Środki funduszu przeznacza się na:
  a) finansowanie remontów poszczególnych nieruchomości,
  b) finansowanie materiałów wykorzystanych do prac remontowych wykonywanych w nieruchomości przez własne służby remontowe Spółdzielni,
  c) finansowanie remontów związanych z dokończeniem procesu docieplania budynków mieszkalnych,
  d) remonty instalacji co, remonty instalacji gazowych oraz innych remontów zgodnych z przepisami.
 2. Środków funduszu nie można przeznaczyć na:
  a) roboty konserwacyjne,
  b) przeglądy okresowe,
  c) konserwację zieleni,
  d) inne.
 3. Fundusz nieruchomości tworzy się w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym.
 4. Fundusz remontowy tworzony jest zgodnie z art.6 ust.3 usm i dotyczy:
  a) wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali i osoby użytkujące lokale bez tytułu prawnego,
  b) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych, (w danej nieruchomości),
  c) dofinansowania z zysku na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  d) innych przychodów.

§ 3

Obowiązek spłaty z tytułu pokrycia kosztów funduszu celowego i funduszu wspólnego mają:
a) członkowie Spółdzielni posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
b) osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych,
c) właściciele lokali mieszkalnych,
d) najemcy lokali,
e) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

§4

 1. Planowane wydatki na remonty nie mogą być wyższe od zaplanowanych i posiadanych środków.
 2. Środki funduszu remontowego mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby poszczególnych nieruchomości.

§ 5

Środków z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości nie można przeznaczyć na remonty mienia spółdzielni.

§ 6

 1. Remonty mienia spółdzielni finansowane są:
  a) z naliczeń od lokali mieszkalnych,
  b) wpłat lokali użytkowych,
  c) oraz innych przychodów.
 2. Środków tych nie można przeznaczyć na remonty innych nieruchomości.

§ 7

 1. Podstawą do określenia potrzeb remontowych są protokoły przeglądów nieruchomości.
 2. Dane zawarte w protokołach kontroli stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robot remontowych nieruchomości z podziałem na budynki.
 3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.
 4. Plan robot remontowych nieruchomości powinien być sporządzany na okres co najmniej jednego roku.
 5. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości powinien być:
  1) wyceniony plan robot remontowych,
  2) powierzchnia lokali budynków.
 6. Jeżeli w danej nieruchomości wydatki na remonty przekroczyły stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpił ujemny wynik funduszu remontowego) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisów na fundusz remontowy. Decyzja taka nie wymaga zgody użytkowników lokali.

§ 8

 1. Za prawidłową realizację rocznych planów remontów odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Niewykorzystane w ciągu roku środki funduszu przechodzą na następny rok obrachunkowy.
 3. Kwoty przekroczenia funduszu remontowego przechodzą na rok następny.
 4. Środki funduszu gromadzone są na wspólnym rachunku bankowym Spółdzielni.

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „CZUBY” w Lublinie w dniu Uchwałą Nr…..

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie – 13 za, zgłosić do rady Nadzorczej poniższy wniosek:

Komisja GZM i I wnosi do Rady Nadzorczej o uchwalenie Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z poniżej przedstawionymi zmianami:
W § 7 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) powierzchnia lokali budynków”

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 7/1/2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole po uwzględnieniu zmiany zaproponowanej przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.

B) Przewodniczący Komisji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr     /      /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 8 9ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu

Załącznik
do uchwały nr…..
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
z dnia ———————-

Regulamin Gospodarki Finansowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:
– Ustawę z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. nr 188 poz.1848 z 2003r. z późniejszymi zmianami),
– Ustawę z 15grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 poz.27 z 2001r. z późniejszymi zmianami),
– Ustawę z 29września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 poz. 694 z 2002r z późniejszymi zmianami) i inne ustawy z tym związane,
– Ustawę – Prawo energetyczne,
– Ustawę ” O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”,
– Ustawę o niektórych podatkach i opłatach lokalnych,
– Ustawę o podatku od towarów i usług,
– Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– Przepisy prawne dotyczące opodatkowania osób fizycznych i prawnych,
– Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni,

Dział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.
  Działalność Spółdzielni jest finansowana:
  a/ funduszami tworzonymi w Spółdzielni,
  b/ przychodami ze świadczonych usług,
  c/ innymi środkami finansowymi.
 2. Znaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć należy do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie planów gospodarczo-finansowych określających:
– cele i zadania rzeczowe,
– żródła finansowania.

§3

 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Formę i zasady ewidencji księgowej określają (przyjęte przez Zarząd Spółdzielni zasady polityki rachunkowości).
 2. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu i ogłoszeniu według zasad określonych ustawą o rachunkowości oaz ustawą Prawo Spółdzielcze.
 3. Wyboru do badania sprawozdania finansowego spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza a z wybranym podmiotem umowę zawiera Zarząd Spółdzielni.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe łącznie z opinią biegłego rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§4

 1. Odpisów amortyzacyjnych(umorzeniowych) dokonuje się według stawek określonych przez Zarząd dla poszczególnych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zasad polityki rachunkowości z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe nie podlegają amortyzacji. Na podstawie art.6 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podlegają umorzeniu w ciężar funduszy, którymi zostały sfinansowane.

§5

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków nieruchomości.
Do pożytków z nieruchomości zalicza się:
a) dochody z reklam ,
b) wynajem pomieszczeń wspólnych,
c) wynajem dodatkowych piwnic,
d) dzierżawa terenu wchodzącego w zakres danej nieruchomości.

Dział II. Działalność finansowa Spółdzielni

§6

Zarządzanie nieruchomościami przez Spółdzielnię opiera się na samowystarczalności finansowej. Koszty działalności muszą znajdować pokrycie w opłatach pobieranych od użytkowników lokali.
Koszty i przychody są odrębnie rozliczane dla każdej nieruchomości.

 1. Działalność w zakresie gospodarki majątkiem spółdzielczym regulują umowy między innymi z tytułu:
  a) najmu lokali użytkowych i garaży,
  b) dzierżawy gruntów,
  c) wynajmowania powierzchni pod reklamę,
  d) wynajmowania miejsc parkingowych.
 2. Przychody i koszty z wynajmu są planowane w rocznych planach gospodarczo – finansowych.
 3. Stawki opłat dla poszczególnych najemców w nieruchomościach ustalają Rady Przedstawicieli Nieruchomości a umowę z najemcą zawiera Zarząd Spółdzielni.
 4. W ewidencji księgowej wyodrębnia się koszty utrzymania administracji osiedli oraz koszty ogólne Zarządu. Koszty Zarządu rozliczane są na działalność inwestycyjną, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę lokalami użytkowymi. Koszty ogólne Zarządu rozliczane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust.2.

§7

Na podstawie prowadzonej ewidencji w zakresie kosztów i przychodów Spółdzielnia sporządza:
a) wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych,
b) wynik gospodarki mediami,
c) wynik z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni.

Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowi różnicę między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, która to różnica zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
Wynik ten nie jest elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni i rozlicza się go poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Gospodarka mediami obejmuje koszty i przychody z opłat na ich pokrycie.Wynik z rozliczenia mediów podlega indywidualnemu rozliczeniu z użytkownikami lokali.
Różnice powstałe pomiędzy pobranymi zaliczkami a rzeczywistymi kosztami zużycia mediów podlegają rozliczeniu z lokatorem, w zależności od tego czy wykazują nadwyżkę opłat zaliczkowych nad poniesionymi kosztami czy nadwyżkę kosztów nad opłatami zaliczkowymi.

Wynik z pozostałej działalności gospodarczej jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami z tej działalności. Otrzymane przychody z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni, pomniejszone o poniesione koszty, stanowią nadwyżkę bilansową Spółdzielni i są elementem składowym wyniku finansowego Spółdzielni, podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

§8

Zasady i tryb wnoszenia wkładów zaliczkowanych określają zawarte umowy o budowę lokalu z przyszłymi użytkownikami ubiegającymi się o ustanowienie własności lokalu.

Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie kosztów budowy następuje wg. zasad uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

§9

 1. Działalność społeczno-wychowawcza jest prowadzona z uwzględnieniem wymagań wynikających z:
  – merytorycznego programu tej działalności,
  – planów rzeczowo-finansowych.
 2. Koszty działalności społeczno-wychowawczej są finansowane z wpłat wnoszonych przez członków.
  Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczno -wychowawczą prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

Dział III. Fundusze

§10

Spółdzielnia może tworzyć:

 1. Fundusz udziałowy,
 2. Fundusz zasobów mieszkaniowych,
 3. Fundusz zasobowy,
 4. Fundusz wkładów mieszkaniowych,
 5. Fundusz wkładów budowlanych,
 6. Fundusz wkładów zaliczkowych,
 7. Fundusz rezerwowy z aktualizacji środków trwałych,
 8. Fundusz na spłatę kredytów długoterminowych,
 9. Fundusz remontowy,
 10. Fundusz świadczeń socjalnych,
 11. Fundusz społeczno- wychowawczy,
 12. Fundusz remontowy nieruchomości,
 13. Fundusz remontowy celowy.

§ 11

 1. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów przez członków w wysokościach określonych w statucie Spółdzielni.
 2. Fundusz udziałowy może ulec pomniejszeniu z tytułu:
  a) zwrotu udziału byłym członkom w terminie ustalonym w statucie Spółdzielni,
  b) pokrycia strat bilansowych Spółdzielni.

§ 12

 1. Fundusz zasobów mieszkaniowych tworzy się z:
  1) Umorzenia kredytów przez budżet państwa,
  2) Wartości lokali własnych,
  3) Aktualizacji wartości środków trwałych,
  4) Nieodpłatnego przejęcia środków trwałych.
 2. Fundusz zasobów mieszkaniowych ulega pomniejszeniu o:
  1) Zwrot umorzenia kredytu w przypadku przekształcenia prawa do lokalu lub ustanowienia prawa odrębnej własności,
  2) Umorzenie środków trwałych finansowanych funduszem,
  3) Nieodpłatne przekazanie zasobów mieszkaniowych lub ich infrastruktury.

§ 13

 1. Fundusz zasobowy tworzy się z:
  1. Wpłat wpisowego przez członków w wysokości określonej statutem Spółdzielni,
  1) Nadwyżek bilansowych Spółdzielni określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  2) Spłat kredytów lokali usługowych stanowiących mienie Spółdzielni,
  3) Wolnych środków uzyskanych w wyniku przekształcenia prawa do lokalu,
  4) Akcji, udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
 2. Fundusz zasobowy pomniejsza się o:
  1) Pokrycie straty bilansowej Spółdzielni zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  2) Finansowanie budowy lokali stanowiących mienie Spółdzielni,
  3) Zasilenie funduszu remontowego.

§ 14

 1. Fundusz wkładów mieszkaniowych tworzony jest z tytułu:
  1) Wniesienia wkładu na mieszkania lokatorskie,
  2) Należnych lecz nie wniesionych przez członka wkładów mieszkaniowych,
  3) Spłaty należnych rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy mieszkań lokatorskich,
  4) Waloryzacji wkładu mieszkaniowego w związku z przekształceniem prawa do lokalu, przekazaniem lokalu do dyspozycji Spółdzielni lub przepisaniem prawa na rzecz innych osób uprawnionych,
  5) Aktualizacji wartości środków trwałych według obowiązujących przepisów,
 2. Fundusz wkładów mieszkaniowych zmniejszany jest z tytułu:
  1) Zwrotu uprzednio przyjętych wkładów mieszkaniowych,
  2) Wyniesienia wkładu w związku z przekształceniem prawa do lokalu lub uzyskaniem odrębnej własności,
  3) Umorzenia środków trwałych sfinansowanych funduszem.

§ 15

 1. Fundusz wkładów budowlanych tworzony jest z tytułu:
  1) Wpłaconych do Spółdzielni wkładów budowlanych,
  2) Należnych lecz nie wniesionych przez członka wkładów budowlanych,
  3) Spłaty należnych rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy mieszkań własnościowych,
  4) Waloryzacji wkładu budowlanego w związku z przekazaniem lokalu do dyspozycji Spółdzielni lub przepisaniem prawa na rzecz innych osób uprawnionych,
  5) Przeniesienia wkładu mieszkaniowego w związku z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu,
  6) Aktualizacji wartości środków trwałych według obowiązujących przepisów,
 2. Fundusz wkładów budowlanych zmniejszany jest z tytułu:
  1) Zwrotu uprzednio przyjętych wkładów budowlanych,
  2) Wyniesienia wkładu w związku z uzyskaniem prawa odrębnej własności,
  3) Umorzenia środków trwałych sfinansowanych funduszem.

§ 16

 1. Fundusz wkładów zaliczkowych służy do finansowania procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Spółdzielnię oraz zadań finansowanych bezpośrednio przez członków.
 2. Fundusz wkładów zaliczkowych tworzony jest z wpłat wpłaconych przez członków lub przyszłych użytkowników lokali.
 3. Fundusz wkładów zaliczkowych jest zmniejszany z tytułu:
  1) Zwrotu uprzednio wniesionych środków,
  2) Przeniesienia wkładu zaliczkowego na poczet wkładu mieszkaniowego, budowlanego lub uzyskania odrębnej własności.
 4. Otrzymane przez Spółdzielnię zaliczki nie podlegają waloryzacji.
 5. Wielkość wymaganych wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub prawa odrębnej własności, jakie zobowiązani są wnosić członkowie lub przyszli użytkownicy lokali określają zasady określone przez Radę Nadzorczą.
 6. Odsetki uzyskane od środków finansowych wpłaconych przez członków lub przyszłych użytkowników oraz odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat wyznaczonych rat zwiększają pozostałe przychody finansowe Spółdzielni.

§ 17

 1. Fundusz Rezerwowy z aktualizacji środków trwałych tworzy się z aktualizacji środków trwałych w przypadku sprzedaży, likwidacji lub rozliczenia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
 2. Zmniejszenia funduszu dotyczą:
  1) Sprzedaży, zbycia lub likwidacji środka trwałego,
  2) Umorzenia środków trwałych,
  3) Wyniesienia wartości w związku wyodrębnieniem lokalu i uzyskaniem odrębnej wartości.

§18

 1. Fundusz na spłatę kredytów długoterminowych tworzony jest z należnych wpłat z tytułu miesięcznie naliczonego normatywu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Na zmniejszenie funduszu wpływa odprowadzenie do banku kredytującego naliczonej wymaganej raty kwartalnej.

§19

 1. Obowiązek tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych wynika z art. 6 ust. 3ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Fundusz remontowy Spółdzielnia tworzy na remonty zasobów mieszkaniowych. Celem tworzenia tego funduszu jest zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym.

§20

 1. Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych tworzy się z:
  1) Odpisów dokonywanych w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wysokość tych odpisów ustala corocznie Rada Nadzorcza,
  2) Kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych, za szkody powstałe w zasobach Spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych,
  3) Wpłat na dofinansowanie remontów,
  4) Z wpłat na fundusz remontowy z pozostałej działalności gospodarczej (lokale użytkowe, dzierżawy terenu) po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

§ 21

 1. Ewidencję finansową funduszu prowadzi się na koncie syntetycznym 856. Przychody po stronie MA, rozchody po stronie WN. Saldo konto MA stanowi stan funduszu.
 2. Dla celów analiz i właściwej gospodarki funduszem po stronie przychodów i rozchodów prowadzi się ewidencję analityczną zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni planem kont.
 3. Ewidencja ta uwzględnia podział przychodów i rozchodów funduszu na poszczególne nieruchomości.

§ 22

 1. Celem Spółdzielni jest nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych ale również działalność społeczno-wychowawcza członków i ich rodzin.
 2. Źródła finansowania działalności społeczno-wychowawczej:
  1) Wpłaty wnoszone przez członków zgodnie ze Statutem,
  2) Wpłaty od darczyńców,
  3) Wpływy z tytułu częściowo odpłatnych form działalności organizowanej przez Domy Kultury,
  4) Wpływy z odpłatnego korzystania z wyposażenia i pomieszczeń Domów Kultury,
  5) Środki przyznane z Urzędu Miasta na dofinansowanie imprez o szerszym zasięgu.

§23

 1. Kierunki wydatkowania środków działalności społeczno-wychowawczej:
  1) Organizowanie środowiskowych imprez i akcji służących zaspokojeniu potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin,
  2) Koszty zatrudnionych pracowników w Domach Kultury do prowadzenia tej działalności,
  3) Współudział finansowy w imprezach i wyjazdach krajoznawczo-rekreacyjnych o zasięgu ponad lokalnym,
  4) Nagrody dla zwycięzców organizowanych konkursów,
  5) Zakup sprzętu i wyposażenia.

§ 24

 1. System rozliczeń finansowych i dokumentowania obrotu środków działalności społeczno-wychowawczej:
  1) Podstawą działalności jest roczny program działalności z harmonogramem imprez i wstępnym preliminarzem potrzeb finansowych oraz plan finansowy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą,
  2) Szczegółowa ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z planem kont, której układ odpowiada strukturze rocznego planu,
  3) Stawki odpłatności za korzystanie z pomieszczeń Domu Kultury i jego wyposażenia oraz koszty dofinansowania do organizowanych imprez uchwala Rada Nadzorcza,
  4) Wpływy z odpłatnych form działalności, jak również korzystania z wyposażenia Domu Kultury są dokumentowane drukami ścisłego zarachowania.
  Z organizowanych imprez każdorazowo sporządzane jest rozliczenie przychodów i kosztów wg ustalonego przez Zarząd wzoru. Wynajmowanie pomieszczeń Domu Kultury dokumentowane jest umową o korzystanie z pomieszczeń.
  5) Bieżącą kontrolę nad przychodami i wydatkami sprawuje kierownik Domu Kultury.
  Raz na kwartał stanowisko d/s analiz dokonuje szczegółowej analizy realizacji planu funduszu po stronie tworzenia i wydatkowania przedstawiając jej wyniki Zarządowi.

§ 25

Zasady tworzenia i dysponowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Ustawa z 04 marca 1994 r. (Dz.U. nr 70 poz. 335 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin uzgodniony z reprezentantem załogi a zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

§ 26

Fundusz remontowy celowy tworzony jest na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Dział IV. Postanowienia końcowe

§27

 1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą …… Uchwała.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem…

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji w większością głosów postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższy wniosek:

– Komisja GZM i I wnosi do Rady Nadzorczej o uchwalenie Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z poniżej przedstawionymi zmianami:

 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

  „Spółdzielnia może tworzy:
  14. Fundusz udziałowy,
  15. Fundusz zasobów mieszkaniowych,
  16. Fundusz zasobowy,
  17. Fundusz wkładów mieszkaniowych
  18. Fundusz wkładów budowlanych
  19. Fundusz wkładów zaliczkowych,
  20. Fundusz rezerwowy z aktualizacji środków trwałych,
  21. Fundusz na spłatę kredytów długoterminowych
  22. Fundusz remontowy,
  23. Fundusz świadczeń socjalnych,
  24. Fundusz społeczno- wychowawczy,
  25. Fundusz remontowy nieruchomości,
  26. Fundusz remontowy celowy.

 2. § 24 otrzymuje brzmienie:
  ” Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu ———— uchwałą Nr    /    / 2011″.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 8/1/2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w wersji przedstawionej powyżej w protokole po uwzględnieniu zmiany zaproponowanej przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.

C)
Przewodniczący Komisji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji ,której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr………../2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 8/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę Nr 8/2011 RPN Osiedla Skarpa z dnia 26.01.2011 r. w sprawie rozdzielenia pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w opłatach eksploatacyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 2 dot. zasad rozliczania i odprowadzania podatku dochodowego, od dnia 1 stycznia 2008 r. uchwałą RN Nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. włączono koszty zarządzania do eksploatacji podstawowej, tworząc pozycję „eksploatacja i zarządzanie”.
Połączenie to jest zasadne z uwagi na wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 stycznia 2007 r. opodatkowania zasobów spółdzielni (bez lokali mieszkalnych).
– uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa

Uchwała Nr8/ 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.01.2011 r.

w sprawie: rozdzielenia pozycji „eksploatacja i zarządzanie” w opłatach eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości wnosi do Rady Nadzorczej SM „Czuby” o wyrażenie zgody na podział pozycji ujętej w zawiadomieniach o wysokości opłat czynszowych „eksploatacja i zarządzanie” na dwie części tj. odrębnie koszty eksploatacji i odrębnie koszty zarządzania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwalę nr 9/29/2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 8/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w wersji przedstawianej powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że przy dokonywaniu zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w szczególności uzupełniania regulaminu o § 7a zamiarem Rady Nadzorczej było, by ustalony sposób rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla obejmował poza członkami posiadającymi tytuł prawny do samodzielnego ( wolnostojącego) lokalu użytkowego również członków posiadających tytuł prawny do garażu w zespole garażowym.

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały:

– U C H W A Ł A NR 112/3 /2010 z dnia 5 października 2010r w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie §103 d – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę

– UCHWAŁA Nr 119 / 4 /2010 z dnia 23.11. 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 112/3/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

jak również wprowadzony do Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla § 7a w brzmieniu:

„Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.”

nie ograniczyły możliwości skorzystania członków posiadających tytuł prawny do garażu z zapisów zawartych w uchwale nr 112/3 /2010 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” w Lublinie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie §103 d.

Rada Nadzorcza rozpatrując
– wystąpienie członka nieruchomości nr 12 posiadającego tytuł prawny do garażu, w zespole garażowym przy ulicy Bocianiej 1 w osiedlu Łęgi, w którym to zespole obejmującym 96 lokali, tylko 19 użytkowników posiada tytuł prawny do lokalu – garażu,

– wnioski skierowanymi przez członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi i członków Rady Nadzorczej o dostosowania zapisów uchwały nr 112/3 /2010 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” w Lublinie z dnia 5 października 2010 r., by dotyczyła członków posiadających tytuł prawny do garażu w zespole garażowym/,
– uwzględniając fakt, że w zebraniu członków nieruchomości nr 12 w Osiedlu Łęgi /po raz drugi zwołanym/ brało udział tylko 3 osoby (członkowie spółdzielni) na uprawniony 96 użytkowników garaży, które to osoby dokonały wyboru przedstawiciela tej nieruchomości do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi,

na posiedzeniu w dniu 7.02.2011 r. zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania projektu uchwały uwzględniającego propozycje zgłoszone we wniosku przez przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi oraz członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.02.2011 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr    /    /2011

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ———— r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 112/3/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalony sposób rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie obejmuje członków posiadających tytuł prawny do samodzielnego ( wolnostojącego) lokalu użytkowego oraz tytuł prawny do garażu w zespole garażowym”.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 119/4/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 112/3/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji  jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 10/5/2011 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 112/3/2010  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w  Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w  posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za zatwierdziła plany pracy rady Nadzorczej i jej komisji na 2011 r. w wersji przedstawionej poniżej w protokole.


PLAN PRACY

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2011

Termin realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał – Informacja o wypełnianiu zadań Spółdzielni jako gestora zasobów mieszkaniowych wynikających z przepisów zewnętrznych /przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych/.

GZM i I

– Ustalenie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.
– Uchwalenie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni
– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2011.

Rada Nadzorcza

– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Zarząd

– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielnio od:
a) decyzji Zarządu,
b) od uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a) uchylenia uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
b) wykluczenia ze spółdzielni
c) wykreślenia z rejestru członków
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
e) uchylenia uchwał o wykluczeniu
f) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

Rada Nadzorcza

– Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw.

Rada Nadzorcza

– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy

Rada Nadzorcza
Zarząd

– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

Komisja Rewizyjna

II kwartał – Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) sprawozdania finansowego za 2010 r.
c) podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty
d) absolutorium dla członków Zarządu
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
f) przystąpienia do innych organizacji
g) przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku
h) odwołań od uchwał Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

– Ocena i przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytych w 2011 r.

Rada Nadzorcza

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2011 r.

Rada Nadzorcza

– Podsumowanie sezonu grzewczego – zima 2010/2011 ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

Zarząd

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Komisja
Rewizyjna

III kwartał – Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2011 r.

GZM i I

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni:
a) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
b) Walnego Zgromadzenia
d) członków spółdzielni

GZM i I
Rewizyjna

IV kwartał – Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2011 r.

Komisja Rewizyjna

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności
– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.


Tematy rozpatrywane okresowo

I, II, III, IV kw.

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni.

– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

Komisja Rewizyjna

I, II, III, IV
Kw.

– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni.

GZM i I

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01.03.2011 r.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i INWESTYCYJNEJ
NA ROK 2011

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1. Opiniowanie:
– projektów regulaminów
– przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych
– wniosków Zarządu dot. organizowanych przetargów

Bieżąco

2. Analiza:
– programu docieplania zasobów SM „Czuby” w Lublinie.
– gospodarki lokalami użytkowymi
– gospodarki parkingami
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych
– gospodarki mieniem Spółdzielni
– realizacji zaleceń pokontrolnych dot. inwestycji i remontów,

I, II, III, IV
Kwartale

3. Ocena:
– realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2011
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych
– realizacji przeglądów gazowych , elektrycznych, oraz legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych
– ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji.

I, II
Półrocze

4. Rozpatrywanie
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– wniosków kierowanych przez Zarząd
– skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

Bieżąco

5. Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji.

I , II
Półrocze

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1.03.2011

PROJEKT

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2011

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1. Analiza i ocena całokształtu sytuacji finansowej Spółdzielni po realizacji zadań gospodarczych w 2010 r.

I kwartał

2. Kontrola:
a/ zasadności ustalania wysokości stawek czynszowych
b/ umów długoterminowych.
c/ realizacji harmonogramu spłat zadłużenia kredytowego zgodnie z zawartą ugodą podpisaną w dniu 31.03.2000r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

Bieżąco

3. Dokonywanie okresowej oceny
– działalności Spółdzielni z wykonania planu gospodarczo- finansowego,
– zatrudnienia i funduszu płac.
– sytuacji finansowej spółdzielni
– pracy członków Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.
– zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni.

I, II, III, IV kwartał

4. Opiniowanie
– projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.
– rocznych sprawozdań składanych Walnemu Zgromadzeniu
– sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni
– podziału nadwyżki bilansowej
– absolutorium dla członków Zarządu
– realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
– projektów regulaminów
– odwołań od uchwał Rady Nadzorczej
– wniosków kierowanych przez Zarządu

IV kwartał

I kwartał

5. Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań Spółdzielni.

Bieżąco

6. Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej
– wniosków kierowanych przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Zarząd Spółdzielni
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,od uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedlu
– skarg na działalność Zarządu i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dotyczących działania komisji
– wniosków o uchylenie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

na bieżąco

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1.03.2011 r.

PLAN PRACY

KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2011 ROK

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

1. Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej. 1. Opiniowanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni.
2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.
4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres 2011

2. Analiza działalności Domów Kultury i wspierania ich działalności 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych.
2. Opracowanie propozycji wspierania działalności Domów Kultury.

I i III kw. 2011 r.

3. Współpraca z komisjami społeczno-wychowawczymi Rad Osiedlowych 1. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych.
2. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”.

cały okres 2011 r.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

cały okres 2011 r.

5. Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej i sportowej SM „Czuby”.

cały okres 2011 r.

6. Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

na bieżąco cały okres 2011 r.

7. Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1. Opracowywanie projektu planu pracy.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń 2011 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 1.03.2011 r.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały w sprawie: ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały.

– poniżej przedstawioną informacją:

Informacja dot. ilości członków w osiedlach

– Rada Nadzorcza składa się z 21 członków – § 83 ust.1 statutu
– § 84 ust. 1 Liczbę mandatów dla poszczególnych części Walnego określa RN proporcjonalnie do liczby członków zamieszkałych w osiedlu
Należy zatem ustalić, że:
– Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie jednego osiedla tworzą co najmniej jedną część Walnego Zgromadzenia przy zachowaniu zasady, że na każde pełne 500 członków danego osiedla tworzy się odrębną część Walnego Zgromadzenia.
– Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości zalicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.
– Odrębna część Walnego Zgromadzenia tworzona jest spośród członków oczekujących.

– liczba członków w osiedlu na dzień 31.01.2011 r.

1. Skarpa

– 2564

5 mandatów do Rady Nadzorczej

2. Ruta

– 2365

4 mandaty

3. Łęgi

– 1765

3 mandaty

4. Błonie

– 1569

3 mandaty

5. Widok

– 1431

2 mandaty

6. Poręba

– 1257

2 mandaty

7. Niska Skarpa

1 mandat

8. Członkowie oczekujący

1 mandat

– Wykaz nieruchomości w osiedlach – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o podjecie uchwały w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję

Rada Nadzorcza większością głosów większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwalę następującej treści:

UCHWAŁA NR 11 / 1 / 2011

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 1.03.2011 r.

w sprawie: ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 10 Statutu SM „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie dzieli się na 21 części.

§ 2

W danej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie reprezentujący tylko jedno osiedle.

§ 3

Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie danej nieruchomości zalicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.

§ 4

 1. Członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w obrębie jednego osiedla tworzą części Walnego Zgromadzenia.
 2. Ustala się podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia według zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę § 84 ust. 1 Statutu Spółdzielni:
  1) Osiedle „Skarpa” – 5 części Walnego Zgromadzenia:

  – I część Walnego Zgromadzenia – Gościnna 1, 3, 5, 15
  – Gościnna 7, 9, 11, 13
  – Sympatyczna 8, 10
  – Radości 10, 12

  – II część Walnego Zgromadzenia – Sympatyczna 1, 3,
  – Sympatyczna 2 ,4
  – Sympatyczna 12, 14, 16,
  – Radości 4
  – Radości 14
  – Radości 2

  – III część Walnego Zgromadzenia – Fantastyczna 11
  – Fantastyczna 4, 6, 8
  – Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
  – Fantastyczna 17, 19, 21

  – IV część Walnego Zgromadzenia – Romantyczna 9
  – Radości 9, 11 Romantyczna 15
  – Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19

  – V część Walnego Zgromadzenia- – Romantyczna 6
  – Romantyczna 8, 10, 12
  – Przedwiośnie 2
  – Przedwiośnie 1, 3, 7

  2) Osiedle „Niska Skarpa” – 1 część Walnego Zgromadzenia,

  3) Osiedle „Ruta” – 4 części Walnego Zgromadzenia:
  – I część Walnego Zgromadzenia – Różana 12
  – Różana 14
  – Różana 16
  – Różana 18
  – Różana 20
  – Różana 22
  – Dziewanny 1
  – Dziewanny 4
  – Dziewanny 5
  – Dziewanny 6
  – Dziewanny 7, 9
  – Dziewanny 8
  – Dziewanny 10
  – Dziewanny 12

  – II część Walnego Zgromadzenia – Watykańska 4, 6, 8, 10
  – Różana 7
  – Jutrzenki 10
  – Jana Pawła II 9

  – III część Walnego Zgromadzenia – Różana 1
  – Różana 3
  – Różana 17, 21, 27
  – Sasankowa 1, 3, 5
  – Sasankowa 4
  – Sasankowa 8

  – IV część Walnego Zgromadzenia – Stokrotki 1, 3, 5, 7
  – Stokrotki 8
  – Różana 6
  – Dziewanny 11, 13, 15
  – Dziewanny 14

  4) Osiedle „Łęgi” – 3 części Walnego Zgromadzenia:
  – I część Walnego Zgromadzenia – Tymiankowa 48, 50, 52
  – Tymiankowa 54, 56, 58
  – Tymiankowa 1, 3
  – Bociania 6, 8, 10
  – Bociania 1

  – II część Walnego Zgromadzenia – Tatarakowa 5
  – Tatarakowa 2, 6, 8
  – Tatarakowa 10, 12, 14, 16,
  – Wiklinowa 4, 6

  – III – część Walnego Zgromadzenia – Biedronki, 2a
  – Biedronki 2 b c
  – Kaczeńcowa 1, 3, 5
  – Kaczeńcowa 6, 8, 10
  – Kaczeńcowa 2, Biedronki 3
  – Biedronki 5, 7, 9, 11

  5) Osiedle „Błonie” – 3 części Walnego Zgromadzenia:
  – I część Walnego Zgromadzenia – Hetmańska 6, 8, 10, 12,14, 16
  – Husarska 2, 6, 8
  – Ułanów 14, 16, 22

  – II część Walnego Zgromadzenia – Rycerska 2, 4, 6, 8
  – Szaserów 1, 9, 11
  – Dragonów 3, 14

  – III część Walnego Zgromadzenia – Rycerska 5
  – Kawaleryjska 2, 4, 4a, 6, 8, 14, 16, 18, 20

  6) Osiedle „Widok” – 2 części Walnego Zgromadzenia:
  – I część Walnego Zgromadzenia – Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

  – II część Walnego Zgromadzenia – Bursztynowa
  17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29a, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
  – Topazowa 4,6

  7) Osiedle „Poręba” – 2 części Walnego Zgromadzenia:

  – I część Walnego Zgromadzenia – Perłowa 4, 8
  – Szafirowa 3, 5
  – Bursztynowa 6, 8, 10
  – Bursztynowa 1
  – Bursztynowa 1C
  – Agatowa 12
  – Agatowa 16

  – II część Walnego Zgromadzenia – Bursztynowa 12
  – Turkusowa 1
  – Bursztynowa 14
  – Turkusowa 3
  – Bursztynowa 3
  – Agatowa 14,
  – Agatowa 18

§ 5

Odrębna część Walnego Zgromadzenia tworzona jest spośród członków oczekujących.

§ 6

Integralną częścią niniejszej uchwały jest szczegółowy wykaz dotyczący podziału członków SM „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów członków Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik do uchwały nr 11 / 1 /2011 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 1.03.2011 r. W Y K A Z dotyczący podziału członków SM „Czuby” na części Walnego Zgromadzenia oraz podziału mandatów członków Rady Nadzorczej – 2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik

Ad. 7
Zarząd Spółdzielni przedłożył członkom komisji poniższe zestawienia:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Poręba – podstacje
 2. Analiza niebilansującej się wody w osiedlu Ruta w 2010 r.
 3. Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Ruta
 4. Analiza niebilansującej się wody w osiedlu Błonie w 2010 r.
 5. Zestawienie niedoborów w osiedlu Błonie z lat 2009 – 2010
 6. Analiza niebilansującej się wody w osiedlu Błonie w 2010 r. – podstacje
 7. Analiza niebilansującej się wody w osiedlu Skarpa w 2010 r.
 8. Analiza niebilansującej się wody w osiedlu Widok w 2010 r.
 9. Analiza niebilansującej się wody w osiedlu Łęgi w 2010

Członkowie komisji po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu GZM oraz po dyskusji postanowili tematem niebilansującej się wody zająć się na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad. 8
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 7.02.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
Nie realizowano powyższego punktu porządku obrad.

Ad. 10
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez:

 1. Członka zamieszkałego w osiedlu Widok z dnia 07.02.2011 r. w sprawie glonów i wykwitów na elewacji budynku – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

  Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 18 za , przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

 2. Zapoznała się z pismem PKO BANK POLSKISPÓŁKA AKCYJNA z dnia 10.01.2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

  Harmonogram spłaty kredytu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

  Rada Nadzorcza stanowisko Zarządu iż nie ma potrzeby korzystania z przedłożonej propozycji PKO Bank Polski uznaje za zasadne.

 3. Członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa z dnia 16 luty 2011 r. – odpowiedz na w/w na pismo z Rady Nadzorczej – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

  Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz Rady Nadzorczej.

Ad. 11

Prezes Zarządu poinformował, że w związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą wysokości funduszu płac na 2011 r., Zarząd Spółdzielni z dniem 1.01.2011 r. przeprowadził regulację płac dla pracowników zatrudnionych w SM „Czuby”.
Przypomniał, że w planach na 2011 r. założono średnio wzrost wynagrodzeń o 5,5 %.
W związku z tymi działaniami Zarząd wnosi do Rady Nadzorczej o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 15.02.2011 r. biorąc pod uwagę pozytywną ocenę pracy członków Zarządu po zakończeniu każdego kwartału w roku 2010, fakt że Zarząd od maja ubiegłego roku pracuje w dwuosobowym składzie oraz to że Pani Anna Urbanek przebywać będzie do końca listopada na zasiłku rehabilitacyjnym, postanowił zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o podwyższenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla prezesa i zastępcy prezesa ds. finansowych o 10%.

Rada Nadzorcza po ustaleniu po dyskusji jednomyślnie – 20 za, /odrębne głosowanie na każdą z uchwał/ podjęła uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono:

 1. UCHWAŁA Nr 12/16/2011 z dnia 1.03.2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni
 2. UCHWAŁA Nr 13/ 17 /2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. finansowych – Głównego Księgowego

Ad. 12
Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej Grzegorz Majek zaproponował, Rada Nadzorcza przeanalizowała opracowane przez w/w zmiany i wprowadziła do Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne, usługi i dostawy finansowane ze środków spółdzielczych.

– w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„2. SIWZ, jak również inne materiały przetargowe, oferenci mogą uzyskać w siedzibie Zamawiającego, za opłatą w wysokości ustalonej indywidualnie dla danego przetargu przez Zarząd, podanej w ogłoszeniu o przetargu. Zamawiający zamieszcza również w/w materiały na swojej stronie internetowej”.

– w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
” 4. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania”.

– w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
” 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego i jest ono (wykreślenie słów „dla nich „) wiążące.”

– w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie
” 3. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia w ciągu trzech dni każdego Oferenta, który pobrał SIWZ w siedzibie zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej”.

Rada Nadzorcza przedstawione zmiany kieruje do zaopiniowania przez komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie