ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 11/2010 z dnia 05.10.2010

Protokół Nr 11/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 05.10.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Zbigniew Gontarz, Chodkiewicz Stefania, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Henkiel Grażyna, Klech Ryszard, Kutyła Jerzy, Betka Elżbieta, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
  a) wykluczenia ze spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 Statutu,
  c) uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 4. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym uchwały Nr 15/2010 Rady Osiedla Widok z dnia 15.09.2010 r. w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej
 5. Ustalenie zasad pobierania wynagrodzenia określonego w § 88a Statutu Spółdzielni.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 21.09.2010 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Sprawy wniesione.

Przedstawiony powyżej porządek został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 28.09.2010 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad posiedzenia plenarnego w dniu 05.10.2010 r.
Omówili tematy, którymi zajmie się Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej w dniu 4.10.2010 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
A) Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. wykluczenia członków ze Spółdzielni, tych którzy posiadają zadłużenia rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych oraz po dyskusji podjęła uchwały;
Nr 100 / 66 / 2010, Nr 101 / 67 / 2010, Nr 102 / 68 / 2010, Nr 103 / 69 / 2010, Nr 104 / 70 / 2010, 105 / 71 / 2010,
Nr 106 / 72 / 2010, Nr 107 / 73 / 2010, Nr 108 / 74 / 2010, Nr 109 / 75 / 2010, Nr 110 / 76 / 2010 z dnia 5.10.2010 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

B) Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 98 / 64 / 2010, Nr 99 / 65/2010, Nr 70/36/2010, Nr 71/37/2010, Nr 72/38/2010, Nr 73/39/2010,
Nr 74/40/2010, Nr 75/41/2010, Nr76/42/2010, Nr 77/43/2010, Nr 78/44/2010, Nr 79/45/2010,
Nr 80/46/2010, Nr 81/47/2010, Nr 82/48/2010, Nr83/49/2010, Nr 84/50/2010, Nr 85/51/10,
Nr 86/52/2010, Nr 87/53/2010, Nr 88/54/2010, Nr 89/55/2010, Nr 90/56/2010, Nr 91/57/2010,
Nr 92/58/2010, Nr 93/59/2010, Nr 94/60/2010, Nr 95/61/2010, Nr 96/62/2010, Nr 97/63/2010 z dnia 5.10.2010 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

C) Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą Rady Osiedla Widok

Uchwała NR 15/2010
Rady Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 15.09.2010 r.

w sprawie: stałej konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej.
Rada Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 102 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanowiła:

§1

Z dniem 01.11.2010 r. zlecić stałą konserwację bram parkingowych przy ul. Bursztynowej 19, 21, 23, 25, ul. Topazowej 4 i 6 – firmie PUH Venta Sp. z o.o., ul. Pancerniaków 29, 20-331 Lublin.

§2

Koszty konserwacji w wysokości 50,- zł /m-c + VAT 22% za 1 sztukę zgodnie ze złożoną ofertą poniosą w/w nieruchomości w ramach planowanych kosztów konserwacji i przeglądów.

§3

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”,

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi.

– poniżej przedstawionym projektem

UCHWALA NR     / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …… 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Osiedla „Widok” nr 15/2010 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej firmie PUH Venta Sp z o.o. w Lublinie

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 27 w związku z § 103 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 15/2010 r. z dnia 15 września 2010 r. Rady Osiedla „Widok” w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej firmie PUH Venta Sp z o.o. w Lublinie z powodu jej niezgodności z przepisami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej
nr ………
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …….

U z a s a d n i e n i e:

Do uchwały Rady Nadzorczej uchylającej uchwałę nr 15/2010 Rady Osiedla „Widok” z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej firmie PUH Venta Sp z o.o. w Lublinie.

 1. Podjecie powyższej uchwały jest niezgodne z kompetencjami Rady Osiedlowej określonymi w § 102 Statutu Spółdzielni,
 2. Zlecenie robót i wybór wykonawcy robót w Spółdzielni może nastąpić jedynie zgodnie z Regulaminem dotyczącym udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych, zatwierdzonym Uchwałą z dnia 12.06.2007 Nr 56/8/2007 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 111/63 / 2010 z dnia 5.10.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla „Widok” nr 15/2010 z dnia 15 września 2010 r. dot. zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej firmie PUH Venta Sp z o.o. w Lublinie w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przypomniał ,że w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 7.09.2010 r. umieszczony został zapis w brzmieniu:
„§ 23 ust. 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.”

Rada Nadzorcza jako organ kontrolujący i nadzorujący działalność Spółdzielni zgodnie z kompetencjami zawartymi e § 87 ust. 1 pkt 26 statutu mogła wprowadzić zapis tej treści do Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Nie może natomiast wprowadzić zapisu tej treści do Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” .Zmiany do tego regulaminu uchwala Walne Zgromadzenie. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna zgłasza do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała członków Rady do podpisania oświadczenia w brzmieniu przedstawionym poniżej po wprowadzeniu zmiany – zmianie w pierwszym zdaniu wyrazów „przynajmniej jednej” na „dwóch”.

Lublin, dnia 05.10.2010 r.

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej:

1) Betka Elżbieta,
2) Biss Jan,
3) Chodkiewicz Stefania,
4) Gontarz Zbigniew,
5) Henkiel Grażyna,
6) Husarek Teresa,
7) Janczarek Roman,
8) Kaczmarski Jerzy,
9) Klech Ryszard,
10) Kołczewski Michał,
11) Kutyła Jerzy,
12) Majek Grzegorz,
13) Mańka Krystyna,
14) Mazurek Tadeusz,
15) Przybyś-Ziemba Danuta,
16) Samborska Janina,
17) Skierczyńska-Płoszyńska Grażyna,
18) Smerda Stanisław,
19) Szymański Marek,
20) Turski Andrzej.
zobowiązujemy się, iż w celu usprawnienia pracy Rady Nadzorczej, każdy członek Rady Nadzorczej będzie jednocześnie członkiem przynajmniej jednej komisji Rady Nadzorczej.
Ustalenia co do członkowstwa w komisjach obowiązuje do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Oświadczamy, że wynagrodzenie określone w § 88a Statutu Spółdzielni będziemy pobierać proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

PODPISY:

  1………….
3. …………
5. ……….. .
7. ………….
9. …………
11. ………..
13. ………..
15. ………..
17. ………..
19. ………..
  2. ………….
4. …………
6…………..
8. ………….
10. ………..
12. ………..
14. ………..
16. ………..
18. ………..
20. …………

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie – 19 za, podpisać oświadczenie w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole ze zmianą zaproponowaną przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 4.10.2010 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

U C H W A Ł A NR….
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …2010r

w sprawie: rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie §103 d.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 Statutu Spółdzielni zatwierdza sposób rozksięgowania wypłat diet Przedstawicielom Nieruchomości Osiedla zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych art.15 ust2.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie §103 d w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.09.2010 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 19 za.

Ad. 8
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym pismem:

– dnia 02.09.2010 r. – odwołaniem od decyzji Administracji i Rady Osiedla „Skarpa” w sprawie przesunięcia miejsc postojowych dla samochodów – w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie.

– pismem z dnia 27.09.2010 r. mieszkańców budynku przy ulicy Sympatycznej 2 – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców

– protestem z dnia 16.07.2010 r. w tym miejscu w protokole umieszczono protest.

– protokołem z dnia 24.09.2010 z oględzin zatoki postojowej przed budynkiem przy ul. Sympatycznej 2 – od strony wschodniej – w tym miejscu umieszczono protokół

po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, postanowiła do mieszkańców budynku przy ulicy Sympatycznej 2 wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto większością głosów – 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się na początku listopada br. Poprzedzone zostanie posiedzeniami Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej, która to przeanalizuje poniżej wyszczególnione regulaminy i zaproponuje zamiany, dostosuje do obowiązującego statutu:
– Regulamin porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”
– Regulamin rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do budynków SM „Czuby”
– Regulamin rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.
– Regulamin kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Ad. 10
Członkowie Rady zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją:

Lublin, dn. 2010-09-17

Informacja:
w sprawie segregacji odpadów w SM „CZUBY” oraz segregacji w systemie EKO AB

Dział techniczno-eksploatacyjny dokonał analizy kosztów ponoszonych aktualnie przez Spółdzielnię na wywóz odpadów przez przedsiębiorstwo komunalne. Śmieci są wstępnie posegregowane przez mieszkańców.
Do analizy przyjęto dane jednego z osiedli Spółdzielni, na podstawie ilości śmieci wywiezionych w I półroczu 2010r – w przeliczeniu na l miesiąc. Liczba mieszkańców: ok 3000 osób. Koszt wywozu odpadów w tym osiedlu kształtuje się następująco:

 1. frakcja mokra + sucha 4- szkło łącznie to kwota ok. 17.900 zł/m-c netto
 2. gabaryty + gruz + odpady zielone łącznie to kwota ok. 1.100 zł/m-c netto

Z uwagi na fakt, że póz. 2 to odpady już posegregowane, do dalszych porównań przyjęto koszty z póz.l, tj. odpadów, które będą podlegały segregacji, a których obecny koszt wywozu stanowi kwotę ok. 17.900 zł/m-c (przy założeniu j.w.).

Przy zastosowaniu minisortowni – w systemie EKO AB należy przyjąć dla porównywanego osiedla optymalną liczbę kontenerów w ilości 4 szt
Twórca systemu zaleca l kontener na ok. 800-1000 mieszkańców, uwzględnić należy również odległości między budynkami.
Wprowadzenie segregacji odpadów w systemie EKO AB wymaga od mieszkańców sfinansowania kosztów budowy oraz ponoszenia kosztów utrzymania minisortowni (w tym wywozu nieczystości).

W kosztach jednorazowych (związanych z budową) przypadających na l kontener należy uwzględnić:

 1. dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę – S.OOOzł
 2. zakup i montaż ministortowni – 83.500zł do 136.500zł (w zależności od konstrukcji dachu)
 3. wykonanie przyłącza wod-kan i energetycznego – 20.000zł
 4. niwelacja i utwardzenie terenu – 20.000 zł

Łączna kwota jaką należy przewidzieć na budowę l kontenra to ok. 129.000 – 182.000 zł/szt netto (w zależności od konstrukcji) x 4 kontenery = ok. 516.000 – 728.000 zł netto w skali przykładowego osiedla.
Kwota jaką należy przewidzieć na budowę systemu w skali Spółdzielni to ok. 4.773.000 zł netto (dla tańszej wersji dachu minisortowni), przy założeniu, że dla ok. 30.000 mieszkańców wybudujemy 37 kontenerów).

Koszt eksploatacji l minisortowni – do ponoszenia przez cały okres użytkowania w przeliczeniu na l miesiąc:

 1. płaca + pochodne koszty ponoszone przez pracodawcę – minimum 2-ch pracowników (płaca minimalna brutto 1317zł/m-c + pochodne składniki) tj. 2prac. * 2.000zł/m-c= 4000 zł/m-c
 2. media (energia elektryczna + woda) – 200 zł/m-c
 3. worki, rękawice ochronne, środki czystościowe – 100 zł/m-c
 4. koszt wywozu śmieci na wysypisko (w wyniku segregacji uwzględniono tylko 35% obecnej ilości frakcji mokrej) tj. cena wywozu frakcji mokrej (wg danych księgowych) 15.099,80 zł/m-c * 35%: 4 sortownie =1320 zł/m-c
 5. pozostałe posegregowane śmieci jako surowce wtórne przeznacza się dla pracowników do sprzedaży jako dodatkowy ekwiwalent za pracę w soboty oraz otrzymywaną płacę minimalną.

Łączna miesięczna kwota utrzymania l minisortowni (w tym wywożenie odpadów) to ok.: 5600zł. Przeliczając dla porównania aktualny koszt wywozu odpadów dla osiedla – przyjętego na wstępie do obliczeń, tj. kwotę 17.900 zł netto na 4 minisortownie otrzymujemy kwotę ok. 4.500zł

Z powyższego jednoznacznie wynika, że na terenie naszej Spółdzielni, wg obecnie obowiązujących warunków umownych, wywóz odpadów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo komunalne jest bardziej opłacalny niż prowadzenie minisortowni.

Podkreślić należy również to, że wprowadzenie segregacji odpadów w systemu EKO AB na terenie naszej Spółdzielni wymaga powołania dodatkowych służb odpowiedzialnych za zatrudnienie, zapewnienie ciągłości pracy (zastępstwo w czasie zwolnień lekarskich i urlopów), zatrudnienie ekipy demontującej odpady gabarytowe i elektroniczne, zapewnienie stałego odbioru odpadów, ponadto zapewnienie dostawy worków, środków czystościowych, rozliczenie wody, energii elektrycznej, rozliczenie płac itp.

Jednocześnie informujemy, że powyższy temat został przekazany do rad osiedlowych. Ponadto, przedsiębiorstwa komunalne w Lublinie podejmują różnego rodzaju próby udoskonalenia segregacji i zagospodarowania odpadów, w tym również przy udziale naszej Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie