ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 06/2010 z dnia 11.05.2010 r.

Protokół Nr 06/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 11.05.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew,
Husarek Teresa
, Jerzy Kaczmarski, Henkel Grażyna, Klech Ryszard, Roman Janczarek,
Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina, Mańka Krystyna, Andrzej Turski,
Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna
, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Opinia dla Zebrania Przedstawicieli:
  a) przyjęcia wniosków z lustracji – projekt uchwały
  b) stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2009 r.
  c) stanowisko w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.
  d) wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.
  e) zmian do statutu spółdzielni.
 4. Informacja Zarządu na temat:
  a) przebiegu i wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 12.04 – 10.05.2010 r.
  b) realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2009 r.
  c) realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytych w 2009 r.
  d) organizacji Zebrania Przedstawicieli w dniu 11- 12. 06.2010 r.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.
 6. Informacja Zarządu na temat:
  a) podejmowanych działań w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji w Osiedlu Łęgi przy ulicy Wiklinowej 2.
  b) podejmowanych działań przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 6.04.2010 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków ze posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 10. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 11. Zapytania i wnioski.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji porządek przedstawiony powyżej.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 27.04.2010 r. r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad: posiedzenia plenarnego w dniu 11.05.2010 r.
Omówili tematy, którymi zajmie się Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10.05.2010 r.
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy i Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.05.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Wnioskami z lustracji:

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

L.dz.60/2010
Lublin, dnia 6 kwietnia 2010 r
.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej CZUBY ul.
Watykańska 6 20-538 Lublin

W wyniku zawartej w dniu 05 stycznia 2010 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową CZUBY w Lublinie, w okresie od 15 lutego 2010 r. do 29 marca 2010 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja częściowa obejmująca prowadzoną przez Spółdzielnię działalność inwestycyjną za okres od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Lustracją częściową Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY zostały objęte następujące zagadnienia:

 1. Informacj a wstępna.
 2. Podstawy prawne i organizacyjne zabezpieczenia prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej.
 3. Potrzeby mieszkaniowe a program inwestycyjny.
 4. Sprawy terenowo-prawne.
 5. Przygotowanie inwestycji.
 6. Realizacja inwestycji.
 7. Finansowanie inwestycji.
 8. Informacje końcowe.

Ustalenia lustracji zawarte w protokóle wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorowi oraz wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni.
Lustrator sporządził protokół lustracji, który został bez zastrzeżeń podpisany w 30.03.2010 r.
Po zapoznaniu się z ustaleniami lustracji zawartymi w protokóle, Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne:

 1. Kontynuować działania Spółdzielni zmierzające do rozpoczęcia realizacji inwestycji będących w przygotowaniu tj. budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 oraz zespołu garażowo- parkingowego z lokalami usługowymi przy ul. Filaretów 52.
 2. Zadbać o prawidłowe końcowe rozliczenie kosztów budowy przy ul. Dziewanny 14.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej uchwałą Nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r., Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków informację o powyższych wnioskach polustracyjnych.
Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Członków Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.
Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych, a także na żądanie członka Spółdzielni jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

2. projektem uchwały w brzmieniu:

Projekt

UCHWAŁA Nr      /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ———-.2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją z działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.012.2009 r. do 31.12.2009 r.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Realizację przyjętych do realizacji wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przedstawicielom na Zebraniu Przedstawicieli zgodnie z kompetencjami zapisanymi w § 87 Statutu Spółdzielni w formie opinii wskazała sposób załatwienia wniosków – zaproponowała ich przyjęcie do realizacji.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła przekazać przedstawicielom następujące stanowisko:

STANOWISKO
W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej lustracji uznała, że w formie opinii zaproponuje by Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w dniu 11.06.2010 r. przyjęło wnioski polustracyjne.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 10.05.2010 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by w formie opinii dla Zebrania Przedstawicieli wyraziła swoje stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2009 r. Komisje proponują, by Rada Nadzorcza przedłożyła przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli stanowisko w brzmieniu:

Lublin, dnia 11.05.2010 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2009` r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2009, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2009, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 15.02.2010r. do 29.03..2010 r., analizie wniosków zawartych w protokołach z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie, zapoznaniu się z wynikami kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 21.09.2009 r. do 14.10.2009 r. przez Urząd Skarbowy, wynikami kontroli przeprowadzonej w dniu 22.12.2009 r. przez Miejski Urząd Pracy oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich w dniach 12.04.2010 r. do 10.05.2010 r. – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2009.

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania, przyjęła wniosek komisji Rewizyjnej do realizacji – postanowiła, że przedstawicielom przedłoży stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2009 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.05.2010 r. r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

U C H W A Ł A Nr …/2010

Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ————— 2010 r.

w sprawie; podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 38§ 1 pkt2 ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze /Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późniejszymi zmianami/ i §75 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady podziału wyniku finansowego za 2009r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

 1. Wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2009 zgodnie przenieść na cel określony przez Radę danego Osiedla w roku 2010r.
 2. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 980 611,69 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2009r. przenieść w 2010r na fundusz remontowy wspólny osiedli wg. załącznika.

§ 2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2009

Załącznik do Uchwały Nr…./2010

Ad. 1 Wynik na pozostałej działalności – za 2009r w gestii Rad Osiedlowych

Nazwa osiedla

wynik na pozostałej działalności

Skarpa

(+)

38 579,65

N. Skarpa

(-)

61,20

Ruta

(-)

19 209,06

Łęgi

(+)

1 815,55

Błonie

(+)

44 871,20

Widok

(+)

30 274,88

Poręba

(+)

15 657,04

OGÓŁEM

(+)

111 928,06

Ad. 2 Wynik finansowy na pozostałej działalności ZARZĄDU za 2009r
980 611,69zł do podziału wg m
2 lokali mieszkalnych osiedli.
(980 611,69 zł: 622 773,01m2 = 1.574589zł/m2)

Nazwa osiedla

pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

222 623,99zł

N.Skarpa

2 758,40

4 343,36zł

Ruta

130 971 41

206 226,17zł

Łęgi

100 972,02

158 989,46zł

Błonie

88 178,18

138 844,42zł

Widok

84 930,25

133 730,25zł

Poręba

73 577,31

115 854,04zł

OGÓŁEM

622 773,01

980 611,69zł

wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I . Komisje pozytywnie opiniują projekt uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.

II .Komisje proponują by dla przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli Rada Nadzorcza przedłożyła poniżej przedstawione stanowisko:

STANOWISKO RADY NADZORCZE
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. – postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki i w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi o jej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania, przyjęła wniosek komisji Rewizyjnej do realizacji – postanowiła, że przedstawicielom przedłoży stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy i Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.05.2010 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia         2010 r

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Działając na podstawie § 75 kpt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w związku z art.18 ust.1 art.22 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r (Dz.U. 2001 Nr 4 poz.27 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z zaawansowaniem przygotowania do realizacji inwestycji p.n. „Zespół gorażowo-usługowy przy ul. Filaretów 52 w os. Skarpa” Zebranie Przedstawicieli Członków SM „CZUBY” w Lublinie wyraża zgodę na zbycie działki nr 24/7 os. Skarpa w drodze wyodrębnienia własności lokali w w/wym. zespole garażowo-usługowym wraz z udziałem w gruncie.

§ 2

Wykonanie przyjętego do realizacji wniosku powierza się Zarządowi spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków
w sprawie zbycia działki nr 24/7 os. Skarpa

Wyżej wymieniona działka została zakwalifikowana do mienia spółdzielczego. Za zgodą Rady Nadzorczej zaprojektowano na niej zespół garażowo-usługowy, w którym przewidziano budowę 130 boksów garażowych i 3 lokale usługowe.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęła, że jedyną własnościową formą nabycia lokali w tym lokali garażowych jest odrębna własność. Umowy o wybudowanie lokali zawierają zobowiązanie Spółdzielni do przeniesienia własności lokali wraz z udziałem w gruncie.
Zgodnie ze Statutem § 75 pkt 5 do wyłącznej własności Zebrania Przedstawicieli należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przedstawicielom na Zebraniu Przedstawicieli zgodnie z kompetencjami zapisanymi § 87 Statutu Spółdzielni w formie opinii zaproponowała podjęcie powyższej uchwały.

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania, przyjęła wniosek komisji do realizacji – postanowiła, że przedstawicielom przedłoży stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

STANOWISKO
Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa
w drodze przekazania odrębnej własności lokali z udziałem w gruncie.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. po zapoznaniu się przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali z udziałem w gruncie, że w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi o jej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

E)
Prezes Zarządu poinformował, że na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach od 12.04.20120 r. do 10.05.2010 do statutu spółdzielni zgłoszono poniżej przedstawione zmiany

Wnioski zgłoszone do statutu:

I. W dniu 23.04.2010 r. Zebranie grupy członkowskiej Osiedla Poręba

 1. Wykreślić z przedłożonego projektu statutu §§ ograniczające prawa członków, które wprowadzają zapisy sprzeczne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem Spółdzielczym
 2. Pozostawić organy samorządowe istniejące zgodnie z prawem spółdzielczym takie jak:
  Zebrania Grup Członkowskich oraz Rady osiedla – pod warunkiem przystosowania istniejących zapisów w obowiązującym Statucie do postanowień wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  – Likwidacja tych organów ogranicza działania samorządu spółdzielczego, ogranicza rolę członków zamieszkałych w poszczególnych Osiedlach i przyczyni się do zaniku i tak już coraz mniejszej aktywności mieszkańców tych Osiedli.
 3. Wprowadzić zapisy w statucie pozwalające na prowadzenie wyodrębnionej gospodarki „nieruchomościami” w poszczególnych Osiedlach – obecnie przepisy zobowiązują do prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków tylko funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości. Również brak określenia pojęcia Osiedli – co to jest osiedle.( projekt używa zapisu w § 84 – ” zam. w danym osiedlu)
 4. Wykreślić z projektu statutu § 103, § 103a, § 103b oraz ujęte zapisy „Rada Przedstawicieli Nieruchomości” – tak określony w projekcie statutu zapis nie może stanowić organu samorządowego, gdyż byłby w sprzeczności z Prawem spółdzielczym.

II. W dniu 27.04.2010 r. Zebranie grupy członkowskiej Osiedle Ruta – członkowie zamieszkali przy ul. Watykańskiej, Jana Pawła II, Jutrzenki 10 i Różana 7

 1. Dodanie do § 1 punku 3 w brzmieniu:
  „Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli:
  a) Skarpa
  b) Ruta
  c) Łęgi
  d) Błonie
  e) Widok
  f) Poręba
  g) Niska Skarpa”
 2. Umieścić w statucie zapis o następującej treści:
  – „Regulacje płacowe osób zatrudnionych w SM „Czuby” nie mogą przekraczać inflacji za poprzedni rok”
  – „W radach Osiedli, w Radzie Nadzorczej członkami nie mogą być pracownicy SM „Czuby” ani administracji osiedli”.

Rada Nadzorcza analizując zmiany statutu zawarte w materiałach na Zebranie Przedstawicieli nie zgłosiła uwag do proponowanych zapisów poza zmianami zawartymi w rozdziale XII – Organach Spółdzielni.
W związku z propozycją zgłoszona przez Komisję Statutową by przedstawicielom na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 11.06.2010 r. przedłożyć stanowisko w sprawie zmian statutu, wspólne Komisji Statutowej i Rady Nadzorczej postanowiono, że zostanie zwołane kolejne posiedzenie Rady Nadzorcze do przeanalizowania zmian w rozdziale XII i ustalenia wspólnego stanowiska co do zaproponowanych zmian.

Ad. 4
A)
Prezes Zarządu poinformował, że na zebraniach grup członkowskich, które odbyły się w dniach od 12.04.2010 r. do 10.05.2010 r. frekwencja w stosunku do poprzedniego roku była niska. Najwięcej członków uczestniczyło w zebraniu grup członkowskich w osiedlu Skarpa Udział w tych zebraniach wzięło od 15 do 64 członków.

Zgłoszone wnioski w toku zebrań w głównej mierze dotyczyły prac porządkowych i remontowych tj. naprawa dachów i rynien, poprawy stanu ciągów pieszych i jezdni, wykonanie sygnalizacji świetlnej poprawy estetyki otoczenia (nasadzeń krzewów, drzew, dbałości o trawniki),

Inny klimat panował na zebraniach grup członkowskich zwołanych dla członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa. Zebrania te zdominowały dokonywane zmiany przedstawicieli osiedla w organach statutowych spółdzielni.

Zapoznał zebranych z wnioskami zgłoszonymi na zebraniach grup członkowskich – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski zgłoszone na zebraniach grup członkowskich.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej uwag nie zgłosili.

B)
Prezes Zarządu poinformował, że w materiałach dla przedstawicieli na zebranie w dniu 11 i 12.06.2010 r. została umieszczona poniżej przedstawiona informacja na temat realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku ubiegłym.

Wniosek Nr 1
„Dostosować do obowiązującego Statutu Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „CZUBY” w zakresie terminu ostatecznego rozliczenia inwestycji, ustalenia wysokości wkładów. Uchwała nr 59/10/2005 Rady Nadzorczej z dnia 06 stycznia 2005 r § 1.”

Wniosek zrealizowany.
W dniu 18 marca 2008 Uchwałą nr 24/12/2008 Rada Nadzorcza SM „CZUBY” wprowadziła wymagane zmiany, jednocześnie uchyliła swoją wcześniejszą Uchwałę nr 59/10/2005 z dn. 06 stycznia 2005 r.

Wniosek Nr 2
„Doprowadzić do przekazania Gminie Lublin ul. Topazową (zad. 7 c, d, e etap II budynki przy ul. Bursztynowej 23 i 25).

Wniosek zrealizowany
W dniu 25 lutego 2008 r spisano z przedstawicielami Gminy Lublin protokół ostatecznego odbioru ulicy Topazowej, co kończy dziesięciomiesięczny okres procedur odbiorowych.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

C)
Prezes Zarządu poinformował, że na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 20.06.2009 r. do Komisji Wnioskowej zgłoszono jeden wniosek, który nie został przyjęty do realizacji (za przyjęciem wniosku głosowało 29 przedstawicieli, przeciw 42, wstrzymało się od głosowania 21 przedstawicieli).

D)
Prezes Zarządu poinformował, że Zebranie Przedstawicieli – sprawozdawcze za rok 2009 zostanie zwołane w dniach 11 – 12.06.2010 r. w Domu Akcji Katolickiej przy ulicy Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

11.06.2010 r. – godz. 17.00

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 20.06.2009 r.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i innych.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 r.
 7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r.
 8. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2009 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 9. Informacja na temat:
  a) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. do 29.03.2010 r. w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 11. Podjęcie uchwał dot.:
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2009 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
  – wyniku bilansowego za 2009 r.
  – udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2009 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2009 r.,
  – rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach – 15.02.2010 r. d0 29.03.2010 r.
  – wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

12.06.2010 r. – godz. 9.00

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rad Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółdzielni – kontynuacja pkt 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r.
15. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy i Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.05.2010 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr        /       /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia        2010 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin, przeznaczonego pod parkingi osiedlowe, stanowiące niezbędną infrastrukturę techniczną osiedli mieszkaniowych Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nabycie prawa użytkowania wieczystego do terenów zagospodarowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CZUBY” pod parkingi osiedlowe pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa ich utraty i zabezpieczy mieszkańcom prawo do ich swobodnego korzystania.

Przedmiotowe tereny zostały zagospodarowane zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami, zgodnie z pozwoleniami na budowę, sfinansowane ramach infrastruktury technicznej, zrealizowane w dacie budowy poszczególnych budynków i zadań inwestycyjnych, stanowią niezbędną do funkcjonowania osiedli infrastrukturę techniczną.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne, niestety nie chronią takich terenów przed zwrotami gruntów byłym właścicielom. Nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego jest podstawą do umorzenia ewentualnego postępowania zwrotowego.

Znaczna większość parkingów osiedlowych na terenie Spółdzielni posiada uregulowany stan prawny. Pozostała część – to ok. 1,84 ha, nadal pozostają we władaniu Gminy Lublin, zostały zagospodarowane dla potrzeb osiedli Łęgi, Widok, Poręba, i Skarpa – zgodnie z załączonym wykazem i mapką.

Orientacyjny koszt nabycia:

 1. Przyjmując cenę 130 zł/1m2 prawa użytkowania wieczystego dla terenów komunikacyjnych (wg wycen z 2005 r wartość ta wynosiła 100-120 zł/1m2) pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntu wyniesie:
  18376 m2 x 200 x 25% = 918 800 zł (netto)
  918 800 x 1,22 = 1 120 936 zł (brutto)
 2. Koszt geodezyjnego podziału działek:
  ok. 30 działek x 2 000 zł = 60 000 zł (netto)
  60000 x 1,22 = 73 200 zł (brutto)
 3. Doliczyć należy koszt zakupu map, aktu notarialnego, koszt ewidencji w UM i księgach wieczystych i inne nieprzewidziane: ok. 20 000 zł.

Łącznie daje to orientacyjny koszt brutto ok. 1 214 136 zł.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Załącznik Nr 1 – Wykaz działek Gminy Lublin do przekazania na rzecz SM „Czuby” zabudowanych parkingami osiedlowymi
– Załącznik Nr 2 – mapkę osiedli z zaznaczonymi działkami

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu opinii i wniosków zgłoszonych przez członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa (obecnych na posiedzeniu) oraz po dyskusji, większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwalę nr 39/4/2010 z dnia 11.05.2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przedłożył członkom Rady Nadzorczej poniższą informację:

Informacja Działu techniczno-eksploatacyjnego dotycząca zaawansowania prac związanych z realizacją n/w tematów:

1) Zespół garażowo-usługowy przy ul. Filaretów w osiedlu Skarpa.
Projekty budo wlano- wykonawcze zostały złożone do Wydziału Architektury Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin w celu otrzymania pozwolenia na budowę.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych. Planowany termin przetargu to początek czerwca 2010. Po wyłonieniu wykonawcy robót i wyliczeniu przewidywanego kosztu 1m2 Spółdzielnia przystąpi do podpisywania umów z przyszłymi użytkownikami. Osoby zainteresowane budową będą zapraszane do Spółdzielni wg kolejności składanych podań, pierwszeństwo przysługuje członkom osiedla Skarpa.

2) Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wiklinowej 2 w osiedlu Łęgi.
W kwietniu br Spółdzielnia złożyła do Wydziału Architektury Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin pismo z prośbą o wznowienie postępowania i wydanie pozwolenia na budowę. Oczekujemy na odpowiedź.

3) Parkingi stanowiące niezbędną infrastrukturę osiedli SM wybudowane na terenach będących własnością Gminy Lublin.

W marcu br zostało złożone pismo do Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin w sprawie ewentualnego nabycia prawa do terenów zabudowanych przez Spółdzielnię w ramach realizowanych inwestycji i zatwierdzonych planów realizacyjnych osiedli. Wg informacji uzyskanych od pracowników Urzędu w rozmowach telefonicznych oraz od Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem na spotkaniu w dniu 05. 05. 201 r. ewentualne nabycie prawa do przedmiotowego terenu obecnie wymaga od Urzędu ustalenia sposobu nabycia poszczególnych działek oraz sprawdzenia czy przedmiotowe tereny nie są objęte postępowaniami zwrotowymi. W dalszym etapie nastąpi analiza zagospodarowania terenu – właściwego zgodnego z celem wywłaszczenia. Procedury te są pracochłonne i czasochłonne – Spółdzielnia tym samym zmuszona jest do systematycznego monitorowania zawansowania prac w UM Lublin i ciągłej współpracy w mirę posiadanych informacji i dokumentów.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 06.04.2010 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów -19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że mieszkańcy osiedla Skarpa złożyli do Rady Nadzorczej odwołanie od uchwały Rady Osiedla Skarpa nr 16/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie kontynuacji robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3.
Odwołanie złożone przez mieszkańców osiedla Skarpa zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 9
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę o wykluczeniu wobec 1 członka – wykluczonego gdyż zadłużenie wobec Spółdzielni w wysokości 31 176,37 zł. zostało spłacone.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 38/27/2010 z dnia 11.05.2010 r .w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr 156/111/2000 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 05.12.2000 r- w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Radę Nadzorczą uchwalę.

Ad. 10
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w pierwszych dniach czerwca, w porządku obrad którego zostaną umieszczone poniższe punkty:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 31.03.2010 r. w sprawie kontynuowania robót związanych z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach zasilanych z podstacji PC-3 przy ulicy Sympatycznej.
  b) zmian w uchwale nr 48/18/09 z dnia 24.06.2009 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za I kwartał 2010 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 11.05.2010 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków ze posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Zapytania i wnioski.

Ad. 11
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie