ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 05/2010 z dnia 06.04.2010 r.

Protokół Nr 05/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 06.04.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa,
Jerzy Kaczmarski, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Prażmo Dariusz, Misztal Elżbieta,
Samborska Janina, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Joanna Przeździecka.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Omówienie zmian do statutu.
3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia II etapu przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych osiedlu „Skarpa”.
4. Sprawy wniesione.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji przedstawiony powyżej porządek posiedzenia.


Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej analizowali zawarte w projekcie statutu propozycje zmian:

STATUT
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółdzielnia mieszkaniowa zwana dalej „Spółdzielnią” nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY”.

1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lublin.

§ 2

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), postanowień innych ustaw i niniejszego Statutu.

§ 3

1. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
2. W czasie trwania Spółdzielni, jej majątek jest niepodzielny. Przepis ten nie narusza postanowień o podziale Spółdzielni.

§ 4

1. Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków:
a) lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
b) własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
c) odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
2/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
3/ udzielanie pomocy członkom w budowaniu przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
4/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

4. Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie i w ramach tej działalności w szczególności może:
1/ zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami / współwłaścicielami/ tych nieruchomości;
2/ nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste;
3/ prowadzić zakłady produkcji pomocniczej, zakłady budowlano-remontowe i pogotowie techniczne;
4/ budować lub nabywać lokale użytkowe, urządzenia i budynki oraz budowle pomocnicze, gospodarcze i inne niezbędne dla realizacji tych celów;
5/ wydzierżawiać członkom i innym osobom grunty stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym;
6/ zaciągać kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych Spółdzielni;
7/ prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

5. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

6. Określona w ust. 2 działalność jest zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności obejmującą Dział 45 „Budownictwo” i Dział 70 „Obsługa nieruchomości”.
6. Określona w ust. 2 działalność jest zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności obejmującą Sekcję F „Budownictwo”, Dział 49 „Transport lądowy oraz transport rurociągowy”, Grupę 64.1 „Pośrednictwo pieniężne”, Dział 68 „Działalność związaną z obsługa nieruchomości” i Sekcję R „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.

§ 5

Spółdzielnia może przystępować do istniejących związków rewizyjnych lub innych związków spółdzielczych.

II. CZŁONKOWIE.

§ 6

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

2. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia jedno z następujących wymagań:
1) nabyła w całości lub w ułamkowej części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności;

2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub wkładu budowlanego wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze licytacji, dziedziczenia, zapisu lub umowy, w tym także jako jeden ze spadkobierców, zapisobiorców lub nabywców;
2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu;

3) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu lub ekspektatywa wraz z wkładem mieszkaniowym lub budowlanym po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
3) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;

4) przypadło jej wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom;
5) małżonek jest członkiem Spółdzielni, z tym zastrzeżeniem, że nie zalega w opłatach za używanie lokalu;
6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego;

7) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni wspólnie z nim zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem;
7) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem;

8) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
c) prawa odrębnej własności lokalu.

8) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) skreślono
c) prawa odrębnej własności lokalu.

3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności bądź spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu.
3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

4. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal ubiega się /mieszkalny, użytkowy, czy garaż/ oraz dane dotyczące wkładów. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały.
Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej
zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy
przedstawiciel.

2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie przyjęć w poczet członków, nabycia i zamiany lokali uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu Spółdzielni z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób spełniających wymogi Statutu.

4. Decyzja o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w ust. 3 powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

5. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

6. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd mając na uwadze możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych w ramach programu budownictwa mieszkaniowego.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 8

1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

2. Członek Spółdzielni ma prawo:
1) uczestniczyć z głosem decydującym w Zebraniu Grupy Członkowskiej oraz prawo przysłuchiwania się obradom Zebrania Przedstawicieli i innych organów samorządowych bez prawa głosu.
2) wybierania i być wybieranym do organów Spółdzielni.
3) otrzymania odpisu Statutu i regulaminów.
4) zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni.
5) przeglądania protokółów obrad organów Spółdzielni.
6) zaznajamiania się z protokółami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz z protokółami rewizji.
7) zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.
8) do świadczeń Spółdzielni w zakresie statutowej działalności.
9) żądania rozpatrzenia przez właściwy organ Spółdzielni zgłaszanych wniosków dotyczących jej działalności.
10) do przeglądania rejestru członków Spółdzielni.
11) do otrzymania lokalu zamiennego na okres niezbędny na wykonanie remontu lub modernizacji na koszt Spółdzielni.
12) do osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniu organu Spółdzielni w sprawach jego dotyczących.
13) inne określone w niniejszym Statucie.

3. Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegać prawa, postanowień Statutu i opartych na nich regulaminów.
2) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.
3) utrzymywać swój lokal w należytym stanie i przestrzegać „Regulaminu porządku domowego”.
4) udostępnić wstęp do zajmowanego lokalu, jeżeli jest to niezbędne do właściwego administrowania zasobami spółdzielczymi, osobom upoważnionym przez Spółdzielnię.
5) zawiadomić Administrację Spółdzielni o każdej zmianie stanu liczebnego osób zameldowanych i faktycznie zamieszkałych w danym lokalu.
6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.
7) wykonywać inne zobowiązania określone w niniejszym Statucie.

§ 8

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

A. Prawa członków.

§ 8a

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
5) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał,
6) prawo do zaznajomienia się z protokółami obrad organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych protokółów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
8) prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu i regulaminów,
9) prawo przeglądania rejestru członków,
10) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, fakturami i umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów,
11) prawo zaznajomienia się z protokółem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji,
12) prawo zapoznania się z uchwałami organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych dokumentów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
13) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,
14) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
15) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
16) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
17) prawo żądania zawarcia umowy:
a) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
c) przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
18) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat,
19) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
20) korzystanie z innych praw określonych w Statucie.

2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokółów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 10 i 12, ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.

4. Członek, zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać.

5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

B. Obowiązki członków

§ 8b

Członek obowiązany jest:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,
4) uiszczać terminowo opłaty eksploatacyjne,
5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
7) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
9) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),
10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
11) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,
12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
13) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
14) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
15) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
16) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.

§ 9

Przepisy Statutu oraz umowy zawierane przez Spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w Spółdzielni.

A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 10

1. Od uchwał, w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

2. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosków Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

3. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

4. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.
6. Uchwała Zebrania Przedstawicieli w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna.
Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

8. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 11

1. Uchwały organów Spółdzielni, których doręczenie przewiduje Statut, powinny być doręczone członkom pisemnie listami poleconymi lub za pokwitowaniem.
2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom na wskazany przez członka adres w aktach członkowskich. Pisma zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo.

B. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY

§ 12

1. Wpisowe wynosi 100,- zł, a udział 200,- zł.

2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny, garaż i lokal użytkowy obowiązany jest wnieść co najmniej 1 udział – na każde prawo.
2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny i lokal użytkowy (w tym garaż) obowiązany jest wnieść co najmniej 1 udział – na każde prawo.

3. Udziały, o których mowa w ust. 2, nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa.
4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Niewpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie członka z rejestru.

5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. Zwrot wpłat za udziały następuje w ciągu trzydziestu dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, chyba że zwrot udziału następuje łącznie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego albo udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat.

7. Po śmierci członka Spółdzielnia wypłaci udziały osobie wskazanej w deklaracji lub innym oświadczeniu.

§ 13

1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie:
1/ spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,
2/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
3/ odrębnej własności lokalu,
zobowiązany jest uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego zgodnie z zawartą umową.

2. Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się część kosztów inwestycji, w ramach zadania, w którym budowany jest lokal członka, rzeczywiście poniesionych i przypadających na jego lokal.

3. Ustalanie kosztów budowy lokalu dokonuje się w dwóch etapach:
1) wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego,
2) ostatecznie – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.

§ 14

1. Przy ustalaniu kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji Spółdzielnia zobowiązana jest w szczególności uwzględnić:
1) zakres rzeczowy realizowanej inwestycji;
2) sposób ewidencjonowania kosztów;
3) zasady rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali użytkowych, jeśli takie są w budynku mieszkalnym;
4) zróżnicowanie obciążenia kosztami budowy z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).

2. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów poszczególnych inwestycji i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych uchwala Rada Nadzorcza przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

C. WKŁADY MIESZKANIOWE

§ 15

1. Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na mieszkanie członka a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy mieszkania) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego sfinansowana została z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy mieszkania członka, obowiązany jest on uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego mieszkanie.

3. Członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące wcześniej innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami.

4. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa mieszkania, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej mieszkania.

5. Zasada o której mowa w ust. 4 nie dotyczy osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przewidzianego w § 26 Statutu.

6. W wypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest uzupełnić wkład mieszkaniowy.

§ 15

Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

D. WKŁADY BUDOWLANE

§ 16

1. Wkład budowlany wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na zasadach określonych w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadającej na jego lokal.
2. W wypadku modernizacji budynku członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zobowiązany jest uzupełnić wkład budowlany.

§ 17

1. Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany odpowiadający całości kosztów budowy przypadających na lokal członka. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2. Wysokość wkładu budowlanego i terminy wpłat określa zawarta umowa o budowę lokalu.

3. Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

§ 17a

1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.

2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

IV. PRAWA DO LOKALI

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ ustanawiać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
3/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
4/ wynajmować lokale użytkowe.

2. Wymienione w ust. 1 formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mają również zastosowanie do członków, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy określające kolejność przydziału – przed wejściem w życie niniejszego Statutu. Spółdzielnia zaspokaja potrzeby mieszkaniowe tych członków w kolejności numerów zawartych umów.

3. Członkom, o których mowa w ust. 2, którzy nie uzyskali prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia wysyła stosowne zawiadomienia, w których wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu bądź zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu.
Dotyczy to mieszkań nowo budowanych, jak i odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnym).

4. W przypadku braku zainteresowania członków, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia może przystąpić do naboru nowych członków.

§ 18

1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
3/ wynajmować lokale użytkowe.

2. Spółdzielnia zawiadamia członków nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych o planowanej inwestycji i wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu bądź zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu.
Dotyczy to mieszkań nowo budowanych, jak i odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnym).

3. W przypadku braku zainteresowania członków, o których mowa w ust. 2, Spółdzielnia może przystąpić do naboru nowych członków.

B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 19

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią.

2. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi oznaczony lokal mieszkalny do używania przez czas nieokreślony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w umowie i Statucie Spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Statucie.

§ 20

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

4. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

§ 21

Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
2) określenie lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega, w tym jego rodzaj, położenie i powierzchnię;
3) wskazanie osób, które mają wspólnie z członkiem zamieszkać;

4) zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni określonych w umowie i związanych z budową;
4) zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;

5) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
6) określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, termin jego wpłaty bądź harmonogram wnoszenia rat kredytu na budowę lokalu;
7) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy;
8) określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy;
9) określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasady ich usuwania;
10) termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego;
11) warunki wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię.

§ 22

Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 21, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwa albo poważnie utrudniona. Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 23

1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkiwać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust, 2, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

4. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 24

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

2. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.

3. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznacza im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu.

§ 25

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu.

3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 25a

1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 61, za 6 miesięcy.

2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo obojga małżonków.

3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.

4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 24 i § 25 Statutu, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami Statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

§ 26

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o których mowa w § 24 ust. 2 i § 25 ust. 2, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: dzieciom i osobom bliskim.

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

3. W razie nabycia prawa do więcej niż jednego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, członek jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia wezwania go przez Spółdzielnię zlikwidować stan sprzeczny z prawem. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia podejmie uchwałę o wygaśnięciu później nabytego prawa, a jeżeli prawo to zostało nabyte w innej Spółdzielni, zawiadamia tę Spółdzielnię na piśmie, przesyłając odpis zawiadomienia członkowi.

4. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy prawo do więcej niż jednego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego nabędą małżonkowie, chyba że z przyczyn uzasadnionych mają oni osobne miejsca zamieszkania. Spółdzielnia wyznaczy termin 3 miesięcy na zlikwidowanie stanu sprzecznego z przepisami Statutu.

§ 26

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 24, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 19 ust. 3 lub niedokonania czynności, o których mowa w § 25, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 27

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 28

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowaną według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztu budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w § 15 ust. 3.

2. Spółdzielnia zwraca członkowi lub innej osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowaną na zasadach określonych w ust. 1, również w przypadkach:
1) ustania członkostwa w okresie oczekiwania na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) wygaśnięcia roszczeń o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o budowę lokalu lub braku uprawnionych osób bliskich, o których mowa w § 23 Statutu.

3. Roszczenie o wypłatę wkładu mieszkaniowego albo jego części staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą.

§ 28

1. W wypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 61 Statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

2. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

§ 29

1. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

2. Spółdzielnia jest zobowiązana zwrócić wkład mieszkaniowy w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku – nie później niż w ciągu 30 dni od zawiadomienia Spółdzielni o nabyciu spadku.

3. Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z wkładu mieszkaniowego wszelkich wierzytelności przysługujących jej wobec członka, w tym również z tytułu opłat za używanie lokalu.

4. Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego następuje na dzień wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a gdy prawo to jeszcze nie zostało ustanowione – na dzień ustania członkostwa.

C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 30

1. W budynkach stanowiących własność Spółdzielni, członkom przysługuje prawo używania lokali na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1/ oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
2/ określenie rodzaju lokalu, o który członek się ubiega, położenie i powierzchnię;
3/ zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestnictwa w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową- określonych w umowie;
4/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy;
5/ określenie trybu zgłoszenia ewentualnych wad i usterek oraz zasady ich usuwania;
6/ określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu, terminu jego wpłaty, bądź harmonogram wnoszenia rat kredytu na budowę lokalu.
7/ określenie terminów zakończenia budowy, ostatecznego rozliczenia kosztów i ustalenia wysokości wkładu budowlanego.

3. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

4. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

5. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu”. Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

6. Nabycie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

7. Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 31

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w umowie i Statucie Spółdzielni.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.

5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

7. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu wnosi wkład budowlany zwaloryzowany według aktualnej wartości rynkowej lokalu.

§ 32

1. Własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2. Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

3. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne.

4. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

5. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.

§ 33

W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, § 31 ust. 5 i 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 34

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnej związanej z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

§ 35

W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis § 34 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 36

1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia zbywa w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy. W takim wypadku Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu.

§ 37

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 38

1. Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia prawa. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

§ 38a

1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 39

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2 nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka, bądź osobę niebędącą członkiem, część wkładu budowlanego, a w wypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
Ponadto potrąceniu podlegają inne długi przypadające na mieszkanie.

§ 39

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

D. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO, GARAŻU ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

§ 40

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażach wielostanowiskowych Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego.

4. Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego, zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.

§ 41

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 42

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

E. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

§ 43

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać obie strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności, a w szczególności powinna zawierać:
1) oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
2) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;

3) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową – określonych w umowie;
3) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;

4) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
5) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
6) określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź harmonogramu wnoszenia rat;
7) określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy;
8) termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu budowlanego;
9) określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasad ich usuwania.

§ 44

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 43, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”.

2. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

3. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

4. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 45

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka lub Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 43, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienia odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłaby poważnie utrudniona.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 46

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu.
Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 47

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 48

1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia o sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 48a

1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

V. ZAMIANA LOKALI

§ 49

1.Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom wzajemną zamianę lokali mieszkalnych, a także z osobami zajmującymi lokale mieszkalne niestanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi Statutu.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, w tym garaży.

3. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości, może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

4. Szczegółowe zasady zamiany lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

VI. WYNAJEM LOKALI

§ 50

1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże, członkom oraz osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącym członkami Spółdzielni.

2. Pierwszeństwo najmu lokali na warunkach określonych przez Spółdzielnię, przysługuje członkowi Spółdzielni.

3. Zasady doboru najemców oraz lokale przeznaczone do wynajmu, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 51

Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokości czynszu i innych opłat, wysokości kaucji, czas trwania najmu oraz inne postanowienia określa umowa zawarta z najemcą.

VII. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

A. ZE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO NA SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE

§ 52

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 21, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
3) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61;
5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50 % wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

2. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został środkami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

4. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

§ 52

1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokonaniu przez tego członka spłat, o których mowa w § 55 Statutu, Spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:
1) spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo
2) lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały Zarządu lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.

2. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 53

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

§ 53

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

B. ZE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

§ 54

Członkowi Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, który został wybudowany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, nie przysługuje prawo żądania przeniesienia własności zajmowanego lokalu.

§ 54

Członkowi Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, który został wybudowany z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, nie przysługuje prawo żądania przeniesienia własności zajmowanego lokalu.

§ 55

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia z zastrzeżeniem § 54 jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku;
3) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat;
5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica pomiędzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, podlega zmniejszeniu o 50 % wartości pomocy uzyskanej przez Spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, Spółdzielnia przeznacza na uzupełnienie funduszu remontowego Spółdzielni po spłacie i odprowadzeniu do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego ten lokal.

4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

5. Spłaty, o których mowa w ust. 1, członek zobowiązany jest dokonać w terminie ustalonym w umowie.

§ 55

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu;

2. Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

C. Z WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

§ 56

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokali po dokonaniu przez niego:
1/ spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2/ spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku;
3/ spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
4/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

3. Spłaty, o których mowa w ust. 1, członek zobowiązany jest dokonać w terminie ustalonym w umowie.

§ 56

1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu.

2. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 57

1. Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w § 56.

2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność członków, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach członkowie.

§ 57

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Statutu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają w odpowiednich ułamkowych częściach tych członków Spółdzielni albo osoby niebędące członkami Spółdzielni, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu.

3. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego, w wielostanowiskowym garażu.

D. LOKALE UŻYTKOWE ODDANE W NAJEM

§ 58

1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członków lub umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią:
1) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
3) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 58

1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

VIII. UŻYWANIE LOKALI

§ 59

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności w terminie 1 miesiąca od dnia zmiany.

2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 60

Zasady używania lokali w budynkach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

IX. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

§ 61

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, w tym garaży, oraz prawa do miejsc postojowych wielostanowiskowych garażowych, obowiązani są uczestniczyć – poprzez uiszczanie stosownych opłat – w wydatkach związanych:
1/ z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale;
2/ z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni;
3/ z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię;
4/ ze spłatą należności związanych z uzyskaniem kredytu, w tym odsetek, zaciągniętego przez Spółdzielnię na budowę zadania inwestycyjnego w części przypadającej na zajmowany lokal;
5/ z innymi kosztami związanymi z utrzymaniem zasobów Spółdzielni;
6/ z wpłatami na fundusz remontowy.

2. Opłaty określone w ust. 1 członkowie Spółdzielni i właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni,, obowiązani są wnosić od chwili postanowienia lokalu do ich dyspozycji.

3. Za opłaty, o których mowa w ust. 1, solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami niebędącymi członkami Spółdzielni, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu a także osoby faktycznie korzystające z lokalu oraz niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 61

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.

3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

5. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.

6. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.

7. Opłaty określone w ust. 1 – 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.

§ 62

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Statutu, jest ustalana na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej lub wielobudynkowej.

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Regulamin ten powinien między innymi określać jednostkę rozliczeniową kosztów. Jednostką tą może być w zależności od specyfiki danego kosztu: 1 m 2 p. u. lokalu lub liczba osób zamieszkałych w lokalu – powinien również przewidywać rozliczenie opomiarowanych dostaw energii – na podstawie wskazania urządzeń pomiarowych.

3. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

§ 62

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 61, jest ustalana na podstawie:
1) planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
2) regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi.

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych, lokal).

4. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych nieruchomościach, z zastrzeżeniem ust. 5, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

5. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 63

1. Opłaty, o których mowa w § 61, wnosi się do końca każdego miesiąca.
1). O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić członków co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
2). Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może naliczać odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.
3). Członek Spółdzielni nie może samowolnie potrącać należności przysługujących mu od Spółdzielni z należnych od niego opłat za używanie lokalu.

§ 63

1. Opłaty, o których mowa w § 61, powinny być uiszczane do końca każdego miesiąca.

2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

3. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

4. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

5. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.

X. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 64

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1/ wystąpienia,
2/ wykluczenia,
3/ wykreślenia z rejestru członków,
4/ skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – wobec jej ustania.
5) podjęcia przez Spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 65

1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.

3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 66

1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.

2. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

3. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek:
1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego,
3) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
4) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z zapłatą opłat za używanie lokalu lub z innych tytułów,
5) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,
6) przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z lokali uciążliwymi,
7) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

§ 67

1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.

2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy:
1) członek nie wpłacił wpisowego lub udziału w terminie określonym w § 12 ust. 4,
2) członek zbył prawo do lokalu, ale nie wystąpił ze Spółdzielni,
3) członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu,
4) członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego,
5) członkowi nie przysługuje w Spółdzielni żadne prawo do lokalu, ani też nie ubiega się o ustanowienie takiego prawa.

§ 68

1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

2. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 69

1. Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia.
Zawiadomienie powinno być doręczone, co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręcza członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

4. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje:
1) odwołanie do Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popierania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem odbycia Zebrania Przedstawicieli.
2) zaskarżenie uchwały rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.

4. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

5. O uchwale Zebrania Przedstawicieli odwołujący się powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
5. Członek Spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, wynosi sześć tygodni i biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

7. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

8. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

XI. ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU

§ 70

1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się nakłady poczynione przez Spółdzielnię w procesie inwestycyjnym ze środków przyszłych użytkowników lub bezpośrednio przez członków z własnych środków i we własnym zakresie na wyposażenie i wykończenie mieszkań, które ma charakter trwały i podnosi wartość użytkową oraz estetyczną mieszkania.

2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeżeli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.

§ 71

1. W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia dokonywane mogą być wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału Spółdzielni.

2. W wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do spółdzielczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz przekazaniu tego lokalu do dyspozycji Spółdzielni w stanie wolnym, rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia dokonane zostanie pod warunkiem, że Spółdzielnia:
1) wyraziła zgodę na dokonanie dodatkowego wyposażenia,
2) uznała poniesione nakłady za przydatne pod względem użytkowym i estetycznym.
Wartość nakładów wyceniona zostanie przez Spółdzielnię na dzień przekazania jej lokalu.

XII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 72

1. Organami Spółdzielni są:
1/ Zebranie Przedstawicieli, które zastępuje Walne Zgromadzenie w związku z przekroczeniem liczby 100 członków,
1) Walne Zgromadzenie,

2/ Rada Nadzorcza,
3/ Zarząd,

4/ Zebrania grup członkowskich,
4/ Rady Przedstawicieli Nieruchomości,

5) Rady Osiedli.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2,3,5, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Wybór delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów.
Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. Jeżeli w dowolnym etapie wyborów niemożliwe jest ustalenie jego wyników z powodu uzyskania w głosowaniu poprzez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające kolejność pomiędzy nimi.

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

6. Każdy członek Spółdzielni ma prawo przysłuchiwać się obradom Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej, Rady Osiedla.

7. O terminach posiedzeń organów Spółdzielni należy każdorazowo powiadomić członków Spółdzielni na 7 dni przed posiedzeniami poprzez wywieszenie porządku obrad na tablicach ogłoszeń.

A. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

§ 73

1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Przedstawiciel wybrany przez Zebranie Grupy Członkowskiej może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście.

3. Każdy przedstawiciel ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 74

1. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują Zebrania Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory i przy zachowaniu zasady, że na każde pełne 100 członków wybierany jest jeden przedstawiciel, nie mniej jednak niż jeden przedstawiciel z każdej grupy.

2. Czas przedstawicielstwa trwa 4 lata i biegnie od dnia rozpoczęcia pierwszego Zebrania Przedstawicieli zwołanego po dokonaniu wyboru, do zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbywanego po 4 latach i poprzedzonego Zebraniami Grup Członkowskich, na których dokonano kolejnych wyborów przedstawicieli na następną kadencję.

3. Mandat przedstawiciela wygasa z upływem terminu określonego w ust. 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru lub ustania członkostwa w Spółdzielni względnie cofnięcia pełnomocnictwa w przypadku przedstawiciela osoby prawnej.
Na miejsce przedstawiciela, który mandat utracił, Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru – do końca kadencji -innego przedstawiciela.

§ 75

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:
1) uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej;
3) podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Spółdzielni;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
10) uchwalanie zmian Statutu;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
13) uchwalanie regulaminów obrad Zebrania Przedstawicieli oraz Rady Nadzorczej.
14) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z nie udzieleniem absolutorium.

§ 76

1. Zebranie Przedstawicieli zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku w terminie do dnia 15 czerwca.

2. Zebranie Przedstawicieli może być zwołane także z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Zebranie Przedstawicieli na żądanie:
1/ Rady Nadzorczej
2/ przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni,
3/ 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
4/ Zebrań Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni,

4. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. Zebranie Przedstawicieli, w wypadkach określonych w ust. 3, powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

6. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 12 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

§ 77

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli przedstawiciele członków Spółdzielni powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. W tym samym trybie Spółdzielnia zobowiązana jest powiadomić Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Pozostali członkowie Spółdzielni powinni być zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Zarządu Spółdzielni, administracjach osiedli, placówkach społeczno-kulturalnych i w klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości przedstawicieli na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli, w sposób określony w ust. 1.

§ 78

1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 77. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub Statut stanowi inaczej.

3. Zebranie Przedstawicieli może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Zebrania Przedstawicieli, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

4. Głosowanie na Zebraniu Przedstawicieli odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich odwołania.
Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zebraniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem wyboru prezydium Zebrania Przedstawicieli.

5. Zebranie Przedstawicieli może dokonywać tylko takich zmian w Statucie, których propozycje zostały zgłoszone do Zarządu Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Wnioski zgłoszone w krótszym terminie są przedstawiane i głosowane na następnym Zebraniu Przedstawicieli.

§ 79

1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

6. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli na skutek jego wadliwego zwołania w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli.

7. Termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia zawiadomienia członka dokonanego w sposób określony w Statucie.

8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli utrzymanie uchwały Zebrania Przedstawicieli w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 80

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Zebranie Przedstawicieli wybiera Prezydium w składzie co najmniej przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zebranie Przedstawicieli.

§ 81

1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

2. Protokóły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokóły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

Rozdział XII

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 73

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków, w tym członków oczekujących, do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 74

1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

2. Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.

3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

4. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

5. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

6. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 75

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) 1/10 członków.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 76

1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia, na piśmie na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.

§ 77

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 76. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2. Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

5. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
– dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.

6. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności wszystkich przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

7. Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

8. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 78

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów.

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład części Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom, przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 78a

1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na każdej części Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni.

3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.

§ 78b

1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

2. Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć swe obrady.

3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§ 78c

1. Każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
a) mandatowo-skrutacyjną,
b) wnioskową,
c) inne komisje w miarę potrzeby.

2. Każda komisja składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają
przewodniczącego i sekretarza komisji.

§ 78d

1. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania.

2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy:
a) rozpatrywanie projektów uchwał poddanych pod głosowanie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
b) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych w toku obrad.

3. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 78e

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania danej części Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady danej części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

4. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.

§ 78f

1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się mówców. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi mówców ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.

2. Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.

4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania, a za formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
b) zamknięcia listy dyskutantów,
c) przerwania dyskusji,
d) głosowania bez dyskusji,
e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
f) zarządzenia przerw w obradach.
Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza każdej części Walnego Zgromadzenia.

§ 78g

1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego 1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.

2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.

3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz „ZA”, a głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW”.

4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący części Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 78h

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał, rozstrzygają Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 79

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej ;
11) uchwalanie zmian Statutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 80

1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 81

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

B. RADA NADZORCZA

§ 82

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 83

1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 4 lat.

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 83

1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 84

1. Członków Rady Nadzorczej wybierają Zebrania Grup Członkowskich.

2. Rozdziału mandatów dokonuje Rada Nadzorcza na poszczególne grupy członkowskie wg zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę liczbę członków Spółdzielni według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym upływa kadencja członków.

§ 84

1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 84a

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.

2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 84b

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.

2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.

3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.

4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.

5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.

6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.

7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.
Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.

9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 84c

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.

2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 84d

1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia biorący udział w posiedzeniu.

4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 85

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 4 lata i biegnie od dnia rozpoczęcia pierwszego zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli zwołanego po dokonaniu wyboru do zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbywanego po 4 latach i poprzedzonego Zebraniami Grup Członkowskich., na których dokonano kolejnych wyborów członków Rady na następną kadencję.

§ 85

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.

§ 86

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2/ zrzeczenia się mandatu,
3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
4/ zmiany przynależności do grupy członkowskiej,
5/ uporczywego uchylania się od wykonywania zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, t.j. zalegania z opłatą czynszu za minimum 3 miesiące (§ 66 ust. 3 pkt 4).

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, Zebranie Grupy Członkowskiej, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady powinna podjąć uchwałę o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go grupa członkowska dokonuje wyboru na okres do końca kadencji innego członka Rady Nadzorczej

§ 86

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2/ zrzeczenia się mandatu,
3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.

§ 87

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej;
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
d/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego;
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz do występowania z nich;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
7) składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego;
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;
9) uchwalanie:
a/ regulaminu Zarządu,
b/ regulaminu wynagradzania i premiowania Zarządu,
c/ regulaminu używania lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz porządku domowego i zasad współżycia społecznego mieszkańców,
d/ regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale oraz wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat czynszowych,
e/ regulaminu korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
f/ zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,
g/ regulaminu Rad Osiedli z uwzględnieniem opinii Rady Osiedla,
h/ regulaminu przyjmowania członków, zawierania umów o budowę mieszkań i zamiany mieszkań,
i/ regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
j/ uchwalanie trybu rozliczania kosztów budowy i ustalanie wysokości wkładów,
k/ uchwalanie trybu rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
l/ inne regulaminy zgodnie z potrzebami Spółdzielni;
10) ustalanie podziału członków na grupy członkowskie, regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej;
11) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców;
12) ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli i podziału mandatów na grupy członkowskie;
13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność. Uchylenie uchwał Rad Osiedli może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia;
14) uchylanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni;
15) zwoływanie Zebrania Przedstawicieli w warunkach określonych w Statucie § 74 ust. 5;
16) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni;
17) uczestniczenie w kontroli Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych;
18) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli, pod względem organizacyjnym i gospodarczym, i zasadach gospodarki finansowej tych osiedli;
19) inne sprawy określone Statutem.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Zebraniu Przedstawicieli.

4. W przypadku dokonywania kontroli na wniosek pozostałych organów samorządowych, czynności te winny być dokonywane w obecności przedstawicieli tych organów.

§ 87


1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
10) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
20) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
25) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania,
26) uchwalanie innych regulaminów.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 88

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 88

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 88a

Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 89

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

4. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli winny być doręczane Radom Osiedli.

§ 90

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 90

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

C. ZARZĄD

§ 91

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 92

1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą. Prezes i jego zastępcy powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje.

2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Zebranie Przedstawicieli Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 93

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji – uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w Statucie, innym organom Spółdzielni a w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
2) podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem własności domów lub lokali oraz zawieranie umów o Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych w tym garaży oraz o budowę tych lokali,
3) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
5) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,
7) zwoływanie zebrań grup członkowskich w uzgodnieniu z Radą Osiedla,
8) zwoływanie Zebrań Przedstawicieli,
9) zaciąganie kredytów i innych zobowiązań za zgodą Zebrania Przedstawicieli,
10) udzielanie pełnomocnictw,
11) współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej, Zebraniom Grup Członkowskich i Zebraniu Przedstawicieli.

§ 93

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
1) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
3) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
4) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
5) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
7) zawieranie z członkami umów:
a/ o budowę lokalu,
b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
9) zwoływanie Zebrań Rad Przedstawicieli Nieruchomości oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
10) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
11) udzielanie pełnomocnictw,
12) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
13) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
14) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu.

§ 94

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 95

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności pranych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 95a

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie korzysta z prawa głosu oraz z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Rady.

§ 96

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

D. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 97

1. W Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczą członkowie zamieszkali na terenie objętym działaniem grupy członkowskiej oraz przedstawiciele członków osób prawnych, których lokale użytkowe znajdują się na tym terenie.
Osoba prawna może delegować swojego przedstawiciela do udziału w zebraniu jednej z wybranych grup członkowskich. Odrębne grupy członkowskie są tworzone spośród członków oczekujących na mieszkania.

2. Podziału członków Spółdzielni na grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza w I kwartale roku, w którym upływa kadencja członków Rady, dostosowując podział do wymogów § 84 Statutu.

3. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni co najmniej raz w roku w I lub II- kwartale, zawiadamiając na 7 dni przed zebraniem:
1/ członków mieszkających – poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach Spółdzielni zlokalizowanych na terenie działania grupy członkowskiej z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad,
2/ członków oczekujących – poprzez podanie terminu i miejsca obrad przez wywieszenie porządku obrad w siedzibie Spółdzielni.

4. Zebranie Grupy Członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla obejmującej tę grupę albo 1/10 członków danej grupy.
Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie z podaniem celu zebrania do Zarządu Spółdzielni. W takim przypadku Zebranie Grupy Członkowskiej należy zwołać w taki sposób, aby mogło się odbyć najpóźniej w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

§ 98

1. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
1/ wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków grupy członkowskiej;
2/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3/ wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla;
4/ rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
5/ rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu i Rady Osiedla;
6/ wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania.

2. Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie ust. 1 pkt 6, obowiązany jest opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić Zebranie Grupy Członkowskiej.

§ 99

Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

E. RADY OSIEDLI

§ 100

1. Rada Osiedla składa się z 7-15 członków wybranych przez Zebranie Grup Członkowskich na okres 4 lat spośród członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu. Jeżeli na terenie osiedla działa więcej niż jedna grupa członkowska, każdemu Zebraniu Grupy Członkowskiej przysługuje co najmniej jeden mandat w Radzie Osiedla, przy czym liczba mandatów powinna być proporcjonalna do liczby członków wchodzących w skład tej grupy.

2. Liczbę członków poszczególnych Rad Osiedli i podziału mandatów na grupy członkowskie określa Rada Nadzorcza.

3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 100

Rada Osiedla składa się z 7-15 członków.

§ 101

1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego osiedla oraz uporczywego uchylania się od wykonywania zobowiązań finansowych Spółdzielni tj. zalegania z opłatą czynszu za minimum 3 miesiące.
Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru, przed upływem okresu na jaki został wybrany, zwykłą większością głosów.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, na miejsce członka Rady Osiedla, który utracił mandat Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Osiedla – innego członka Rady Osiedla.

§ 101

1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, z zastrzeżeniem § 103 Statutu.

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego osiedla oraz uporczywego uchylania się od wykonywania zobowiązań finansowych Spółdzielni, t.j. zalegania z opłatą czynszu za minimum 3 miesiące. Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru, przed upływem okresu na jaki został wybrany, zwykłą większością głosów.

§ 102

Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
1. Uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla.
2. Uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i pracowników podległych.
3. Uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu.
4. Opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika klubu a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla.
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika administracji osiedla
6. Rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla.
7. Wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalności placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu.
8. Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
9, Organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
10. Współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla.
11. Występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu.
12. Współpraca z innymi radami osiedla.
13. Rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
14. Dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych osiedla.
15. Prawo żądania zwołania Zebrań grup członkowskich w osiedlach. W przypadku nie zwołania przez Zarząd zebrań grup członkowskich w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego żądania, Rada osiedla zwołuje Zebrania grup członkowskich w osiedlu w ciągu kolejnych 14 dni..
16. Rada Osiedla może żądać od Administracji oraz od pracowników Spółdzielni udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości.
17. Rada Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

§ 102

Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno- wychowawczej osiedla,
2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i pracowników podległych,
3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika administracji osiedla,
6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno- wychowawczych w osiedlu,
8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
12) współpraca z innymi radami osiedla,
13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno- wychowawczego w ramach planów gospodarczych osiedla,
15) Rada Osiedla może żądać od Administracji oraz od pracowników Spółdzielni udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
16) Rada Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

§ 103

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rad Osiedli określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 103

Postanowienia Statutu zawarte w Rozdziale XII E w brzmieniu nadanym niniejszym Statutem obowiązują do dnia wyboru Rady Przedstawicieli Nieruchomości.

F. RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI

§ 103a

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i wyboru przedstawicieli oraz kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 103b

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości należy w szczególności:
1) współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno- wychowawczej i kulturalnej,
2) współdziałanie z Zarządem przy ustalaniu struktury organizacyjnej administracji osiedla,
3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd w sprawach dotyczących osiedla,
4) współdziałanie z administracją osiedla i wyrażanie swojej opinii o jej działaniu,
5) zgłaszanie wniosków dotyczących tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych,
6) składanie wniosków do Zarządu Spółdzielni w sprawach dotyczących estetyki i porządków osiedla,
7) opiniowanie wniosków i skarg zgłoszonych przez mieszkańców na działalność administracji osiedla,
8) organizowanie wspólnej pracy członków w celu podniesienia estetyki i poprawy warunków zamieszkania,
9) inicjowanie i wnioskowanie do organów samorządu terytorialnego opieki społecznej nad osobami, które tej opieki potrzebują,
10) rozpatrywanie spraw dotyczących wzajemnych stosunków pomiędzy mieszkańcami w zakresie praw i obowiązków mieszkaniowych, 11) opiniowanie kandydatów na kierownika administracji osiedla.

103c

Postanowienia Statutu dotyczące Rad Przedstawicieli Nieruchomości obowiązywać będą od dnia ich wyboru.

F. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 104

1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli tej samej Spółdzielni. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

2. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. oraz określa termin zwołania posiedzenia organu, który dokonał wyboru zawieszonego członka Rady. Powyższy organ rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§ 105

Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

XIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 106

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

§ 107

1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów społeczno-gospodarczych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkami wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy.
2. Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy.

§ 108

1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1/ fundusz udziałowy,
2/ fundusz zasobowy,
3/ fundusz wkładów mieszkaniowych,
4/ fundusz wkładów budowlanych,
5/ fundusz zasobów mieszkaniowych,
6/ fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ,
7/ fundusz remontowy nieruchomości,
8/ fundusz społeczno-kulturalny.

2. Spółdzielnia może tworzyć fundusze celowe uchwałami Rady Nadzorczej.

3. Spółdzielnia tworzy fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 109

1. Nadwyżka bilansowa, po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, zasila fundusze statutowe Spółdzielni w następującej kolejności:
1/ fundusz zasobowy,
2/ fundusz na remonty,
3/ inne fundusze.
2. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności;
1/ fundusz zasobowy,
2/ fundusz udziałowy.
4. W przypadku likwidacji Spółdzielni podział funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni między członków oraz byłych członków następuje proporcjonalnie do długości okresu należności danej osoby do Spółdzielni.
5. 1) Ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej osiedli za poprzedni rok, w roku odnosi się w koszty działalności eksploatacyjnej danych osiedli
2) Dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej osiedli za poprzedni rok przenosi się w roku następnym na fundusz eksploatacyjny lub remontowy tych osiedli, zgodnie z decyzją Rady Osiedla.

§ 109

1. Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:
1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
3) fundusz społeczno-kulturalny,
4) fundusz zasobowy,
5) fundusz świadczeń socjalnych.
3. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
1) funduszu zasobowego
2) funduszu udziałowego
3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
4) funduszu społeczno-kulturalnego.

§ 109a

1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

§ 110

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nieuregulowanych w Statucie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 111

1. Postanowienia niniejszego Statutu nie naruszają praw już nabytych.

2. Spółdzielnia z chwilą zarejestrowania Statutu dokona zmian w regulaminach wewnętrznych stosownie do jego postanowień.

§ 112

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy:
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz.1116 z późn. zm.),
– innych ustaw.

§ 113

Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 15.07.2006 r.

§ 113

Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 12 czerwca 2010.

Ustalono, że Zarząd Spółdzielni na kolejne posiedzenie przygotuje informację:
1. Jakie jeszcze zapisy należałoby umieścić w projekcie statutu, które to bardziej szczegółowo określały by
– ilości części Walnego Zgromadzenia /uzasadnienie/
– ilość mandatów w Radzie Nadzorczej
– sposób wyboru członków Rady Nadzorczej

2. Wnioski do statutu zgłoszone na zebraniach grup członkowskich

3. Które z zaproponowanych zmian statutu wynikają / są powtórzeniem zapisu / z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze, które są zmianami redakcyjnymi porządkującymi zapisy statutu, a które zostały umieszczone w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

4. W jaki sposób odbywać się będzie głosowanie nad zmianami statutu na Zebraniu Przedstawicieli 12.06.2010 r.

Ad. 3
Zarząd Spółdzielni przedłożył do uchwalenia Radzie Nadzorczej poniższą uchwałę – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 19 za przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwalę następującej treści:

Uchwała Nr 37/17/10

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 6.04.2010 r.

w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego funduszu remontowego na 2010 rok w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 16/2010 z dnia 31.03.2010 r. Rady Osiedla Skarpa – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Kontynuuje się roboty związane z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3, których koszty zostaną pokryte z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 4
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat zebrań grup członkowskich.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie