ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 04/2010 z dnia 30.03.2010 r.

Protokół Nr 04/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 30.03.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa,
Klech Ryszard, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Kutyła Jerzy, Prażmo Dariusz, Misztal Elżbieta,
Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Samborska Janina.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 15.02.2010 r. do 30.03.2010 r. lustracji obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.
 3. Informacja Zarządu na temat:
  a) projektu porządku obrad Zebrania przedstawicieli w dniu 11 i 12.06.2010 r.
  b) harmonogram zebrań grup członkowskich w 2010 r.
  c) porządku obrad zebrań grup członkowskich.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Dziewanny 14.
 5. Regulacja wynagrodzeń członków Zarządu.
 6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 23.03.2010 r.
 8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 9. Zapytania i wnioski.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, przyjęła do realizacji porządek przedstawiony powyżej.

Ad. 2
Lustrator Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Maria Golan zapoznała zebranych z Protokołem z przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 – 29.03.2010 lustracji problemowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół z lustracji.

Udzieliła wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 3
Prezes Zarządu przedstawił i omówił:

A)

PROJEKT

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 76-77 Statutu Spółdzielni zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na dzień 11 i 12 .06.2010 r. w Domu Akcji Katolickie z następującym porządkiem obrad:

11.06.2010 r. – godz. 17.00

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 20.06.2009 r.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i innych.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 r.
 7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r.
 8. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2009 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 9. Informacja na temat:
  a) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. do 15.04.2010 r. w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.09 r. do 31.12.2009 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 11. Podjęcie uchwał dot.:
  – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2009 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.
  – wyniku bilansowego za 2009 r.
  – udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2009 r.
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2009 r.
  – rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach – 15.02.20120 r. d0 15.04.2010 r.
  – wyrażenie zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

12.06.2010 r. – godz.9.00

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rad Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółdzielni – kontynuacja pkt 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r.

15. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:
– protokółem z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego w dniach 20.06.2009 r.
– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2009 r.,
– protokółem z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 15.02.20120 r. d0 15.04.2010 r.

B)


H A R M O N O G R A M

zebrań i podział członków SM „Czuby” na grupy członkowskie – 2010 rok

Lp.

Nazwa ulic

Ilość
Członków
w grupie

Ilość man-
datów przedsta-
wicieli

Ilość
man-
datów
na czł. RN

Ilość czł.
Rady
Osiedla

Termin i miejsce zebrania

1.
„Skarpa”

I. Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10, 12, 14

518

5

1

3

04.05.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

II. Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4

588

5

1

3

05.05.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

III. Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

596

5

1

4

06.05.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

IV. Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19

422

4

1

2

07.05.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

V. Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12

535

5

1

3

10.05.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

2.
Niska
Skarpa

Przytulna, Gościnna,
Uśmiechu, Szczęśliwa

37

1

1

7

19.04.10 g. 17:30
Zarząd Spółdzielni

3.
„Ruta”

I. Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

669

6

1

4

26.04.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

II. Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

568

5

1

3

27.04.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

III. Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

577

5

1

4

28.04.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

IV. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15

592

5

1

4

29.04.10 g. 17:30
Dom Akcji Katolickiej

4.
„Łęgi”

I. Tymiankowa, Bociania

649

6

1

5

20.04.10 g. 17:30
Dom Kultury „Łęgi”

II. Tatarakowa, Wiklinowa

562

5

1

5

21.04.10 g. 17:30
Dom Kultury „Łęgi”

III. Biedronki, Kaczeńcowa

626

6

1

5

22.04.10 g. 17:30
Dom Kultury „Łęgi”

5.
„Błonie”

I. Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4 A

473

4

1

4

12.04.10 g. 17:30,
Dom Kultury „Błonie”

II. Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3 B, 14
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10

475

4

1

5

13.04.10 g. 17:30,
Dom Kultury „Błonie”

III. Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

680

6

1

6

14.04.10 g. 17:30,
Dom Kultury „Błonie”

6.
„Widok”

I. Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

611

6

1

4

15.04.10 g. 17:30,
Szkoła Podstawowa Nr 51

II. Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

931

9

1

7

16.04.10 g. 17:30,
Szkoła Podstawowa Nr 51

7.
„Poręba”

Bursztynowa 1, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Szafirowa 3, 5
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18

1325

13

2

11

23.04.10 g. 17:30,
Szkoła Podstawowa Nr 51

8.
Człon-
kowie oczekujący

262

2

1

19.04.10 g. 17:30
Zarząd Spółdzielni

C)

Projekt

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając zgodnie z §§ 97 – 99 Statutu Spółdzielni zwołuje zebranie grupy członków Osiedla ———- zamieszkałych w budynkach przy ulicy:

Członkowie Spółdzielni którzy posiadają więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu / tj. mieszkania, garażu, lokalu użytkowego / biorą udział w zebraniu grupy członkowskiej, na terenie której posiadają lokal mieszkalny / § 97 ust. 1 Statutu Spółdzielni i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie/.

Zebranie odbędzie się w dniu ——– o godz. 17.30 w ——————– przy ulicy ———–

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, wybór prezydium zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
 4. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2009 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Osiedla z działalności za 2009 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Administracji Osiedla z działalności za 2009 r. oraz informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
 9. Omówienie proponowanych zmian statutu.
 10. Dyskusja.
 11. Wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków.
 12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

Zarząd Spółdzielni

Uwaga:

 1. Ewidencja członków mieszkańców osiedla ——- znajduje się w biurze Spółdzielni przy ulicy ——- — w Dziale członkowsko – mieszkaniowym / pokój nr 34 . I piętro /.
  Ewentualne reklamacje dot. umieszczenia w wykazie członków SM „Czuby” w Lublinie należy składać do dnia ———–
 2. Wydawanie mandatów nastąpi po uprzednim sprawdzeniu, czy osoba przybyła na zebranie umieszczona jest w wykazie członków Spółdzielni, okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie objętym działaniem grupy.
 3. Informujemy, że w Administracji osiedla w godzinach urzędowania: poniedziałek, czwartek – 7 – 17.00, wtorek, środa – 7 – 15.00, piątek – 7 – 13.00 można się zapoznać z:
  – sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r.
  – sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni za 2009
  – sprawozdaniem z działalności Rady Osiedla za 2009
  – sprawozdaniem z działalności Administracji Osiedla z działalności i informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
  – projektem zmian statutu spółdzielni
  – Regulaminem zebrań grup członkowskich

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.03.2010 r. z poniżej przedstawionej projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr ………../2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dn. 30.03.2010 r.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Dziewanny 14.

Rada Nadzorcza w SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt.2 statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na majątek Gminy Lublin przyłącze wodociągowe do budynku Dziewanny 14 o długości 25 mb i koszcie w robotach bud-mont. -13 518,04 zł i kosztach pośrednich 1351,80 zł, wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego: budynek Dziewanny 14 os. Ruta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

UZASADNIENIE

Przekazanie na majątek Gminy Lublin zapobiegnie ponoszeniu przez Spółdzielnię kosztów eksploatacji, remontów i napraw, gdyż w imieniu Gminy przeprowadzać to będzie MPWIK jako użytkownik przyłącza.
Ponadto Spółdzielnia nie jest w posiadaniu sprzętu specjalistycznego jak również pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania w/w prac konserwacyjnych.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego i prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 32/10/2010 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie w sprawie: nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Dziewanny 14 – w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 29.03.2010 r. rozważała możliwość zmiany wysokości płac dla członków Zarządu – regulacji wynagrodzeń. W planie gospodarczo – finansowym na 2010 r. został uwzględniony wzrost funduszu płac o 5%. W ramach tego funduszu Zarząd Spółdzielni przeprowadził regulację płac dla pracowników w granicach od 2 – 5%, od lutego br.

Członkowie komisji po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zatwierdziła dla członków Zarządu regulację płac w ramach zatwierdzonego funduszu płac.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwały następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 6
Prezes Zarządu zgłosił do Rada Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 1 członka – wykluczonego który spłacił zadłużenie.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za podjęła uchwalę nr 36/26/10 z dnia 30.03.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałę.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 23.03.2010 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 8
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 6.04.2010 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie zmian do statutu.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia II etapu przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych osiedlu „Skarpa”.
 4. Sprawy wniesione.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie