ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 14/ 2009 z dnia 22.12.2009 r.

Protokół Nr 14/ 2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 22.12.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Janina Samborska, Chodkiewicz Stefania,
Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa, Janczarek Roman, Kaczmarski Jerzy,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Prażmo Dariusz, Misztal Elżbieta,
Przeździecka Joanna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Jan Biss.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
a) rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym.
b) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie ”
c) zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa nieruchomości 18 ES ul Radości 14

3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

4. Omówienie wyników przeprowadzonych w SM „Czuby kontroli:
a) podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Lublinie
b) organizacji przebiegu stażu przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
c) prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Odział Lublin

5. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2009 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 08.12.2009 r.

7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

8. Zapytania i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 21 za, przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad

Ad. 2

A)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 15.12..2009 r. poniżej przedstawionych materiałów:

1. Pismem z dnia 23.11.2009 r. mieszkańców osiedla „Widok” dot. uchylenia uchwały nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia realizacji wniosków zgłoszonych z nieruchomości – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców

2. Uchwałą Nr uchwały nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia realizacji wniosków zgłoszonych z nieruchomości – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę Ray Osiedla

3. Poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr        /       /2009

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2009 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.11.2009 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia sposobu realizacji wniosków zgłaszanych z nieruchomości – Rada Nadzorcza postanowiła uwzględnić odwołanie i uchylić zaskarżoną uchwałę nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia sposobu realizacji wniosków zgłaszanych z nieruchomości.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr / /09
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Osiedla uchwałą nr 13/2009 z dnia 28.10.2009 r. ograniczyła możliwość składania wniosków dotyczących danej nieruchomości poprzez wprowadzenie warunku uzyskania przez wniosek poparcia bezwzględnej większości mieszkańców nieruchomości posiadających tytuł prawny do lokalu.

Warunek ten stoi w sprzeczności z art. 18 § 2 pkt 4 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Powołane wyżej przepisy uprawniają każdego członka Spółdzielni, składającego wniosek w zakresie działalności organu Spółdzielni, do żądania rozpatrzenia wniosku.

Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, Rada Nadzorcza uznając niezgodność zaskarżonej uchwały Rady Osiedla z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze i Statutu Spółdzielni – postanowiła ją uchylić.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika Administracji Osiedla „Widok” i zastępcy prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 10 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji zaproponowanej w projekcie.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych poinformowała, że Rada Osiedla „Widok” na posiedzeniu w dniu 16.12.2009 r. podjęła uchwałę nr 18/2009 w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2009 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia sposobu realizacji wniosków zgłaszanych z nieruchomości.

Zapis § 1 niniejszej uchwały w brzmieniu „Uchyla się w całości Uchwałę nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 28.10.2009 r. upoważnia Zarząd do zgłoszenia wniosku o odstąpienie przez Radę Nadzorczą od rozpatrzenia pismem z dnia 23.11.2009 r. mieszkańców osiedla „Widok” dot. uchylenia uchwały nr 13/2009.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, odstąpiła od rozpatrywania pisma mieszkańców Osiedla „Widok”.

B)
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec 4 członków wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie wobec spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła uchwały nr 121/93/09, nr 122/94/09, nr 123/95/09, nr 124/96/09 w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze spółdzielni. W tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

C)
Zastępca prezesa ds. eksploatacji poinformował, że Rada Osiedla „Skarpa” w dniu 17.12.2009 r. po rozpatrzeniu pisma mieszkańców budynku przy ulicy Radości 14 podjęła uchwałę nr 66/2009 w sprawie ujęcia w planie rzeczowym na 2010 r. montażu domofonów i wprowadzeniu od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. odpisu na montaż w wysokości 11.25 zł/mieszkanie/miesiąc dla budynku Radości 14. W związku z powyższym wnosi by Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr …../09

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2009 r.

w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa nieruchomość 18ES ul. Radości 14.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 66/2009 Rady Osiedla Skarpa z dnia 17.12.2009 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się dodatkowo do Planu gospodarczo – finansowego na 2010 rok SM „Czuby” w Lublinie nowy składnik opłat eksploatacyjnych „Odpis na montaż domofonów” w wysokości 11,25 zł/lokal/m-c w nieruchomości 18ES ul. Radości 14 w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 120/18/09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa nieruchomość 18ES ul. Radości 14 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8.12.2009 r. rozpatrywała pismo Ogniska TKKF „Czuby” z dnia 18.12.2009 r. w sprawie anulowania zadłużenia i odstąpienia od opłat za pomieszczenia, które zajmuje.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz zapoznaniu się z projektem odpowiedzi na pismo w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt odpowiedzi.

i po dyskusji postanowili większością głosów odroczyć termin rozpatrzenia pisma do następnego posiedzenia.

Poinformował również ,że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 15.12.2009 r. po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by na powyższe pismo wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt odpowiedzi.

Rada Nadzorcza przedstawioną powyżej propozycję odpowiedzi na pismo Ogniska TKKF przyjęła jako stanowisko Rady Nadzorczej w powyższej sprawie.

Ad. 4
A)
Zastępca prezesa ds. finansowych zapoznał zebranych – w tym miejscu w protokół z kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 21.09.2009 r. – 14.10.2009 r. przez Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie.

B)
Prezes Zarządu zapoznał zebranych z – w tym miejscu w umieszczono Protokół kontroli organizacji przebiegu stażu przeprowadzonej w dniu 7.10.2009 r. przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

C)
Prezes Zarządu zapoznał zebranych – w tym miejscu w protokole umieszczono Raport z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji Analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniach 20.11.2009 r. przez PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

Rada Nadzorcza do przedstawionych wyników kontroli nie zgłosiła uwag.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 15.12.2009 r. oceny pracy członków Zarządu za IV kwartał 2009 r., biorąc pod uwagę między innymi wyniki ekonomiczne spółdzielni za III kwartał 2009 r. wyniki przeprowadzonych w SM Czuby kontroli przez ; Urząd Skarbowy w Lublinie, PKO BP S.A. IV Oddział w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała premię za IV kwartał 2009 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Lublinie z dnia 22.12.2009 r. informującym, że SM „Czuby” zgodnie z § 3 zawartej ugody dokonała wpłaty kolejnej raty oraz po dyskusji przyznała za IV kwartał premię członkom Zarządu – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie nad wysokością premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 8.12.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się pod koniec stycznia a porządek obrad tego posiedzenia zostanie ustalony przez prezydium Rady.

Ad. 8
Rada Nadzorcza dyskutował na temat zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie