ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 13/ 2009 z dnia 08.12.2009 r.

Protokół Nr 13/ 2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 08.12.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Janina Samborska, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa,
Janczarek Roman, Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Prażmo Dariusz,
Misztal Elżbieta, Przeździecka Joanna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Zastępca przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium 30.11.2009 r.

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane u zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
b) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.
c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

4. Racjonalizacja kosztów centralnego ogrzewania.

5. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Lublinie.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.11.2009 r.

7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

9. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 20 za, przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad.

Ad. 2
Sekretarz Rady nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 30.11.2009 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad:
– posiedzenia plenarnego w dniu 08.12.2009 r. i 22.12.2009 r.
– Komisji Rewizyjnej w dniu 15.12.2009 r..
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3.
A)
Przewodniczący komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 30.11.2009 r. poniżej przedstawionych materiałów:

– Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych – w tym miejscu w protokole umieszczono regulamin

– uchwały nr 13/2009 r. Rady Osiedla Widok z dnia 28.10.2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę Rady Osiedla

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, zastępcę prezesa ds. finansowych, kierownika Administracji Osiedla „Widok” oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by nie dokonywała zmian w regulaminie gdyż zawarte w nim zapisy w ocenie byłych i obecnych członków komisji przetargowej, pracowników spółdzielni oraz członków Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej są najbardziej optymalne ułatwiające przeprowadzanie przetargów bez konieczności kilkukrotnego ich ogłaszania.
Ponadto zaproponowany zapis w uchwale. Radę Osiedla „Widok” nr 13/2009 r. do był już umieszczony w regulaminie i został zmieniony po konsultacjach z Radami Osiedlowymi w 2007 r.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za przyjęła do realizacji wniosek komisji – postanowiła nie wprowadzać zmian w regulaminie.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi I Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 30.11.2009 r. poniżej przedstawionego projektu uchwały:
1. Projektu uchwały

Uchwała Nr         /        / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.12.009 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się Plan gospodarczo – finansowy na 2010 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2010 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2. Załącznik Nr 1 Planu gospodarczo – finansowego SM Czuby na 2010 r. zawierającego:
a) Plan działalności eksploatacyjnej na 2010 r.
b) Plan kosztów eksploatacji i zarządzania na 2010 r. / bez kosztów zarządzania /
c) Plan kosztów na 2010 r. konserwacja i przeglądy
d) Plan funduszu remontowego na 2010 r.
e) Plan na 2010 r. działalność społeczna, kulturalna i oświatowa
f) Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2010 r.
g) Planowane koszty utrzymania mienia Spółdzielni w 2010 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono załączniki

3. Załącznik Nr 2 Struktura organizacyjna SM Czuby w Lublinie na 2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 117/17/2009 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 30.11.2009 r. poniżej przedstawionych materiałów:
1. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 6.02.2007 r. W tym miejscu w protokole umieszczono regulamin.

2. Zestawienia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach osiedli „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi”, „Błonie”, „Widok”, „Poręba”. W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia.

3. Przedstawionego poniżej zestawienia – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie / wykres /

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić wniosek by Zarząd Spółdzielni przygotował analizę zużycia ciepła dla kilku przykładowych budynków mieszkalnych ocieplonych w ostatnich latach.
Komisja zaproponowała aby przedstawione dane zawierały ilości ciepła w (GJ) dostarczone do analizowanych budynków w poszczególnych latach przed i po dociepleniu.

Członkowie Rady Nadzorczej wysłuchaniu dodatkowych informacji i po dyskusji przedstawioną informację przyjęli.

Ad. 5
Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z Raportem o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych z Lublinie.
Przedstawił między innymi informacje dot:
– podstawowe informacje o mieście,
– atuty i słabości miasta,
– czynniki ekonomiczne w mieście , stopa bezrobocia i dochody ludności ,
– struktura mieszkań wg lokalizacji, ceny ofertowe, ceny wg lokalizacji wg form własności, wg roku budowy,
– średni czas sprzedaży mieszkań,
– ofertowe i transakcyjne stawki najmu,
– prognozę krótkoterminową.

Rada Nadzorcza do przedstawionej informacji nie zgłosiła uwag.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.11.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia tj. w dniu 22.12.2009 r. został już ustalony na posiedzeniu prezydium, które odbyło się w dniu 30.11.2009 r. Porządek obrad tego posiedzenia przedstawiła sekretarza Rady przy realizacji pkt.2 dzisiejszego posiedzenia. Nowe tematy i sprawy do porządku obrad zgłaszać rozpatrzone zostaną w punkcie ” Sprawy wniesione”

Ad. 8
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:
1. Ogniska TKKF „Czuby” z dnia 18.12.2009 r. w sprawie anulowania zadłużenia i odstąpienia od opłat za pomieszczenia, które zajmuje. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz zapoznaniu się z projektem odpowiedzi na powyższe pismo w brzmieniu ; w tym miejscu w protokole umieszczono projekt odpowiedzi.

i po dyskusji postanowili większością głosów odroczyć termin rozpatrzenia pisma do następnego posiedzenia.

2. Członka zam. w Osiedlu „Łęgi” z dnia 12.11.2009 r. dot. sprawdzenia poprawności naliczonych przez SM „Czuby” czynszów z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo w/w

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, zapoznaniu się z korespondencją kierowaną do w/w przez Spółdzielnię:
– pismem w/w z dnia 9.09.2009 r.
– pismem Zarządu z dnia 21.09.2009 r.

oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowili do w/w wystosować odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Ad. 3
C)
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 2 członków – wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie.

Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła uchwały nr 118/91/09, nr 119/92/09 z dnia 08.12.2009 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze spółdzielni. W tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie