ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 12/ 2009 z dnia 24.11.2009 r.

Protokół Nr 12/ 2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 24.11.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Janina Samborska, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa,
Janczarek Roman, Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Prażmo Dariusz,
Misztal Elżbieta, Przeździecka Joanna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Zastępca przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot:
a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym

4. Analiza wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za III kwartał 2009 r.

5. Informacja na temat zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych działaczy samorządowych oraz pracowników Spółdzielni.

6. Prezentacja projektu budowy biblioteki multimedialnej w osiedlu „Błonie”.

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 10.11.2009 r.

9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

10. Zapytania i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 20 za, przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad.

Ad. 2
A)

– Kierownik Działu członkowsko – mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. wykluczenia ze Spółdzielni członków, którzy posiadają zadłużenie rozpatrywano zgonie z przedłożonym wykazem – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 104/79/09, nr 105/80/09, Nr 106/81/09, nr 107/82/09, nr 108/83/09, nr 109/84/09 , nr 110/85/09, nr111/86/09, nr 112/87/09, 113/88/09 z dnia 24.11.2009 r. – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

B)
Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 2 członków wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie.

Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła uchwały nr 114/89/09 , nr 115/90/09 z dnia 24.11.2009 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, na posiedzeniu w dniu 16.11.2009 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Pismem użytkowników kompleksu garażowego ul. Bursztynowa 37 z dnia 30.10.2009 r. w sprawie odwołania od Uchwały Nr 8/2009 Rady Osiedla Widok z dnia 21.10.2009 r w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami ul. Bursztynowa 37 – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo użytkowników kompleksu garażowego.

2. Uchwałą nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy na remont tarasu nad garażami ul. Bursztynowa 37 – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę Rady.

3. Projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr        /        /2009

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.11. 2009 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 26.10.2009 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami ul Bursztynowa 37 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr        /        /09
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE


do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr Uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami ul Bursztynowa 37 – w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” po zapoznaniu się z wystąpieniem użytkowników kompleksu garażowego ul. Bursztynowej 37 w sprawie: ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami ul. Bursztynowej 37 – Uchwała Rady Osiedla Widok nr 8/2009 z dnia 21.10.2009 r. – postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

Nieruchomość Bursztynowa 37 stanowi 80 lokali mieszkalnych o powierzchni 4.407,50 m2 oraz 24 boksy garażowe o powierzchni 387 m2 z tarasem nad garażami.
Na 24 boksy garażowe w w/w nieruchomości – 12 boksów należy do mieszkańców z innych nieruchomości.

Stan nawierzchni tarasu po 15 latach eksploatacji, gdzie degradacji uległa nawierzchnia oraz warstwy izolacyjne – wymaga pilnego remontu.

Konieczność przeprowadzenia remontu nie kwestionowała zarówno Rada Osiedla poprzedniej kadencji jak i obecnej kadencji. Wcześniejsze próby dot. remontu tarasu zmierzały w kierunku wyłączenia tarasu z ruchu oraz szukaniu środków na remont tarasu z poza nieruchomości Bursztynowa 37. (fundusz remontowy wspólny os. Widok, fundusz zasobowy Spółdzielni).

Stanowisko wypracowane przez Komisję GZM z dnia 23.01.2007 r., o którym mowa w wystąpieniu – jest niezgodne ze stanowiskiem Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej z dnia 24.03.2006 r. oraz stanowiskiem projektanta osiedla z dnia 06.04.2009 r. negatywnie opiniującej zabudowę prześwitu.

Fundusz remontowy wspólny os. Widok zakumulowany, a nie wykorzystany do 31.12.2005 roku w kwocie 357.976 zł został podzielony prawomocną uchwałą Rady Osiedla ” Widok” nr 2/2007 z dnia 16.05.2007 r. na m2pu. lokali w nieruchomości.

Dotychczasowe próby urealnienia odpisu na fundusz remontowy garaży w 2007 roku z 0,33 zł/m2 na 0,60 zł/m2 oraz w 2008 roku z 0,33zł/m2pu na 3,00 zł/m2 nie zyskały akceptacji poprzedniej Rady Osiedla, a wprost przeciwnie doprowadziły do jej obniżenia z 0,33 zł/m2pu. na 0,23 zł/m2pu.
Roczna akumulacja środków na fundusz remontowy w 2009 roku z 24 boksów garażowych wynosi 1.068,12 zł.

Rada Osiedla „Widok” po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji GZM, która dokonała wizji lokalnej w dniu 14.09.2009 r. – podjęła zasadną uchwałę w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych każdy z garaży znajdujący się w nieruchomości Bursztynowa 37 może stanowić odrębną własność lokalu w związku z czym, główny ciężar remontu tarasu winni ponieść użytkownicy garaży, tym bardziej, iż 12 użytkowników garaży jest z poza nieruchomości Bursztynowa 37.

Natomiast lokale mieszkalne w nieruchomości Bursztynowa 37 winne partycypować w kosztach wymiany opaski przy budynku od strony południowej oraz remontu nawierzchni chodnika o szerokości 2,10 m służącej jako dojście do śmietnika po tarasie garaży.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika Administracji Osiedla „Widok” i zastępcy prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji zaproponowanej w projekcie.

Poinformował ponadto, że w dniu 20.11.2009 r. / po posiedzeniu komisji / wpłynęło do Spółdzielni kolejne pismo od mieszkańców nieruchomości 37 i właścicieli garaży dot. uchylenia uchwały Rady Osiedla „Widok” nr 8/2009 w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo użytkowników.

Poinformował ponadto ,że w dniu 16.11.2009 r. dokonał wizji lokalnej i potwierdza konieczność remontu tarasu.

Stanowisko zajęte przez Radę Osiedla uznaje za zasadne aby z funduszu remontowego lokali mieszkalnych nieruchomości Bursztynowa 37 sfinansować remont nawierzchni części tarasu o powierzchni 143,16 m2 (cała powierzchnia tarasu wynosi 450,78 m2)/ jako chodnik o szerokości 2,10 mb na całej długości, co stanowi 31,76% powierzchni tarasu, która to część tarasu wykorzystywana jest jako dojście do śmietnika i boksów garażowych.
Pozostałe koszty remontu tarasu winni sfinansować użytkownicy garaży. W świetle powyższego stanowiska zasadnym wydaje się aby Rada Osiedla „WIDOK” dostosowała § 3 uchwały nr 8 z dnia 21.10.2009 r. w tym zakresie.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu przybyłych na posiedzenie właścicieli garaż, którzy podpisali się pod pismem z dnia 20.11.2009 r., wysłuchaniu przedstawicieli Rady Osiedla i kierownika Administracji Osiedla „Widok” oraz po dyskusji większością głosów 16 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę Nr 116/16/2009 w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 16.11.2009 r. po zapoznaniu się z analizą działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2009 r., która zawierała:
– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2009 r.
– Wynik na działalności za III kwartały 2009 r. SM Czuby – zestawienie zbiorcze
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2009 r. SM Czuby
– Eksploatacja i zarządzanie za III kwartały 2009 r. SM Czuby
– Konserwacja i przeglądy za III kwartały 2009 r. SM Czuby
– Gaz za III kwartały 2009 r. – zestawienie zbiorcze
– Wywóz nieczystości za III kwartały 2009 R. / lokale mieszkalne/ SM Czyby – zestawienie Zbiorcze
– Fundusz remontowy za III kwartały SM Czuby
– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za III kwartały 2009 r. SM Czuby
– Koszty zarządzania za III kwartały 2009 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za III kwartały 2009 r.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych, zastępcę prezesa ds. finansowych i prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedłożoną powyżej analizę przyjęła.

W tym miejscu w protokole umieszczono analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2009 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. ekonomicznych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za przedstawioną powyżej analizę przyjęła.

Ad. 5
Prezes Zarządu przedłożył członkom Rady Nadzorczej poniższe zestawienia:
– Lista przedstawicieli organów samorządowych zamieszkujących w zasobach SM Czuby i posiadających zaległości na koncie opłat eksploatacyjnych większe niż 20,00 zł na dzień 31.10.2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono listę.

– Lista pracowników zamieszkujących w zasobach SM Czuby i posiadających zaległości na koncie opłat eksploatacyjnych większe niż 20,00 zł na dzień 31.10.2009 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono listę.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Ad. 6
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektem budowy w miejscu zlikwidowanej pralni biblioteki multimedialnej w osiedlu „Błonie”. Wizję architektoniczną obiektu oraz poszczególne etapy realizacji inwestycji omówił Piotr Tokarczuk – dyrektor tego przedsięwzięcia.

Ad. 7
Nie realizowano tego punktu porządku obrad – nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę.

Ad. 8
Protkól z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 10.11.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne zostanie zwołane w pierwszych dniach grudnia br.
W porządku obrad tego posiedzenia umieszczone zostaną między innymi pkt:
– zatwierdzenie planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na 2010 r.
– zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Ad. 10
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:
1. Pismem z dnia 23 listopada 2009 r. Joanny Durczak – reprezentującą ofiarodawcę dot. wyrażenia zgody na przyjęcie w darze dla osiedla „Skarpa” rzeźby autorstwa Billa Goulda
2. Pismem Billa Goulda Design z dnia 16 września 2008 r. dot. rzeźby, daru dla Osiedla „Skarpa”
3. Pismem SM Czuby” w Lublinie z dnia 5 stycznia 2009 r. skierowanym do Mr. Billa Goulda

Rada Nadzorcza postanowił, że do w porządku obrad jednego z kolejnych posiedzeń plenarnych umieści punkt dot. darowizny rzeźby.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych zgłosiła wniosek o wytypowanie z aktualnego składu Rady Nadzorczej przedstawicieli poszczególnych osiedli do prac w komisjach przetargowych na roboty remontowe.

Zgłoszono kandydatury:
– Osiedle Skarpa – Elżbietę Misztal
– Osiedle Ruta – Grażynę Skierczyńską – Płoszyńską
– Osiedle Błonie – Teresa Husarek
– Osiedle Łęgi – Stefania Chodkiewicz
– Osiedle Poręba – Jerzy Kutyła
– Osiedle Widok – Jan Bis

Zgłoszone kandydatury do komisji przetargowych zostały przyjęte jednomyślnie – 20 za.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie