ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 09/2009 z dnia 08.09.2009 r.

Protokół Nr 09/2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 08.09.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew,
Janczarek Roman, Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Kutyła Jerzy, Misztal Elżbieta,
Przeździecka Joanna, Samborska Janina, Andrzej Turski, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 17 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.:
a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 67 ust.2 statutu.
c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
3. Analiza wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za I półrocze 2009 r.
4. Ustalenie planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na 2009 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.06.2009 r.
7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
8. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
A)
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że w dniu dzisiejszym przedkłada do rozpatrzenia poniżej przedstawione 11 wnioski o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie:

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych oraz po dyskusji podjęła uchwały: Nr 50/34/09, nr 51/35/09 nr 52/36/09, nr 53/37.09, nr 54/38/09 – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte uchwały.
Rada Nadzorcza uwzględniając prośby 6 członków zadłużonych dotyczące przedłużenia terminu spłaty zadłużenia, odroczyła termin rozpatrzenia wniosków Zarządu co najmniej na 6 miesięcy dając możliwość członkom zadłużonym wywiązania się ze złożonego zobowiązania – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz zgodę Rady Nadzorczej na przedłużenie terminu spłaty.

B)
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie.
Wnioski rozpatrywane były bez obecności członków.
Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zostały wysłane zgodnie z § 69 ust. 2 statutu.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu 32 wniosków oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 56/40/09, nr 57/41/09, nr 58/42/09, nr 59/43/09, nr 60/44/09, nr 61/45/09, nr 62/46/09, nr 63/47/09,
nr 64/48/09, nr 65/49/09, nr 66/50/09, nr 67/51/09, nr 68/52/09, nr 69/53/09, nr 70/54/09, nr 71/55/09,
nr 72/56/09, nr 73/57/09, nr 74/58/09, nr 75/59/09, nr 76/60/09, nr 77/61/09, nr 78/62/09, nr 79/63/09,
nr 80/64/09, nr 81/65/09, nr 82/66/09, nr 83/67/09, nr 84/68/09, nr 85/69/09, nr 86/70/09
– w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, członków którzy zbyli prawo do lokalu, ale nie wystąpili ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

C)
Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwał o wykluczeniu ze spółdzielni wobec członków wykluczonych , którzy spłacili zadłużenie.
Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła uchwały Nr 87/71/09, nr 88/72/09, nr 89/73/09, nr 90/74/09, nr 91/75/ 09 w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole
umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad.3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 07.09.2009 r. z poniżej przedstawioną Analizą działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2009 r. zawierającą:

– Zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2009 r.
– Wynik na działalności za I półrocze 2009 r. / zestawienie zbiorcze /
– Eksploatacja i zarządzanie za I półrocze 2009 r. SM Czuby
– Konserwacja i przeglądy za I półrocze 2009 r. SM Czuby
– Woda i kanalizacja za I półrocze 2009 r. / lokale mieszkalne / SM Czuby / zestawienie zbiorcze/
– Wywóz nieczystości za I półrocze 2009 r. / lokale mieszkalne / SM Czuby / zestawienie zbiorcze/
– Gaz za I półrocze 2009 r. SM Czuby / zestawienie zbiorcze /
– Fundusz remontowy za I półrocze 2009 r. SM Czuby
– Działalność społeczna , kulturalna i oświatowa za I półrocze 2009 r. SM Czuby
– Koszty zarządzania za I półrocze 2009 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za I półrocze 2009 r.
/ w tym miejscu w protokole umieszczono zawarte w analizie zestawienia /.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o jej przyjęcie.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji przedstawioną analizę działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2009 r. przyjęła.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu:
1. Plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na rok 2009
2. Plan pracy Komisji Ekonomiczno Inwestycyjnej na 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono plany pracy

oraz po dyskusji postanowili przedłożyć do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plan pracy na 2009 r. w brzmieniu:

RAMOWY PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCJI
na rok 2009

Lp.

Temat

Termin

1.

Opiniowanie:
– projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji
– zasad używania lokali,
– struktury organizacyjnej pionu GZM,
– planów gospodarczych,
– przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (znowelizowanych),
– rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych

2.

Analiza:
– programu docieplania zasobów SM „Czuby”,
– gospodarki lokalami użytkowymi,
– gospodarki parkingami,
– dzierżawy terenów,
– gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
– gospodarki mieniem Spółdzielni,
– kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
– ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności przeznaczonych na realizację inwestycji.

3.

Ocena:
– realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2009,
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni,
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych,
– realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń,
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji,
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby”,
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni,
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych.

4.

Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji,
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
– wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe,
– wniosków kierowanych przez Zarząd,
– skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji,
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji
– innych zagadnień wynikających z bieżącej pracy.

5.

Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8.09.2009

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie 17 za, przedstawiony powyżej Ramowy plan pracy Komisji na 2009 r. zatwierdziła.

Ad. 5
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:
1. Członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” dnia 8.06.2009 r. dot. wyjaśnieni podstawy na jakiej Rada Nadzorcza zawarła w uchwale nr 70/6/2008 ekwiwalent w wysokości 325 zł/m2 za przeniesienie Rada Nadzorcza rozpatrzyła poniżej przedstawione prawa własności działki nr 42/5

Rada Nadzorca po zapoznaniu się z poniżej przedstawioną pismami:
a) pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 września 2007 r. – opinią w sprawie warunków realizacji inwestycji,
b) wystąpieniem SM „Czuby” z dnia 19.03.2008 r. skierowanym do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie określenia warunków finansowych udostępnienia gruntu spółdzielczego pod zabudowę,
c) pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z 09.04.2008 r. opinią w sprawie warunków zabudowy gruntu będącego majątkiem wspólnym spółdzielni,
d) komunikatem prasowym trybunału z dnia 28.08.2009 r. po rozprawie dotyczącej zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnię

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezes Zarządu i po dyskusji postanowiła wystosowała na powyższe pismo odpowiedź następującej treści: w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedź.

2. Członka zamieszkałego w Osiedlu „Łęgi” z dnia 29.07.2009 r. dot. dopłaty do zimnej wody za I kwartał 2009 r. wynikającej ze wskazań wodomierzy.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, treści odpowiedzi z dnia 14.08.2009 r. wystosowanej przez Zarząd na powyższe pismo, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowiła wystosować na powyższe pismo odpowiedź następującej treści: – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo .

Ad. 5
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.06.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 17 za.

Ad. 6
Prezes Zarządu poinformował, że do porządku obrad kolejnego posiedzenia zgłasza poniższe punkty:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zmian w uchwale Nr 1/1/99 Rady Nadzorczej z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji rady Nadzorczej.
b) Zmian w regulaminie wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie.
c) uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

3. Wnioski zgłoszone na:
a) zebraniach grup członkowskich odbytych w 2009 r.
b) Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” odbytym w dniu 20.06.2009 r.

4. Ocena pracy członków Zarządu za III kwartał 2009 r. – wnioski w sprawie przyznania premii.

Proponuje by kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 06.10.2009 r.

Przewodniczący Komisji społeczno – samorządowej do porządku obrad kolejnego posiedzenia zgłosił pkt w brzmieniu:
– Realizacja inwestycji miejskiej Parku Rekreacyjnego położonego na terenie działania Rady Południe.

Termin posiedzenia i porządek obrad posiedzenia ustali prezydium Rady na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie