ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 07/2009 z dnia 09.06.2009 r.

Protokół Nr 07/2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 09.06.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Hułyk Helena, Elżbieta Betka,
Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek, Teresa Husarek, Kutyła Jerzy.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 122/13/2007 z dnia 11.12.2007 r.
3. Zmiana zasad przekazywania mieszkań dla członków oczekujących pochodzących z odzysku – niezadłużonych.
4. Analiza wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za I kwartał 2009 r.
5. Ocena pracy członków Zarządu za II kwartał – wnioski w sprawie premii.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 19.05.2009 r.
8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
10. Zapytania i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zgłosiła wniosek, by zdjąć z porządku obrad pkt. 3 w brzmieniu „Zmiana zasad przekazywania mieszkań dla członków oczekujących pochodzących z odzysku – niezadłużonych.
Członkowie komisji po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 08.06,2009 r. poniżej przytoczonych przepisów:

1. Art.11.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi
„W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art.15, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodne z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący….”

2. § 18 ust. 3 statutu spółdzielni
„Członkom, o których mowa w ust.1 którzy nie uzyskali prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia wysyła stosowne zawiadomienia, w których wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu bądź, zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu …”

3. Opinia prawna z dnia 08.01.1999 r. dot. przekazywania mieszkań zwolnionych, wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez obecnych na posiedzeniu członów Zarządu, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad gdyż obowiązujące przepisy nie pozwalają na inne traktowanie członków oczekujących niż obecnie stosowane przez spółdzielnię.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt.3 poddał pod głosowanie. Za przyjęciem do realizacji zgłoszonego wniosku głosowało 18 członków Rady Nadzorczej (jednomyślnie).

Przedstawiony przez przewodniczącego porządek obrad (bez pkt. 3) został przyjęty jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 08.06.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
1. projektem uchwały:

Uchwała Nr ……./…../2009
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
z dnia ………………..

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 122/13/2007 z dnia 11.12.2007 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1. pkt 9 lit.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody (załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr, 122/13/2007 z dnia 11.12.2007 r.) zmienia się treść:

1. Rozdział 1 ust. 2.
pkt. 2.4.2 otrzymuje brzmienie:
Koszty dostawy energii cieplnej budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
2.4.2.1. – koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy) 2.4.2.2 – koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowa zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania.)
2.4.2.3. – podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
2.4.2.4.- w przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Rozdział III ust.2.
pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:
Koszty stałe stanowią sumę kosztów wyliczonych na podstawie różnicy wskazań licznika ciepła zamontowanego w kotłowni a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach oraz całość kosztów określonych wg rozdziału l pkt.2.4.2.1. rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

pkt. 2.2.
Koszty zmienne wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach pkt. 2.3.
Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach (ilość jednostek) korygowana jest współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku,

pkt. 2.4.
W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Rozdział VI
Pkt.1
Budynki zasilane z kotłowni gazowej – koszty określone wg rozdziału 1 pkt. 2.4.2.3.

§2

Powyższe zmiany do Regulaminu będą stosowane do rozliczenia kosztów energii cieplnej od sezonu grzewczego 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby” w Lublinie.

2. Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody – z dnia 11.12.2007 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika Administracji Osiedla „Widok”, zastępcy prezesa ds. eksploatacji i zastępcy ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwałę nr 47/14/2009 z dnia 09.06.2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 08.06.2009 r. z poniżej przedstawioną Analizą działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono:

1. Zestawienie kosztów i przychodów za I kwartał 2009 r.
2. Wyniki na działalności za I kwartał 2009 r. SM Czuby – zestawienie zbiorcze.
3. Eksploatacja i zarządzanie za I kwartał 2009 r. SM Czuby.
4. Konserwacja i przeglądy za I kwartał 2009 r.
5. Gaz za I kwartał 2009 r. SM Czuby – zestawienie zbiorcze.
6. Wywóz nieczystości za I kwartał 2009 r. / lokale mieszkalne / SM Czuby – zestawienie zbiorcze.
7. Woda i kanalizacja za I kwartał 2009 r. / lokale mieszkalne / SM Czuby – zestawienie zbiorcze.
8. Fundusz remontowy I kwartał 2009 r.
9. Koszty zarządzania za I kwartał 2009 r.
10. Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za I kwartał 2009 r. SM Czuby.
11. Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za I kwartał 2009 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o jej przyjęcie.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące zawartych w analizie wielkości w zestawieni „Koszty zarządzania za I kwartał 2009 r. oraz po dyskusji przedstawioną powyżej w protokole analizę przyjęła.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 08.06.2009 r. oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., biorąc pod uwagę między innymi wyniki ekonomiczne spółdzielni za I kwartał 2009 r., brak skarg na działalność Zarządu, podejmowane działania windykacyjne wobec członków, zakres wykonywanych prac remontowych, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała premię za I kwartał 2009 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r. oraz po dyskusji przyznała premię członkom Zarządu za I kwartał 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie nad wysokością premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad. 5
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami członka – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka:
1. z dnia 30.04.2009 r. dot: reklamacji rozliczenia c.o. i c.u.w. za 2008 r. w budynku przy ulicy Bursztynowej 19 oraz z pismem w/w 2. z dnia 28.05.2009 r. dot. wycofania pisma z dnia 30.04.2009 r. w związku z uwzględnieniem reklamacji i wyjaśnieniem wątpliwości.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 19.05.2009 r. przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się zgodnie z § 88 ust. 2 statutu w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zwołanego na dzień 20.06.2009 r.

Ad. 8
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 2 członków – wykluczonych, którzy spłacali zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków – wykluczonych.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwały nr 45/33/09 i 46/34/09 w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 9

Rada Nadzorcza dyskutowała Zebrania Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r.Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie