ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 06/2009 z dnia 19.05.2009 r.

Protokół Nr 06/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 19.05.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Roman Janczarek,
Hułyk Helena, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat wyników przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 05.02.2009 do 25.04.2009 r. lustracji obejmującej działalność Spółdzielni za okres od 01.01.2006 do 31.12.2008 r.
 3. Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
  a/ podziału nadwyżki bilansowej – projekt uchwały
  b/przyjęcia wniosków lustracji – projekt uchwały
  b/ stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2008 r.
 4. Informacja Zarządu Spółdzielni na temat:
  a/ przebiegu i wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach od 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r.
  b/ realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2008 r.
  c/ realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli odbytych 07.06.2008 r.
  d/ organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie zwołanego na dzień 20.06.2009 r.
 5. Omówienie złożonego do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 6. Rozpatrzenie wniosku Rady Osiedla „Widok” z dnia 27.04.2009 r. dot. przeprowadzenia kontroli co do zasadności wyboru oferenta dociepleń w Osiedlu „Widok”.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Bursztynowej 14/31 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 21.04.2009 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 12. Zapytania i wnioski.

Przedstawiony powyżej porządek obrad do realizacji przyjęto jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Przybyli na posiedzenie Rady Nadzorczej lustratorzy w osobach: Jerzy Wójcicki, Dariusz Furtak i Józef Furtak, poinformowali, że z upoważnienia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 91 § 1 1 Prawa Spółdzielczego, przeprowadzili w SM „Czuby” lustrację całokształtu działalności w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności za okres 3 lat tj. 2006 – 2008 r. Zapoznali członków Rady Nadzorczej z treścią poniżej przedstawionego protokołu – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół z lustracji.

Udzielili odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień na pytania zgłoszone przez członków Rady.

Ad. 3
A/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.05.2009 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr………../2009
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 20.06.2009r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 38§ 1 pkt2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz.U. Nr 188, póz.1848 z 2003 późniejszymi zmianami/ i §75 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwala, co następuje;

§1

Ustala się następujące zasady podziału wyniku finansowego za 2008r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
1. Dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2008 przenieść na fundusz określony przez Radę danego Osiedla w roku 2009.
2. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 734 253,48zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2008r. przenieść w 2009 r. na fundusz remontowy wspólny osiedli wg. załącznika.

§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2009.


Załącznik do Uchwały Nr……../2009

Wynik finansowy na pozostałej działalności ZARZĄDU za 2008r 734 253,48zł do podziału wg m2 lokali mieszkalnych osiedli.

Nazwa osiedla

pow. użyt. lok. m (m2)

kwota

Skarpa

141 385,44

166 694,36 zł

N.Skarpa

2 758,40

3252,19 zł

Ruta

13097141

154 416,15 zł

Łęgi

100972,02

119046,68 zł

Błonie

88 178,18

103 962,65 zł

Widok

84 930,25

100 13332 zł

Poręba

73577,31

86 748,13 zł

OGÓŁEM

622 773,01

734 253,48 zł

wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.

II. Komisja proponuje by dla przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli Rada Nadzorcza przedłożyła poniżej przedstawione stanowisko:
Lublin, dnia 19.05.2009 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODIAŁU NADWYŻKI
BILANSOWEJ ZA 2008 R

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19.05.2009 r. po zapoznaniu się przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r. postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki i w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi o jej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowili wniosek nr II Komisji Rewizyjnej przyjąć do realizacji.

B/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.05.2009 r. po z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Wnioskami z lustracji

Lublin, dnia 18 maja 2009 r.

L.dz. 82/2009

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

W wyniku zawartej w dniu 20 stycznia 2009 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową „CZUBY” w Lublinie, w dniach od 08 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od l stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole są oparte na faktach wynikających z przedłożonych lustratorom dokumentów, dokonanych przez nich oględzin, a także wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu, Głównego Księgowego oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

Przedmiotem lustracji w szczególności były następujące zagadnienia:

 1. Informacje wstępne.

 2. Kontrole zewnętrzne i postępowanie polustracyjne ostatniej lustracji.

 3. Podstawy prawne, uregulowania wewnętrzne i zakres działalności.

 4. Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.

 5. Organizacja wewnętrzna, zatrudnienie i sprawy pracownicze.

 6. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe.

 7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

 8. Gospodarka remontowa.

 9. Inwestycje budowlano-mieszkaniowe.

 10. Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna.

 11. Rachunkowość, sprawozdawczość finansowa i zagadnienia ekonomiczno – finansowe.

 12. Ubezpieczenie majątku Spółdzielni.

Lustratorzy sporządzili protokół lustracji, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w dniu 15 maja 2009 r.

Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne:

1. Zużycie zimnej wody rozliczać zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 25 listopada 2003 r. (Uchwała Nr 117/5/03) regulaminem rozliczania zużycia wody w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą uchwałami: Nr 118/3/08 z dnia 21 października 2008 r. i Nr 5/4/09 z dnia 3 marca 2009 r.

2. Podjąć skuteczne działania w celu zrealizowania inwestycji przy ul. Wiklinowej 2, Os. Łęgi.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej uchwałą Nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r., Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić informację o powyższych wnioskach polustracyjnych w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków celem podjęcia w tej sprawie stosownej uchwały.

Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Członków Rada Nadzorcza Spółdzielni.

Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

2. Projektem uchwały w brzmieniu

Projekt

UCHWAŁA Nr         /2009

Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.06.2009 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od 08.03.2009 r. do30.04.2009 r. r.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji pełnej obejmującej działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r., przeprowadzonej w dniach od 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przedstawicielom na Zebraniu Przedstawicieli zgodnie z kompetencjami zapisanymi w § 87 Statutu Spółdzielni w formie opinii wskazała sposób załatwienia wniosków – zaproponowała ich przyjęcie do realizacji.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, postanowiła wniosek komisji Rewizyjnej przyjąć do realizacji.

C/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 18.05.2009 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by w formie opinii dla Zebrania Przedstawicieli wyraziła swoje stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2008 r. Komisja Rewizyjna proponuje, by Rada Nadzorcza przedłożyła przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli stanowisko w sprawie absolutorium w brzmieniu:

Lublin, dnia 19.05.2009 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2008, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji przeprowadzonej w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r., analizie wniosków zawartych w protokołach z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie, oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2008.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, przyjęła wniosek komisji Rewizyjnej do realizacji: postanowiła, że przedstawicielom na Zebraniu Przedstawicieli zostanie przedłożone stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2008 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 4
A/

Prezes Zarządu poinformował , że na zebraniach grup członkowskich, które odbyły się w dniach od 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r. frekwencja w stosunku do 3 lat poprzednich była wysoka. Najwięcej członków uczestniczyło w zebraniu grup członkowskich:
– w osiedlu Poręba w dniu 04.05.2009 r.
– w osiedlu Widok w dniu 05.05.2009 r.
– w osiedlu Skarpa w dniu 06.05.2009 r. i 12.05.2009 r.
– w osiedlu Ruta w dniu 12.05.2009 r.

Udział w tych zebraniach wzięło od 60 do 86 członków.
W pozostałych zebraniach brało udział od 20 do 45 członków.
Zebranie III grupy członkowskiej zaplanowane na 27.04.2009 r. zwołano ponownie w celu jego kontynuacji z uwagi na fakt, że żaden z członków uczestniczących w zebraniu nie wyraził zgody na pracę w komisji skrutacyjnej, której to członkowie nie mogliby kandydować do organów Spółdzielni. Zebranie dla tej grupy zwołano na dzień 13.05.2009 r.

Zgłoszone wnioski w toku zebrań w głównej mierze dotyczyły prac porządkowych, remontowych – poprawy stanu ciągów pieszych i jezdni, wykonanie sygnalizacji świetlnej poprawy estetyki otoczenia – więcej krzewów, drzew, dbałości o trawniki, uporządkowania, uzupełnienia sprzętów lub likwidacji placów zabaw i boisk, wykonania dodatkowych miejsc postojowych. Dużo wniosków wpłynęło na temat usytuowania ławek, wymiany okien na klatkach schodowych.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej uwag nie zgłosili.

B/
Prezes Zarządu poinformował, że w materiałach dla przedstawicieli na zebranie w dniu 20.06.2009 r. zostanie umieszczona poniżej przedstawiona informacja na temat realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku ubiegłym

Informacja dotycząca realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w protokole z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYBY” w Lublinie za okres 01.01.2007 -31.12.2007r.

Wniosek Nr l
„Dostosować do obowiązującego Statutu Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „CZUBY” w zakresie terminu ostatecznego rozliczenia inwestycji, ustalenia wysokości wkładów. Uchwała nr 59/10/2005 Rady Nadzorczej z dnia 06 stycznia 2005 r § 1.”
Wniosek zrealizowany.
W dniu 18 marca 2008 Uchwałą nr 24/12/2008 Rada Nadzorcza SM „CZUBY” wprowadziła wymagane zmiany, jednocześnie uchyliła swoją wcześniejszą Uchwałę nr 59/10/2005 z dn. 06 stycznia 2005 r.

Wniosek Nr 2
„Doprowadzić do przekazania Gminie Lublin ul. Topazową (zad. 7 c,d,e etap II budynki przy ul. Bursztynowej 23 i 25).
Wniosek zrealizowany
W dniu 25 lutego 2008 r spisano z przedstawicielami Gminy Lublin protokół ostatecznego odbioru ulicy Topazowej, co kończy dziesięciomiesięczny okres procedur odbiorowych.

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej uwag nie zgłosili.

C/
Prezes Zarządu poinformował ,że realizacja wniosków zgłoszonych na zebraniach przedstawicieli odbytych w roku 2008 przedstawia się następująco:

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W DNIU 07.06.2008 R.

Treść wniosku Wnioskodawca Realizacja
Wybudować kotłownię gazową
na osiedlu „Poręba”.
Tadeusz Jasica Realizacja wniosku uzależniona jest od uchwały podjętej przez Radę Osiedla „Poręba” – ujęcie w planie rzeczowo-finansowym osiedla.
Wniosek mało precyzyjny.

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W DNIU 24.11.2007 R. I 18.04.2009 R.

Lp. Treść wniosku Wnioskodawca Realizacja
1. Rady nieruchomości powinny mieć po 1 przedstawicielu z każdej nieruchomości.
Ilość przedstawicieli ustalona proporcjonalnie do liczby zamieszkałych w niej członków jest nieuzasadniona i niesprawiedliwa.
Ryczałt dla członków Rady Nadzorczej powinien być kwotowy, a nie procentowy i wynosić 200 zł.
Jeśli miałby być procentowy, to nie powinien być większy niż 25% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 936 zł. 25% minimalnego wynagrodzenia to 234 zł i wystarczająca kwota za jedno, dwa czy trzy maximum posiedzenia w miesiącu (łącznie z posiedzeniami komisji).
Jest to łącznie praca za 5-15 godzin w miesiącu.
Zofia Zawadzka Zgodnie z decyzją Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r., wniosek przekazano do Komisji Statutowej celem umieszczenia w projekcie zmian Statutu.
2. Należy upoważnić Zarząd do podjęcia kroków zmierzających do podziału Spółdzielni „Czuby” na mniejsze spółdzielnie, zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym (zgodnie z podziałem na osiedla). Jacek Hołaj Zarząd Spółdzielni nie jest organem kompetentnym do wszczęcia procedury zmierzającej do podziału Spółdzielni bez wymogów określonych w ustawie -Prawo spółdzielcze.

Powyższa informacja umieszczona zostanie w materiałach na Zebranie w dniu 20.06.2009 r.

Do przedstawionej informacji Rady Nadzorczej uwag nie zgłosili.

D/
Prezes Zarządu poinformował, że Zebranie Przedstawicieli – sprawozdawcze za rok 2008 zostanie zwołane na dzień 20.06.2009 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2008 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w dniach 07.06.2008 r. oraz 24.11.2007 r. i 18.04.2009 r.
 8. Informacja na temat:
  a) lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.- przeprowadzonej w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r. r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 10. Podjęcie uchwał dot.
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2008 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.,
  – wyniku bilansowego za 2008 r.,
  – udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2008 r.,
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Czuby” za 2008 r.,
  – rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełną w SM „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. przeprowadzoną w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
 11. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej nr 74/1/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
 13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
 14. Zamknięcie obrad.

Przypomniał ponadto ,że w w/w zebraniu zgodnie z § 74 ust. 2 Statutu udział będą brali przedstawiciele wybrani do tego organu na nową kadencję, która rozpoczyna się w przeddzień zebrania.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.05.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. projektem uchwały

Projekt

Uchwała Nr         /2009
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.06.2009 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uzasadnienie

Nie ma podstaw prawnych do zaskarżenia uchwały Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Regulamin taki został uchwalony celem realizacji obowiązków Spółdzielni wobec członków, wynikających z art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W swym zaskarżeniu członkowie nie precyzują, jakie ustawowe prawa członków, objęte w/w regulaminem są ograniczone.
Z zaskarżenia nie wynika również, czy zaskarżone są zasady, czy warunki, czy też tryb udostępnienia dokumentów członkom Spółdzielni.
Nie budzi wątpliwości, że dla prawidłowej organizacji i funkcjonowania Spółdzielni niezbędny jest regulamin i taki został uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

3. Regulamin dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono regulamin.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji i ds. finansowo księgowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek następującej treści:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stoi na stanowisku, że nie ma podstaw prawnych do zaskarżenia uchwały Nr 74/1/2008 r. z dnia 09.09.2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu . Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni został uchwalony celem realizacji obowiązków Spółdzielni wobec członków wynikających z art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Takie stanowisko w sprawie złożonego zaskarżenia winno być przedstawione przedstawicielom na zebraniu w dniu 20.06.2009 r. przez upoważnionego członka Rady.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy również analizowali powyżej przedstawione zaskarżenie. Stanowisko Komisji GZM jest takie samo jak komisji Rewizyjnej.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, postanowiła, że do jego zaprezentowania na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r. upoważni przewodniczącą komisji GZM – Danutę Przybyś – Ziembę.

Ad. 6
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.05.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Wnioskiem Rady Osiedla „Widok”

Lublin, 29.04.2009 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

EW/ 279 / 2009

WYCIĄG
z posiedzenia plenarnego Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” odbytego
w dniu 27 kwietnia 2009 r.

„W związku z nie uzyskaniem odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących przetargu na roboty dociepleniowe – Rada Osiedla „Widok” składa wniosek do Rady Nadzorczej SM „Czuby” o przeprowadzenie kontroli co do zasadności wyboru oferenta dociepleń na osiedlu „Widok”. Wniosek został przyjęty: 4 głosami za, 2 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się.”

2. Informacja przedłożoną przez przewodniczącą komisji przetargowej:

– Ogłoszenie o przetargu na roboty dociepleniowe ścian budynków w Osiedlu Skarpa, Łęgi Błonie, Widok, Poręba zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.02.2009 r. oraz w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

– Dokonano komisyjnego otwarcia 28 ofert w dniu 19.03.2009 r.

– Sprawdzanie ofert przez Komisję Przetargową zgodnie z SIWZ odbywało się w dniach 19.03- 07.04.2009 r.

– Protokół z przetargu został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni w dniu 14.04.2009 r.

– Spółdzielnia wystąpiła do SAINT-GLOBAIN ISOYER POLSKA celem potwierdzenia ważności certyfikatu dla firmy BUDREX BP Andrzej Bochenek – Lublin ul. Zembrzycka 112 b oraz dostarczenia aktualnej aprobaty technicznej określającej szczegółowe parametry techniczne dotyczące wełny przeznaczonej do docieplenia stropodachów.

– SAINT-GLOBAIN ISOYER POLSKA poinformowała, że firma BUDREX BP nie znajduje się na liście firm certyfikowanych.

– oferta firmy BUDREX BP została przez Komisję przetargową odrzucona z uwagi na brak aktualnego certyfikatu od producenta materiałów dociepleniowych stropodachów (przedmiotem zamówienia było wykonanie całości robót na budynku).

3. Ogłoszeniem w gazecie

Nowy Tydzień
w Lublinie
Fax.534-87-72
p. Rafał Gurski

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6 prosi o zamieszczenie w „Nowym Tygodniu” ogłoszenia w ramce o następującej treści:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

 1. docieplenie ścian szczytowych metodą lekko-mokrą budynków przy ul. Kaczeńcowej 10, Tatarakowej 2, 8, Tymiankowej 3, Wiklinowej 4, 6 w os. Łęgi.
 2. docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, docieplenie stropodachów budynków przy ul. Szmaragdowej 30, 34 w os. Widok.
 3. docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, docieplenie stropodachu, wykonanie remontu balkonów i krycie dachu w budynków przy ul. Szafirowej 3, Bursztynowej 14 w os. Poręba.
 4. docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie remontu balkonów budynków przy ul. Rycerskiej 2, 4,6, 8, Dragonów 14 , Husarskiej 2, 8 , Szaserów 9, 11 w os. Błonie.
 5. docieplenie ściany szczytowej /północnej/ metodą lekko-mokrą w budynku przy ul. Romantycznej 6 w os. Skarpa.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6, pok. nr 18.do dnia 19.03.2009r do godz. 10.00
Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6. w dniu 19.03.2009r godz.13.00
Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6- pok. nr 24 w godz. 7.30-14.00 – tel. 081 464-17-20 /cena SIWZ – 70zł./ płatne w kasie Spółdzielni.
Szczegółowych informacji udzielają Kierownicy Administracji Osiedli – os. Skarpa tel.081/527-28-82, os. Łęgi tel. 081/526-18-64, os. Widok tel. 081/526-04-97, os. Poręba tel. 081/526-15-20, os. Błonie tel. 081/ 526-10-67.

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Należność uregulujemy przelewem po otrzymaniu faktury. Podajemy nasz NIP: 712-016-05-14.
Upoważniamy Was do wystawienia faktury bez podpisu osób nas reprezentujących.

4. Wnioskiem Zarządu z dnia 14.04.2009 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z przetargu na roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Łęgi, Błonie, Widok, Poręba w trybie przetargu nieograniczonego wraz z protokołem z przetargu z dnia 19.03.2009 r. – 07.04.2009 r.

5. Wnioskiem Zarządu z dnia 16.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu na roboty związane z dociepleniem budynków w osiedlach Skarpa, Łęgi, Błonie, Widok, Poręba oraz specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, przewodniczącą i jednego z członków komisji przetargowej, kierownika Administracji osiedla Widok oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by Radzie Osiedla Widok przedstawiła następujące stanowisko w tej sprawie:

Lublin dnia 19.05.2009 r.

Ldz. / 5046/2009

Rada Osiedla „Widok”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, iż po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 19.05.2009 r. dokumentów dotyczących przetargu na roboty dociepleniowe i wyboru oferenta tych robót w osiedlu Widok nie stwierdziła nieprawidłowości co do wyboru oferenta. Wybranie oferenta dokonano zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargów.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, wniosek komisji GZM przyjęła do realizacji – postanowiła przekazać Radzie Osiedla Widok stanowisko w brzmieniu zaproponowanym powyżej w protokole.

Ad. 7
Przewodnicząca Komisji GZM poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 18.05.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ………./……../2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia
………………….

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Bursztynowej 14/31 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.
Rada Nadzorcza S.M. „Czuby” w Lublinie w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Bursztynowej 14/31 do 70% ceny rynkowej.
2. Obniżenie ceny może odbywać się sukcesywnie w wysokości 10% ceny rynkowej, każdorazowo na kolejnych przetargach, w przypadku braku ofert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Bursztynowej 14/31.

Na mieszkanie przy ul. Bursztynowej 14/31 o pow. użytk. 59,70 m2 na parterze, oddane do dyspozycji Spółdzielni przez P. Janusza Porzuć, który przeprowadził się do lokalu socjalnego została ustalona cena na przetarg w wysokości 263,328 ,- zł, tj.cena 1 m2 wynosi ok. 4.411 zł.

Organizowane były dwukrotnie przetargi na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności w/wym. lokalu w terminach 06.04.2009 roku i 14.05.2009 roku, na które nie było zgłoszeń.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni wnosi jak na wstępie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 42/3/09 z dnia 19.05.2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Bursztynowej 14/31 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 11
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawionymi pismami:

– Członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ponownego rozliczenia energii cieplnej za 2008 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, zapoznaniu się z odpowiedzią wystosowaną przez Zarząd do w/w w dniu 23.03.2009 r. oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosowała odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie.

– członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” z dnia 24.02.2009 r. dot. ograniczenia ruchu kołowego przy budynkach ul. Bursztynowej 29, 31, 37 i Topazowej 4, 6.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, zapoznaniu się z odpowiedziami wystosowanymi do mieszkańców tych budynków a dot. drogi koniecznej, oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie.

– Mieszkańców ul Bursztynowej 29,31,37 z dnia 18.02.2009 r. dot. uchwał Rady Nadzorczej 103/9/2008 i 108/14/2008.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, zapoznaniu się z odpowiedziami wystosowanymi do mieszkańców tych budynków a dot. drogi koniecznej, oraz po dyskusji postanowiła do mieszkańców ulicy Bursztynowej wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

– Członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” z dnia 11.05.2009 r. – skarga na pracowników Spółdzielni za wydanie dokumentów osobie nieuprawnionej.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, po zapoznaniu się z oświadczeniami złożonymi przez pracowników oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.
Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie.

II. Zobowiązać Zarząd – pracowników do sporządzania kopii żądanych przez członków dokumentów w ten sposób by, na każdej z kopii umieszczana była pieczęć ” za zgodność” (najlepiej tusz w innym kolorze niż czarny) z parafką i datą pracownika wydającego kopię dokumentu naniesioną długopisem w kolorze innym niż czarny.

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie.

5 Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią poniżej przedstawionych pism skierowanych do jej wiadomości:

– „BUDREX BP” z dnia 16.04.2009 r. dot. odrzucenia oferty złożonej na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz treścią odpowiedzi z dnia 22.04.2009 r. wystosowanej na powyższe pismo przez Zarząd.
Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.

– Mieszkańców osiedla „Widok” z dnia 30.03.2009 r. dot. wykonania uchwał Rady Osiedla Nr 7/2008 z dnia 02.07.2008 r., 108/14/2008 z dnia 02.12.2008 r. oraz całością korespondencji w sprawie ograniczenia ruchu kołowego na ulicy Bursztynowej kierowanej do mieszkańców przez Zarząd.
Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.

– Mieszkańców osiedla „Widok” z dnia 24.04.2009 r. dot. wyboru oferenta na wykonanie docieplenia budynków przy ulicy Szmaragdowej, oraz treścią odpowiedzi z dnia 05.05.2009 r. wystosowanej na powyższe pismo przez Zarząd.
Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.

Ad. 8
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.04.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 09.06.2009 r.

W porządku obrad posiedzenia zostaną umieszczone między innymi pkt.
– Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody.
– Ocena pracy członków Zarządu za II kwartał 2009 r. – wniosek w sprawie premii.
– Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za I kwartał 2009 r.
– Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
– Uchylenie uchwał o wykluczeniu w związku ze spłatą zadłużenia.

Ustalono ponadto, że zostaną zwołane posiedzenia:
– komisji Społeczno – Samorządowej w dniu 27.06.2009 r., która przeanalizuje program obchodów 30-lecia Spółdzielni.
– Komisja Rewizyjna w dniu 08.06.2009 r. – zajmie się analizą wyników ekonomicznych Spółdzielni za I kwartał 2009 r. oraz oceną pracy członków Zarządu za II kwartał 2009 r.
– Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 08.06.2009 r. – zajmie się zmianami w regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej .

Ad. 10
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 2 członków – wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie.
Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały nr 43/30/09 i 44/31/09 – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte uchwały.

Ad. 12
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat obchodów 30-lecia Spółdzielni, które odbędą się w czerwcu br.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie