ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 01/2009 z dnia 20.01.2009 r.

Protokół Nr 01/2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 20.01.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Przewodniczący przypomniał , że porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w latach 2006 – 2008
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie wypłat świadczeń związanych z pracami statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie.
  b) ustalenia wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu
  c) zatwierdzenie zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.
 4. Zatwierdzenie planu pracy na 2009 r. Komisji Rewizyjnej i plenum Rady
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej
 6. Przyjecie protokółu z posiedzenia odbytego w dniu 30.12.2008 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia
 8. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady Nadzorcze jednomyślnie 19 za, przyjęli do realizacji przedstawiony powyżej porządek posiedzenia.

Ad. 2
Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie w oparciu o art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze zleciła Regionalnemu Związku Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie przeprowadzenie lustracji, pełnej obejmującej działalność Spółdzielni za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

Przedstawił przybyłych na posiedzenie : Jerzego Furtaka – członka Zarządu i Jerzego Wójcickiego – lustratora.
W/w poinformowali że lustracja w SM „Czuby” przeprowadzona zostanie w dniach 5 lutego 2009 r. do 25 kwietnia 2009 r. oraz udzielili odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 3

A/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.01.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.01.2009 r. w sprawie: zmian w Regulaminie wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały- Uchwałą NR 64/1/2004 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 06.04.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst uchwały

– Załącznik do Uchwały Nr 64/1/04 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 6.04.2004 r.

REGULAMIN
wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych
organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
(Tekst jednolity)

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) „członkach organów samorządowych” – należy przez to rozumieć przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie, osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych.

2) „posiedzeniu organu” – należy przez to rozumieć zwołane w regulaminowym trybie i przez uprawniony podmiot zgromadzenie członków danego organu, w liczbie umożliwiającej obradowanie i podejmowanie uchwał /quorum/, realizujące przyjęty porządek obrad.

3) „udział w posiedzeniu” – należy przez to rozumieć obecność członków obradującego organu w czasie dyskusji i głosowaniach zgodnie z porządkiem obrad.

§ 2

 1. Za udział w posiedzeniu organów samorządowych przyznawane będą świadczenia członkom tych organów. Świadczenie nie przysługuje w przypadku braku quorum koniecznego do rozpoczęcia i kontynuowania posiedzenia.
 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. l przyznawane będzie według następujących zasad:
  1/ za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
  – 100 zł dla przewodniczącego zebrania
  – 60 zł dla pozostałych przedstawicieli.
  2/ za udział w posiedzeniach plenum, prezydium, komisjach strukturalnych Rady Nadzorczej:
  – 100 zł dla przewodniczącego Rady Nadzorczej
  – 70 zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji 60 zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
  3/ za udział w posiedzeniu plenum, prezydium i komisjach Rad Osiedlowych:
  – 60 zł dla przewodniczącego posiedzenia
  – 60 zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji
  – 50 zł dla pozostałych członków Rady Osiedla.
 3. Świadczenie nie przysługuje:
  1/ pracownikowi, którego udział w posiedzeniu jest czynnością służbową wchodzące w zakres czynności,
  2/ członkom innych organów SM „Czuby” w Lublinie,
  3/ przedstawicielom organizacji państwowych, społecznych i spółdzielczych uczestniczących w posiedzeniu.

§ 3

 1. Koszty wypłat za posiedzenia Rad Osiedlowych oraz koszty wypłat za uczestniczenie w Zebraniach Przedstawicieli obciążają koszty eksploatacji poszczególnych Osiedli.
 2. Koszty wypłat za posiedzenia Rady Nadzorczej obciążają koszty Administracji Ogólnej.

§ 4

Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu 2 października 1998 r. na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a następnie zmieniony Uchwałę Nr 64/28/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. Uchwałę Nr 18/1/01 z dnia 20 lutego 2001 r. Uchwałę Nr 129/5/02 z dnia 8 października 2002 r. Uchwałę Nr 50/1/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. oraz Uchwałę Nr 64/1/2004 r. z dnia 6.04.2004 r.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi propozycjami zmiany kwot zawartych w § 2 ust. 2 regulaminu:

1/ za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
– 160 zł dla przewodniczącego zebrania / dot. brutto 125 zł/
– 100 zł dla pozostałych przedstawicieli. / dot. brutto 74 zł/

2/ za udział w posiedzeniach plenum, prezydium, komisjach strukturalnych Rady Nadzorczej:
– 150 zł dla przewodniczącego Rady Nadzorczej / dot. brutto 125 zł/
– 100 zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji / dot. brutto 87.50 zł/ zł/
– 90 zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej/ dot. brutto 75 zł/

3/ za udział w posiedzeniu plenum, prezydium i komisjach Rad Osiedlowych:
– 100 zł dla przewodniczącego posiedzenia/ dot. brutto 74
– 90 zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji/ dot. brutto 74 zł/
– 80 zł dla pozostałych członków Rady Osiedla./ dot. brutto 62 zł /

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek następującej treści:

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje zgłoszone propozycje zmian do Regulaminu wypłat świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” Zaproponowane zmiany proponuje poddać pod ocenę i głosowanie w czerwcu bieżącego roku tj. po zakończeniu kadencji obecnych członków organów statutowych i wyborze nowych członków do tych organów.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, większością głosów – 10 za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania, postanowiła przyjąć do realizacji wniosek zgłoszony przez Komisję Rewizyjną tj. odroczyć termin zmiany wysokości  świadczeń związanych z udziałem w pracach organów statutowych do wyborów nowych członków do tych organów.

B/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.01.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Zasadami wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.03.2007 r.

– wysokością wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu

– informacją dot. zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2009 r. przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 02.12.2008 r., w tym wysokości osobowego i bezosobowego funduszu płac pracowników zatrudnionych w Zarządzie i Administracji Ogólnej na rok 2009.

– przedłożone propozycje zmiany wysokości wynagrodzenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację dot. wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu oraz propozycje zmiany

– informacją przedstawionego przez przewodniczącego komisji

Członkowie komisji oceniając pracę członków Zarządu po zakończeniu poszczególnych kwartałów w 2008 r. i stawiając wnioski o przyznanie premii , w swojej ocenie brali pod uwagę między innymi poniżej przedstawione działania
 1. bardzo dobra ocena organów kontrolujących: PKO BP, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta, Urzędu Skarbowego, Inspekcji Pracy,
 2. dobre wyniki finansowe Spółdzielni za poszczególne kwartały 2008 r.
 3. zgodna z harmonogramem , spłata kolejnych rat ugody
 4. pozyskanie środków unijnych na dwa projekty,
 5. wprowadzenie kont wirtualnych- zmniejszenie opłat ,
 6. wprowadzenie indywidualnych zaliczek za co,
 7. korzystne rozstrzygnięcia spraw sądowych,
 8. bardzo dobre wyniki finansowe na działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej i społeczno – wychowawczej / tylko SM „Czuby” prowadzi te rodzaje działalności/
 9. kończymy proces dociepleń w związku z tym opracowujemy program oszczędnościowy na kolejne lata,
 10. opracowanie regulaminu celowego z przeznaczeniem na wymianę kostki brukowej,
 11. nie zaciąganie pożyczek bankowych – udzielanie pożyczek wewnętrznych osiedlom,

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by od 01.01.2009 r. przyznała członkom Zarządu wynagrodzenie – w tym miejscu w protokole umieszczono propozycje wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za podjęła uchwały następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały:
– Nr 1/9/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,
– Nr 2/10/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych,
– Nr 3/11/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla zastępcy prezesa ds. finansowych – głównego księgowego.

C/

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.01.2009 r. z poniżej przedstawionym projektem

PROJEKT

Uchwała Nr ….
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie
z dnia ……. r.

w sprawie: zatwierdzenia Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 9 litera l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z
utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr ….
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia ….. r.

Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem
stanu technicznego i porządku na osiedlach

§ 1

Dofinansowanie może zostać udzielane na podstawie uchwały Rady Osiedla, zawierającej rzeczowy zakres robót oraz kalkulację kosztów, oraz decyzji Zarządu uznającej jego celowość.

§ 2

Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 3

Spłata kwoty dofinansowania rozpoczynać się będzie od 1 stycznia następnego roku po uruchomieniu dofinansowania.

§ 4

Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 3 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.

§ 5

Gwarantem spłaty kwoty dofinansowania będzie fundusz celowy (osiedla, nieruchomości).

§ 6

Przekazanie środków odbywać się będzie na pokrycie faktur za wykonane roboty zgodnie z protokołem odbioru robót.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania i dodatkowych informacji na temat zasad spłaty uzyskanej kwoty dofinansowania oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę Nr 4/1/2009 z dnia 20.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się z zapytaniem, kto z członków Rady ma uwagi do przedstawionych poniżej planów pracy:

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2009

Termin realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał – Informacja o wypełnianiu zadań Spółdzielni jako gestora zasobów mieszkaniowych wynikających z przepisów zewnętrznych /przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych/.

GZM

– Informacja o przygotowaniach do:
a/ zebrań grup członkowskich
b/ Zebrań Przedstawicieli w 2008r.

Zarząd

– Informacja o realizacji wniosków przyjętych na zebraniach grup członkowskich odbytych w 2009 r.

Rada Nadzorcza

– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2009.

Zarząd

– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza

– Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni. – wyroku Trybunału Konstytucyjnego badającego zgodność z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14.06.2007r.o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zarząd

– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielnio od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność.

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a/ uchylenia uchwał Rad Osiedli,
b/ innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

Rada Nadzorcza

– Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw.

Rada Nadzorcza

– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy
– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

Komisja Rewizyjna

II kwartał – Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

– Ocena i przyjęcie materiałów na Zebranie Przedstawicieli.

Rada Nadzorcza

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli odbytych w 2009 r.

Zarząd

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2009 r.

Komisja Rewizyjna

– Podsumowanie sezonu grzewczego – zima 2008/2009 ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

GZM

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.
III kwartał – Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2009 r.

GZM i
Ekon.- Inw,

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej Członków.

GZM
Rewizyjna

IV kwartał – Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i zebraniach grup członkowskich odbytych w 2009 r.

Rewizyjna
GZM

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2009 r.

Komisja
Rewizyjna

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności
– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.
I, II, III, IV
kwartał

Tematy rozpatrywane okresowo

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni.

GZM

I, II, III, IV
kwartał

– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Informacja o realizacji zadań gospodarczych w SM „Czuby” – po zakończeniu kwartału.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji harmonogramu wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007r.

Komisja
Rewizyjna

Na lata
2008-2009

Program działania SM „Czuby”

– Aktualny stan spraw Spółdzielni na 31.12.2008 r. – raport stanu wyjściowego.

– Założenia działalności Spółdzielni w zakresie:
a/ zadań inwestycyjnych /plan budownictwa mieszkaniowego i rozwoju infrastruktury w osiedlach/.
b/ zadań remontowych i modernizacji,
c/ zadań optymalizacji kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
d/ zadań optymalizacji kosztów Zarządu.

– Działań w zakresie zachowania płynności finansowej:
– zmniejszenia zaległości czynszowych mieszkańców,
– spłaty zadłużeń Spółdzielni w bankach itp..

– Poprawy funkcjonowania organów Spółdzielni i samorządności członków Spółdzielni – w związku z podziałem Spółdzielni na nieruchomości.

– Działań w zakresie działalności społeczno- wychowawczych w tym określenia sposobów jej finansowania

Rada Nadzorcza

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu —– ——–

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2009

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1. Analiza i ocena całokształtu sytuacji finansowej Spółdzielni
po realizacji zadań gospodarczych w 2008 r.

I kwartał

2. Kontrola:
a/ zasadności ustalania wysokości stawek czynszowych.,
b/ umów długoterminowych.
c/ wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia z dnia 15.12.200r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007r.
d/ realizacji harmonogramu spłat zadłużenia kredytowego zgodnie z zawartą ugodą podpisaną w dniu 31.03.2000r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

II kwartał

II, IV kwartał

I., II, III, IVkwartał

3. Dokonywanie okresowej oceny działalności Spółdzielni z:
– wykonania planu gospodarczo-finansowego,
– zatrudnienia i funduszu płac.

I, II, III, IV kwartał

4. Ocena pracy Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

I, II, III, IV kwartał

5. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni

II, IV kwartał

6. Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni.

I, II, III, IV kwartał

7. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.

IV kwartał

8. Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań Spółdzielni.

I, II, III, IV kwartał

9. Opiniowanie:
– rocznych sprawozdań składanych Zebraniu Przedstawicieli
– sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni

I kwartał

10. Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich w 2009r.

I kwartał

11. Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w 2009r.

II kwartał

12. Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw.

na bieżąco

13. Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność

na bieżąco

14. Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot.
– uchylenia uchwał Rad Osiedli,
– innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

na bieżąco

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu ———–

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
NA ROK 2009

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1. Opiniowanie:
– projektów regulaminów
– przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia15.12./2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanych

Na bieżąco

IV kwartał

2. Analiza:
– programu docieplania zasobów SM „Czuby” w Lublinie.
– gospodarki lokalami użytkowymi
– gospodarki parkingami
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych – mienia Spółdzielni

Na bieżąco

3. Ocena:
– realizacji planu remontów za rok 200 i 2009.
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych
– realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych, legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni

I i IV kw.

IV kwartał

II i IV kw.

4. Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe
– wniosków Zarządu
– skarg na działalność organów Spółdzielni dot. zakresu działania komisji
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy

Na bieżąco

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu ———–

Żadnych uwag ani propozycji zmian do przedstawionych planów pracy na 2009 r. plenum i komisji Rady nie zgłoszono.
Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, przedstawione powyżej plany pracy na 2009 r. zatwierdziła.

Ad. 5

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi przez 3 członków:
– członka zamieszkałego w Osiedlu „Poręba” z dnia 29.12.2008 r. dot. rozliczania kosztów ogrzewania lokalu w którym zamieszkuje.Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez kierownika Administracji Osiedla oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 29.12.2008 r.

– członka zamieszkałego w Osiedlu „Ruta” z dnia 23.12.2008 r. dot. prośba o wyjaśnienie zastosowanych zasad kwalifikowania balkonów do przeprowadzenia ich remontu w budynku zamieszkałym przez w/w.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez kierownika Administracji Osiedla oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 23.12.2008 r.

– członka zamieszkałego w Osiedlu „Łęgi” z dnia 02.01.2009 r. dot. prośba o powołanie komisji w celu sprawdzenia stanu mieszkania zajmowanego przez w/w po dokonanym dociepleniu budynku.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez kierownika Administracji Osiedla oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 02.01.2009 r.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 30.12.2008 r. przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie zwołane w dniu 24.02.2009 r., a w porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone między innymi punkty:
– zatwierdzenie planów pracy komisji Ekonomiczno – inwestycyjnej i Komisji Społeczno – samorządowej,
– uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni w związku ze spłatą zadłużenia.

Ad. 8
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie