ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 16/2008 z dnia 30.12.2008 r.

Protokół Nr 16/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 30.12.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła,
Michał Kołczewski, Elżbieta Misztal, Hipolit Dziaduszek, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Danuta Przybyś – Ziemba, Elżbieta Betka, Jerzy Kaczmarski, Mazurek Tadeusz,
Teresa Husarek, Teresa Panas, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1 Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Ocena pracy członków Zarządu Spółdzielni – wniosek w sprawie premii za IV kwartał 2008 r.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.12.2008 r.
 5. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Sprawy wniesione.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.12.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. UCHWAŁA Nr 54/1/2004 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23.03.2004 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 54/1/04 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 23.03.2004 r.

REGULAMIN
WYNAJMU POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH BUDYNKÓW (NIERUCHOMOŚCI)
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZUBY W LUBLINIE

Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń wspólnych w budynkach mieszkalnych (nieruchomości) SM Czuby i ustalania kosztu za m2 wynajętej powierzchni.

§ 1

 1. Przedmiotem najmu są pomieszczenia wspólne usytuowane w budynku mieszkalnym zaprojektowane jako pomieszczenia gospodarczo-użytkowe – pralnie, suszarnie, wózkownie, pomieszczenia adm-gosp, zabudowy korytarza.
 2. Pomieszczenia będą mogły być przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji 100% członków będących współwłaścicielami budynku, nieruchomości.
 3. Pomieszczenia wymienione w ust. 1 będą wynajmowane na czas nieokreślony.

§2

 1. Osoby ubiegające się o wynajęcie składają podanie do Administracji osiedla.
 2. Decyzję o wynajmie pomieszczenia wspólnego usytuowanego w budynku mieszkalnym podejmuje Rada Osiedla.
 3. Umowy najmu zawiera Zarząd.

§3

 1. Przejęcie w użytkowanie pomieszczenia wspólnego w budynku następuje w oparciu o zawartą pomiędzy Spółdzielnia a zainteresowaną osobą umowę określającą szczegółowe warunki najmu stanowiąca załącznik nr 1 oraz protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez administracje osiedla stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Najemca zobowiązany jest ściśle przestrzegać warunków zapisanych w zawartej umowie.

§ 4

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, gdy Najemca:
a) używa pomieszczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszających substancję pomieszczenia, budynku, albo używa pomieszczenia w sposób pociągający za sobą zniszczenie pomieszczenia,
b) nie przestrzega obowiązującego regulaminu porządku domowego
c) zalega z zapłata czynszu za wynajmowany lokal co najmniej dwa miesiące
d) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia urnowy.

§ 5

W przypadku zajmowania pomieszczenia bez tytułu prawnego, Najemca niezależnie od świadczeń określonych w umowie zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200% obowiązującego czynszu za każdy miesiąc zajmowania pomieszczenia.

§6

 1. Jeżeli w czasie zajmowania przez Najemcę lokalu bez tytułu prawnego nastąpi zmiana wysokości opłat, Wynajmujący zmienia wysokość tych opłat na podstawie pisemnego zawiadomienia. Zmiana tych opłat obowiązuje od daty wskazanej w zawiadomieniu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zgoda Najemcy nie jest wymagana.

§ 7

W przypadku nie przekazania lokalu przez Najemcę po rozwiązaniu umowy w oznaczonym przez Wynajmującego terminie Wynajmujący ma prawo jednostronnego przejęcia lokalu, a zgromadzone w nim przedmioty zostaną przekazane administracji w depozyt na czas ściśle określony.

§ 8

 1. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku będzie ustalana na poziomie kosztów eksploatacji podstawowej i kosztów konserwacji bieżącej danego osiedla za m2 wynajętej powierzchni.
 2. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w pozostałych częściach budynków poza piwnicami będzie ustalana na poziomie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie obowiązujących w danym osiedlu.
 3. Pomieszczenia wyposażone w c.o. i c.w. dodatkowo zostaną obciążone kosztami z tego tytułu w wysokości kosztu m2 za c.o. w wysokości średniej ceny za poprzedni sezon grzewczy. Koszt m3 c.w. będzie liczony wg kosztu LPEC budynku w danym miesiącu. Do wymienionych kosztów będzie doliczony koszt energii elektrycznej liczony za m2 wynajętej powierzchni jako zwrot poniesionych kosztów.
 4. Zmiana opłat z tytułu c.o. będzie następować wg. zasad obowiązujących w danym osiedlu.

§9

Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego regulaminu będą przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji danego osiedla.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące w Spółdzielni.

§ 11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 23.03.2004 r.

2. UCHWAŁA NR 15/2/ 2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 26.02.2008 r. w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w uchwałę

3. Projekt

UCHWAŁA Nr     /        / 08
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. I Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

W „Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ” zatwierdzonym Uchwałą Nr 54/1/2004 Rady Nadzorczej Sm „Czuby” w Lublinie z dnia 23.03.2004 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku będzie ustalana na poziomie kosztów „eksploatacji i zarządzania” i kosztów „konserwacji i przeglądów” danej nieruchomości oraz mienia spółdzielni za m2 wynajętej powierzchni.

2. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w pozostałych częściach budynków poza piwnicami będzie ustalana na poziomie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie obowiązujących w danej nieruchomości.

3. Pomieszczenia dodatkowo zostaną obciążone kosztami:
– co i cw (jeżeli jest lub będzie wyposażone) wg zasad obowiązujących w spółdzielni,
– energię elektryczną liczoną za m2 wynajętej powierzchni,
– podatek od nieruchomości liczony za m2 obowiązującej opłaty ustalonej przez Radę Miasta.

4. Zmiana w opłat dokonywana będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w spółdzielni.”

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

” § 9. Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego regulaminu będą przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji danej nieruchomości.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyżej przedstawionych materiałów oraz po dyskusji postanowiła:

– większością głosów 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania w projekcie uchwały umieścić kolejną zmianę tj. w § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 2 Pomieszczenia będą mogły być przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości członków będących współwłaścicielami budynku, nieruchomości, liczonymi udziałami”.

Powyższa zmiana została umieszczona w projekcie uchwały po poinformowaniu członków Rady Nadzorczej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, że:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) Art. 199 stanowi:

” Art.199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interes wszystkich współwłaścicieli.”

– większością głosów – 20 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 122/ 3 / 08
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. I Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

W „Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ” zatwierdzonym Uchwałą Nr 54/1/2004 Rady Nadzorczej Sm „Czuby” w Lublinie z dnia 23.03.2004 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 2 Pomieszczenia będą mogły być przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości członków będących współwłaścicielami budynku, nieruchomości , liczonymi udziałami”.

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku będzie ustalana na poziomie kosztów „eksploatacji i zarządzania” i kosztów „konserwacji i przeglądów” danej nieruchomości oraz mienia spółdzielni za m2 wynajętej powierzchni.

2. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w pozostałych częściach budynków poza piwnicami będzie ustalana na poziomie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie obowiązujących w danej nieruchomości.

3. Pomieszczenia dodatkowo zostaną obciążone kosztami:
– co i cw (jeżeli jest lub będzie wyposażone) wg zasad obowiązujących w spółdzielni,
– energię elektryczną liczoną za m2 wynajętej powierzchni,
– podatek od nieruchomości liczony za m2 obowiązującej opłaty ustalonej przez Radę Miasta.

4. Zmiana w opłat dokonywana będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w spółdzielni.”

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

” § 9. Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego regulaminu będą przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji danej nieruchomości.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za IV kwartał 2008 r. biorąc pod uwagę między innymi:

– wyniki ekonomiczne Spółdzielni za III kwartały 2008 r.

– wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 09.12.2008 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia przez SM „Czuby” ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych

– pismo z dnia 30.12.2008 r. z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna informujące, że w wyniku postanowień zawartych w umowach ugody i zgodnie z § 3 umów została uregulowana trzydziesta szósta rata.

– postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała członkom Zarządu premię za IV kwartał 2008 r. w wysokości 15% wynagrodzenia kwartalnego, zasadniczego.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za III kwartał 2008 r. oraz po dyskusji przyznała premię członkom Zarządu za III kwartał w pełnej wysokości.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.12.2008 r. został przyjęty bez uwag – jednomyślnie – 21 za.

Ad. 5
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec członka wykluczonego, który dokonuje zamiany mieszkania z osobą spoza SM „Czuby”. W/w spłacił zadłużenie w wysokości 37.743,46 zł. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka wykluczonego.
Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 123/72/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchylenia o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

Ad. 6
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi do jej wiadomości przez niżej wymienionych członków:

 1. Członka zamieszkałego w osiedlu „Ruta” z dnia 18.11.2008 r. (data wpływu 24.11.2008 r.) skierowane za pośrednictwem Rady do Zebrania Przedstawicieli dot. uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Nr 85/48/08 z dnia 07.10.2008 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni. Odpowiedzią skierowaną przez Spółdzielnię w dniu 16.11.2008 r. w której informuje w/w, że przysługujący termin na składanie odwołania minął z dniem 19.11.2008 r. i do rozpatrzenia niezbędne jest usprawiedliwienie przekroczenia terminu wniesienia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
  Rada Nadzorcza wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi uznała za wystarczające i nie wnosi uwag co do sposobu załatwienia powyższego pisma.
 2. Członka zamieszkałego w osiedlu „Skarpa” z dnia 08.12.2008 r. skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej (kolejne pismo) w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
  Odpowiedzią skierowaną przez Spółdzielnię w dniu 19.12.2008 r. informującą w/w, że nie ma podstaw do uznania reklamacji.
  Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.
 3. Członków zamieszkałych w osiedlu „Ruta” z dnia 28.11.2008 r. skierowane do przewodniczącego Rady Nadzorczej i prezesa Zarządu w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres rozliczeniowy 2007/2008 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
  Odpowiedzią skierowaną przez Spółdzielnię w dniu 23.12.2008 r. informującą, że zgłoszona przez w/w reklamacja została przyjęta – uznana.
  Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.
 4. Członka zamieszkałego w osiedlu „Błonie” z dnia 12.11.2008 r. (data wpływu 27.11.2008 r.) skierowaną do wiadomości Rady Nadzorczej dot. rozliczenia energii cieplnej za sezon grzewczy 2007/2008 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
  Odpowiedzią skierowaną przez Spółdzielnię w dniu 09.12.2008 r. informującą, że nie ma podstaw do ponownego rozliczenia kosztów energii cieplnej oraz wyjaśniająca sposoby udostępniania członkom spółdzielni żądanych przez nich dokumentów (wskazującą podstawę prawną – ustawa Prawo Spółdzielcze, statut oraz obowiązujące w SM „Czuby” regulaminy).
  Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.
 5. Członka zamieszkałego w osiedlu „Ruta” z dnia 24.11.2008 r. skierowanego do Rady Nadzorczej w dot. przywrócenia członkostwa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
  Odpowiedzią skierowaną przez Spółdzielnię w dniu z dnia 26.11.2008 r. wyjaśniającą wielkość i sposób pozostałych do zapłaty zobowiązań wobec Spółdzielni.
  Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.

Ad. 6
Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 20.01.2009 r. Na w/w posiedzeniu zostaną ustalone plany pracy komisji i plan pracy Rady na 2009 r. W porządku obrad posiedzenia zostaną ponadto ujęte sprawy zgłoszone przez Zarząd wynikające z bieżącej pracy .

Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie