ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 15/2008 z dnia 16.12.2008 r.

Protokół Nr 15/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 16.12.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła, Michał Kołczewski,
Elżbieta Misztal, Hipolit Dziaduszek, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba,
Elżbieta Betka
, Jerzy Kaczmarski, Mazurek Tadeusz, Teresa Husarek, Teresa Panas, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1 Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2009 r.
  b)zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”
  c) rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 3. Informacja Zarządu na temat:
  a) wyboru ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na 2009 r.
  b) zadłużenia członków wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe.
  c) wykorzystania środków przyznanych z funduszy unijnych

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 02.12.2008 r.

 5. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

 7. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
A) Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 10.12.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały :

PROJEKT

Uchwała Nr        /        /08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
Z dnia 16.12.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się Plan gospodarczo – finansowy na 2009 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do 9 niniejszej uchwały.

 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2009 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik NR 1

– Plan działalności eksploatacyjnej na 2009 r. – SM „Czuby”,
– Planowane koszty na 2009 r. – SM „Czuby” (zestawienie zbiorcze),
– Plan funduszu remontowego na 2009 r. – SM „Czuby”,
– Plan na 2009 r. – Działalność społeczno – samorządowa i oświatowa – SM „Czuby”,
– Plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2009 r.

Załącznik Nr 2 – Struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielonych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

 1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wnosi do Rady Nadzorczej, by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” na 2009 r. w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

 2. Komisja proponuje by Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do sporządzania w przyszłości, planu dla osiedli (dot. zatrudnienia i funduszu płac) w ten sam sposób, jak plany Zarządu i Administracji Ogólnej tj. zestawiając plan roku poprzedniego, z planem na rok następny. W taki sposób sporządzone plany dają bowiem obraz o ile wzrasta zatrudnienie i wynagrodzenia w poszczególnych osiedlach.

Rady Nadzorczej po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania, dodatkowych informacji oraz wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę Nr 117/15/08 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie Komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.12.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.

Regulamin

rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).
  Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.

 2. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik) Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowowybudowanych wyposażonych w wodomierze.

 3. Każdy odczyt wodomierza dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

§4

W okresie między odczytami wodomierzy członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię, które są iloczynem aktualnej ceny wody przez średniomiesięczne zużycie, wyliczone wg wskazań wodomierzy z ostatnich czterech okresów rozliczeniowych.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia.
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.

 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

 3. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu.

 4. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.

 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) – z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,
b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,
c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),
d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,
e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,
f) wymieniać na koszt członka spółdzielni wodomierze uszkodzone z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
b) dbać o oplombowanie wodomierzy,
c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,
d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,
e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.
Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.
Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§12

W przypadku dwukrotnego nie udostępnienia wodomierzy w lokalu mieszkalnym w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, w następnym okresie rozliczeniowym członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m na osobę miesięcznie. Naliczenie jest dokonywane wstecz za okres od zamknięcia poprawnego rozliczenia do dnia udostępnienia wodomierzy do odczytu. W przypadku dwukrotnego umyślnego nie udostępnienia wodomierzy do odczytu pobrana zaliczka nie podlega rozliczeniu.

§13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.

 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§14

Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w poszczególnych budynkach lub ich zespołach, wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których S.M. CZUBY rozlicza się z dostawcą wody), a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w lokalach nieopomiarowanych obciąża koszty eksploatacyjne osiedla.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.

§16

W celu dostosowania wodomierzy do wymogów niniejszego regulaminu, wprowadza się okres przejściowy na uzyskanie ważności cechy legalizacyjnej (zgodnie z Zarządzeniem Nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15.11.1999r.) do dnia 31.12.2004 r.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Czuby” w Lublin w dniu 25.11.03 r. Uchwałą Nr 117/5/03

2. projektem uchwały

2.

PROJEKT

UCHWAŁY NR        /        / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……. 2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 117/5/03 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię, które są iloczynem aktualnej ceny wody przez średniomiesięczne zużycie, wyliczone wg wskazań wodomierzy z ostatnich czterech okresów rozliczeniowych.

2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć wysokość zaliczki.”

2. W § 5 skreśla się ust. 2, a dotychczasowa numeracja ust. 3 i 4 otrzymuje odpowiednio oznaczenie jako ust. 2 i 3

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

” § 14. 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

3.

Wyciąg
z protokółu Rady Osiedla „Widok” z dnia 26 listopada 2008 r.

„Pani Przewodnicząca Komisji GZM p. Teresa Janowska przywitała zebranych i przystąpiła do omówienia projektu zmian do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” – projekt zmian członkowie Rady otrzymali wraz z zaproszeniem.
Komisja proponuje następujące zmiany do w/w Regulaminu:

– § 4. 1. Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię, które są iloczynem aktualnej ceny wody przez średniomiesięczne zużycie, wyliczone wg wskazań wodomierzy z ostatnich czterech okresów rozliczeniowych.

„przez średniomiesięczne zużycie” zastąpić ” i średniomiesięcznego zużycia

– § 8. b) każdorazowe powiadomienie o zmianie ceny wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym.
wg metody interpolacji” zastąpić „wg średniej”

§ 14. 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i budynkowych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
„w osiedlu” zastąpić „w poszczególnych budynkach lub ich zespołach”
Z uwagi na sprzedaż wody dla SM „Klakson” i SM „Dźwig” – Komisja wnioskuje aby powstały niedobór rozliczać budynkami.

– wykreślić z Regulaminu § 16.

Powyższe zmiany zostały jednomyślnie przyjęte przez Komisję GZM i członków Rady Osiedla „Widok”.
Rada Osiedla „Widok” wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o rozważenie możliwości wymiany wodomierzy indywidualnych w okresie dłuższym niż obowiązujący, a uzależniony od zużycia ilości wody”.

4.

Wyciąg z protokołu Rady Osiedla „Poręba”
Rada Osiedla na posiedzeniu dnia 25.11.2008 r. po zapoznaniu się z projektem zmian do
Regulaminu rozliczania zużycia wody w S.M. „Czuby” oraz po przeprowadzeniu dyskusji
postanowiła przyjąć dwie propozycje zmian do w/w Regulaminu:

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych MPWiK a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych zamontowanych w lokalach rozliczać na poszczególne nieruchomości osiedla.

 2. Umieścić w Regulaminie dodatkowy zapis dotyczący lokali nieopomiarowanych:
  Cały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody z danej nieruchomości obciąża lokale nieopomiarowane zlokalizowane w tej nieruchomości.

5.

Uchwała Nr 57/2008
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 27.11.2008 r.

w sprawie: zmian do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Skarpa” pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd SM „Czuby” propozycje zmian do „Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodą w SM „Czuby”, w szczególności kosztów nie bilansującej się wody tj. § 14 .1:
„Powstały niedobór (koszty) w bilansie zażycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6.

Wyciąg z protokółu, z posiedzenia plenarnego Rady Osiedla „Łęgi”
w dniu 01.12.2008 r.

….Rada Osiedla po przeanalizowaniu projektu zmian do „Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”” jak również po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji GZM, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednomyślnie (14-za), zatwierdziła zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni zmiany w/w regulaminu

7.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Osiedla „Błonie”
z dnia 17.11.2008 r.

– § 4 pkt 2 „w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki”.

– § 14 propozycja uchwały Rady Nadzorczej

– w § 11, 12, 13 zwiększyć normę na wodzie: zimnej – o 10 m3 a ciepłej o 5 m3 na osobę.

8.

Wyciąg z protokołu Rady Osiedla „Ruta”
z dnia 20.11.2008 r.

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała przedstawione w projekcie uchwały zmiany do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.

po przeanalizowaniu opinii Rad Osiedli, spośród wszystkich zgłoszonych do Rady Nadzorczej pozytywnie zaopiniowali dwie tj.

1. propozycja zgłoszona przez Radę Osiedla „Widok” z dnia 26 .11.2008 r.
skreśla się § 16.

2. propozycja zgłoszona przez Radę Osiedla „Błonie” z dnia 17.11.2008 r.:
w § 4 ust. 2 po słowie „zmniejszyć” dodać słowa „lub zwiększyć”.

Członkowie komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w wersji przekazanej w projekcie do zaopiniowania komisji, po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez Radę Osiedla „Widok” o skreślenie § 16 o dodanie i Radę Osiedla „Błonie” o dodanie w § 4 ust. 2 słowa „lub zwiększyć”.

Rada Nadzorcza, po dyskusji nad zgłoszonymi zmianami przez Rady Osiedla do projektu uchwały, po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁY NR 118 / 3 / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.12.2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 117/5/03 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię, które są iloczynem aktualnej ceny wody przez średniomiesięczne zużycie, wyliczone wg wskazań wodomierzy z ostatnich czterech okresów rozliczeniowych.

2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.”

2. W § 5 skreśla się ust. 2 , a dotychczasowa numeracja ust. 3 i 4 otrzymuje odpowiednio oznaczenie jako ust. 2 i 3

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

” § 14. 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych.

4. Skreśla się § 16.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

C)
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 02.12.2008 r., w punkcie 3 porządku obrad rozpatrywał odwołanie członków Spółdzielni od uchwały nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania parkingu ogrodzonego przy ulicy Szmaragdowej 46.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu osób, które podpisały się pod odwołaniem oraz osób przeciwnych złożonemu zaskarżeniu, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, przyjęła do realizacji wniosek Komisji Rewizyjnej tj. odroczyła termin rozpatrzenia odwołania mieszkańców nieruchomości Szmaragdowa 46, do czasu przeprowadzenia przez Radę Osiedla i przedłożenia wyników przeprowadzonego wśród mieszkańców tej nieruchomości referendum, na temat zasad i sposobu funkcjonowania parkingu po zmianie przepisów (podziale osiedla na nieruchomości). Zapoznała zebranych członków Rady Nadzorczej i przybyłych na posiedzenie przedstawicieli z nieruchomości przy ulicy Szmaragdowej 46 z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Opinia prawna w przedmiocie uchwały Rady Osiedla „Widok” Nr 9/2008 z dnia 24.09.2008 r. przywracającej parking położony przy ul. Szmaragdowej 46 do stanu pierwotnego przez nadanie mu charakteru ogólnodostępnego (likwidacja ogrodzenia). – w tym miejscu w protokole umieszczono opinię

– projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr        /       /2008

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 21.10.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ul. Szmaragdowej 46 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji oraz po dyskusji , jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 119/15/08 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym- w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu przybyłych na posiedzenie przedstawicieli z nieruchomości przy ulicy Szmaragdowej 46, wysłuchaniu informacji przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która zajmowała się sprawą funkcjonowania parkingu zlokalizowanego w nieruchomości przy ulicy Szmaragdowej oraz po dyskusji, większością głosów 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 119/15/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków SM „Czuby” od uchwały nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym , w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
A)
Prezes Zarządu poinformował, że dokonanie oceny ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2009 r. zlecono firmie FB Filar Broker Sp. z o.o. w Lublinie.

Złożono oferty do następujących Zakładów Ubezpieczeń:
1. PZU SA
2. TuiR WARTA SA
3. UNIQUA TU SA
4. GENERALI TU SA
5. STU ERGO HESTIA SA

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.12.2008 r. wpłynęły oferty następujących Zakładów Ubezpieczeń:
1. PZU SA
2. UNIQUA TU SA
3. GENERALI TU SA
4. STU ERGO HESTIA SA

Wymóg wpłaty wadium został spełniony przez wszystkie Zakłady Ubezpieczeń.

W wyniku porównanie:
– ofert do programu ubezpieczeniowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2009 r.
– ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm,
– ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
– ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
– ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z roszczeniami,
– informacji dotyczącej klauzuli brokerskich,
– ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu , Rady Nadzorczej,
– ubezpieczenia komunikacyjne,
– informacji dotyczące funduszy prewencyjnych

najbardziej korzystne – optymalne rozwiązania mogące pogodzić dobry zakres ochrony ubezpieczeniowej z najniższą składką ubezpieczeniową płatną jednorazowo przedstawiła UNIQUA TU SA.
Zarząd Spółdzielni – podpisał umowę na ubezpieczenie majątku Spółdzielni z firmą wskazaną przez brokera.

B)
Prezes Zarządu poinformował, że zaległości czynszowe SM „Czuby” wg stanu na:
– wg stanu na 31.12.2007 r. wynosiły 6.397.981,29 zł
– wg stanu na 31.10.2008 r. wynoszą 6.564.862,20 zł.
i w stosunku do roku 2007 wzrosły o 2% – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie zadłużenia czynszowego w poszczególnych osiedlach

C)
Prezes Zarządu poinformował, że SM „Czuby” wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie realizacji projektu pt: „Bądź, filarem swojej firmy, emerytura może poczekać” – szkolenia dla osób pracujących powyżej 50 roku życia ” Spółdzielnia do realizacji w/w projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 265.707,27 zł.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 02.12.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 5
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 2 członków – wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków – wykluczonych.

Rada Nadzorcza po dyskusji , jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 120/70/08 i 121/71/08 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczenie – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 6
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła informacje na temat przygotowywanego przez Spółdzielnię planu oszczędnościowego, poszanowania energii cieplnej.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie