ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 14/2008 z dnia 02.12.2008 r.

Protokół Nr 14/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 02.12.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła
, Michał Kołczewski, Elżbieta Misztal, Hipolit Dziaduszek,
Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba, Elżbieta Betka,
Jerzy Kaczmarski
, Mazurek Tadeusz, Teresa Husarek, Teresa Panas.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1 Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Rozpatrzenie odwołań członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwał:
  a) nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego przy garażach,
  b) nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46.
 4. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za III kwartały 2008 r.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r.
  b) kosztów zarządzania na 2009 r.
  c) planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2009 r.
  d) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r.
  e) ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla zastępcy prezesa ds. finansowych,
  f) obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Dziewanny 12/6 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 14.11.2008 r.
 7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 10. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 25.11.2008 r.
Członkowie prezydium na w/w ustalili terminy i porządki obrad posiedzeń plenarnych Rady tj.
– w dniu 02.12.2008 r.
– w dniu 16.12.2008 r.
– w dniu 30.12.2008 r.
oraz terminy i porządki obrad posiedzeń komisji:
– Komisji Rewizyjnej w dniu 01.12.2008 r. i 30.12.2008 r.
– Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej w dniu 02.12.2008 r.
Pisma do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą dot. uchylenia uchwał o wykluczeniu. Nie zostały skierowane do rozpatrzenia przez komisję.

Ad. 3
A/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.12.2008 r., z poniżej przedstawionymi materiałami:

 1. pismem mieszkańców ulicy Topazowej – odwołaniem od uchwały Nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego przy garażach – w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie.
 2. Uchwałą Nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego przy garażach – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

 3. Decyzją Urzędu Miasta Lublin Wydział Geodezji z dnia 10.07.2008 r. zatwierdzającą podział nieruchomości – w tym miejscu w protokole umieszczono decyzję z dnia 10.07.2008 r.

 4. Postanowieniem zawartym w § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni w brzmieniu:
  ” Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność. Uchylenie uchwał Rad osiedli może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia”.
 5. Informacją i wyjaśnieniami kierownika Administracji Osiedla „Widok” na temat:
  – w jakich okolicznościach, przez kogo zgłoszona została propozycja zamknięcia ruchu kołowego,
  – jakie inne decyzje i przez jakie organy zostały podjęte w powyższej sprawie,
  – w jakiej wysokości zostały zaangażowane środki finansowe,
  – jakie utrudnienia i zagrożenia dla mieszkańców okolicznych budynków spowodowało ustawienie szlabanu,

 6. Projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr 108/        /2008

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……. r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 16.10.2007 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego przy budynkach ul. Bursztynowa 29, 31, 37, ul. Topazowa 4, 6 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Projekt

Załącznik
do Uchwały Nr / /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……… r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 7/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

W dniu 16.10.2008 r. do siedziby Spółdzielni wpłynęło odwołanie niektórych członków Spółdzielni zamieszkujących w budynku przy ulicy Topazowej 4 od uchwały Rady Osiedla „Widok” nr 7/2008 z dnia 02.07.2008 r. w sprawie ograniczenia ruchu kołowego przy garażach.
Zgodnie z całością dokumentacji założenie szlabanu na drodze dojazdowej do budynków: Bursztynowa 29, 31, 37 i Topazowej 4 i 6 było realizacją uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej – ul. Bursztynowa i Topazowa z dnia 17.04.2008 r. Przystępując do realizacji uchwały skierowano stosowny wniosek do Urzędu Miasta w celu uzyskania opinii w zakresie organizacji ruchu drogowego w okolicach wskazanych budynków, uzyskując pozytywną decyzję. Projekt został zrealizowany do dnia 15.09.2008 r. Istniejące drogi osiedlowe zapewniają dojazd do wszystkich budynków wymienionych wyżej.

Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza rozpoznaje odwołanie od uchwały Rady Osiedli, które wpłynęło nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej uchwalenia z tym, że jeżeli odwołanie wpłynęło w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwalę.
Realizacja projektu nastąpiła w okresie 2 miesięcy i 13 dni, licząc od daty podjęcia uchwały przez Radę Osiedla „Widok”, tj. w powołanym trzymiesięcznym terminie. Odwołanie natomiast wpłynęło 16.10.2008 r., tj. 14 dni po upływie trzymiesięcznego terminu od daty powzięcia uchwały przez Radę Osiedla „Widok”. Ponadto, nawet gdyby przyjąć, że odwołujący się od uchwały powzięli wiadomość o jej treści 15.09.2008 r., mając na uwadze datę złożenia odwołania, termin trzydziestodniowy też nie został zachowany.

Należy nadmienić, iż sprawa dotyczy pięciu budynków mieszkalnych, które mają zapewniony dojazd równorzędną drogą osiedlową, jak droga osiedlowa zamknięta szlabanem, co zapewnia swobodny dojazd do wszystkich budynków. Do daty rozpoznawania odwołania nie wpłynęły żadne inne zastrzeżenia z pozostałych czterech bloków, których sprawa dotyczy, co należy interpretować jako akceptację pozostałych mieszkańców tych pięciu budynków wprowadzonej organizacji ruchu.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by rozpatrując zaskarżenie wniesione przez mieszkańców budynków przy ulicy Topazowej podjęła uchwałę w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu, członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu „Widok” w budynkach przy ulicy Topazowej 4 i 6, ul. Bursztynowej 29, 31, 37 oraz po dyskusji postanowiła:

 1. Podjąć uchwałę Nr 108/14/08 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały Nr 7/2008 Rady osiedla „Widok” z dnia 02.07.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym, w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole – (jednomyślnie – 20 za).
 2. Zaakceptowała wniosek w brzmieniu:
  „Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do otwarcia szlabanu ograniczającego ruch kołowy przy budynkach Bursztynowej 29, 31, 37, ul Topazowej 4, 6., do czasu rozpatrzenia przez Radę Osiedla „Widok” uwag, opinii, wniosków i zagrożeń wynikających z tytułu ograniczenia ruchu zgłoszonych przez członków Spółdzielni zamieszkałych w okolicach wskazanych budynków”. – (większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania).
 3. Zobowiązała Zarząd Spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem do przewodniczącego Rady Osiedla „Widok” o zwołanie zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Rad Osiedla Sm „Czuby” w Lublinie posiedzenia Rady Osiedla w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. (jednomyślnie – 20 za).

B/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 04.11.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

 1. Pismem mieszkańców z ulicy Szmaragdowej 46 – odwołaniem od uchwały Rady Osiedla „Widok” nr 9/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46 – w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie członków Spółdzielni.

 2. Uchwałą nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania parkingu ogrodzonego przy ulicy Szmaragdowej 46 – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst uchwały.

 3. Uchwałą Nr 4/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 04.06.2008 r. w sprawie utrzymania uchwały 9/1997 z dnia 14.10.1997 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst uchwały.

 4. Uchwałą Nr 9/97 Rady Osiedla „Widok” z dnia 14.10.1997 r. w sprawie zagospodarowania części parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46 – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst uchwały.

 5. Projektem uchwały w brzmieniu:

Projekt

UCHWAŁA Nr 109 /        /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 02.12.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 21.10.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 9/2008 Rady Osiedla „Widok” z dnia 24.09.2008 r. w sprawie funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ul. Szmaragdowej 46 – Rada Nadzorcza postanowiła uwzględnić odwołanie i uchylić zaskarżoną uchwałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez kierownika Administracji Osiedla „Widok” oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek:
” by odroczyła termin rozpatrzenia odwołania mieszkańców nieruchomości Szmaragdowa 46, do czasu przeprowadzenia przez Radę Osiedla i przedłożenia wyników przeprowadzonego wśród mieszkańców tej nieruchomości referendum na temat zasad i sposobu funkcjonowania prakingu po zmianie przepisów zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych tj. podziale osiedla na nieruchomości”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz mieszkańców budynków Szmaragdowa 34, 36, 46 oraz po dyskusji podjęła, jednomyślnie – 20 za poniższe decyzje:

I. Odroczyła termin rozpatrzenia odwołania mieszkańców nieruchomości Szmaragdowa 46 do czasu przeprowadzenia przez Radę Osiedla i przedłożenia Radzie Nadzorczej wyników przeprowadzonego wśród mieszkańców tej nieruchomości referendum na temat zasad i sposobu funkcjonowania parkingu po zmianie przepisów zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych tj. podziale osiedla na nieruchomości”.

II. Zobowiązała Zarząd Spółdzielni do wystąpienia z wnioskiem do przewodniczącego Rady Osiedla ” Widok” o zwołanie na podstawie Regulaminu Rady Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – § 8 ust.3 posiedzenia Rady Osiedla w terminie 14 od daty złożenia wniosku.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01,12.2008 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczej SM „Czuby” za III kwartały 2008 r. zawierającą:

– Zestawienie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych za III kwartały 2008 r.
– Wynik na działalności za III kwartały 2008 r. SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze,
– Wynik na działalności za III kwartały 2008 r. SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze, (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
– Wynik na działalności za III kwartały 2008 r. SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze, (lokale użytkowe najem, garaże, dzierżawy terenu- pożytki)
– Eksploatacja i zarządzanie za III kwartały 2008 r. SM „Czuby”
– Konserwacja i przeglądy za III kwartały 2008 r. Sm „Czuby”
– Gaz za III kwartały 2008 r. SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze
– Wywóz nieczystości za III kwartały 2008 r. (lokale mieszkalne) SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze
– Fundusz remontowy za III kwartały 2008 r. SM „Czuby”
– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa III kwartały 2008 r. SM „Czuby”
– Koszty zarządzania za III kwartały 2008 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za III kwartały 2008 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, postanowili na posiedzeniu plenarnym w dniu 02.12.2008 r. przedstawić poniżej przyjęte stanowisko:

 1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedstawioną analizę działalności gospodarczej SM „Czuby” za III kwartały 2008 r.

 2. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Nadzorczej przyjęcie przedłożonej członkom komisji analizy.

Rada Nadzorcza po dyskusji przedstawioną przez Zarząd analizę działalności gospodarczej SM „Czuby” za III kwartały 2008 r. przyjęła jednomyślnie – 20 za.

Ad. 5
A/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.12.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

1.

Uchwała nr ____________
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia _______________

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublin

2. Załącznik Nr 1 – Strukturą organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono strukturę.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r. w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 109/11/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2009 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole .

B/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.12.2008 r. się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. projektem uchwały

Projekt

Uchwała Nr —————
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
z dnia 02.12.008 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan kosztów zarządzania na 2009 r. w wysokości 3.170.796 zł (słownie : trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

2. Zestawieniem – Plan kosztów zarządzania na 2009 r. (wynagrodzenia, koszty administracyjne) – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

3. Zestawieniem – Plan kosztów zarządzania na 2009 r. (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawa terenu, parkingi, mienie SM) – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie .

4. Zestawieniem – Plan kosztów zarządzania na 2009 r. – (planowane koszty grupy inwestycyjnej, planowane koszty obsługi mienia) – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. finansowych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

– uchwalić na rok 2009 wzrost wynagrodzeń o 8% – 4 za,
– uchwalić na rok 2009 wzrost wynagrodzeń o 9% – 4 za,
– uchwalić na rok 2009 plan kosztów zarządzania w wysokości 3.170.796 zł , tj. wzrost o 0,01 zł/ m2 – 8 za.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. finansowych i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji przystąpiła do głosowania wniosków Komisji.

– uchwalić na rok 2009 wzrost wynagrodzeń o 8% – 6 za,
– uchwalić na rok 2009 wzrost wynagrodzeń o 9% – 10 za,
– uchwalić na rok 2009 plan kosztów zarządzania w wysokości 3.170.796 zł , tj. wzrost o 0,01 zł/ m2 – 19 za.

Rada Nadzorcza podjęła poniższe decyzje:

 1. Wyraziła zgodę na dokonanie regulacji płac w 2009 r. – wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie i Administracji Ogólnej (większością głosów – 10 za, przy 6 głosach wstrzymujących się od głosowania).

 2. Podjęła uchwałę następującej treści: (większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym).

Uchwała Nr 110/9/2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
z dnia 02.12.008 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan kosztów zarządzania na 2009 r. w wysokości 3.170.796 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Zestawieniem – Plan kosztów zarządzania na 2009 r. (wynagrodzenia, koszty administracyjne)
– Zestawieniem – Plan kosztów zarządzania na 2009 r. (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawa terenu, parkingi, mienie SM)
– Zestawieniem – Plan kosztów zarządzania na 2009 r. (planowane koszty grupy inwestycyjnej, planowane koszty obsługi mienia)

C/
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 02.12.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr        /         /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 02.12.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2009

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2009, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono – Załącznik do uchwały – plan inwestycyjny na 2009 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

 1. Komisja Ekonomiczno – Inwestycyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

 2. Komisja wnosi do Rady Nadzorczej by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do rozważenia możliwości realizacji zadania inwestycyjnego – zespołu garażowego w osiedlu „Poręba” przy ulicy Perłowej.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę Nr 111/14/08 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „Czuby” na rok 2009

Wniosek zgłoszony przez komisję Ekonomiczno – Inwestycyjną dot. rozważenia możliwości realizowania zadania inwestycyjnego – zespołu garażowego przy ulicy Perłowej został przez Radę Nadzorczą przyjęty jednomyślnie – 20 za.

D/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.12.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Protokołem sporządzonym w dniu 28.10.2008 r. z otwarcia ofert.

PROTOKÓŁ
sporządzony w dniu 28.10.2008 r. r. dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego za 2008 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Komisja w składzie:
1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
2. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
3. Członek Zarządu – Andrzej Borówka
4. Główny Księgowy – Adam Ziółek
5. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

przeanalizowano 5 ofert, które wpłynęły do Spółdzielni w zakreślonym terminie w związku z ogłoszeniem w prasie.

Zestawienie ofert na badanie bilansu za 2008 r.
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Lp.

Podmiot uprawniony do badania

Kwota netto

1.

EKO – BILANS Sp.z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów
90 – 248 Łódź

11.500,- + VAT

2.

Agencja Usług Księgowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o.o.
25-324 Kielce

16.800,- + VAT

3.

PTE – PROFIT Sp. z o.o. Warszawa
02 – 521 Warszawa

14.000,- + VAT

4.

Kancelaria Biegłych Rewidentów „ALXILIUM”
31 – 564 Kraków

8.000,- + VAT

5.

Audit and Tax Group sp. z o.o.
15 – 002 Białystok

19.500,- + VAT

6.

„Baster Audytor” Jan Jacek Oster
20 – 615 Lublin

7. 000,- + VAT

Na tym protokół zakończono.

2. Projektem uchwały

UCHWAŁA NR        /         /2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby” w Lublinie
z dnia 02.12.2008 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 2 lit. „a” Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta —————————————————————–
posiadającego uprawnienia —————do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez głównego księgowego na temat firm, które złożyły oferty na badanie sprawozdania, odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków komisji oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do zbadania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2008 r. wybrała firmę „Baster Audytor” – poz. nr 6 w protokole.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd materiałów tj. złożonych ofert na badanie sprawozdania, protokołu z otwarcia ofert umieszczonego powyżej, większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 112/12/08
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby” w Lublinie
z dnia 02.12.2008 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 2 lit. „a” Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Firmę „Baster Audytor” posiadającego uprawnienia .NR 2918/1379..do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

E/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.12.2008 r. z projektem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla zastępcy prezesa ds. finansowych, wysłuchaniu dodatkowych informacji udzielonych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała zastępcy prezesa ds. finansowych limit w wysokości – 500,- km.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu informacji w jakiej wysokości przyznawane są limity kilometrów na jazdy lokalne dla innych pracowników Spółdzielni (kierowników administracji, pracowników działu techniczno – eksploatacyjnego) oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 113/8/08 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla zastępcy prezesa ds. finansowych. – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst uchwały.

F/
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 02.12.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………./……../2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………………….

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Dziewanny 12/6 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza S.M. „Czuby” w Lublinie w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

 1. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Dziewanny 12/6 do 70% ceny rynkowej.

 2. Obniżenie ceny może odbywać się sukcesywnie w wysokości 10% ceny rynkowej, każdorazowo na kolejnych przetargach, w przypadku braku ofert.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Dziewanny 12/6.

Na mieszkanie przy ul. Dziewanny 12/6 oddane do dyspozycji Spółdzielni przez Elżbietę Mrozek, która przeprowadziła się do lokalu socjalnego została ustalona cena na przetarg w wysokości 264.422,- zł.
Organizowane były dwukrotnie przetargi na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności w/wym. lokalu w terminach 13.10.2008 roku i 12.11.2008 roku, na które nie było zgłoszeń.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni wnosi jak na wstępie.

wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu informacji jakie czynniki mają wpływ na brak zainteresowania wskazanym lokalem mieszkalnym oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 114/2/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Dziewanny 12/6 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 14.11.2008 r. został przyjęty bez uwag. Jednomyślnie – 20 za.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad posiedzenia zaplanowanego na dzień 16.12.2008 r. został już ustalony i przesłany łącznie z materiałami na dzisiejsze posiedzenie. Głównym punktem porządku obrad tego posiedzenia będzie:
– uchwalenie planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” na 2009 r.
– zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz używania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę.

Ad. 8
Rada Nadzorcza nie rozpatrywała spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 9
Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 2 członków – wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków – wykluczonych.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały Nr 115/68/08 i 116/69/08 w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 10
Rada Nadzorcza nie rozpatrywała spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie