ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 12/2008 z dnia 21.10.2008 r.

Protokół Nr 12/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.10.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Michał Kołczewski, Elżbieta Misztal, Teresa Panas,
Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba, Elżbieta Betka,
Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Dyguś, Mazurek Tadeusz, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia odwołania członków zamieszkałych przy ulicy Watykańskiej od uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r. dot. modernizacji „oddymiaczy” w budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10.
  b) zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
 4. Rozpatrzenie wniosku Rady Osiedla „Błonie” w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę.
  b) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Zasady współdziałania i możliwości egzekwowania ustalonych zasad współdziałania od innych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych sąsiadujących z zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 6. Informacja na temat przeprowadzonej przez kluby osiedlowe „Akcji lato”.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 07.10.2008 r.
 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.
 10. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 13.10.2008 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad dzisiejszego posiedzenia oraz terminy i porządki obrad komisji Rady. Prezydium przeanalizowało i skierowało do rozpatrzenia przez komisje pisma członków Spółdzielni skierowane do Rady Nadzorczej.

Ad. 3

A) Przewodniczący komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.10.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– pisma z dnia 14.07.2008 r. mieszkańców nieruchomości ul. Watykańskiej 6, 8, 10, dot. zaskarżenia uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w pismo.

– uchwała nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. dot. modernizacji instalacji p. poż. oddymiaczy w budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10.

UCHWAŁA NR 11/2008
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.04. 2008

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 13, 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Ruta” postanawia o sfinansowaniu modernizacji instalacji p. poż. oddymiaczy w 6 klatkach schodowych w budynkach przy ul. Watykańskiej 8 i 10 na następujących zasadach:

 1. z funduszu remontowego tej nieruchomości przeznaczyć posiadaną przez nieruchomość kwotę 30.000 zł.
 2. brakującą kwotę należy przeznaczyć z funduszu ogólnoosiedlowego do wysokości dodatniego bilansu wpłat i wydatków z funduszu remontowego osiedla „Ruta” za lata 2001-2007 dla budynków w tej nieruchomości.
 3. w przypadku nie pokrycia całości kosztów modernizacji, brakującą dalszą część kwoty pokryją mieszkańcy tej nieruchomości poprzez odpowiednie zwiększenie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości.

§2

Należy dokonać stosownej korekty planu ogólnoosiedlowego i planu tej nieruchomości na rok 2008.

§3

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla „Ruta” i Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za powyższą uchwałą głosowano: za jednomyślnie.

– uchwałą nr 12/2008 Rady Osiedla „Ruta: z dnia 05.06.2008 r. dot. wykonania remontu i modernizacji zdewastowanej instalacji p. poż. oddymiaczy.

UCHWAŁA NR 12/2008
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 05.06. 2008

Rada Osiedla „Ruta” działając na podstawie § 102 ust. 1, 13,14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Ruta”, rozpatrując wniosek mieszkańców z nieruchomości przy ul Watykańskiej o uchylenie chwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 w sprawie wykonania remontu-modernizacji zdewastowanej instalacji p-poż. oddymiania kl. schodowych w budynkach przy ul. Watykańskiej 8 i 10, nie uchyla uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008.
Za uchyleniem uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 głosowano:
– „za” 0 głosów,
– „przeciw” 11 głosów,
-” wstrzymały się” 2 głosy

– odpowiedzi z dnia 13.10.2008 r. radcy prawnego na pytanie dot. konieczności istnienia oddymiaczy – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst odpowiedz radcy prawnego

– stanowiska kierownika Administracji Osiedla „Ruta” dot. zarzutów zawartych w piśmie mieszkańców ul. Watykańskiej 6, 8, 10 z dnia 14.07.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w stanowisko.

– projektu uchwały Rady Nadzorczej SM „Czuby” w sprawie rozpatrzenia odwołania członków SM „Czuby” od Uchwały nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta”- w tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

– opinią mł. bryg. mgr inż. Włodzimierza Skolimowskiego – rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla sytemu oddymiania w budynkach wielorodzinnych w Lublinie przy ul. Watykańskiej 8 i 10.

– oceną mgr inż. Jerzego Staniaka – rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych o stanie bezpieczeństwa pożarowego wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Watykańskiej 8 i 10 w Lublinie

– po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez obecnego na posiedzeniu rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych Jerzego Staniaka – na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych usytuowanych przy ulicy Watykańskiej 8 i 10 należących do SM „Czuby”.

– zawartymi w sporządzonej przez rzeczoznawców opinii i ocenie wnioskami w brzmieniu:

„Niedopuszczalne jest pozostawienie istniejącej sytuacji, tzn. pozostawienie istniejącego systemu oddymiania klatek schodowych bez jego modernizacji, lub dokonanie całkowitej jego likwidacji.- gdyż istniejący system oddymiania w sposób oczywisty uniemożliwia bezpieczną ewakuację ludzi i powoduje występowanie kryteriów zagrożenia życia ludzkiego w budynkach istniejących”.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by rozpatrując zaskarżenie wniesione przez mieszkańców budynków przy ulicy Watykańskiej, podjęła uchwałę w brzmieniu zawartym w projekcie przekazanym do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przy ulicy Watykańskiej przedstawionej przez rzeczoznawcę – Jerzego Staniaka, udzielonych odpowiedzi przez w/w na pytania zgłoszone przez przybyłych na posiedzenie członków zamieszkałych w budynkach przy ulicy Watykańskiej i członków Rady Nadzorczej oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 72/ 23/2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.10.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 14.07.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. w sprawie modernizacji „oddymiaczy” w budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr 72/23/08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.10.2008 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu kompetentnym organem do uchwalenia planu jest Rada Osiedla, pełniąca funkcję gospodarza danego osiedla decydującego w drodze swoich uchwał o sposobie i zakresie wykorzystania środków finansowych danego osiedla zgodnie z przyjętym planem rzeczowym.

Członkowie Rady Osiedla wybierani są na grupach członkowskich, które dokonując ich wyboru udzielają Radzie Osiedla mandatu do działania w imieniu pozostałych członków i decydowania o istotnych sprawach osiedla.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

B)
Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.10.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr         /         /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia                 2008 r.

w sprawie: zgody na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowych na rzecz właścicieli lokali wyodrębniających się z nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Nieruchomość, na rzecz której ustanowiono służebność drogi koniecznej obciążona jest partycypacją w kosztach utrzymania drogi, na której ustanowiono służebność, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, odśnieżania, oświetlenia, remontu i modernizacji.
W przypadku zbycia nieruchomości lokalowej uprawnienia i obciążenia z tego tytułu przechodzą na każdorazowego nabywcę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustanowienie służebności drogi koniecznej na istniejących ciągach komunikacyjnych dotyczy nieruchomości, dla których w Decyzjach podziałowych Urząd Miasta Lublin Wydział Geodezji wpisał warunek ustanowienia tej służebności przy zbywaniu wydzielonych działek.
Konieczność ta wynika z obowiązku zapewnienia dostępu do drogi publicznej, bądź wewnętrznej – dojazdowej.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu inwestycyjnego i zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę Nr 103/9/08 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz zbywanych nieruchomości zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 4

A/
Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.10.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem Rady Osiedla „Błonie” z dnia 24.09.2008 r.

Rada Nadzorcza
SM „Czuby”
w/m

RO – EB/ 60/08

Rada Osiedla „Błonie” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na swym posiedzeniu w dniu 8.09.2008 r. jednogłośnie przegłosowała wniosek do Rady Nadzorczej o zmianę zapisu w „Regulaminie rozliczania ciepłej i zimnej wody”, aby w przypadku braku wodomierzy w mieszkaniu lub możliwości dokonania dwóch kolejnych odczytów rozliczenie wody było według największego zużycia w danej nieruchomości. Powyższe uzasadnione jest coraz większą różnicą we wskazaniach głównego wodomierza i wodomierzy w mieszkaniach.

– Regulaminem rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.- ustalonym w Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 117/5/03 z dnia 25.11.2003 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w regulamin

po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by Radę Osiedla „Błonie” w odpowiedzi na powyższy wniosek poinformowała, że:

Lublin, dnia 21.10.2008 r.

Ldz. RN/ 9673/2008

Rada Osiedla „Błonie”
w/m

W odpowiedzi na zgłoszony przez Radę Osiedla „Błonie” w dniu 24.09.2008 r. wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni”, Rada Nadzorcza informuje, że wspólnie z Kierownikami Administracji Osiedla przygotowuje projekt zmian do w/w regulaminu. Zgłoszoną przez Radę Osiedla propozycję zmiany przekaże do konsultacji i w przypadku pozytywnej opinii kierowników administracji umieści w przygotowywanym projekcie zmian.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji wniosek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi dot. propozycji zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody .

B/
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.10.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem Rady Osiedla „Błonie” z dnia 03.10.2008 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w/m

EB- RO /         / 2008

Rada Osiedla „Błonie” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na swym posiedzeniu w dniu 02.10.2008 r. postanowiła zwrócić się o wprowadzenie zmiany w „Regulaminie porządku domowego” w rozdziale IV dot. sprzątania klatek schodowych.
Rada Osiedla „Błonie” na prośbę lokatorki z ul. Ułanów 14 m 75 proponuje wprowadzić odpłatne sprzątanie klatek schodowych. Powyższa opłata byłaby włączona do czynszu.

– Regulaminem porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w regulamin

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili jednomyślnie – 6 za, zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by, realizując wniosek Rady Osiedla „Błonie z dnia 02.10.2008 r. w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie – wprowadziła zmianę polegającą na dopisaniu w § 19 ust. 1 na końcu zdania słów „jeżeli Rada Osiedla nie postanowi inaczej

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 21 za, postanowiła przyjąć wniosek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi do realizacji i wprowadzić do porządku obrad kolejnego posiedzenia punktu dot. dokonania zmian w regulaminie.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Dyguś – będący przedstawicielem członków zamieszkałych w osiedla „Ruta”, poinformował na jakie utrudnienia i zagrożenia narażani są członkowie naszej Spółdzielni zamieszkali w sąsiedztwie realizowanych przez dewelopera 5 nowych budynków w tym osiedlu. Poinformował ponadto, że został zobowiązany przez Radę osiedla do przedstawienia tego problemu na posiedzeniu Rady Nadzorczej i spowodowania by tym tematem zajęła się Rada i Zarząd Spółdzielni.
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych poinformowała jakie działania może podjąć Zarząd u celu ułatwienia mieszkańcom budynków sąsiadujących z budową oraz budynków zlokalizowanych przy ulicy po której dowożone są materiały na budowę, oraz jakie działania podjął i kiedy zawarte porozumienie z deweloperami zostanie wprowadzone w życie.
Przedstawiona przez zastępcę prezesa informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 15.10.2008 r. dokonali podsumowania „Akcji Lato” przeprowadzonej przez kluby osiedlowe „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi” i „Błonie” w terminie od 30.06.2008 r. do 15.08.2008 r. Poinformował jakie rodzaje form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowały kluby, w jakich godzinach pracowały kluby w okresie akcji, ile dzieci i młodzieży uczestniczyło w zajęciach i z jakich osiedli, z jakich zajęć dzieci i młodzież korzystała najchętniej i najliczniej, skąd pochodziły środki na sfinansowanie zajęć.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 07.10.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 8
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią poniższych pism:
– Członka zamieszkałego w Osiedlu „Ruta” z dnia 13.09.2008 r. dot. wyjaśnienia rozliczenia CO i podgrzania wody w okresie 01.07.2007 – 30.06.2008 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu treści powyższego pisma oraz odpowiedzi z dnia 29.09.2008 r. wystosowanej przez Spółdzielnie na powyższe pismo, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili / jednomyślnie – 21 za / do w/w wystosować odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo z dnia 13.09.2008 r.

– Członka zamieszkałego w osiedlu „Błonie” z dnia 07.09.2008 r. dot. zwolnienia z opłat za pomieszczenie pod schodami.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu: pisma z dnia 07.09.2008 r. pisma skierowanego przez w/w do Rady Nadzorczej w tej samej sprawie w dniu 09.06.2008 r., odpowiedzi Rady Nadzorczej z dnia 23..06.2008 r., w której to Rada Nadzorcza poinformowała w/w że opłaty za korzystanie z pomieszczenia wspólnego nieruchomości naliczane są zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków SM „Czuby” w Lublinie oraz informacji Administracji osiedla z dnia 22.09.2008 r. postanowiła / jednomyślnie – 21 za / do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści: – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 07.09.2008 r.

– Mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 z dnia 22.07.2008 r. dot.- skargą na działania kierownika i Rady Osiedla „Ruta” skierowaną w dniu 22.07.2008 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższej skargi oraz zapoznaniu się z odpowiedzią z dniu 18.08.2008 r. wystosowaną przez Spółdzielnię na skargę mieszkańców, wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiła / jednomyślnie – 21 za /, do osób podpisanych pod skargą wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 22.07.2008 r.

– Członka zamieszkałego w Osiedlu „Skarpa” z dnia 01.09.2008 r. dot. odsprzedaży działki położonej przy ulicy Szczęśliwej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, odpowiedzi wystosowanej przez Spółdzielnię w dniu 29.09.2008 r., wysłuchaniu stanowiska Zarządu w powyższej sprawie postanowiła / jednomyślnie – 21 za / do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo z dnia 01.08.2008 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi do jej wiadomości przez:
– mieszkańców osiedla „Błonie” zamieszkałych przy ulicach: Ułanów (5), Hetmańskiej (7), Husarskiej (2)
– mieszkańca Osiedla Ruta zamieszkałego przy ulicy Watykańskiej 8 i Dziewanny 13,
– mieszkańca Osiedla Skarpa zamieszkałego przy ulicy Radości, wszystkie jednakowej treści dot. ponownego rozliczenia kosztów c.o. na zasadach obowiązujących do czas wprowadzenia nowych metod rozliczania tych kosztów.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu w/w pism oraz odpowiedzi udzielonej przez Spółdzielnię na powyższe pisma, uznała wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach za wyczerpujące i prawidłowe. Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie – 21 za.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 10
Rada Nadzorcza dyskutowała na temat jak będzie funkcjonowania pogotowia technicznego w SM „Czuby” po godzinach urzędowania.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie