ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 10/2008 z dnia 09.09.2008 r.

Protokół Nr 10/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 09.09.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Michał Kołczewski, Elżbieta Misztal, Teresa Panas,
Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba,
Elżbieta Betka, Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Dyguś, Tadeusz Mazurek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

b/ rozpatrzenia odwołania członka zam. przy ulicy Watykańskiej 8 od uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 dot. modernizacji „oddymiaczy w budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10. – nie może być uchylona / § 87 ust.1 pkt 11 / – przekroczenie terminu.

c/ rozpatrzenie odwołania członków zam. w budynku przy ulicy Romantycznej 6 od uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 25/2008 z dnia 12.06.2008 r. w sprawie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES – 07

3. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za I półrocze 2008 r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 15.07.2008 r.

5. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

7. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

8. Zapytania i wnioski.

Przewodniczący Rady zaproponował by zmienić kolejność realizacji ppkt a i b w punkcie 2 porządku obrad. W pierwszej kolejności zrealizować ppkt b z uwagi na fakt, że na posiedzenie przybyła grupa mieszkańców budynków przy ulicy Watykańskiej, która chciałaby uczestniczyć przy rozpatrzeniu złożonego przez nich zaskarżenia uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r.

Zgłoszony przez przewodniczącego Rady wniosek został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
B/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 08.09.2008 r. z poniżej przedstawionymi dokumentami:

– pismem członków zam. przy ulicy Watykańskiej z dnia 14.07.2008 r. dot. uchylenia uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r. w sprawie modernizacji „oddymiaczy” w budynkach przy ulicy Watykańskiej,

– uchwałą Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r. dot. sfinansowania modernizacji instalacji p.poż. i oddymiania,

– uchwałą Rady Osiedla „Ruta” nr 12/2008 z dnia 05.06.2008 r. dot. remontu i modernizacji instalacji p.poż oddymiania.

– Informacji kierownika Administracji Osiedla z dnia 28.08.2008 r. dot. remontu i modernizacji systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach przy ul. Watykańskiej,

– pismem Przedsiębiorstwa Handlowo – Technicznego „SUPON” w Lublinie Spółka z o.o. z dnia 10.03.2008 r. dot. naprawy instalacji oddymiania klatek schodowych,

– pismem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 26.03.2008 r. dot. opinii na temat możliwości likwidacji starego systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach przy ulicy Watykańskiej.

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr /       /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.09.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 14.07.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. w sprawie modernizacji „oddymiaczy” w budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.09.2008 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 11/2008 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 29.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu kompetentnym organem do uchwalenia planu jest Rada Osiedla, pełniąca funkcję gospodarza danego osiedla decydującego w drodze swoich uchwał o sposobie i zakresie wykorzystania środków finansowych danego osiedla zgodnie z przyjętym planem rzeczowym.

Członkowie Rady Osiedla wybierani są na grupach członkowskich, które dokonując ich wyboru udzielają Radzie Osiedla mandatu do działania w imieniu pozostałych członków i decydowania o istotnych sprawach osiedla.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszone pytania, udzielonych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w projekcie przedłożonym do zaopiniowania przez komisję.

Mieszkańcy budynków przy ulicy Watykańskiej obecni na posiedzeniu, członkom Rady Nadzorczej przekazali poniżej przedstawione materiały.- w tym miejscu w protokole umieszczono kserokopie dokumentów przekazanych do wiadomości członków Rady Nadzorczej tj:

– pismo z dnia 04.07.2008 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dot. wyjaśnienie zasadności oddymiania klatek schodowych e budynkach przy ulicy Watykańskiej 8 i 10.
– Dziennik Ustaw Nr 17 – strony 197 – 200,
– Dziennik Ustaw Nr 80 – poz. 563 jedna strona,
– Ustawa z dnia 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej – 2 strony.

Obecni na posiedzeniu Rady mieszkańcy budynków przy ulicy Watykańskiej, w toku dyskusji stwierdzili, że nie wyrażają zgody na wykonanie remontu i modernizacji systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach w których zamieszkują, nie wyrażają zgody na sfinansowanie wykonania w/w remontu z funduszu remontowego tej nieruchomości, gdyż według ich wiedzy nie ma przepisu który nakazywałby dokonywania takiego remontu w zajmowanych przez nich budynkach. Uważają ponadto, że jest wiele pilniejszych prac do wykonania w tej nieruchomości ,niż zaplanowany przez kierownika Administracji i Radę Osiedla remont i modernizacja systemu oddymiania. Nie dali możliwości Członkom Zarządu przedstawienia stanowiska w powyższej sprawie, przedstawienia przepisów które obligują Spółdzielnię do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców budynków i nie byli zainteresowani uzyskaniem jakichkolwiek wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
Stwierdzili, że zmiana zajętego przez mieszkańców stanowiska w sprawie remontu i modernizacji systemu oddymiania klatek schodowych, może nastąpić jedynie w przypadku przedłożenia przez Spółdzielnię dokumentu nakazującego wykonanie tych prac w ich budynkach / konkretnej podstawy prawnej/. Zgłosili kilka pytań do członków Rady Nadzorczej, ale nie wyrazili zgody na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, przez członków Rady ani Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował by rozpatrzenie złożonego przez mieszkańców budynków przy ulicy Watykańskiej zaskarżenia uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r. przełożyć na kolejne posiedzenie, gdyż członkowie Rady Nadzorczej chcieliby się dokładnie zapoznać z przedłożonymi przez mieszkańców materiałami oraz zapoznać się z dokumentami na podstawie których podjęto decyzję dot. remontu i modernizacji systemu.

Zgłoszony przez przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Mieszkańcy budynków przy ulicy Watykańskiej, po uzyskaniu zapewnienia, że zostaną zawiadomieni o posiedzeniu na którym będzie rozpatrywane ich zaskarżenie, opuścili salę obrad.

A/ Przewodniczący komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 08.09.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono:

– projekt uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w sprawie: zatwierdzenia Regulamin dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– projekt Regulaminu dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych na temat powodów dla których Zarząd Spółdzielni wnosi o zatwierdzenie przedstawionych w projekcie regulaminu zasad udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni / przeniesionych z Art.18 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i Art.81.1. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych / oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu po uwzględnieniu zmian zgłoszonych przez komisję:

 1. W § 1 ust.1 – 4 otrzymują oznaczenia jako punkty 1 – 4.
 2. § 4 otrzymuje oznaczenie jako § 4 ust.1.
 3. § 5 otrzymuje oznaczenie jako § 4 ust.2 i zmienione brzmienie:
  „§ 4 ust.2 Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą na podstawie § 87 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni lub złożenie wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy”
 4. §§ od 6 do 9 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako §§ od 5 – 8.
 5. Koszt ksera strony dokumentu A – 4 – 1,00 zł / brutto/

Członkowie Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu zgłoszonych przez komisję Rewizyjną propozycji zmian do przedstawionego projektu regulaminu postanowili jednomyślnie – 17 za, wprowadzić do regulaminu propozycje zmian zawarte w pkt 1, 2, 4, 5, oraz pkt 3 w części dot. zmiany oznaczenia numeru § tj. jako § 4 ust.2.

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 17 za, podjęli uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 74 / 1 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.09 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulamin dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188 , poz.1848 z późn. zm.). i art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) oraz 87 ust. 1 pkt 9 lit. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Załącznik
do uchwały Nr 74/1/08
Rady Nadzorczej
SM”Czuby”
w Lublinie z dnia 09.09.08

REGULAMIN
dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w oparciu o art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze i art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni, o których mowa w Statucie.

§ 1

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ma prawo:

 1. Otrzymać nieodpłatnie odpis aktualnego Statutu Spółdzielni.
 2. Otrzymać nieodpłatnie odpisy regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu Spółdzielni.
 3. Otrzymać za odpłatnością kopie pozostałych regulaminów, uchwał i protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych.
 4. Otrzymać za odpłatnością teksty umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają praw tych osób oraz nie istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni /art. 18 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze/.

§ 2

Dokumenty o których mowa w punktach 1- 4 udostępnia się lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek.

§ 3

Roczne sprawozdania finansowe, przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie, z zastrzeżeniem § 2 niniejszego regulaminu, udostępnia się członkom w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

§ 4

1. W przypadku braku udostępnienia członkom spółdzielni dokumentów oraz materiałów o których mowa w art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni przyczyny odmowy w formie pisemnej przekazuje członkowi spółdzielni w terminie 30 dni licząc od daty złożenia wniosku.

§ 5

2. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do:
– założenia rejestru wydanych kserokopii dokumentów
– założenia rejestru udostępnianych dokumentów
Każdy członek ma obowiązek pokwitować pisemnie zestawienie otrzymanych pism.

§ 7

Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mogą być udostępniane Spółdzielcom także w innej formie niż to mówi regulamin (np.: Internet).

§ 8

1. Ustala się następujące stawki za wykonanie odbitek ksero dokumentów:
a) odbitki formatu A- 4 – 1 zł (brutto)
b) odbitki formatu A- 4 dwustronna – 2 zł ( brutto)
c) odbitka formatu A – 3 – 2 zł ( brutto)
d) odbitka formatu A -3 dwustronna – 4 zł ( brutto)

2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przed otrzymaniem kserokopii pożądanych dokumentów, przedstawia pracownikowi Spółdzielni dowód wpłaty wymaganej kwoty w kasie Spółdzielni.

§ 9

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 9 września 2008 roku Uchwalą Nr 74/1/2008 i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

C/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 08.09.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– pismem mieszkańców osiedla „Skarpa” z dnia 09.07.2008 r. dot. zaskarżenia uchwały nr 25/2008 z dnia 12.06.2008 r. Rady Osiedla „Skarpa” w sprawie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES – 07 ul. Romantyczna 6 w wysokości 1.55 zł/m2,

– uchwałą nr 48/11/08 Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2008 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w nieruchomościach osiedla „Skarpa”,

– uchwałą nr 25/2008 z dnia 12.06.2008 r. Rady Osiedla „Skarpa” dot. robót remontowych w budynku przy ulicy Romantycznej 6,

– projektu uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 25/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 12.06.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień udzielonych przez członków Rady Osiedla „Skarpa” i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez członka Rady Osiedla „Skarpa” / będącego członkiem Rady Nadzorczej / iż Rada Osiedla „Skarpa” na posiedzeniu w dniu 18.09.2008 r. ponownie przeanalizuje i zweryfikuje zakres prac remontowych do wykonania w tej nieruchomości oraz dostosuje wysokość stawki odpisu na fundusz remontowy do zmniejszonego zakresu prac, oraz po dyskusji jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 73 / 24 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.09.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 25/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 12.06.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 09.07.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 25/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 12.06.2008 r. w sprawie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES-07 ul. Romantyczna 6 w wysokości 1,55 zł/m2 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do Uchwały Nr 73/24/08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.09.2008 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 25/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 12.06.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu kompetentnym organem do uchwalenia planu jest Rada Osiedla, pełniąca funkcję gospodarza danego osiedla decydującego w drodze swoich uchwał o sposobie i zakresie wykorzystania środków finansowych danego osiedla zgodnie z przyjętym planem rzeczowym.

Członkowie Rady Osiedla wybierani są na grupach członkowskich, które dokonując ich wyboru udzielają Radzie Osiedla mandatu do działania w imieniu pozostałych członków i decydowania o istotnych sprawach osiedla.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 08.09.2008 r. z poniżej przedstawioną Analizą działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2008 – w tym miejscu w protokole umieszczono:
– Zestawienie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych za I półrocze,
– Zestawienie zbiorcze – Wynik na działalności za I półrocze 2008 r.
– Eksploatacja i zarządzanie za I półrocze 2008 r.
– Konserwacja i przeglądy za I półrocze 2008 r.
– Zestawienie zbiorcze – Gaz za I półrocze 2008 r.
– Zestawienie zbiorcze – Wywóz nieczystości za I półrocze / lokale mieszkalne/
– Fundusz remontowy I półrocze 2008 r.
– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za I półrocze 2008 r.
– Koszty zarządzania za I półrocze 2008 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za I półrocze 2008 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszone pytania, udzielonych przez prezesa Zarządu oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o jej przyjęcie.

Ponadto członkowie komisji zobowiązali Zarząd Spółdzielni do przedstawiania w analizie wyników ekonomicznych za półrocze, wyników w pozycjach: gaz, energia elektryczna, wywóz nieczystości, za okres analogiczny w roku poprzednim.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz po dyskusji jednomyślnie – 17 za, przedstawioną analizę przyjęła.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 15.07.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 17 za.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że kolejne posiedzenie plenarne Rady odbędzie się w dniu 07.10.2008 r. W porządku obrad tego posiedzenia zostanie umieszczony między innymi pkt dot.

– Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 67 ust.2 i wniosków o wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie.
– Ocena pracy członków Zarządu za III kwartał 2008 r. – wnioski w sprawie przyznania premii.

Zawiadomienia z zaproszeniem do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady do członków wobec których Zarząd przedłoży wniosek o wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni podpisał w dniu dzisiejszym.
Pozostałe punkty porządku obrad ustali prezydium prawdopodobnie na posiedzeniu w dniu 30.09.2008 r.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 08.09.2008 r. zapoznali się z pismem z dnia 22.07.2008 r. mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 dot. lekceważenia przez Radę Osiedla i Kierownika Administracji Osiedla „Ruta” zgłaszanego przez mieszkańców tej nieruchomości stanowiska w sprawie remontu i modernizacji systemu oddymiania klatek schodowych.

Członkowie komisji po przeanalizowaniu argumentów zawartych w w/w piśmie i w złożonym przez tą samą grupę mieszkańców zaskarżeniu uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by na powyższe pismo wystosowała odpowiedz następującej treści: – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2008 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował by w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza odroczyła termin rozpatrzenia omawianego pisma do kolejnego posiedzenia tj. tego na którym będzie rozpatrywane zaskarżenie uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 11/2008 z dnia 29.04.2008 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez 2 członków – wykluczonych dot. uchylenia uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni w związku ze spłatą zadłużenia.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków , którzy skierowali pismo do Rady Nadzorczej

W odpowiedzi na powyższe pisma Rada Nadzorcza poinformuje w/w, że uchwałę o wykluczeniu może uchylić w przypadku ustania przyczyny ,dla której uchwała została podjęta t.j. po spłacie zadłużenia wobec Spółdzielni. Z informacji uzyskanej z działy członkowsko – mieszkaniowego wynika, że zadłużenie w/w wobec Spółdzielni nie zostało spłacone i na dzień 31.08.2008 r. wynosiło 2640,55 zł w pierwszym przypadku i 1716,42 zł w drugim przypadku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z niżej wymienionymi pismami skierowanymi do jej wiadomości:

1. INTERBUD – LUBLIN S.A. z dnia 12.08.2008 r. dot. przetargu nieograniczonego na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dziewanny 14 wraz z robotami zewnętrznymi oraz z odpowiedzią skierowaną w dniu 13.08.2008 r. przez Spółdzielnię na powyższe wystąpienie.
Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.

2. Członka zamieszkałego w osiedlu „Błonie” dot. rozliczenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody za okres 01.07.2007 – 30.06.2008 r. oraz odpowiedzią skierowaną w dniu 04.09.2008 r. przez Spółdzielnię na powyższe pismo.
Rada Nadzorcza sposób załatwienia powyższego pisma uznała za prawidłowy.

Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec niżej 2 członków – wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków – wykluczonych.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwały Nr 75/39/08 i 76/40/08 i w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 8
Prezes Zarządu zwrócił się z zapytaniem do Rady Nadzorczej, czy zaakceptuje działanie Zarządu dot. wydatkowania kwoty około 20.000 zł na zakup 200 sztuk albumu „Polska Ziemia i Nieznana Województwo Lubelskie”, który SM „Czuby” zamierza zakupić w związku z trzydziestoleciem Spółdzielni i przekazać wraz z dyplomami długoletnim działaczom samorządowym i wyróżniającym się pracownikom. W w/w albumie zostanie umieszczona wkładka dot. historii i działalności SM „Czuby”.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji i dyskusji pomysł zgłoszony przez Zarząd Spółdzielni zaakceptowała i wyraziła zgodę na wydatkowania kwoty 20.000 zł na ten cel. Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto jednomyślnie – 18 za.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie